Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1790 ΕΞ / 19.10.2015

Αθήνα, 19.10.2015
Αριθμ. Πρωτ.:1790 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
ΣΛΟΤ 1790/2015

ΘΕΜΑ:

Εξωκεφαλαιακές εισφορές.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Το ερώτημα αφορά τις εξωκεφαλαιακές εισφορές των εταιρειών Ι.Κ.Ε.

Στην ισχύουσα νομοθεσία υπάρχει κενό αφού δεν καθορίζεται ο τρόπος λογιστικού χειρισμού της αποτίμησης αυτών των εισφορών.

Για παράδειγμα, σε Ι.Κ.Ε. το συνολικό κεφάλαιο 300.000€, χωρίζεται σε 210.000€ κεφαλαιακές εισφορές και σε 90.000€ εξωκ/λαιακές εισφορές. Το καταστατικό αναφέρει ότι οι εξωκεφαλαιακές εισφορές θα αποτιμηθούν με εργασία από τον ένα εταίρο ως διευθυντή, στα δέκα έτη που είναι η διάρκεια της εταιρείας (90.000€ / 10 έτη = 9.000 το χρόνο). Στις εγγραφές σύστασης, χρεώνεται ο λογαριασμός 18.20 και πιστώνεται ο 40.20.

Κάπου εδώ δημιουργείται το κενό του νόμου, αφού για να γίνουν οι εγγραφές στη λογιστική θα πρέπει να χρεωθεί ένας λογαριασμός ίσως εξόδου (αν και αυτό δεν είναι έξοδο αφού είναι υποχρέωση για τον διαχειριστή να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες), ώστε οι οφειλές από οφειλόμενες να γίνουν καταβεβλημένες. Στο άρθρο 80 του Ν.4072/12 αναφέρεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης θα καθοριστεί ο τρόπος της λογιστικής παρακολούθησης, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα έως και σήμερα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάσει των Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών, οι ενδεδειγμένοι λογιστικοί χειρισμοί για τις κεφαλαιακές εισφορές ΙΚΕ έχουν ως εξής:

(α) Οι εισφορές των εταίρων σε χρήμα και οι εισφορές σε είδος που σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα, επιμετρώνται βάσει των σχετικών προβλέψεων της εμπορικής νομοθεσίας και λογιστικοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 4308/2014.

(β) Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές, όπως εργασία και εγγυήσεις των εταίρων, δεν μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και συνεπώς δεν αναγνωρίζονται σε λογαριασμούς ουσίας (χρέωση περιουσιακών στοιχείων και πίστωση κεφαλαίου ή άλλου λογαριασμού της καθαρής θέσης).

Οι εν λόγω εισφορές μπορούν να παρακολουθούνται σε λογαριασμούς τάξεως ή με κάθε πρόσφορο τρόπο και αναλυτικές πληροφορίες που διέπουν τους όρους τους, παρέχονται σε σημείωση του Προσαρτήματος.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: