Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 04-10-2019

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: Ε.2180

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΙI. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση της υττ΄ αριθ. A.1288/18-07-2019 (Β΄3083) Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

Α. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αναφερόμενη στο θέμα Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β΄ 3083 και ισχύει από τη δημοσίευσή της (31-07-2019).

Με την κοινοποιούμενη απόφαση τροποποιείται η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 της Ενότητας Α΄ του άρθρου 3 της υπ΄ αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 (Β΄ 2745) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής» προκειμένου για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των προϊόντων του άρθρου 90 του Ν.2960/2001 (κρασιά) και λειτουργούν σε καθεστώς αναστολής (φορολογική αποθήκη) κατόπιν της κατάργησης του θετικού συντελεστή Ε.Φ.Κ. στα εν λόγω προϊόντα, από 01-01-2019, με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν.2960/2001 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.4583/2018 (Α΄ 212) και ισχύουν.

Με τις ρυθμίσεις της κοινοποιούμενης Απόφασης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας (φορολογικής αποθήκης) για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις αντί της χορηγούμενης έγκρισης χρήσης από το αρμόδιο τελωνείο όπως προβλεπόταν με βάση το ισχύον, πριν την εν λόγω Απόφαση, σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.

Ειδικότερα:

1. Με το άρθρο 1 της εν λόγω κοινοποιούμενης Απόφασης καθορίζεται ότι δεν υφίσταται, πλέον, η υποχρέωση υποβολής της έγκρισης χρήσης των δεξαμενών που χορηγείται από το αρμόδιο τελωνείο κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας φορολογικής αποθήκης σύμφωνα με την υπ΄αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 (Β΄ 2745) Απόφαση για τις δεξαμενές στις οποίες αποθηκεύονται ή τοποθετούνται προϊόντα του άρθρου 90 του ν.2960/2001 (κρασιά) εφόσον:

• τα εν λόγω προϊόντα υπόκεινται σε μηδενικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης και

• οι δεξαμενές αυτές αποτελούν μόνιμες κατασκευές, κανονικού γεωμετρικού σχήματος και είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με αποδεκτές πρακτικές.

Επιπλέον καθορίζεται ότι στην περίπτωση αυτή αντί της έγκρισης χρήσης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει είτε πιστοποιητικά κατασκευής / βεβαίωση του κατασκευαστή όπου θα αναγράφονται τα γεωμετρικά στοιχεία των δεξαμενών, είτε ογκομετρικούς πίνακες των κατασκευαστών, ενώ στην περίπτωση που τα προαναφερόμενα (πιστοποιητικό κατασκευής / βεβαίωση κατασκευαστή, ογκομετρικοί πίνακες κατασκευαστή) δεν υφίστανται, τα γεωμετρικά στοιχεία των δεξαμενών προσδιορίζονται από την επιτροπή της παραγράφου 2 της ενότητας Β του άρθρου 3 της τροποποιούμενης Απόφασης (υπ΄ αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/2-8-2017 ), στην οποία, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, ζητείται και η συνδρομή υπαλλήλου της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας.

2. Με το άρθρο 2 της κοινοποιούμενης απόφασης καθορίζεται μεταβατικό χρονικό διάστημα ενός τριμήνου από την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής, ήτοι μέχρι την 31-10-2019, προκειμένου οι ήδη λειτουργούσες κατά την ημερομηνία αυτή (31-7-2019) φορολογικές αποθήκες που χρησιμοποιούν δεξαμενές για την αποθήκευση ή τοποθέτηση προϊόντων του άρθρου 90 του Ν.2960/2001, οι οποίες δεν διαθέτουν έγκριση χρήσης να προσκομίσουν στο τελωνείο που εξέδωσε την άδεια της φορολογικής αποθήκης είτε πιστοποιητικά κατασκευής / βεβαίωση του κατασκευαστή όπου θα αναγράφονται τα γεωμετρικά στοιχεία των δεξαμενών, είτε ογκομετρικούς πίνακες των κατασκευαστών, ενώ, στην περίπτωση που αυτά δεν υφίστανται, τα γεωμετρικά στοιχεία των δεξαμενών θα πρέπει να προσδιορισθούν από την επιτροπή της παραγράφου 2 της ενότητας Β του άρθρου 3 της τροποποιούμενης Απόφασης (υπ΄ αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/2-8-2017), με τη συνδρομή, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, υπαλλήλου της αρμόδιας Χημικής υπηρεσίας.

Ευνόητο είναι, ότι τα προαναφερόμενα δεν απαιτούνται εφόσον έχουν υποβληθεί κατά τη διαδικασία ογκομέτρησης των δεξαμενών των εν λόγω προϊόντων με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις του ισχύοντος σήμερα κανονιστικού πλαισίου για την ογκομέτρηση των δεξαμενών των κρασιών (Α.Υ.Ο. υπ΄ αριθ. 30/003/000/1614/19-04-2018) ή με βάση τις σχετικές οδηγίες που είχαν δοθεί με την υπ΄ αριθ. ΔΕΦΚΦΒ 5026599 ΕΞ 2015/23-12-2015 εγκύκλιο διαταγή.

Β. Με αφορμή ερωτήματα τελωνείων αναφορικά με τις φύρες οι οποίες αναγνωρίζονται στις περιπτώσεις που κατά τους διενεργούμενους ελέγχους διαπιστωθεί και βεβαιωθεί έλλειμμα στα κατεχόμενα, παραγόμενα ή μεταφερόμενα υπό καθεστώς αναστολής προϊόντα του άρθρου 90 (κρασιά) του Ν. 2960/2001 , επισημαίνεται ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 της υπ΄ αριθ. ΔΕΦΚΦΒ 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 Α.Υ.Ο., εξακολουθούν να ισχύουν κατ΄ εφαρμογή των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 65 του Ν.2960/01 , όπως ισχύει.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: