Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2019

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ε.2006

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ Β΄

 

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 56 του Ν. 4583/2018 (Α΄ 212/18.12.2018)

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α' 212) με τις οποίες προστίθεται στο Παράρτημα του Ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) το προβλεπόμενο στις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3846/2010 (Α΄ 66) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των εισπραττόμενων από τις ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης νοσηλίων, για ενημέρωση και ομοιόμορφη εφαρμογή.

Διευκρινίζεται ότι η απόδοση του ανωτέρω ποσού στο Ελληνικό Δημόσιο από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης διενεργείται κατ’ εφαρμογή της υπ. αρ. Υ3β/Γ.Π./οικ. 35106/28-03-2011 (Β΄ 647) κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σε περίπτωση έκδοσης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, κατόπιν διενέργειας ελέγχου, το ως άνω ποσό καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4174/2013.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: