Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 3148/2003 - Άρθρο 5

Αρθρο 5 Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου
1. To Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.) είναι επταμελές και η θητεία του είναι τριετής.

Το Σ.Π.Ε. αποτελείται από:

α) έναν Αντιπρόεδρο της Ε.Λ.Τ.Ε. ως Πρόεδρο, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε,

β) έναν εν ενεργεία μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από το οικείο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ή επίτιμο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.,

γ) ένα μέλος του Σ.Ο.Ε.Λ. που προτείνεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το Δ.Σ. αυτού,

δ) ένα μέλος του Σ.ΛΟ.Τ. που προτείνεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρό του,

ε) έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που προτείνεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρό της,

στ) έναν εκπρόσωπο της Τραπέζης της Ελλάδος που προτείνεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Διοικητή της,

ζ) έναν Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

2. To Σ.Π.Ε. είναι αρμόδιο για τον ποιοτικό έλεγχο των ελέγχων που διενεργούν σύμφωνα με το νόμο ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, φυσικά πρόσωπα και ελεγκτικές εταιρείες, στις οικονομικές καταστάσεις των ανωνύμων εταιρειών και λοιπών νομικών προσώπων και αφορά τη συμμόρφωση προς τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα, τους κανόνες δεοντολογίας και τους κανόνες περί ασυμβίβαστου που ορίζονται στο άρθρο 12.
3. Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με μέριμνα του Σ.Π.Ε. από τρεις κατ΄ ανώτατο όριο Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές μέλη του Σ.Ο.Ε.Λ., οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση από το σύνολο των μελών του. Στην κλήρωση δεν συμμετέχουν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, που ανήκουν στην ελεγκτική εταιρεία, που διενήργησε τον εξεταζόμενο έλεγχο. Σε περίπτωση εξειδικευμένων ελέγχων επιτρέπεται ύστερα από απόφαση του Σ.Π.Ε. ο ορισμός ενός επιπλέον εξειδικευμένου ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
4. Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται ετησίως σε τυχαίο δείγμα επί ποσοστού τουλάχιστον δέκα επί τοις εκατό των εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. και ένα επί τοις εκατό τουλάχιστον των εταιρειών των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες και αφορά στην τελευταία ελεγμένη χρήση.

Ποιοτικός έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί και εκτός δείγματος, είτε κατόπιν παραγγελίας του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

5. Τα αποτελέσματα του ελέγχου κοινοποιούνται από την Ε.Λ.Τ.Ε. στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, και κατά περίπτωση στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στους ίδιους φορείς αντίστοιχα γνωστοποιούνται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους ελεγκτές και στις ελεγκτικές εταιρείες, για παραβάσεις που διαπιστώνονται από τους ποιοτικούς ελέγχους.
6. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. καθορίζεται η δαπάνη για τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου και βαρύνει την εταιρεία της οποίας εξήχθη το δείγμα της παραγράφου 4. Η δαπάνη βαρύνει την Ε.Λ.Τ.Ε. όταν η ίδια εταιρεία επιλεγεί για δεύτερη ή περισσότερες φορές στο δείγμα του ποιοτικού ελέγχου σε διάστημα πέντε ετών.

Αν ο έλεγχος διενεργείται κατόπιν παραγγελίας της Ε.Λ.Τ.Ε., εκτός δείγματος, ή ύστερα από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το κόστος βαρύνει τους εν λόγω φορείς αντιστοίχως.

7. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. ύστερα από εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο και ο τρόπος άσκησης του ποιοτικού ελέγχου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πρέπει να είναι συμβατή με την υπό κατάρτιση οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόλις αυτή ολοκληρωθεί. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται και χωρίς εισήγηση αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που έχει θέσει το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: