Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1046

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 30746/ΓΔ8

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 151 του N. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 254).

2. Το άρθρο 24 του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 251).

3. Το άρθρο 32 του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (Α΄ 267).

4. Τον ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α΄ 245), όπως ισχύει.

5. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/ 2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄184), και ιδίως το Κεφάλαιο ΣΤ΄ και τα άρθρα 84-89.

6. Τον ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα

Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222).

7. Το άρθρο 41 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ν. 4129/2013 - Α΄ 52).

8. Τον ν. 4174/2013 «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170).

9. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

10. Το άρθρο 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).

11. Το άρθρο 115 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), όσον αφορά στη δημιουργία Μητρώου Πολιτών.

12. Το άρθρο 11 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 139).

13. Το άρθρο 207 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

14. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

15. Το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119).

17. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).

18. Την παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου τριακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), όπως ισχύει, ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων αυτού.

19. Τον ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 127), όπως ισχύει.

20. Το άρθρο 16 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133).

21. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).

22. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο­διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

23. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

24. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Α΄ 85).

25. Την υπ΄ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.9.2014 (Β΄ 2573)» (Β΄ 2857).

26. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).

27. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).

28. Την υπ΄ αρ. 85847/11.8.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3375).

29. Την υπό στοιχεία 122221 ΕΞ 2019/31.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διάθεση βασικών στοιχείων Μητρώου Πολιτών από τα δεδομένα του πληροφοριακού συστήματος "Μητρώο Πολιτών" του Υπουργείου Εσωτερικών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» (Β΄ 4058).

30. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β΄ 762).

31. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

32. Την υπό στοιχεία 33168/Δ.1.11369/25.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053).

33. Την υπό στοιχεία 33864 ΕΞ/1.12.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε." και κωδικοποίηση αυτού» (Β΄ 5386).

34. Την από 1.11.2019 Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

35. Την υπ΄ αρ. 55/4.1.2021 (ΑΔΑ: 97ΩΛ46ΜΤΛΡ-ΝΟΔ) απόφαση ένταξης στη ΣΑΕ 047 του εθνικού σκέλους του πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, του έργου με κωδικό 2020ΣΕ04700058 και τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης της Δράσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ψηφιακή Μέριμνα», βάσει του ν. 4763/2020 (Α΄ 254/2020)».

36. Την υπ΄ αρ. 2115/12.2.2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΣΡ46ΜΤΛΡ-ΓΕΖ) απόφαση ένταξης στη ΣΑΤΑ 047 του εθνικού σκέλους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, του έργου με κωδικό 2021ΣΑΤΑ04700000 και τίτλο «Δράση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ψηφι­ακή Μέριμνα», βάσει του ν. 4763/2020 (Α΄ 254/2020)».

37. Την υπ΄ αρ. 17642/10.2.2021 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022-2024 (ΑΔΑ: 64ΦΖ46ΜΤΛΡ-ΜΧ9) και την ορθή επανάληψη αυτής υπ΄ αρ. 17642/10.2.2021

38. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/116/21894/Β1/25.2.2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα καλυφθεί από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα από τη ΣΑ Ε047 έως του ποσού των 756.400,00 € (ενάριθμο 2020ΣΕ04700058) και από τη ΣΑ ΤΑ047 έως του ποσού των 129.173.600,00 € (ενάριθμο 2021ΣΑΤΑ04700000).

39. Την ανάγκη αποτελεσματικής παρακολούθησης, διαχείρισης και εκτέλεσης του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα».

Εγκρίνουμε την κατάρτιση του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα», για την ενίσχυση οικογενειών με εξαρτώμενα τέκνα που φοιτούν σε εκπαιδευτικές δομές της χώρας με σκοπό την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού. Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» θα υλοποιηθεί ως ακολούθως:

`Αρθρο 1
Αντικείμενο - Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» ενισχύει οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα καθώς και τέκνα υπό επιτροπεία, που φοιτούν σε εκπαιδευτικές δομές της χώρας, μέσω συστήματος επιταγών (voucher) που θα διατεθούν για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνθήκες τεχνολογικά εμπλουτισμένης δια ζώσης εκπαίδευσης καθώς και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και την περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους.

`Αρθρο 2
Ορισμοί

1. Ωφελούμενοι: Οι μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές των επιλέξιμων εκπαιδευτικών δομών που βρίσκονται εντός συγκεκριμένων ηλικιακών ορίων (παρ. 1 άρθρο 3) και προς όφελος των οποίων δύνανται να εκδοθεί επιταγή (voucher) επιχορήγησης για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού.

2. Εξαρτώμενα Τέκνα: Για τους σκοπούς του παρόντος προγράμματος, ως εξαρτώμενα θα θεωρούνται όλα τα παιδιά οικογενειών από 0 έως 18 ετών ανεξαρτήτως φοίτησης, τα παιδιά 19-24 ετών που φοιτούν στην κατάλληλη εκπαιδευτική βαθμίδα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς και τα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, όπως ορίζεται ειδικότερα στην παρ. 2 του άρθρου 4. Το σύνολο των εξαρτώμενων τέκνων μίας οικογένειας λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος και μόνο. Στο άρθρο 3 εξειδικεύονται οι περιπτώσεις των εξαρτώμενων τέκνων που μπορεί να είναι ταυτόχρονα και ωφελούμενοι του προγράμματος.

3. Οικογένειες-Δικαιούχοι της Ενίσχυσης: Οικογένειες με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο- ωφελούμενο, που πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3. Στο πρόγραμμα μπορεί να υποβληθεί μόνο μία αίτηση Επιχορήγησης ανά Οικογένεια-Δικαιούχο που θα περιλαμβάνει τις επιταγές για όλα τα εξαρτώμενα τέκνα - ωφελούμενους.

4. Αιτών-Δικαιούχος της επιταγής: Το συγκεκριμένο ενήλικο Φυσικό Πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση Επιχορήγησης από το πρόγραμμα για λογαριασμό της Οικογένειας-Δικαιούχου. αίτηση Επιχορήγησης μπορεί να καταθέσει μόνο ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ ή ο/η ΣΥΖΥΓΟΣ του ΥΠΟΧΡΕΟΥ υποβολής φορολογικής δήλωσης της συγκεκριμένης οικογένειας, και ο οποίος σε κάθε περίπτωση έχει υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2020 και διαθέτει προσωπικούς κωδικούς -διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Στο εξής, η αναφορά σε «Δικαιούχο» του προγράμματος μπορεί να παραπέμπει στο μεμονωμένο αιτούντα (π.χ. διαδικαστικά ζητήματα για την υποβολή της αίτησης) ή τη συνολική οικογένεια αυτού (π.χ. ζητήματα επιλεξιμότητας), αναλόγως του εννοιολογικού πλαισίου στο οποίο αυτή η αναφορά εντάσσεται.

5. Προμηθευτής: Για τους σκοπούς του προγράμματος, προμηθευτές είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νομίμως στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και συμμετέχουν με έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους ρόλους στο πρόγραμμα:

(α) Κατασκευαστές επιλέξιμου εξοπλισμού, ή επίσημοι αντιπρόσωποι αυτών, ή εξουσιοδοτημένοι διανομείς αυτών, ή ανεξάρτητοι εισαγωγείς που προμηθεύονται επιλέξιμο εξοπλισμό από τους προηγούμενους και έχουν την ευθύνη υποβολής και βεβαίωσης των χαρακτηριστικών του εξοπλισμού που θα εγκριθεί και θα επιδοτηθεί από το πρόγραμμα.

(β) Έμποροι λιανικής οι οποίοι μεταπωλούν τον επιλέξιμο και εγκεκριμένο εξοπλισμό στους Δικαιούχους, λαμβάνουν την εκδοθείσα επιταγή (voucher) έναντι μέρους ή του συνόλου του κόστους και εξοφλούνται από το πρόγραμμα.

6. Φορέας Υλοποίησης (του προγράμματος): Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (δ.τ.ΚτΠ Μ.Α.Ε.).

7. Φορέας Χρηματοδότησης (του προγράμματος): Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.).

`Αρθρο 3
Δυνητικοί Δικαιούχοι του προγράμματος

1. Δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οικογένειες:

(α) με ετήσιο ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000 €) και

(β) με εξαρτώμενα τέκνα ηλικίας από 4 έως 24 ετών που σπουδάζουν σε μία από τις επιλέξιμες για το πρόγραμμα βαθμίδες εκπαίδευσης.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν σωρευτικά και εξειδικεύονται περαιτέρω στο άρθρο 4.

2. Για να καταστεί δικαιούχος της ενίσχυσης μία οικογένεια, θα πρέπει να κατατεθεί και να εγκριθεί για το σκοπό αυτό αίτηση Επιχορήγησης από το πρόγραμμα.

3. αίτηση μπορεί να υποβάλλεται από ενήλικο Φυσικό Πρόσωπο, μέλος της Οικογένειας, που είναι ο υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ο/η σύζυγος αυτού. Κάθε οικογένεια μπορεί να υποβάλλει μόνο μία αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα μέλη της οικογένειας. Κατ΄ εξαίρεση, στην περίπτωση Επιτροπείας, μπορεί να υποβάλλεται χωριστή αίτηση για κάθε παιδί, από τον ορισμένο Επίτροπο αυτού.

`Αρθρο 4
Εξειδίκευση κριτηρίων επιλεξιμότητας Δικαιούχων

1. Για την επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας των δικαιούχων ελέγχεται η σωρευτική κάλυψη των ακόλουθων τριών (3) επιμέρους κριτηρίων:

(α) Κριτήριο 1: Η σύνθεση της οικογένειας, δηλαδή η επιβεβαίωση των γονέων και των εξαρτώμενων τέκνων που μπορούν να συμμετέχουν στην ίδια αίτηση: Η σύνθεση, αφενός, επηρεάζει τον υπολογισμό του συντελεστή

ισοδυναμίας του επόμενου κριτηρίου και, αφετέρου, επιβεβαιώνει το δικαίωμα του αιτούντα-δικαιούχου να λάβει την επιταγή (voucher) για λογαριασμό του ωφελούμενου εξαρτώμενου τέκνου.

(β) Κριτήριο 2: Το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα για το σύνολο των μελών του σημείου (1α).

(γ) Κριτήριο 3: Η επιβεβαίωση της φοίτησης στην κατάλληλη βαθμίδα εκπαίδευσης, για όσα από τα εξαρτώμενα τέκνα του σημείου (1α) βρίσκονται εντός των επιλέξιμων ηλικιακών ορίων και για τα οποία δύναται να εκδοθεί επιταγή (voucher).

2. Εξειδίκευση Κριτηρίου 1: Σύνθεση Οικογένειας

(α) Για τους σκοπούς του προγράμματος, ως μέλη της οικογένειας στην αίτηση Επιχορήγησης μπορούν να δηλωθούν μόνο οι γονείς και όλα τα εξαρτώμενα τέκνα τους (δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος και μη).

(β) Όσον αφορά τη συμπερίληψη των γονέων,

i. Περιλαμβάνεται πάντα το Φυσικό Πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση Επιχορήγησης (Αιτών) και είναι ο φυσικός ή θετός γονέας του/των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν σύμφωνα με το επόμενο εδάφιο (2γ).

ii. Δήλωση και δεύτερου γονέα στην ίδια αίτηση Επιχορήγησης γίνεται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις ύπαρξης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης σε ισχύ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η αίτηση Επιχορήγησης κατατίθεται από το γονέα που έχει την επιμέλεια, και η οικογένεια για τους σκοπούς του προγράμματος και μόνο εμφανίζεται στην αίτηση ως «μονογονεϊκή» (ήτοι με δήλωση ενός μόνο γονέα).

iii. Στην εξαιρετική περίπτωση ύπαρξης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης σε ισχύ, όπου έχει επέλθει διάσταση ή οριστική διακοπή της συγκατοίκησης, η δήλωση δύναται να υποβληθεί ως «μονογονεϊκή» από το γονέα στον οποίο έχει αποδοθεί με δικαστική απόφαση η άσκηση της επιμέλειας των εξαρτώμενων τέκνων ή εναλλακτικά, έχει αποδοθεί η κύρια ευθύνη διατροφής με κοινή συμβολαιογραφική πράξη των γονέων.

(γ) Όσον αφορά τη συμπερίληψη των εξαρτώμενων τέκνων (ωφελούμενων ή μη),

i. Δηλώνονται όλα τα τέκνα των Φυσικών Προσώπων που έχουν συμπεριληφθεί στην αίτηση Επιχορήγησης ως γονείς, τα οποία εμπίπτουν σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Κοινά, φυσικά ή θετά, τέκνα του υπόχρεου ή συζύγου σε περίπτωση ύπαρξης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης σε ισχύ

• Φυσικά ή θετά τέκνα του υπόχρεου ή συζύγου από προηγούμενο γάμο, για τα οποία διατηρούν την επιμέλεια ή κύρια/αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους. Στην περίπτωση αυτή εντάσσεται και η εξαίρεση του εδαφίου (2β.Πϊ) ανωτέρω.

• Φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα τέκνα του υπόχρεου ή συζύγου εκτός γάμου, για τα οποία διατηρούν την επιμέλεια.

ii. Και για τα οποία συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 2002 έως και 2021 (0-18 ετών, ανεξαρτήτως φοίτησης).

• Έχουν γεννηθεί κατά το ημερολογιακό έτος 2001 και φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (19 ετών με φοίτηση στη μέση εκπαίδευση).

• Έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 1996 έως και 2002 και φοιτούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, όπως επιβεβαιώνεται από το κριτήριο 3 (18-24 ετών με κατάλληλο συνδυασμό φοίτησης).

• Έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 1996 έως και 2002 και φοιτούν στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), σε σχολές του Δημοσίου Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης (Στρατιωτικές, Αστυνομίας, Ναυτικού κ.λπ.), σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Θρησκευμάτων, σε Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε κολέγια ή σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

• Έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

iii. Επισημαίνεται ότι τα δηλωθέντα στην αίτηση εξαρτώμενα τέκνα μπορεί να περιλαμβάνουν τόσο τα ωφελούμενα (επιλέξιμα για έκδοση επιταγής) όσο και τα λοιπά εξαρτώμενα τέκνα (μη επιλέξιμα για έκδοση επιταγής, αλλά συμμετέχοντα στον υπολογισμό του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος).

iv. Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό των ηλικιών και των αντίστοιχων ημερολογιακών ετών, λαμβάνονται ως βάση αναφοράς οι υπολογισμοί που έγιναν για την εγγραφή μαθητών στη σχολική χρονιά 2020-2021.

(δ) Κατ΄ εξαίρεση, στην περίπτωση παιδιών υπό Επιτροπεία, όπου η δήλωση υποβάλλεται από τον Επίτροπο, η οικογένεια θα λογίζεται ως έχουσα ένα και μόνο μέλος, για το οποίο θα πρέπει να συντρέχει κάποια από τις προϋποθέσεις του σημείου (γ.Π) ανωτέρω. Τα κριτήρια 2 (δύο) και 3 (τρία) θα ελέγχονται μόνο ως προς το μοναδικό αυτό μέλος της οικογένειας. Ο επίτροπος που υποβάλλει την αίτηση, σε περίπτωση που είναι φυσικό πρόσωπο, μπορεί να υποβάλλει παράλληλα αίτηση και ως γονέας για τη δική του οικογένεια.

3. Εξειδίκευση Κριτηρίου 2: Ισοδύναμο Οικογενειακό Εισόδημα

(α) Για τον έλεγχο του κριτηρίου 2 (δύο), λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία φορολογίας εισοδήματος τα οποία λαμβάνονται με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας από τη φορολογική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, μετά από αίτηση των δικαιούχων. Πιο συγκεκριμένα.

i. Τουλάχιστον το Φυσικό Πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση Επιχορήγησης, θα πρέπει να έχει υποβάλλει ως δικαιούχος ή σύζυγος δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 (δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2020) και να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς - διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet).

ii. Τόσο για τον αιτούντα του προηγούμενου σημείου, όσο και για κάθε άλλο μέλος της οικογένειας που διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και υποβάλει ατομική ή κοινή δήλωση, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, ατομικό εισόδημα από κάθε

πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, όπως αναφέρεται στην Πράξη Προσδιορισμού Φόρου του φορολογικού έτους 2019 (δηλώσεις που υποβλήθηκαν εντός του 2020), μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρούμενων των επιδομάτων που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα.

(β) Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το άθροισμα των ατομικών εισοδημάτων των μελών της οικογένειας, όπως αυτά υπολογίζονται με βάση το προηγούμενο εδάφιο.

(γ) Ως ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα νοείται το οικογενειακό εισόδημα αφού εφαρμοστεί σε αυτό ένας συντελεστής ισοδυναμίας, ως εξής:

Ισοδύναμο Οικογενειακό Εισόδημα =

Οικογενειακό εισόδημα

Συντελεστής Ισοδυναμίας

(δ) Ο συντελεστής ισοδυναμίας προκύπτει από το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας σύμ­φωνα με την ακόλουθη στάθμιση:

i. Για το πρώτο μέλος της οικογένειας, στάθμιση =1

ii. Για το δεύτερο μέλος της οικογένειας, στάθμιση = V

iii. Για κάθε επόμενο μέλος της οικογένειας, στάθμιση = %

iv. Ως εκ τούτου, ο συντελεστής ισοδυναμίας είναι (1 + V + % + % + ...).

(ε) Ελέγχεται εάν το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα είναι μικρότερο ή ίσο των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €).

4. Εξειδίκευση Κριτηρίου 3: Ορισμός Ωφελούμενων μελών

(α) Από τα μέλη της οικογένειας που έχουν δηλωθεί και επιβεβαιωθεί ως εξαρτώμενα τέκνα, δύναται να λάβουν επιταγή (voucher) όσα εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

i. Έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 2001 έως και 2016 και φοιτούν σε δημόσιες δομές της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

ii. Έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 1996 έως και 2002 και φοιτούν σε μία από τις ακόλουθες εκπαιδευτικές δομές στην Ελλάδα:

• Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

• Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

• Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

(β) Για το κριτήριο της φοίτησης ελέγχεται η εγγραφή του ωφελούμενου στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και σε περίπτωση εγγραφής ανά εξάμηνο, σε οποιοδήποτε από τα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους.

5. Περίπτωση δικαιούχων επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ:

Σε κάθε περίπτωση, δικαιούχοι επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ που εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος (έως έξι χιλιάδες ευρώ), οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για το έτος 2020 και έχουν λάβει εγκριτική πράξη θεωρείται ότι καλύπτουν αυτοδικαίως τα κριτήρια 1 (ένα) και 2 (δύο) χωρίς κάποιον περαιτέρω έλεγχο και θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την κάλυψη μόνο του κριτηρίου 3 (τρία) στους αντίστοιχους ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων. Για το σκοπό αυτό, ο Φορέας Υλοποίησης μπορεί να αποκτά πρόσβαση, με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας, στα αναγκαία δεδομένα που τηρούνται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.) και αφορούν τα εγκεκριμένα επιδόματα παιδιού για το έτος 2020, ώστε να επιβεβαιώνει αυτόματα την ένταξη της Οικογένειας-Δικαιούχου στο καθεστώς επιδόματος τέκνων, να τεκμαίρει με τον τρόπο αυτό την κάλυψη των κριτηρίων 1 (ένα) και 2 (δύο) και στη συνέχεια να προχωρά στην επιβεβαίωση μόνο του κριτηρίου 3 (τρία).

6. Διερεύνηση ειδικών περιπτώσεων:

Για κάθε άλλη περίπτωση ή εξαίρεση η οποία δεν είναι δυνατό να καλυφθεί πλήρως από τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου, ο έλεγχος και η ερμηνεία κατ΄ αναλογία των ανωτέρω προβλέψεων θα γίνεται από τα αρμόδια όργανα του προγράμματος. Σε περίπτωση ερμηνείας που δύναται να έχει οριζόντια εφαρμογή (σε περισσότερες της μίας περιπτώσεις) ο Φορέας. Υλοποίησης δύναται να εκδίδει ειδικές εγκυκλίους και διευκρινίσεις υπό μορφή συχνών ερωτήσεων ή να τροποποιεί καταλλήλως τους Οδηγούς του προγράμματος.

`Αρθρο 5
Ύψος και ένταση της Ενίσχυσης

1. Κάθε οικογένεια - δικαιούχος του προγράμματος λαμβάνει μία επιταγή (voucher) ύψους 200 € ανά ωφελούμενο μαθητή, φοιτητή ή σπουδαστή που πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

2. Κάθε επιταγή μπορεί να καλύψει το σύνολο του κόστους του επιλέξιμου εξοπλισμού (100% ενίσχυση), είτε μέρος του συνολικού κόστους εφόσον ο προμηθευόμενος εξοπλισμός υπερβαίνει την αξία των διατιθέμενων επιταγών, με το υπόλοιπο ποσό να καλύπτεται από το δικαιούχο. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί το πραγματικό κόστος του προμηθευόμενου επιλέξιμου εξοπλισμού, όπως αυτό αποτυπώνεται στα παραστατικά της αντίστοιχης συναλλαγής.

`Αρθρο 6
Επιλέξιμος Εξοπλισμός και Υπηρεσίες

1. Ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμου εξοπλισμού:

(α) Κατηγορία 1: φορητές ταμπλέτες (tablets).

(β) Κατηγορία 2: φορητοί υπολογιστές (notebooks, laptops, chromebooks, 2 in 1).

(γ) Κατηγορία 3: σταθεροί υπολογιστές (desktops, all-in-one).

2. Οι ελάχιστες προδιαγραφές της κατηγορίας 1, όσον αφορά τον εξοπλισμό και τις υποχρεωτικές συνοδευτικές υπηρεσίες, είναι οι ακόλουθες:

(α) Μέγεθος οθόνης: > 9.6΄΄

(β) Μνήμη RAM: > 2GB.

(γ) Χωρητικότητα: > 32GB.

(δ) Εμπρόσθια και οπίσθια κάμερα, μικρόφωνο.

(ε) Συνδεσιμότητα: τουλάχιστον ασύρματη σύνδεση Wi-Fi και Bluetooth.

(στ) Λειτουργικό Σύστημα με υποστήριξη της Ελληνικής Γλώσσας και προεγκατεστημένη εφαρμογή πλοήγησης στο διαδίκτυο (internet browser).

(ζ) Εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών.

(η) Τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού στην Ελλάδα. Τηλεφωνική υποστήριξη (call center) στην ελληνική γλώσσα.

(θ) Συμβατότητα με εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (π.χ. Microsoft Teams, Webex, Zoom).

(ι) Συσκευή καινούργια και όχι τύπου Refurbished.

(ια) Ο εξοπλισμός θα πρέπει υποχρεωτικά να διατίθεται μαζί με λογισμικό για προστασία από ιούς (antivirus) και ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet security).

Πιο συγκεκριμένα:

i. Λειτουργία Antivirus (& firewall for windows για συσκευές που πωλούνται με το συγκεκριμένο λειτουργικό).

ii. Λειτουργία ασφαλούς περιήγησης προρυθμισμένη από τον κατασκευαστή ως προς το URL filtering, για απαγόρευση περιήγησης ιστοτόπων ακατάλληλου περιεχομένου. Η λειτουργία μπορεί να περιλαμβάνεται είτε στο βασικό προϊόν, είτε σε πρόσθετο add- on, εφόσον καλύπτεται από την ίδια συνδρομή.

iii. Παροχή λογισμικού συμβατού με τη συσκευή και το λειτουργικό της σύστημα.

iv. Διάρκεια συνδρομής: τουλάχιστον 2 έτη.

v. Υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας (User Interface).

vi. Τεχνική Υποστήριξη στα ελληνικά, τουλάχιστον τις εργάσιμες ώρες και ημέρες μέσω τηλεφώνου, email ή live chat καθ΄ όλη τη διάρκεια της συνδρομής του προϊόντος.

vii. Οδηγίες για την εγκατάσταση του προϊόντος και οδηγός χρήσης, στην ελληνική γλώσσα.

viii. Δεν είναι υποχρεωτική η προεγκατάσταση του λογισμικού στις συσκευές πριν την πώληση. Οι δικαιούχοι μπορεί να ενεργοποιήσουν το λογισμικό μετά την αποσυσκευασία του.

ix. Δεν απαιτείται υποχρεωτική διάθεση χωριστού λογισμικού (antivirus ή/και internet security), στο βαθμό που το λειτουργικό σύστημα παρέχει την αντίστοιχη προστασία. Στην περίπτωση αυτή, οι προμηθευτές των συσκευών θα πρέπει να τεκμηριώνουν την κάλυψη της παραπάνω απαίτησης.

3. Οι ελάχιστες προδιαγραφές της κατηγορίας 2, όσον αφορά τον εξοπλισμό και τις υποχρεωτικές συνοδευτικές υπηρεσίες, είναι οι ακόλουθες:

(α) Μέγεθος οθόνης: 11.6΄΄

(β) Μνήμη RAM: > 4GB.

(γ) Επεξεργαστής με τουλάχιστον 2 πυρήνες.

(δ) Χωρητικότητα αποθηκευτικού χώρου: > 128GB, τύπου eMMC/Flash/SSD.

(ειδικά για Chromebooks: χωρητικότητα > 32GB, για 2 in 1 64GB).

(ε) Εμπρόσθια κάμερα, μικρόφωνο.

(στ) Συνδεσιμότητα: τουλάχιστον ασύρματη σύνδεση Wi-Fi και Bluetooth.

(ζ) Λειτουργικό Σύστημα με υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας και προεγκατεστημένη εφαρμογή πλοήγησης στο διαδίκτυο (internet browser).

(η) Εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών.

(θ) Τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού στην Ελλάδα. Τηλεφωνική υποστήριξη (call center) στην ελληνική γλώσσα.

(ι) Συμβατότητα με εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (π.χ. Microsoft Teams, Webex, Zoom).

(ια) Συσκευή καινούργια και όχι τύπου Refurbished.

(ιβ) Φυσικό πληκτρολόγιο με ελληνικούς ή/και αγγλικούς χαρακτήρες.

(ιγ) Ο εξοπλισμός θα πρέπει υποχρεωτικά να διατίθεται μαζί με λογισμικό για προστασία από ιούς (antivirus) και ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet security).

Πιο συγκεκριμένα:

i. Λειτουργία Antivirus (& firewall for windows για συσκευές που πωλούνται με το συγκεκριμένο λειτουργικό).

ii. Λειτουργία ασφαλούς περιήγησης προρυθμισμένη από τον κατασκευαστή ως προς το URL filtering, για απαγόρευση περιήγησης ιστοτόπων ακατάλληλου περιεχομένου. Η λειτουργία μπορεί να περιλαμβάνεται είτε στο βασικό προϊόν, είτε σε πρόσθετο add- on, εφόσον καλύπτεται από την ίδια συνδρομή.

iii. Παροχή λογισμικού συμβατού με τη συσκευή και το λειτουργικό της σύστημα.

iv. Διάρκεια συνδρομής: τουλάχιστον 2 έτη.

v. Υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας (User Interface).

vi. Τεχνική Υποστήριξη στα Ελληνικά, τουλάχιστον τις εργάσιμες ώρες και ημέρες μέσω τηλεφώνου, email ή live chat καθ΄ όλη τη διάρκεια της συνδρομής του προϊόντος.

vii. Οδηγίες για την εγκατάσταση του προϊόντος και Ελληνικός οδηγός χρήσης.

viii. Δεν είναι υποχρεωτική η προεγκατάσταση του λογισμικού στις συσκευές πριν την πώληση. Οι δικαιούχοι μπορεί να ενεργοποιήσουν το λογισμικό μετά την αποσυσκευασία του.

ix. Δεν απαιτείται υποχρεωτική διάθεση χωριστού λογισμικού (antivirus ή/και internet security), στο βαθμό που το λειτουργικό σύστημα παρέχει την αντίστοιχη προστασία. Στην περίπτωση αυτή, οι προμηθευτές των συσκευών θα πρέπει να τεκμηριώνουν την κάλυψη της παραπάνω απαίτησης.

4. Οι ελάχιστες προδιαγραφές της κατηγορίας 3, όσον αφορά τον εξοπλισμό και τις υποχρεωτικές συνοδευτικές υπηρεσίες, είναι οι ακόλουθες:

(α) Μνήμη RAM: > 4GB

(β) Επεξεργαστής με τουλάχιστον 4 πυρήνες.

(γ) Χωρητικότητα αποθηκευτικού χώρου: > 128GB,

τύπου eMMC/Flash/SSD.

(δ) Η κεντρική μονάδα δύναται να είναι επιλέξιμο προϊόν είτε από μόνη της, είτε σε συνδυασμό με οθόνη, ποντίκι, κάμερα, Headset (ή ενσωματωμένα ηχεία στην περίπτωση του ΑΙΟ) και πληκτρολόγιο.

(ε) Συνδεσιμότητα: τουλάχιστον ασύρματη σύνδεση Wi-Fi & Bluetooth.

(στ) Λειτουργικό Σύστημα με υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας και προεγκατεστημένη εφαρμογή πλοήγησης στο διαδίκτυο (internet browser).

(ζ) Εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών.

(η) Τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού στην Ελλάδα. Τηλεφωνική υποστήριξη (call center) στην ελληνική γλώσσα.

(θ) Συμβατότητα με εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (π.χ. Microsoft Teams, Webex, Zoom).

(ι) Συσκευή καινούργια και όχι τύπου Refurbished.

(ια)Φυσικό πληκτρολόγιο με ελληνικούς ή/και αγγλικούς χαρακτήρες (εφόσον διατίθεται στο πακέτο).

(ιβ) Οθόνη > 21΄, χωρίς ενσωματωμένο TV tuner (εφόσον διατίθεται στο πακέτο).

(ιγ) Ο εξοπλισμός θα πρέπει υποχρεωτικά να διατίθεται μαζί με λογισμικό για προστασία από ιούς (antivirus) και ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet security).

Πιο συγκεκριμένα:

i. Λειτουργία Antivirus (& firewall for windows για συσκευές που πωλούνται με το συγκεκριμένο λειτουργικό).

ii. Λειτουργία ασφαλούς περιήγησης προρυθμισμένη από τον κατασκευαστή ως προς το URL filtering, για απαγόρευση περιήγησης ιστοτόπων ακατάλληλου περιεχομένου. Η λειτουργία μπορεί να περιλαμβάνεται είτε στο βασικό προϊόν, είτε σε πρόσθετο add- on, εφόσον καλύπτεται από την ίδια συνδρομή.

iii. Παροχή λογισμικού συμβατού με τη συσκευή και το λειτουργικό της σύστημα.

iv. Διάρκεια συνδρομής: τουλάχιστον 2 έτη.

v. Υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας (User Interface).

vi. Τεχνική Υποστήριξη στα Ελληνικά, τουλάχιστον τις εργάσιμες ώρες και ημέρες μέσω τηλεφώνου, email ή live chat καθ΄ όλη τη διάρκεια της συνδρομής του προϊόντος.

vii. Οδηγίες για την εγκατάσταση του προϊόντος και Ελληνικός οδηγός χρήσης.

viii. Δεν είναι υποχρεωτική η προεγκατάσταση του λογισμικού στις συσκευές πριν την πώληση. Οι δικαιούχοι μπορεί να ενεργοποιήσουν το λογισμικό μετά την αποσυσκευασία του.

ix. Δεν απαιτείται υποχρεωτική διάθεση χωριστού λογισμικού (antivirus ή/και internet security), στο βαθμό που το λειτουργικό σύστημα παρέχει την αντίστοιχη προστασία.

Στην περίπτωση αυτή, οι προμηθευτές των συσκευών θα πρέπει να τεκμηριώνουν την κάλυψη της παραπάνω απαίτησης.

5. Ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να εξειδικεύει και να παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των ελάχιστων προδιαγραφών και απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο.

6. Τίθενται τα ακόλουθα όρια - περιορισμοί στη χρήση των επιταγών για την αγορά επιλέξιμου εξοπλισμού.

(α) Το ύψος της δημόσιας επιχορήγησης ανά προμηθευόμενη συσκευή στο πλαίσιο του προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξακόσια ευρώ (600 €). Σε όρους εξαργύρωσης επιταγών, τίθεται άνω όριο τριών επιταγών για την αγορά μίας και μόνο υπολογιστικής συσκευής που εμπίπτει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες.

(β) Δεν μπορεί να εξαργυρωθεί μία και μόνο επιταγή για την αγορά άνω της μίας υπολογιστικών συσκευών (για παράδειγμα για την αγορά δύο tablets).

(γ) Για την εφαρμογή των παραπάνω, στην έννοια της συσκευής συμπεριλαμβάνεται τόσο η κυρίως συσκευή, όσο και ο περιφερειακός εξοπλισμός/ συνοδές υπηρεσίες, όπου τα τελευταία προβλέπονται και είναι επιλέξιμα.

7. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να διατίθεται στις συνήθεις τιμές αγοράς. Ο Φορέας Υλοποίησης μπορεί να μην κάνει δεκτή συναλλαγή και να αρνηθεί την πληρωμή σε περιπτώσεις που κριθεί ότι ο επιχορηγούμενος εξοπλισμός έχει υπερτιμολογηθεί. Σε κάθε περίπτωση, ο Φορέας Υλοποίησης μπορεί να ελέγχει το εύλογο του κόστους με κάθε πρόσφορο μέσο, πριν ή και μετά τη διενέργεια της συναλλαγής.

8. Υπεύθυνος για την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων και προδιαγραφών του εξοπλισμού είναι ο Προμηθευτής που μεταπωλεί τον εξοπλισμό στους Δικαιούχους, λαμβάνει την επιταγή και θα αιτηθεί την πληρωμή της από το πρόγραμμα.

`Αρθρο 7
Αιτήσεις Επιχορήγησης δικαιούχων, έλεγχοι και διασταυρώσεις

1. Ο Δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση Επιχορήγησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του Ν. 4727/2020. Το Φυσικό Πρόσωπο που είναι ο Αιτών υποβάλλει την αίτηση εκ μέρους της οικογένειας, εκπροσωπώντας το σύνολο αυτής, και αιτείται τη διαβίβαση των στοιχείων τους από τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημόσιου τομέα της παρ. 3. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του αιτούντος με τη χρήση των προσωπικών κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet).

2. Η επεξεργασία της αίτησης Επιχορήγησης γίνεται με βάση

(α) τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία,

(β) τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις με στοιχεία τρίτων υπηρεσιών και Μητρώων του δημοσίου,

(γ) καθώς και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, όπου αυτά ζητούνται κατ΄ εξαίρεση, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική διασταύρωση και επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

3. Η επεξεργασία πραγματοποιείται κυρίως με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω διασταυρώσεων, με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, και αποσκοπεί στην επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας των δικαιούχων. Για το σκοπό αυτό και μόνο, παρέχεται η δυνατότητα στο Φορέα Υλοποίησης να αποκτά πρόσβαση και να διασταυρώνει στοιχεία της αίτησης επιχορήγησης με τα ακόλουθα Μητρώα: βάσεις πληροφοριών της ΑΑΔΕ για έλεγχο εισοδημάτων, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), το Μητρώο πολιτών, τα Μητρώα φοίτησης των επιμέρους εκπαιδευτικών βαθμίδων, καθώς και τη βάση πληροφοριών επιδόματος παιδιού για το έτος 2020 για τους ειδικούς ελέγχους του άρθρου 4.

4. Όπου δεν είναι δυνατή η αυτόματη επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, δύναται να ζητηθεί η κατά περίπτωση προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών ή/και συμπλήρωση των δηλώσεων από την πλευρά του αιτούντος. Ο Φορέας Υλοποίησης διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης και απόρριψης αίτησης που έχει εγκριθεί βασιζόμενη σε μη ακριβή ή αληθή στοιχεία.

5. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων, η αίτηση μπορεί να εγκριθεί συνολικώς, να εγκριθεί μερικώς ή να απορριφθεί. Επί της μερικής έγκρισης ή απόρριψης οι Δικαιούχοι έχουν υπό προϋποθέσεις δικαίωμα επανεξέτασης, εφόσον μπορούν να προσκομίσουν αποδεικτικά που τεκμηριώνουν πλήρως την επιλεξιμότητά τους, αναφορικά με τα σημεία αρχικής απόρριψης. Το δικαίωμα της επανεξέτασης δεν καλύπτει περιπτώσεις όπου η απόρριψη προκύπτει μετά από αυτόματη διασταύρωση με δεδομένα από τρίτες υπηρεσίες ή Μητρώα των φορέων του δημόσιου τομέα, με την οποία επιβεβαιώνεται η μη κάλυψη κριτηρίου επιλεξιμότητας.

6. Με την οριστική έγκριση της αίτησης Επιχορήγησης, μετά και την πιθανή άσκηση δικαιώματος επανεξέτασης, εκδίδονται ηλεκτρονικά οι επιταγές (vouchers) τις οποίες ο Δικαιούχος μπορεί να αξιοποιήσει στη συνέχεια για την αγορά επιλέξιμου εξοπλισμού.

7. Οι αναλυτικές διαδικασίες ελέγχου, διασταυρώσεων, έγκρισης, απόρριψης, επανεξέτασης, ο χειρισμός ειδικών περιπτώσεων και η κατά περίπτωση ζητούμενη τεκμηρίωση, δύναται να εξειδικεύονται από το Φορέα Υλοποίησης στην Προκήρυξη του προγράμματος.

8. Η αίτηση Επιχορήγησης επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, καθώς και αίτησης για την άντληση, διαβίβαση και διασταύρωση στοιχείων του Αιτούντος και των μελών της οικογένειας με τα στοιχεία άλλων υπηρεσιών και ηλεκτρονικών Μητρώων των φορέων του δημόσιου τομέα. Για το σκοπό αυτό πριν την υποβολή της αίτησης Επιχορήγησης απαιτείται η γνωστοποίηση και ρητή αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων από την πλευρά του Δικαιούχου.

`Αρθρο 8
Αιτήσεις συμμετοχής Προμηθευτών στο πρόγραμμα, έλεγχοι και διασταυρώσεις

1. Οι Προμηθευτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση Συμμετοχής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr- ΕΨΠ).

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε επιχείρηση (Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο) που

(α) λειτουργεί νόμιμα και

(β) έχει δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του προγράμματος.

Για την υποβολή και έγκριση της αίτησης συμμετοχής απαιτείται επιπλέον:

(γ) σχετική επιβεβαίωση της πρόθεσης συμμετοχής και αποδοχή των όρων του προγράμματος από νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας και

(δ) εξουσιοδότηση συγκεκριμένου χρήστη/χρηστών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διεκπεραίωση του συνόλου των εργασιών και ενεργειών που εκτελούνται ηλεκτρονικά στο πλαίσιο του προγράμματος.

3. Στην περίπτωση προμηθευτών με ελληνικό ΑΦΜ, η επιβεβαίωση των παραπάνω προϋποθέσεων δύναται να πραγματοποιείται αυτόματα, μέσω διασταυρώσεων με τη φορολογική βάση της ΑΑΔΕ με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, αφού προηγηθεί αυθεντικοποίηση με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) που διαθέτει η επιχείρηση μπορεί να συνδέεται η αίτηση Συμμετοχής με συγκεκριμένη επιχείρηση, να βεβαιώνεται η πρόθεση συμμετοχής και να γίνονται αποδεκτοί οι όροι του προγράμματος, να εξουσιοδοτούνται οι χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα διεκπεραιώνουν εργασίες εκ μέρους της επιχείρησης και υποβάλλεται αίτηση για την άντληση, διαβίβαση και διασταύρωση στοιχείων που είναι απαραίτητα για την επιβεβαίωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής της επιχείρησης στο πρόγραμμα. Για τους σκοπούς του προγράμματος, ο κάτοχος των ανωτέρω κωδικών - διαπιστευτηρίων της επιχείρησης που προβαίνει στις παραπάνω δηλώσεις νοείται ότι ενεργεί ως εκπρόσωπος της επιχείρησης, στο πλαίσιο των σκοπών του παρόντος άρθρου. Επίσης, η αίτηση Συμμετοχής επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία.

4. Στην περίπτωση προμηθευτών του εξωτερικού (προμηθευτές που ανήκουν σε κράτη -μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν πραγματοποιείται αυτόματη διασταύρωση σύμφωνα με την παρ. 3, η επιβεβαίωση των προϋποθέσεων του εδαφίου (2) γίνεται με την προσκόμιση των αναγκαίων βεβαιώσεων και αποδεικτικού υλικού, όπως αυτά εξειδικεύονται κατά περίπτωση από το Φορέα Υλοποίησης.

5. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων η αίτηση μπορεί να εγκριθεί ή να απορριφθεί. Επί της απόρριψης οι Προμηθευτές έχουν δικαίωμα επανεξέτασης, εφόσον δύναται να διορθώσουν ή συμπληρώσουν κάποια από τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε ο αυτόματος έλεγχος, είτε μπορούν να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν πλήρως την επιλεξιμότητά τους, αναφορικά με τα σημεία αρχικής απόρριψης. Ο Φορέας Υλοποίησης διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της έγκρισης και απόρριψης αίτησης που έχει εγκριθεί βασιζόμενη σε μη ακριβή ή αληθή στοιχεία.

6. Οι αναλυτικές διαδικασίες ελέγχου, διασταυρώσεων, έγκρισης, απόρριψης, επανεξέτασης, οι λεπτομέρειες των ανωτέρω προϋποθέσεων συμμετοχής και η κατά περίπτωση ζητούμενη τεκμηρίωση, δύναται να εξειδικεύονται από το Φορέα Υλοποίησης στην προκήρυξη του προγράμματος.

`Αρθρο 9
Έγκριση Εξοπλισμού προς επιδότηση από το πρόγραμμα

1. Κατασκευαστές εξοπλισμού ή επίσημοι αντιπρόσωποι αυτών ή εξουσιοδοτημένοι διανομείς αυτών ή ανεξάρτητοι εισαγωγείς που προμηθεύονται εξοπλισμό από τους προηγούμενους σε τρίτη χώρα, εφόσον έχουν υποβάλλει αίτηση Συμμετοχής Προμηθευτή η οποία έχει ήδη εγκριθεί, δύναται να προχωρήσουν, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr-ΕΨΠ), στην υποβολή αιτημάτων έγκρισης εξοπλισμού προς επιδότηση από το πρόγραμμα. Στην αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια το μοντέλο και τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού για τον οποίο ζητείται έγκριση, καθώς και να παρέχονται επαρκή στοιχεία ταυτοποίησης για τις μετέπειτα διασταυρώσεις και ελέγχους κατά την πώληση (όπως ενδεικτικά οι σειριακοί αριθμοί).

2. Τα αιτήματα υπόκεινται σε έλεγχο για την επιβεβαίωση των ελάχιστων προδιαγραφών τόσο όσον αφορά τον εξοπλισμό, όσο και τις συνοδευτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 6. Οι προμηθευτές είναι υπεύθυνοι να προσκομίσουν το αναγκαίο τεκμηριωτικό υλικό, δηλώσεις ή/και βεβαιώσεις που επιβεβαιώνουν την κάλυψη των απαιτήσεων και διασφαλίζουν επαρκή διαδρομή ελέγχου, προκειμένου να τύχουν έγκρισης.

3. Με νεότερα αιτήματα, οι Προμηθευτές δύναται να επικαιροποιούν στοιχεία εξοπλισμού που είχε αρχικά εγκριθεί ή απορριφθεί και να τα επανυποβάλουν προς έγκριση.

4. Το σύνολο του εν ισχύ εγκεκριμένου εξοπλισμού συνθέτει ένα ενιαίο Μητρώο, το οποίο δύναται να είναι προσβάσιμο από τους Δικαιούχους του προγράμματος και το ευρύ κοινό.

5. Εξοπλισμός που έχει ενταχθεί στο ενιαίο Μητρώο εγκεκριμένου εξοπλισμού είναι επιλέξιμος προς πώληση από οποιονδήποτε εγκεκριμένο προμηθευτή που είναι ταυτόχρονα έμπορος λιανικής.

6. Οι αναλυτικές διαδικασίες και βήματα υποβολής και ελέγχου αιτήσεων, η διαδικασία έγκρισης, απόρριψης και επανεξέτασης, τα ζητούμενα κατά περίπτωση στοιχεία και πληροφορίες, καθώς και ο χειρισμός ειδικών υποπεριπτώσεων δύναται να εξειδικεύονται από το Φορέα Υλοποίησης του προγράμματος.

`Αρθρο 10
Πώληση επιδοτούμενου εξοπλισμού με εξαργύρωση επιταγών

1. Έμποροι λιανικής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (υπό την προϋπόθεση ότι ανήκουν σε χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) δύναται να διαθέτουν ελεύθερα προς πώληση εξοπλισμό στο πλαίσιο του προγράμματος, εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

(α) Ο έμπορος λιανικής έχει υποβάλλει αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα, η οποία να έχει εγκριθεί.

(β) Ο προς πώληση εξοπλισμός έχει ήδη ενταχθεί στο ενιαίο Μητρώο εγκεκριμένου εξοπλισμού και είναι σε ισχύ (εγκεκριμένος).

(γ) Κατά τη συναλλαγή τηρούνται οι επιμέρους όροι και περιορισμοί του προγράμματος που αφορούν τους δυνατούς συνδυασμούς εξοπλισμού και επιταγών (vouchers), τα πιθανά μέγιστα όρια που έχουν τεθεί και το εύλογο του κόστους.

(δ) Επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα της επιταγής και η επιταγή δεσμεύεται ή/και εξαργυρώνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του προγράμματος.

2. Ο Φορέας Υλοποίησης εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα για την -κατά το δυνατό- επιβεβαίωση των ανωτέρω πριν κάνει αποδεκτή μία συναλλαγή με εξαργύρωση επιταγής. Οι έλεγχοι θα γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr-ΕΨΠ), θα πρέπει επίσης να παρέχεται ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο προς τους εμπόρους λιανικής, για την επιτυχή εξαργύρωση της επιταγής και την αποδοχή της συναλλαγής για τους σκοπούς του προγράμματος.

3. Το ποσό που κατά περίπτωση προβλέπεται να καλυφθεί από την κάθε επιταγή μειώνει τη συνολική δαπάνη του Δικαιούχου. Με την εξαργύρωση, ο Δικαιούχος θεωρείται ότι έχει εξοφλήσει την οφειλή του (ολικώς ή μερικώς) ως προς το συγκεκριμένο ποσό. Αντίστοιχα, δημιουργείται μία καταρχήν ισόποση απαίτηση του εμπόρου λιανικής για πληρωμή του από το πρόγραμμα.

4. Η χρήση επιταγής (voucher) για την κάλυψη μέρους της δαπάνης του Δικαιούχου ως εναλλακτικός τρόπος πληρωμής, δεν μειώνει τη συνολική αξία του παραστατικού ούτε τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την έκδοσή του.

5. Ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να ακυρώσει εκ των υστέρων ήδη εξαργυρωμένη επιταγή και να αρνηθεί την πληρωμή της στον έμπορο λιανικής, αν στο μεταξύ διαπιστώσει μη τήρηση των όρων του προγράμματος από την πλευρά του.

6. Η διαδικασία έκδοσης, ο χρόνος ισχύος, οι λεπτομέρειες της διαδικασίας δέσμευσης και εξαργύρωσης επιταγών, η αντιμετώπιση περιπτώσεων ακύρωσης των συναλλαγών ή/και επιστροφής προϊόντων, η επιβεβαίωση των στοιχείων της συναλλαγής για τους σκοπούς του προγράμματος και οι προϋποθέσεις αποδοχής της εξαργυρωμένης επιταγής και της απαίτησης του προμηθευτή για πληρωμή από το πρόγραμμα, εξειδικεύονται από το Φορέα Υλοποίησης και καταγράφονται στην προκήρυξη του προγράμματος και τις οδηγίες προς δικαιούχους και προμηθευτές.

7. Το πρόγραμμα κάνει δεκτές μόνο συναλλαγές λιανικής, για τις οποίες έχει εκδοθεί το αντίστοιχο παραστατικό λιανικής πώλησης.

8. Η διαχείριση των επιταγών (vouchers) καθώς και η τήρηση στοιχείων για την επιβεβαίωση των συναλλαγών λιανικής που γίνονται με χρήση των επιταγών αυτών μπορεί να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα. Δεν απαιτείται τήρηση φυσικών αντιγράφων των παραστατικών που εκδίδουν οι έμποροι λιανικής, παρά μόνο αν ζητηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο και μόνο στο πλαίσιο σχετικών ελέγχων.

`Αρθρο 11
Πληρωμή Προμηθευτών

1. Οι πληρωμές των προμηθευτών πραγματοποιούνται σε περιοδική βάση, μετά από εκκαθάριση των επιταγών που έχουν εξαργυρωθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, έχουν γίνει αποδεκτές και δεν έχουν μεταγενέστερα ακυρωθεί. Η διαδικασία εκκαθάρισης πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που τηρούνται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του προγράμματος και με την επιφύλαξη τήρησης από τους προμηθευτές των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση προηγείται απόφαση του αρμόδιου Οργάνου του Φορέα Υλοποίησης για την έγκριση της πληρωμής προς συγκεκριμένο προμηθευτή.

2. Οι προμηθευτές λαμβάνουν το σύνολο του εκκαθαρισμένου ποσού για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς κρατήσεις. Η πληρωμή θεωρείται απλή ταμειακή εξόφληση ήδη πραγματοποιηθείσας συναλλαγής και δεν συνιστά αμοιβή αναδόχου, ούτε χορήγηση ενίσχυσης προς τον προμηθευτή, ενώ δεν απαιτείται έκδοση κάποιου φορολογικού παραστατικού από την πλευρά του.

3. Για τους σκοπούς το προγράμματος,

• ως νομική δέσμευση νοείται η κάθε επιτυχώς εξαργυρωμένη επιταγή,

• ως έγγραφο/παραστατικό της συναλλαγής νοείται η απόφαση του Φορέα Υλοποίησης του σημείου 1, ανωτέρω.

• ως απόδειξη πραγματοποίησης της πληρωμής θα λαμβάνονται τα στοιχεία κατάθεσης των αντίστοιχων ποσών στο τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο κάθε προμηθευτής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος.

4. Για την απρόσκοπτη ροή της χρηματοδότησης του προγράμματος, ο Φορέας Υλοποίησης θα υποβάλει περιοδικές προβλέψεις δαπανών προς το Φορέα Χρηματο­δότησης, ενώ ο τελευταίος θα μεριμνά για την έγκαιρη διάθεση των κονδυλίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15.

`Αρθρο 12
Υποχρέωση διατήρησης του εξοπλισμού από τους Δικαιούχους

1. Οι Δικαιούχοι δεσμεύονται να διαθέσουν τον εξοπλισμό στα ωφελούμενα μέλη, για να αξιοποιηθεί για τον επιδιωκόμενο σκοπό της ψηφιακής μάθησης.

2. Καθ΄ όλο το διάστημα ισχύος της διετούς εγγύησης, υποχρεούνται να διατηρούν τον εξοπλισμό έτοιμο προς επίδειξη σε τυχόν ελέγχους που θα διενεργηθούν. Επίσης, υποχρεούνται να διατηρήσουν προς επίδειξη το παραστατικό αγοράς.

3. Σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος που καθιστά τον εξοπλισμό μη επισκευάσιμο/μη λειτουργικό, οι Δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρήσουν τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την αγορά του ή την αντικατάστασή του.

4. Απαγορεύεται ρητά η μεταπώληση του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της διετούς εγγύησης.

`Αρθρο 13
Δειγματοληπτικοί Έλεγχοι

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος δύναται να διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι τόσο σε Δικαιούχους όσο και σε Προμηθευτές - εμπόρους λιανικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, για να διαπιστωθεί και επαληθευθεί η ορθή τήρηση των διαδικασιών και όρων του προγράμματος. Ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά.

2. Η στόχευση των ελέγχων και ο καθορισμός του δείγματος μπορεί να βασίζεται σε τυχαία επιλογή, σε ανάλυση στατιστικών δεδομένων ή ως απόκριση σε αναφορές και καταγγελίες από τρίτα μέρη.

3 Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου, οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να διευκολύνουν τα αρμόδια όργανα και να παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία και στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος και τη συμμετοχή τους σε αυτό. `Αρνηση παροχής στοιχείων ή συμμετοχής σε έλεγχο δύναται να επιφέρει τις ποινές που περιγράφονται στο άρθρο 14.

4. Όσον αφορά στους Δικαιούχους, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι εστιάζουν κυρίως στην κατοχή και διατήρηση του εξοπλισμού που αγοράστηκε με επιδότηση από το πρόγραμμα. Όσον αφορά στους Προμηθευτές, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι μπορεί να είναι ευρύτεροι και να σχετίζονται με την επιβεβαίωση των προϋποθέσεων συμμετοχής του Προμηθευτή στη Δράση, την επιλεξιμότητα του εξοπλισμού και την πραγματοποίηση των δηλωθεισών συναλλαγών, όπως αυτές μπορεί να διασταυρωθούν με τα στοιχεία που τηρεί η επιχείρηση και οι συνεργάτες της.

5. Ο Φορέας Υλοποίησης μπορεί να διατηρεί Μητρώο με στοιχεία ανά δικαιούχο και προμηθευτή, που θα επιτρέψουν τη διενέργεια ελέγχων κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας εφαρμογής του προγράμματος και για διάστημα δύο ετών από τη λήξη του.

`Αρθρο 14
Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντων

1. Δικαιούχοι:

(α) Σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής σε προγραμματισμένο έλεγχο ή άρνησης παροχής στοιχείων προς τα όργανα ελέγχου ή διαπίστωσης μετά από σχετικό έλεγχο ότι δεν έχει τηρηθεί η υποχρέωση διατήρησης του εξοπλισμού με ευθύνη του Δικαιούχου, επιβάλλεται η επιστροφή του συνολικού ποσού της επιδότησης εντόκως από την ημερομηνία εξαργύρωσης, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Ειδικά στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διατήρησης του εξοπλισμού επιβάλλεται η επιστροφή του ποσού που αντιστοιχεί στον μη διατηρηθέντα εξοπλισμό.

(β) Το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό καταγράφεται στο φύλλο ελέγχου και επικυρώνεται από αρμόδιο όργανο. Η τελική επικύρωση λογίζεται και ως πράξη καταλογισμού.

(γ) Η ανάκτηση του ποσού γίνεται μέσω της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) του υπόχρεου.

2. Προμηθευτές:

(α) Σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής σε προγραμματισμένο έλεγχο ή άρνησης παροχής διαθέσιμων στοιχείων προς τα όργανα ελέγχου, αναστέλλονται όλες οι πληρωμές προς τον προμηθευτή που τυχόν εκκρεμούν έως ότου ο προμηθευτής συμμετέχει στον έλεγχο και παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί εντός διαστήματος τεσσάρων μηνών, το 100% των πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί προς το συγκεκριμένο προμηθευτή θεωρούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Επιβάλλεται η επιστροφή των εν λόγω ποσών εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

(β) Σε περίπτωση που μετά τη διενέργεια ελέγχου, διαπιστωθούν ευρήματα που παραπέμπουν σε μη αποδοχή συγκεκριμένων εξαργυρώσεων επιταγών και αντίστοιχων πληρωμών, τα σχετικά ποσά θεωρούνται επίσης αχρεωστήτως καταβληθέντα.

(γ) Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταγράφονται στο φύλλο ελέγχου και επικυρώνονται από το αρμόδιο όργανο του Φορέα Υλοποίησης. Η τελική επικύρωση λογίζεται και ως πράξη καταλογισμού.

(δ) Η ανάκτηση του ποσού γίνεται μέσω της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας του Προμηθευτή.

`Αρθρο 15
Χρηματοδότηση

1. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με δυνατότητα χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) της ΕΕ και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 129.930.000,00 ευρώ. Ποσό ύψους 129.173.600,00 ευρώ θα διατεθεί για την κάλυψη των επιταγών (voucher) που θα διατεθούν στην αγορά και για υπηρεσίες υποστήριξης και θα βαρύνει έργο της Συλλογικής απόφασης Ταμείου Ανάκαμψης (ΣΑΤΑ) 047 του εθνικού ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το υπολοιπόμενο ποσό θα καλύψει υπηρεσίες υποστήριξης του προγράμματος και θα βαρύνει τη Συλλογική απόφαση (ΣΑΕ) 047 του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Το ύψος των εγκεκριμένων αιτήσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του προγράμματος όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.

3. Ο φορέας υλοποίησης οφείλει να ακολουθεί τις εγκυκλίους και τις οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα θέματα κατάρτισης και εκτέλεσης του ΠΔΕ.

4. Οι νομικές δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις αναλαμβάνονται με ευθύνη του φορέα υλοποίησης έως του εγκεκριμένου προϋπολογισμού εκάστου έργου του ΠΔΕ σύμφωνα με το φυσικό αντικείμενο των Τεχνικών Δελτίων αυτών.

5. Τουλάχιστον μια φορά το μήνα, με ευθύνη του φορέα υλοποίησης, αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα στοιχεία των νομικών δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται σε βάρος των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των έργων του προγράμματος στο ΠΔΕ καθώς και εκθέσεις υλοποίησης του προγράμματος.

6. Ο φορέας υλοποίησης αιτείται εγκαίρως στον Φορέα Χρηματοδότησης (ΦΧ) μέσω του eΠΔΕ την χρηματοδότηση του/των έργων. Ο ΦΧ αξιολογεί, εγκρίνει και υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΝΕΠ μέσω του eΠΔΕ αίτημα χρηματοδότησης της Συλλογικής απόφασης με αναλυτικό πίνακα κατανομής του ποσού στα επιμέρους έργα (ΠΙΚΕ) προκειμένου να εξασφαλίζεται η διάθεση των κονδυλίων σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τις ανάγκες και τις εγκεκριμένες κάθε φορά πιστώσεις. Τα ποσά του ΠΙΚΕ αιτούνται σύμφωνα με τις ανάγκες για πραγματική πληρωμή προς τους αναδόχους και τους προμηθευτές βάσει της πορείας εκτέλεσης των νομικών δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί για τις οποίες απαιτούνται πληρωμές βάσει παραστατικών, κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα υλοποίησης προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ως παραστατικά νοούνται και τα στοιχεία εκκαθάρισης των επιταγών που έχουν εξαργυρωθεί.

7. Με την εκτέλεση της απόφασης Χρηματοδότησης από την ΤτΕ α) για το έργο της ΣΑΤΑ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 42 του Ν. 4772/2021 (Α΄ 17) και στην σχετική κοινή υπουργική απόφαση, τα στοιχεία του ΠΙΚΕ ενημερώνουν αυτόματα μέσω του eΠΔΕ τον υπόλογο διαχειριστή με τα ποσά που έχει στη διάθεσή του για πληρωμή και β) για το έργο της ΣΑΕ ακολουθείται η διαδικασία χρηματοδότησης των έργων που είναι ενταγμένα στο αμιγώς εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.

8. Οι πληρωμές στους αναδόχους και στους προμηθευτές, από τους λογαριασμούς που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, πραγματοποιούνται με ευθύνη του ορισμένου υπολόγου υπεύθυνου διαχειριστή. Η κατάρτιση εντολών πληρωμής διενεργείται αποκλειστικά μέσω του e-ΠΔΕ από τον Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπάνης και η πληρωμή τους γίνεται ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο Υπεύθυνο Λογαριασμού μέσω του e-ΠΔΕ.

9. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οφείλει κατά την υλοποίηση της δράσης και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής να εξασφαλίζει την χρηματοδότηση αυτής καθώς και την κατανομή χρηματοδότησης εντός 20 ημερών προς τον Φορέα Υλοποίησης μετά το αίτημά του.

10. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στην υπ΄ αρ. 134453/23-12-2015 (Β΄ 2857) κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του του ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26-9-2014 (Β΄ 2573)» και η κοινή υπουργική απόφαση Τακτοποίησης πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων, χρηματοδότησης του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εκάστου έτους.

11. Με την ολοκλήρωση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των έργων του προγράμματος υποβάλλεται από το φορέα υλοποίησης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τεχνικό Δελτίο κλεισίματος για κάθε έργο συνοδευόμενο με συνολική απολογιστική έκθεση.

`Αρθρο 16
Αρμόδια Όργανα

1. Φορέας Υλοποίησης:

(α) Φορέας Υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται η «ΚτΠ Μ.Α.Ε.».

(β) Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπείται για τις επιμέρους πράξεις ή αποφάσεις του από το Διοικητικό του Συμβούλιο ή το εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, όργανο.

2. Γνωμοδοτική Επιτροπή:

(α) Η Γνωμοδοτική Επιτροπή συστήνεται με απόφαση του Φορέα Υλοποίησης και είναι πενταμελής. Τρία (3) μέλη προέρχονται από το Φορέα Υλοποίησης και δύο (2) μέλη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Στις αποφάσεις ορισμού δηλώνονται και αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα αντίστοιχα από το Φορέα Υλοποίησης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αναπληρώνουν τα βασικά μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύματός τους. Για τη συνεδρίαση απαιτείται απαρτία τριών (3) μελών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

(β) Η Γνωμοδοτική Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει δια ζώσης ή ηλεκτρονικά, εφόσον υπάρχει απαρτία.

3. Επιτροπή Ενστάσεων

(α) Η Επιτροπή Ενστάσεων συστήνεται με απόφαση του Φορέα Υλοποίησης, είναι τριμελής και τα μέλη της προέρχονται από το Φορέα Υλοποίησης. Στις αποφάσεις ορισμού δηλώνονται και αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα επίσης από το Φορέα Υλοποίησης, που αναπληρώνουν τα βασικά μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύματός τους.

(β) Η Επιτροπή Ενστάσεων δύναται να συνεδριάζει δια ζώσης ή ηλεκτρονικά, εφόσον υπάρχει απαρτία.

4. Χειριστές Υποθέσεων

(α) Οι χειριστές υποθέσεων αναλαμβάνουν τη διερεύνηση/έλεγχο μεμονωμένων υποθέσεων Δικαιούχων ή Προμηθευτών που δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθούν ή διασταυρωθούν πλήρως με ηλεκτρονικά μέσα και απαιτούν έλεγχο δικαιολογητικών ή άλλες εστιασμένες ενέργειες.

(β) Οι χειριστές υποθέσεων ορίζονται ονομαστικά με απόφαση του Φορέα Υλοποίησης και μπορεί να προέρχονται από το προσωπικό του Φορέα, από Αναδόχους και συνεργάτες αυτού και από τρίτους φορείς.

(γ) Κάθε υπόθεση από τις παραπάνω μπορεί να ανατίθεται σε ένα ή από κοινού σε περισσότερους χειριστές υποθέσεων με βάση τις εσωτερικές διαδικασίες του Φορέα Υλοποίησης. Η ανάθεση μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω των διαδικασιών και αυτοματισμών της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος.

`Αρθρο 17
Λήψη Αποφάσεων που αφορούν στο πρόγραμμα

1. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων των επόμενων εδαφίων, το σύνολο των αποφάσεων που αφορούν στο πρόγραμμα εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, όργανο του Φορέα Υλοποίησης.

2. Δεδομένου του μαζικού χαρακτήρα του προγράμματος, της αναγκαίας ταχύτητας απόκρισης στα επιμέρους αιτήματα και της υιοθέτησης αυτοματοποιημένης διαδικασίας σε συγκεκριμένα βήματα, δεν θεωρείται απαραίτητη η χωριστή λήψη απόφασης από το αρμόδιο όργανο του πρώτου εδαφίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Αυτόματη έγκριση/απόρριψη αίτησης Επιχορήγησης Δικαιούχου: Η επιτυχής ολοκλήρωση των ελέγχων και διασταυρώσεων από την ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος δύναται να λογίζεται ως έκδοση εγκριτικής/απορριπτικής πράξης. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και οι περιπτώσεις διόρθωσης στοιχείων από τους Δικαιούχους και επανυποβολής, για τις οποίες ακολουθεί αυτόματος επανέλεγχος μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.

(β) Αυτόματη έγκριση αίτησης Συμμετοχής Προμηθευτή στο πρόγραμμα: Η επιτυχής ολοκλήρωση των ελέγχων και διασταυρώσεων από την ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος δύναται να λογίζεται ως έκδοση εγκριτικής/απορριπτικής πράξης. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και οι περιπτώσεις διόρθωσης στοιχείων από τους Προμηθευτές και επανυποβολής, για τις οποίες ακολουθεί αυτόματος επανέλεγχος μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.

(γ) Αυτόματη έκδοση, δέσμευση, εξαργύρωση ή ακύρωση κουπονιών που αφορούν μεμονωμένες πωλήσεις προϊόντων επιδοτούμενων από το πρόγραμμα και πραγματοποιούνται κατ΄ εφαρμογή των αυτοματοποιημένων κανόνων και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.

3. Απαιτείται πόρισμα ελέγχου από Χειριστή και λήψη απόφασης από το αρμόδιο όργανο του πρώτου εδαφίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Έγκριση/απόρριψη μεμονωμένης αίτησης Επιχορήγησης Δικαιούχου, που δεν ήταν δυνατό να διασταυρωθεί αυτόματα με ηλεκτρονικά μέσα και απαιτεί αποστολή και έλεγχο δικαιολογητικών.

(β) Έγκριση/απόρριψη μεμονωμένης αίτησης Συμμετοχής Προμηθευτή στο πρόγραμμα, που δεν ήταν δυνατό να διασταυρωθεί αυτόματα με ηλεκτρονικά μέσα και απαιτεί αποστολή και έλεγχο δικαιολογητικών.

4. Απαιτείται εισήγηση από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή (κατά περίπτωση με ή χωρίς προηγούμενη καταγραφή πορίσματος ελέγχου από αρμόδιο χειριστή) και λήψη απόφασης από το αρμόδιο όργανο του πρώτου εδαφίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) αίτηση έγκρισης εξοπλισμού προς επιδότηση από το πρόγραμμα.

(β) Ειδικές περιπτώσεις ακυρώσεων συναλλαγών μετά από αναφορά δικαιούχου ή προμηθευτή για μη τήρηση των όρων του προγράμματος.

(γ) Πληρωμές επιχορηγήσεων.

(δ) Αποφάσεις επί δειγματοληπτικών ελέγχων δικαιούχων που έχουν προμηθευθεί επιδοτούμενο εξοπλισμό και προμηθευτών που έχουν λάβει πληρωμές από το πρόγραμμα.

(ε) Οριζόντιες αποφάσεις που αφορούν κατηγορίες δικαιούχων/προμηθευτών ή συνολικά το πρόγραμμα.

5. Απαιτείται εισήγηση από την Επιτροπή Ενστάσεων και λήψη απόφασης από το αρμόδιο όργανο του πρώτου εδαφίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Αιτήματα επανεξέτασης δικαιούχων που έχουν απορριφθεί από το πρόγραμμα.

(β) Αιτήματα επανεξέτασης προμηθευτών που έχουν απορριφθεί από το πρόγραμμα.

(γ) Αιτήματα επανεξέτασης εξοπλισμού που έχουν απορριφθεί από το πρόγραμμα.

(δ) Αιτήματα επανεξέτασης αποφάσεων καταλογισμού ποινών επί δειγματοληπτικών ελέγχων.

6. Τα πορίσματα ελέγχου των Χειριστών, οι κατά περίπτωση εισηγήσεις της γνωμοδοτικής επιτροπής ή της επιτροπής ενστάσεων και οι αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου του πρώτου εδαφίου, στο βαθμό που αφορούν επιμέρους Δικαιούχους ή προμηθευτές και δεδομένα τα οποία τηρούνται στην Ψηφιακή Πλατφόρμα του προγράμματος, μπορούν να πραγματοποιούνται και να καταγράφονται εν μέρει ή εν το συνόλω ηλεκτρονικά στην ίδια ψηφιακή πλατφόρμα, εφόσον διασφαλίζεται η αυθεντικοποίηση των χρηστών και η ιχνηλασιμότητα των ενεργειών τους.

`Αρθρο 18
Προκήρυξη προγράμματος - Χρονοδιάγραμμα

1. Αρμόδιος φορέας για την προκήρυξη του προγράμματος ορίζεται η «ΚτΠ Μ.Α.Ε.», η οποία λειτουργεί ως Φορέας Υλοποίησης αυτού σύμφωνα με το άρθρο 151 του Ν. 4763/2020 (Α΄ 254/2020). Η προκήρυξη του προγράμματος αποτελεί ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές και δυνητικούς δικαιούχους και μέσω αυτής εξειδικεύονται επιμέρους διαδικαστικά ζητήματα σχετικά με την υποβολή, τον έλεγχο και την έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα, τα επιμέρους δικαιολογητικά που μπορεί να ζητηθούν κατά περίπτωση, τους τρόπους επικοινωνίας, τα αναλυτικά βήματα που θα πρέπει να ακολουθούνται σε κάθε στάδιο, τις διαδικασίες έγκρισης εξοπλισμού, εξαργύρωσης κουπονιών και πληρωμής των προμηθευτών, τους ελέγχους που θα διενεργούνται καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή του προγράμματος.

2. Η δημοσίευση της προκήρυξης προϋποθέτει την προηγούμενη διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σύμφωνη γνώμη τεκμαίρεται στην περίπτωση παρέλευσης απράκτου διαστήματος επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του τελικού προς έκδοση σχεδίου.

3. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος θα εξειδικεύεται στην Προκήρυξη αυτού.

4. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και τη μείωση του διαχειριστικού ρίσκου που σχετίζεται με τη συγκέντρωση της ζήτησης σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα, μπορεί να καθορίζονται διαφορετικές προθεσμίες για επιμέρους ομάδες δικαιούχων, καθώς και να προβλέπεται ένα πρώτο στάδιο πιλοτικής λειτουργίας του προγράμματος για την επιβεβαίωση της ετοιμότητας του διαχειριστικού μηχανισμού.

5. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παρέχεται επαρκής χρόνος για την ενημέρωση και την υποβολή αιτήσεων από το σύνολο των δικαιούχων, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο μηνών από την προκήρυξη του προγράμματος.

`Αρθρο 19
Ρύθμιση διαδικαστικών ζητημάτων

1. Ο Φορέας Υλοποίησης μπορεί να εκδίδει όταν κρίνεται αναγκαίο περαιτέρω ενημερωτικό υλικό και πληροφορίες που εξειδικεύουν ή διευκρινίζουν τους όρους Προκήρυξης του προγράμματος. Οι επιπλέον πληροφορίες κατά κανόνα θα παρέχονται μέσω οργανωμένου help desk του προγράμματος και εφόσον έχουν οριζόντια εφαρμογή (δεν αφορούν μεμονωμένες επενδύσεις) θα αναρτώνται στο σχετικό δικτυακό τόπο.

2. Ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να εξειδικεύει και να τροποποιεί συγκεκριμένους όρους της Προκήρυξης του προγράμματος, με σκοπό την αποτελεσματική και απρόσκοπτη υλοποίηση αυτού, εφόσον οι αλλαγές αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με βασικούς όρους της παρούσας απόφασης. Τυχόν τροποποιήσεις εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο του Φορέα Υλοποίησης, ο οποίος μεριμνά α) για τη νέα έκδοση της Προκήρυξης του προγράμματος και β) για την απαραίτητη δημοσιοποίηση αυτής, ώστε να ενημερωθεί κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

3. Δεδομένης της αναγκαιότητας για την άμεση υλοποίηση του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα» για τους σκοπούς της τηλεκπαίδευσης, ως μέτρου ανάσχεσης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όλες οι διαδικασίες υλοποίησης των βασικών υποστηρικτικών υπηρεσιών που απαιτούνται για την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του προγράμματος, που θα διενεργηθούν από το Φορέα Υλοποίησης, διέπονται από τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως ισχύει.

`Αρθρο 20
Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δικαιούχων του προγράμματος

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενεργεί υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, η δε «ΚτΠ Μ.Α.Ε.» υπό την ιδιότητα της Εκτελούσας την Επεξεργασία. Αμφότεροι οφείλουν να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΓΚΠΔ), καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και συνάδουν με την ιδιότητά τους. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την «ΚτΠ Μ.Α.Ε.» διέπεται από Μνημόνιο Συνεργασίας που καταρτίζεται μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της «ΚτΠ Μ.Α.Ε.», σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο Μνημόνιο που θα συναφθεί κατά τα ανωτέρω.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία θα τύχουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» και αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες υποκειμένων: Α) στους ωφελούμενους, τους αιτούντες-δικαιούχους της ενίσχυσης και τα μέλη των οικογενειών τους, Β) στους προμηθευτές. Συγκεκριμένες κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που θα υποβληθούν σε επεξεργασία είναι οι ακόλουθες: Ως προς την κατηγορία Α των υποκειμένων, προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο ίδιος ο αιτών προς απόδειξη της πλήρωσης των τιθέμενων με την παρούσα κριτηρίων ή αντλούνται ή διαβιβάζονται ή διασταυρώνονται από τρίτες υπηρεσίες ή Μητρώα των φορέων του δημόσιου τομέα. Ως προς την κατηγορία Β των υποκειμένων, προσωπικά δεδομένα που αφορούν στον εκάστοτε Προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσης. Τα προσωπικά δεδομένα που θα υποβληθούν σε επεξεργασία θα τηρηθούν για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την υλοποίηση των σκοπών του προγράμματος σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία.

3. Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων της κατηγορίας Α είναι ο έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων που τίθενται με την παρούσα, προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης οικογενειών με εξαρτώμενα τέκνα που φοιτούν σε εκπαιδευτικές δομές μέσω συστήματος επιταγών (Voucher). Η νομική βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι η περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6 ΓΚΠΔ συνδυαστικά με την περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ. Όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ και της παρ. 2 του άρθρου 22 α του Ν. 4624/2019.

4. Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων της κατηγορίας Β είναι ο έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων που τίθενται με την παρούσα για την επιλογή των προμηθευτών, προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης οικογενειών με εξαρτώμενα τέκνα που φοιτούν σε εκπαιδευτικές δομές μέσω συστήματος επιταγών (Voucher). Η νομική βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι η περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6 ΓΚΠΔ (άρθρο 151 Ν. 4763/2020 και από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου) συνδυαστικά με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ.

5. Τα κατά τα ανωτέρω υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει ο ΓΚΠΔ και ο ν. 4624/2019. Προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

`Αρθρο 21
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.)

1. Για τη διενέργεια των διασταυρώσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας, διατίθενται στον Φορέα Υλοποίησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) οι κάτωθι διαδικτυακές υπηρεσίες:

(α) Υπηρεσία αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων.

(β) Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου από το Φορολογικό Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε.

(γ) Στοιχεία ΑΜΚΑ από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

(δ) Επιβεβαίωση ΑΜΚΑ Τέκνου - Γονέα από το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών και την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

(ε) Υπηρεσία επαλήθευσης στοιχείων επαρκούς φοίτησης μαθητή σε σχολική μονάδα Α΄ βάθμιας/Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

(στ) Υπηρεσία ελέγχου φοιτητικής ιδιότητας σε Α.Ε.Ι. της Ελλάδας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

(ζ) Υπηρεσία επαλήθευσης στοιχείων φοίτησης μαθητή σε Ι.Ε.Κ. από το Υπουργείο Παιδείας

(η) Υπηρεσία ελέγχου εισοδηματικών κριτήριων από την Α.Α.Δ.Ε.

2. Οι ανωτέρω διαδικτυακές υπηρεσίες τίθενται σε παραγωγική λειτουργία κατόπιν έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4623/2019.

3. Η διάθεση των ανωτέρω διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική ορθής χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το άρθρο 20 της παρούσας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2021

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: