Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 180
22 Αυγούστου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4002

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Αρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 169/2007
Αρθρο 2 Λοιπές συνταξιοδοτικές διατάξεις
A ρθρο 3 Σύνταξη διαζευγμένων
Aρθρο 4 Συνταξιοδοτικά θέματα υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 5 Διευθύνσεις Συντάξεων
Αρθρο 6 Τροποποίηση διατάξεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας περί ενδίκων μέσων
Αρθρο 7 Έκταση εφαρμογής
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Αρθρο 8 Έννοια και προϋποθέσεις δημιουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων
Αρθρο 9 Όροι δόμησης και προδιαγραφές σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων
Αρθρο 10 Απόσυρση παλαιών τουριστικών καταλυμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Αρθρο 11 Ρυθμίσεις για τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α)
Αρθρο 12 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού
Αρθρο 13 Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Αδειοδότησης για τις τουριστικές επενδύσεις
Αρθρο 14 Ζητήματα εφαρμογής του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό και άλλες ρυθμίσεις για την προώθηση των τουριστικών επενδύσεων
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2214/1994, ΤΟΥ Ν. 3049/2002, ΤΟΥ Ν. 3862/2010 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 3867/2010
Αρθρο 15 Τροποποίηση διατάξεων του Ν.2214/1994 Συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 3049/2002
Αρθρο 16 Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3862/2010 Πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και συστήματα εσωτερικού ελέγχου των Πιστωτικών Ιδρυμάτων (παράγραφος 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2010/76/ΕΕ)
Αρθρο 17 Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3867/2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αρθρο 18 Ρυθμίσεις φορολογικών θεμάτων
Αρθρο 19 Ειδικές ρυθμίσεις για την καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω παύσης ισχύος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής
Αρθρο 20 Ρυθμίσεις τελωνειακών θεμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρθρο 21 Μισθώσεις Ελληνικού Δημοσίου
Αρθρο 22 Ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων
Αρθρο 23 Σύσταση Υπηρεσίας Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής στο Υπουργείο Οικονομικών
Αρθρο 24 Δημοσιονομικές διατάξεις και ρυθμίσεις θεμάτων Ν.Σ.Κ.
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ H΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Αρθρο 25 Ορισμοί
Αρθρο 26 Πεδίο εφαρμογής
Αρθρο 27 `Αδειες
Αρθρο 28 Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
Αρθρο 29 Κανονισμοί της Ε . Ε . Ε . Π .
Αρθρο 30 Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.)
Αρθρο 31 Ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους
Αρθρο 32 Όροι συμμετοχής των παικτών
Αρθρο 33 Προστασία παικτών και Ατομική Κάρτα Παίκτη
Αρθρο 34 Γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Απόρρητο -Υποχρέωση Εχεμύθειας
Αρθρο 35 Εμπορική επικοινωνία
Αρθρο 36 Υποχρεωτική σήμανση
Αρθρο 37 Έντυπο προγράμματος για τη διεξαγωγή παιγνίων
Αρθρο 38 Τεχνικά - ψυχαγωγικά παίγνια
Αρθρο 39 Αδειοδότηση τυχερών παιγνίων
Αρθρο 40 Προϋποθέσεις για τους κατόχους αδειών
Αρθρο 41 Προδιαγραφές παιγνιομηχανημάτων
Αρθρο 42 Πιστοποίηση καταστημάτων
Αρθρο 43 Κατηγορίες πιστοποίησης καταστημάτων
Αρθρο 44 Πιστοποίηση παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων
Αρθρο 45 Ρυθμίσεις αδειών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου - Διαδικασία αδειοδότησης
Αρθρο 46 Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό
Αρθρο 47 Υποχρεώσεις των κατόχων της άδειας
Αρθρο 48 Υποχρεώσεις - Απαγορεύσεις - Στοιχεία παικτών
Αρθρο 49 Μεταφορές χρημάτων
Αρθρο 50 Παράβολα - Τέλη - Συμμετοχή του Δημοσίου στα έσοδα - Φόροι
Αρθρο 51 Διοικητικές κυρώσεις
Αρθρο 52 Ποινικές κυρώσεις
Αρθρο 53 Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων από ραδιοτηλεοπτικά μέσα
Αρθρο 54 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Αρθρο 55
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Αρθρο 56 Κατάργηση συμβουλίου, υπηρεσιών και νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα
Αρθρο 57 Συγχώνευση νομικών προσώπων
Αρθρο 58 Συγχώνευση της Όπερας Δωματίου Θεσσαλονίκης
Αρθρο 59 Συγχώνευση νομικών προσώπων σε νέο φορέα
Αρθρο 60 Λύση της Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε. με μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και περιουσίας στον Ε.Φ.Ε.Τ.
Αρθρο 61 Συγχώνευση του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
Αρθρο 62 Συγχώνευση της ανώνυμης εταιρείας Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Αρθρο 63 Συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, ΕΚΕΠΥ ΑΕ και ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ
Αρθρο 64 Λύση Ανωνύμων Εταιρειών
Αρθρο 65 Γενικές διατάξεις
Αρθρο 66 Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων
Αρθρο 67 Καταργούμενες διατάξεις
Αρθρο 68 Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Αρθρο 69 Καθαρισμός σχολικών μονάδων
Αρθρο 70
Αρθρο 71 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: