Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Μαρτίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1038

Αριθμ. 64440

Υποβολή στοιχείων από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης και δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς διασταύρωση των εκχωρημένων απαιτήσεων επί ανεξόφλητων τιμολογίων των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του Κλάδου Υγείας των ΦΚΑ που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1. Των άρθρων 51 παρ. 1 , 57 και 59 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α΄/12-5-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδο-τικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

1.2. Του π.δ. 8/2019 (ΦΕΚ 8/Α΄/23-1-2019) «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.3. Του ν. 4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α΄/28-2-2020) «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις».

2. Την παρ. 4 του άρθρου 103 του Ν. 4670/2020 στην οποία προβλέπονται τα κάτωθι:

«4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 του Ν. 4578/2018 (Α΄ 200) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως ακολούθως: «δ) διασταυρωθεί η μη ύπαρξη εκχώρησης του τιμολογί­ου σε πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης και δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο εδάφιο. Μέχρι τις 31.3.2020 τα πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης και δικαιούχοι-φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να αποστείλουν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. με μαγνητικό μέσο τα στοιχεία τιμολογίων που αφορούν τις ρυθμιζόμενες με το άρθρο αυτό υποχρεώσεις, που τους έχουν εκχωρηθεί. Με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α καθορίζονται τα στοιχεία των τιμολογίων και η διαδικασία υποβολής. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. δεν ευθύνεται με οιονδήποτε τρόπο έναντι πιστωτικού ιδρύματος, εταιρείας πρακτόρευσης και δικαιούχου-φυσικού ή νομικού προσώπου που παρέλειψε να αποστείλει τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου, ακόμα και αν σε οποιονδήποτε χρόνο είχε προηγηθεί επίδοση εκχώρησης.».

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

Τα πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης και δικαιούχοι-φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να αποστείλουν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. με μαγνητικό μέσο σε εφαρμογή του παραπάνω θεσμικού πλαισίου τα κάτωθι δημόσια ή ιδιωτικά κ.λπ. έγγραφα που αποδεικνύουν τις σχετικές αξιώσεις τους: 1) σε περίπτωση που έχει εκχωρηθεί ολόκληρη η διοικητική σύμβαση ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη σύμβαση μεταξύ του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και του προμηθευτή ή παρόχου υπηρεσιών, θα υποβάλλεται από τον εκδοχέα ακριβές αντίγραφο της σύμβασης εκχώρησης-ενεχυρίασης απαιτήσεων, από όπου θα προκύπτουν οι όροι και οι προϋποθέσεις νομιμότητας της, 2) σε περίπτωση που έχουν εκχωρηθεί συγκεκριμένα τιμολόγια και όχι το σύνολο διοικητικής ή άλλης νόμιμης σύμβασης μεταξύ του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και του προμηθευτή ή παρόχου υπηρεσιών, θα υποβάλλεται από τον εκδοχέα αναλυτική κατάσταση ενός εκάστου των εκχωρημένων τιμολογίων από την οποία θα προκύπτουν όλα τα ουσιώδη στοιχεία του τιμολογίου ήτοι: α) ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, β) ο φορέας που εξέδωσε το τιμολόγιο και γ) ο φορέας που παρέλαβε το τιμολόγιο ήτοι η συγκεκριμένη διεύθυνση του αντίστοιχου φορέα που παρέλαβε το τιμολόγιο, δ) η ημερομηνία που επιδόθηκε στο φορέα η σύμβαση εκχώρησης-ενεχυρίασης απαιτήσεων, ε) οι εκθέσεις επίδοσης από όπου θα προκύπτει ότι διενεργήθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα όλες οι νόμιμες κοινοποιήσεις από δικαστικό επιμελητή που τυγχάνουν αναγκαίες για τη νομιμότητα της σύμβασης εκχώρησης-ενεχυρίασης απαιτήσεων σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, στ) η πλήρης επωνυμία του εκχωρητή, του εκδοχέα και του υπόχρεου φορέα κοινωνικής ασφάλισης και τα αντίστοιχα Α.Φ.Μ.

Στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας και σε συμμόρφωση σε αυτήν οι εκδοχείς οφείλουν να αποστείλουν μόνο τα στοιχεία των ανεξόφλητων μέχρι σήμερα τιμολογίων σε πίνακα excel, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.

Από 1-04-2020 και σε περίπτωση που οι εκδοχείς δεν έχουν ανταποκριθεί στις παραπάνω υποχρεώσεις-προ-βλέψεις, οι εκκαθαρίσεις, οι πληρωμές και οι εξοφλήσεις των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ που προέρχονται από φορείς κοινωνικής ασφάλισης οι κλάδοι υγείας των οποίων έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ, θα γίνουν με βάση τις υπεύθυνες δηλώσεις των προμηθευτών και παροχών υπηρεσιών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, από όπου θα εκτίθεται πως δεν υφίσταται εκχώρηση της διεκδικούμενης αξίωσης.

Εκχωρήσεις που αφορούν τιμολόγια που έχουν υποβληθεί απευθείας στα πέντε πρώην νοσοκομεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα οποία και έχουν ήδη ενταχθεί στις αντίστοιχες δομές του ΕΣΥ σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 3918/2011 από την 1-06-2011, δεν υπάγονται στην παρούσα διαδικασία και οι σχετικές εκχωρήσεις παράγουν έννομες συνέπειες προς τις αντίστοιχες δομές του ΕΣΥ ως προς τις οποίες θα πρέπει να απευθύνουν τις όποιες αξιώσεις τους οι εκδοχείς και πλήρως αποδεσμευμένα από το θεσμικό πλαίσιο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ που προέρχονται από φορείς κοινωνικής ασφάλισης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020
Ο Διοικητής
Χ. ΧΑΛΑΡΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: