Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 14/10/2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ. 257127

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

 

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

 

 

ΘΕΜΑ:

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

Σχετ: Η υπ΄ αριθμ. 10/2020 , εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ

 

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 10/2020 εγκυκλίου e-ΕΦΚΑ και κατόπιν αιτημάτων των Φορέων του Δημοσίου που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας, διευκρινίζουμε τα κάτωθι:

1. Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στους τομείς ασθένειας και πρόνοιας του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ καθώς και στους τομείς πρόνοιας του τ. ΤΑΠΙΤ, έχουν προβλεφθεί, για την απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, συμπληρωματικοί κωδικοί ειδικότητας και κωδικοί πακέτων κάλυψης αντίστοιχα. (Σχετικός συν/νος Πίνακας ΟΣΥΚ ΔΗΜΟΣΙΟΥ).

2. Για την απεικόνιση της ασφάλισης στην ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ των περιπτώσεων που υπάρχει εξαίρεση του κλάδου κύριας σύνταξης (π.χ. αρχιερείς κλπ), έχει δημιουργηθεί νέα κωδικοποίηση (Σχετικός συν/νος Πίνακας ΟΣΥΚ ΔΗΜΟΣΙΟΥ).

3. Οι Κωδικοί Ειδικότητας «001027 - Υγειονομική Περίθαλψη - Παροχής σε Είδος» & «001028 -Υγειονομική Περίθαλψη - Παροχή σε Χρήμα» με τους αντίστοιχους ΚΠΚ «3006» & «3007», θα χρησιμοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις ασφαλισμένων που ελλείπει ο ένας εκ των δύο κλάδων, λόγω ασφάλισής τους σε έτερο ασφαλιστικό ταμείο εκτός ΕΟΠΥΥ.

Σε περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση απεικόνισης και για τους δύο κλάδους υγειονομικής περίθαλψης (είδος & χρήμα) η απεικόνιση θα γίνεται με τον Κωδικό Ειδικότητας «001026 -Υγειονομική Περίθαλψη - Παροχή σε Είδος & Χρήμα) και το αντίστοιχο ΚΠΚ 2715 κατά τα γνωστά.

4. Για την απεικόνιση της ασφάλισης των δημοσιογράφων (μετακλητών υπαλλήλων με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), που διορίζονται από 1/7/2019 στους Φορείς του Δημόσιου Τομέα, για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση διατήρησης του προγενέστερου ασφαλιστικού καθεστώς, έχει προβλεφθεί νέα κωδικοποίηση (Σχετικός συν/νος Πίνακας ΟΣΥΚ ΔΗΜΟΣΙΟΥ).

5. Με αφορμή αιτήματα από εκκαθαριστές Φορέων του Δημόσιου Τομέα, προέκυψε ανάγκη τροποποίησης της ήδη υπάρχουσας κωδικοποίησης ορισμένων ασφαλιστικών περιπτώσεων που αφορούν σε υπαλλήλους με σχέση δημοσίου δικαίου, έτσι ώστε αφενός να υπάρχει αναλυτικότερη απεικόνιση της ασφάλισής τους στην ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, αφετέρου να εξασφαλιστεί ενιαία αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών από όλους τους Φορείς.

Συγκεκριμένα στους πίνακες που ακολουθούν περιγράφονται ανά ασφαλιστική κατηγορία τόσο οι νέοι όσο και οι παλαιοί κωδικοί ειδικότητας που αντικαθίστανται, για λόγους δε προσαρμογής των μηχανογραφικών εφαρμογών μισθοδοσίας των φορέων, η νέα κωδικοποίηση τίθεται αποκλειστικά σε ισχύ από 1/1/2021 και εντεύθεν.

Επισημαίνεται ότι για τις Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ χρονικής περιόδου 1/1/2020 έως 31/12/2020 που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν, θα χρησιμοποιείται μόνο η παλαιά κωδικοποίηση κατά τα γνωστά.

 

Κατόπιν τούτου προβλέπεται ότι:

• Ο κλάδος κύριας σύνταξης των υπαλλήλων με σχέση Δημοσίου Δικαίου που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 και είχαν απασχοληθεί πριν την 1/1/2011 στο Δημόσιο θα απεικονίζεται ως εξής:

 

 

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΠΑΛΑΙΟΣ
(Ισχύς έως 31/12/2020)

ΝΕΟΣ
(Ισχύς από 1/1/2021)

Δημόσιοι υπάλληλοι διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που είχαν απασχοληθεί πριν την 1/1/2011 στο Δημόσιο

0821-0822-0823-0824

000901

000414

516

000902

000415

 

• Ο κλάδος κύριας σύνταξης των υπαλλήλων με σχέση Δημοσίου Δικαίου που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσιο θα απεικονίζεται ως εξής:

 

 

 

 

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΠΑΛΑΙΟΣ
(Ισχύς έως 31/12/2020)

ΝΕΟΣ
(Ισχύς από 1/1/2021)

Δημόσιοι υπάλληλοι διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσιο

0821-0822-0823-0824

000901

000418

516

000902

000419

 

• Ο κλάδος κύριας σύνταξης των Δημοσίων υπαλλήλων που μέχρι 31/12/2016 ήταν ασφαλισμένοι υποχρεωτικά στο τ. ΕΤΑΑ (Υγειονομικοί, Μηχανικοί και Δικηγόροι) θα απεικονίζεται ως εξής:

 

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΠΑΛΑΙΟΣ
(Ισχύς έως 31/12/2020)

ΝΕΟΣ
(Ισχύς από 1/1/2021)

Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι μέχρι 31/12/2016 ήταν ασφαλισμένοι στο τ. ΕΤΑΑ

0821-0822-0823-0824

000901

000416

516

000902

000417

 

Για την απεικόνιση του κλάδου κύριας σύνταξης των υπαγόμενων στα ειδικά μισθολόγια υπαλλήλων θα ακολουθηθεί η παρακάτω κωδικοποίηση αντίστοιχα:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΠΑΛΑΙΟΣ
(Ισχύς έως 31/12/2020)

ΝΕΟΣ
(Ισχύς από 1/1/2021)

Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων -Ελληνικής Αστυνομίας -Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που είχαν απασχοληθεί πριν την 1/1/2011 στο Δημόσιο

0825

000950

000420

516

000950

000421

Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων -Ελληνικής Αστυνομίας -Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσιο

0825

000950

000424

516

000950

000425

Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων -Ελληνικής Αστυνομίας -Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής διορισθέντες στο Δημόσιο που έως 31/12/2016 είχαν ασφάλιση στο τ.ΕΤΑΑ

0825

000950

000422

516

000950

000423

Μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων - Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε., κ.λ.π. διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που είχαν απασχοληθεί πριν την 1/1/2011 στο Δημόσιο

0825

000959

000426

516

000959

000427

Μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων - Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε., κ.λ.π. διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσιο

0825

000959

000430

516

 

000959

000431

 

Μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων - Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε., κ.λ.π. διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που έως 31/12/2016 είχαν ασφάλιση στο τ. ΕΤΑΑ

0825

000959

000428

516

 

000959

000429

 

Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες, κ.λ.π. διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που είχαν απασχοληθεί πριν την 1/1/2011 στο Δημόσιο

0825

000967

000432

516

 

000967

000433

 

Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες, κ.λ.π. διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσιο

0825

000967

000436

516

 

000967

000437

 

Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες, κ.λ.π. διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που έως 31/12/2016 είχαν ασφάλιση στο τ.ΕΤΑΑ

0825

000967

000434

516

 

000967

000435

 

Ιατροί και Οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που είχαν απασχοληθεί πριν την 1/1/2011 στο Δημόσιο

0825

000975

000438

516

 

000975

000439

 

Ιατροί και Οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσιο

0825

000975

000442

516

 

000975

000443

 

Ιατροί και Οδοντίατροι του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που έως 31/12/2016 είχαν ασφάλιση στο τ. ΕΤΑΑ

0825

000975

000440

516

 

000975

000441

 

Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που είχαν απασχοληθεί πριν την 1/1/2011 στο Δημόσιο

0825

000983

000444

516

 

000983

000445

 

Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσιο

0825

000983

000448

516

 

000983

000449

 

Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που έως 31/12/2016 είχαν ασφάλιση στο τ. ΕΤΑΑ

0825

000983

000446

516

 

000983

000447

 

Διπλωματικοί Υπάλληλοι - Ε.Π. Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας -Υπάλληλοι κλάδου Εμπειρογνωμόνων - Υπάλληλοι κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΥΕ διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που είχαν απασχοληθεί πριν την 1/1/2011 στο Δημόσιο

0825

000991

000451

516

 

000991

000452

 

Διπλωματικοί Υπάλληλοι - Ε.Π. Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας -Υπάλληλοι κλάδου Εμπειρογνωμόνων - Υπάλληλοι κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΥΕ διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσιο

0825

000991

000456

516

 

000991

000457

 

Διπλωματικοί Υπάλληλοι - Ε.Π. Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας -Υπάλληλοι κλάδου Εμπειρογνωμόνων - Υπάλληλοι κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΥΕ διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που έως 31/12/2016 είχαν ασφάλιση στο τ. ΕΤΑΑ

0825

000991

000453

516

 

000991

000454

 

Μουσικοί Κ.Ο.Α., Κ.Ο.Θ., Ο.Λ.Σ. διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που είχαν απασχοληθεί πριν την 1/1/2011 στο Δημόσιο

0825

000999

000458

516

 

000999

000459

 

Μουσικοί Κ.Ο.Α., Κ.Ο.Θ., Ο.Λ.Σ. διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσιο

0825

000999

000466

516

 

000999

000467

 

Μουσικοί Κ.Ο.Α., Κ.Ο.Θ., Ο.Λ.Σ. διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που έως 31/12/2016 είχαν ασφάλιση στο τ. ΕΤΑΑ

0825

000999

000462

516

 

000999

000465

 

Δικαστικοί Λειτουργοί και Κύριο Προσωπικό Ν.Σ.Κ. Ν.2521/1997, Ν.3205/2003, Ν.3691/2008 και Π.Δ.169/2007 που είχαν απασχοληθεί πριν την 1/1/2011 στο Δημόσιο

0825

001007

000468

516

 

001008

000469

 

Δικαστικοί Λειτουργοί και Κύριο Προσωπικό Ν.Σ.Κ. Ν.2521/1997, Ν.3205/2003, Ν.3691/2008 και Π.Δ.169/2007 διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσιο

0825

001007

000474

516

 

001008

000475

 

Δικαστικοί Λειτουργοί και Κύριο Προσωπικό Ν.Σ.Κ. Ν.2521/1997, Ν.3205/2003, Ν.3691/2008 και Π.Δ.169/2007 διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1/1/2017 που έως 31/12/2016 είχαν ασφάλιση στο τ. ΕΤΑΑ

0825

001007

000472

516

 

001008

000473

 

           

 

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες κωδικοποιήσεις περιλαμβάνονται στον πίνακα ΟΣΥΚ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο και αναρτάται στην web εφαρμογή «ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ».

Ο ανωτέρω αναφερόμενος πίνακας θα επικαιροποιείται αυτόματα, για λόγους δε διευκόλυνσης των εκκαθαριστών των Φορέων οι τροποποιήσεις - συμπληρώσεις θα αναγράφονται με έντονα γράμματα (BOLD), έτσι ώστε να είναι άμεσα διακριτοί.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: