Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2023

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ο.3013

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΠΑ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 6 παρ. 1, 10 παρ. 6 περ. (δ), 11 παρ. 4, 18, 19 παρ. 5-7, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 παρ. 2, 35 παρ. 3, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 και 47 του Ν. 5024/2023 («Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής `Αμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», Α 41/24.2.2023)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 6 παρ. 1, 10 παρ. 6 περ. (δ), 11 παρ. 4, 18, 19 παρ. 5-7, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 παρ. 2, 35 παρ. 3, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 και 47 του Ν. 5024/2023

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 5024/2023:

α) 6: Προσδιορισμός τιμήματος εξαγοράς.

β) 10: Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Εξαγοράς.

γ) 11: Απόφαση εξαγοράς και καταβολή τιμήματος εξαγοράς.

δ) 18: Ρύθμιση διαφορών για ακίνητα που υπάγονται στο Κτηματολόγιο Δωδεκανήσου.

ε) 19: Εξουσιοδοτικές διατάξεις.

στ) 21: Καταργούμενες διατάξεις.

ζ) 22: Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για τα ακίνητα πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 3 Ν. 4223/2013.

η) 23: Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για τα ακίνητα που ευρίσκονται εντός ρητά κατονομαζόμενων υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση, πολεοδομικά ανενεργών ή μεταφερόμενων οικισμών και κοινοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας, Κοζάνης και Γρεβενών - Τροποποίηση παρ. 7Α άρθρου 3 ν.4223/2013.

θ) 24: Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για τα ακίνητα που ευρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δήμων Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας `Αννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας -Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 7Β άρθρου 3 Ν. 4223/2013.

ι) 25: Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - Τροποποίηση παρ. 7Γ άρθρου 3 Ν. 4223/2013.

ια) 26: Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2022, 2023 και 2024 για τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2022 - Προσθήκη παρ. 7ΣΤ στο άρθρο 3 του Ν.4223/2013.

ιβ) 27: Ειδικές ρυθμίσεις υπολογισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για διατηρητέα και ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης - Τροποποίηση Ενοτήτων Γ και Ε άρθρου 4 Ν. 4223/2013.

ιγ) 28: Επιβολή φόρου υπεραξίας κατά την εισφορά τίτλων στην περίπτωση που ο εισφέρων είναι ο μοναδικός μέτοχος ή εταίρος της λήπτριας - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 42 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

ιδ) 29: Νομική μεταχείριση της εισφοράς τίτλων όταν ο εισφέρων είναι ο μοναδικός μέτοχος ή εταίρος της λήπτριας - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 21 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

ιε) 30: Διαδικασία επιλογής φορολόγησης στις εκμισθώσεις ακινήτων - Τροποποίηση υποπερ. ii) περ. δ΄ παρ. 2 άρθρου 8 Κώδικα Φ.Π.Α..

ιστ) 31: Κατάργηση της υποχρέωσης γνωστοποίησης στην Α.Α.Δ.Ε. των εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών - Αντικατάσταση περ. α΄ παρ. 5 άρθρου 19 Κώδικα Φ.Π.Α..

ιζ) 32: Ορισμός των ενσώματων αγαθών που συνιστούν αγαθά επένδυσης για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 33 Κώδικα Φ.Π.Α. - Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 4 άρθρου 33 Κώδικα Φ.Π.Α..

ιη) 33: Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. - Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 21 Ν. 4664/2020.

ιθ) 34 (παρ. 2): Ειδική ρύθμιση για την κατάταξη απαιτήσεων εργαζομένων ή συνταξιούχων της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.

κ) 35, παρ. 3, περ. δ: Περί της ωφέλειας της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας που προκύπτει από διαγραφή των χρεών προς τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση.

κα) 36: Κατάταξη απαιτήσεων εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στο πλαίσιο πραγματοποίησης ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 77 του Ν. 4307/2014.

κβ) 39: Βελτιώσεις στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 6 και των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 4738/2020.

κγ) 40: Συνέπειες της αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών - Αναστολή διαδικασίας Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών - Σύμβαση αναδιάρθρωσης και προθεσμία υπογραφής -Δικαίωμα διαμεσολάβησης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 13, της παρ. 1 του άρθρου 14 και των άρθρων 15 και 16 του Ν. 4738/2020.

κδ) 41: Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης μετά από αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης οφειλών - Απαλλαγή από ευθύνη κατά τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης - Τροποποίηση των άρθρων 18 και 20 του Ν. 4738/2020.

κε) 42: Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών, κανόνες και περιορισμοί - Τροποποίηση των άρθρων 21, 22 και 23 του Ν. 4738/2020.

κστ) 43: Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών - Μεταβατικές διατάξεις -Τροποποίηση των άρθρων 29 και 74 του Ν. 4738/2020.

κζ) 45: Ρυθμίσεις οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και λοιπές συνοδευτικές διατάξεις για την εφαρμογή τους - Διορθώσεις παροραμάτων στις παρ. 1 και 7 του άρθρου 293 του Ν. 4738/2020 και τροποποίηση της παρ. 7 άρθρου 293 Ν. 4738/2020.

κη) 46: Φορολόγηση αμοιβών ναυτικών που υπηρετούν σε πλωτά ναυπηγήματα του άρθρου 267 Ν. 4555/2018 - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 15 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

κθ) 47: Έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) Τα άρθρα 6 παρ. 1, 10 παρ. 6 περ. (δ), 11 παρ. 4, 18, 19 παρ. 5, 6, 7 και 21 αφορούν στα ακίνητα της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, και στα πρόσωπα που τα κατέχουν. Η εξαγορά εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, που συνίστανται στην οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, στην αποκατάσταση των προσώπων που διατηρούν στα ακίνητα αυτά την κατοικία τους ή τον τόπο άσκησης της οικονομικής τους δραστηριότητας, και δι΄ αυτών στην αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και στην προώθηση της τουριστικής, βιομηχανικής, βιοτεχνικής και αγροτικής ανάπτυξης επ΄ ωφελεία της εθνικής οικονομίας.

β) Το άρθρο 22 αφορά σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

γ) Το άρθρο 23 αφορά σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων που ευρίσκονται εντός ρητά κατονομαζόμενων υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση, πολεοδομικά ανενεργών ή μεταφερόμενων οικισμών και κοινοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας, Κοζάνης και Γρεβενών.

δ) Το άρθρο 24 αφορά σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων που ευρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δήμων Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας `Αννας και Ιστιαίας -Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ε) Το άρθρο 25 αφορά σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες κτισμάτων μετά του αναλογούντος οικοπέδου, που ευρίσκονται σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας, και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

στ) Το άρθρο 26 αφορά σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες κτισμάτων μετά του αναλογούντος οικοπέδου, που ευρίσκονται σε πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2022.

ζ) Το άρθρο 27 αφορά σε φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες διατηρητέων και ιστορικά διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης.

η) Τα άρθρα 28 και 29 αφορούν σε φυσικά πρόσωπα, μετόχους ή εταίρους που επιθυμούν να εισφέρουν τίτλους σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, στα οποία συμμετέχουν κατά εκατό τοις εκατό (100%), προκειμένου να αυξήσουν τη συμμετοχή τους σε αυτά.

θ) Το άρθρο 30 αφορά σε εκμισθωτές ακινήτων, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση επιλογής φορολόγησης για υπαγωγή στον ΦΠΑ της πράξης εκμίσθωσης του ακινήτου τους ή έχουν υποβάλλει ήδη σχετική αίτηση και επιθυμούν να προβούν σε ανάκλησή της.

ι) Το άρθρο 31 αφορά σε υποκειμένους στον ΦΠΑ που χορηγούν εκπτώσεις λόγω κύκλου εργασιών.

ια) Το άρθρο 32 αφορά στους υποκείμενους στον ΦΠΑ οι οποίοι έχουν έννομη σχέση επί ακινήτου, χωρίς να τους ανήκει η κυριότητα αυτού.

ιβ) Το άρθρο 33 αφορά στην υπό ειδική διαχείριση εταιρεία ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.

ιγ) Η παρ. 2 του άρθρου 34 αφορά στις απαιτήσεις εργαζομένων μέχρι τις 19.5.2020 ή συνταξιούχων της υπό ειδική διαχείριση ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε., οι οποίες έχουν αναγγελθεί στον κατάλογο απαιτήσεων προς τον ειδικό διαχειριστή για την καταβολή του συνόλου ή εναπομένοντος μέρους της προβλεπόμενης στο από 23.12.2010 υπό στοιχεία DA65000060 ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποζημιωτικής παροχής ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχουν γεννηθεί.

ιδ) Η παρ. 3 του άρθρου 35 αφορά στις υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρείες και στους Δικαιούχους Απαιτήσεων από Ασφαλίσεις Ζωής.

ιε) Το άρθρο 36 αφορά στις απαιτήσεις εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίες γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών για την εκτέλεση εξοπλιστικών προγραμμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας κατά το άρθρο 26 του Ν. 4258/2014, από επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί, πριν την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου, στην ειδική διαχείριση των άρθρων 68-77 του Ν. 4307/2014.

ιστ) Τα άρθρα 39 - 43 αφορούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που δύνανται να υποβάλουν ή έχουν υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα με τα άρθρα 5-30 του Ν. 4738/2020.

ιζ) Το άρθρο 45 αφορά σε οφειλέτες με βεβαιωμένες οφειλές σε Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε. (ν. 4978/2022, Α΄ 190), που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 2322/1995 (Α΄ 143), ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ).

ιη) Το άρθρο 46 αφορά στους αξιωματικούς και στο κατώτερο πλήρωμα που ασκούν ναυτικό επάγγελμα σε πλωτά ναυπηγήματα του άρθρου 267 του Ν. 4555/2018 (Α΄133).

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1, 10 παρ. 6 περ. (δ), 11 παρ. 4, 18, 19 παρ. 5-7, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 παρ. 2, 35 παρ. 3, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 και 47 του Ν. 5024/2023 (Α41), ως εξής:

`Αρθρο 6 « Προσδιορισμός τιμήματος εξαγοράς »

Με την παρ. 1 του άρθρου 6 ορίζεται ότι:

«1. Το τίμημα εξαγοράς αντιστοιχεί σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου ή γηπέδου, κατά περίπτωση, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, το τίμημα εξαγοράς καθορίζεται σύμφωνα με το καθεστώς περί υπολογισμού βάσει συγκριτικών στοιχείων από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης. Εάν στην περιοχή όπου βρίσκεται το προς εξαγορά δημόσιο ακίνητο δεν υφίστανται συγκριτικά στοιχεία, το τίμημα εξαγοράς υπολογίζεται βάσει της μεγαλύτερης αξίας ομοειδούς οικοπέδου ή γηπέδου, κατά περίπτωση, της πλησιέστερης περιοχής για την οποία ισχύει η ίδια πολεοδομική νομοθεσία.»

`Αρθρο 10 «Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Εξαγοράς»

Με την περ. (δ) της παρ. 6 του άρθρου 10 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι:

«6. Σε περίπτωση πρότασης για την αποδοχή της αίτησης εξαγοράς, η Επιτροπή:

(δ) Καθορίζει το τίμημα εξαγοράς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 και των άρθρων 6, 7 ή 8, κατά περίπτωση, και προσδιορίζει το ποσό της εφάπαξ καταβολής και των δόσεων του τιμήματος εξαγοράς, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11. Ειδικά στην περίπτωση καθορισμού τιμήματος εξαγοράς, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6, η Επιτροπή ζητεί συγκριτικά στοιχεία από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης....»

`Αρθρο 11 «Απόφαση εξαγοράς και καταβολή τιμήματος εξαγοράς»

Με την παρ. 4 του άρθρου 11 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι:

«4. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του τιμήματος εξαγοράς, εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση του πιστοποιητικού αποδοχής στον αιτούντα, ο αιτών προβαίνει στην εξόφληση του τιμήματος εξαγοράς εφάπαξ και υποβάλλει το αποδεικτικό εξόφλησής του στην οικεία κτηματική υπηρεσία. Η οικεία κτηματική υπηρεσία διαβιβάζει τον φάκελο της υπόθεσης στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την υποβολή του αποδεικτικού εξόφλησης του πρώτου εδαφίου. Στη συνέχεια, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών εκδίδει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών την απόφαση εξαγοράς. Η απόφαση εξαγοράς κοινοποιείται αμελλητί στον αιτούντα και μεταγράφεται ή καταχωρίζεται στο αρμόδιο κατά τόπον υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο με δική του δαπάνη, τηρουμένου του α. ν. 1521/1950 (Α΄ 245), όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1587/1950 (Α΄ 294), περί φόρου μεταβίβασης ακινήτων.»

`Αρθρο 18 «Ρύθμιση διαφορών για ακίνητα που υπάγονται στο Κτηματολόγιο Δωδεκανήσου»

Με το άρθρο 18 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι:

«Όποιος έχει αποκτήσει, είκοσι (20) έτη πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, από επαχθή αιτία ακίνητο που κείται σε περιοχές όπου λειτουργεί το Κτηματολόγιο Δωδεκανήσου, σύμφωνα με το κυβερνητικό διάταγμα 132/1.9.1929 περί Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, και στηρίζει το δικαίωμά του σε κτηματολογικές εγγραφές, οριστικές ή μεταγενέστερες, η εγκυρότητα των οποίων αμφισβητήθηκε από το Δημόσιο μέσω άσκησης αγωγής, δικαιούται να υποβάλει στην οικεία κτηματική υπηρεσία αίτηση για την οριστική επίλυση της διαφοράς με τίμημα, που αντιστοιχεί στο πενήντα τοις εκατό (50%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, προσαυξανόμενου κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), εφόσον υπάρχει κτίσμα. Η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και συνοδεύεται από πιστοποιητικό ή βεβαίωση του κτηματολογικού γραφείου, από τα οποία αποδεικνύονται:

α) η ιδιότητα του αποκτήσαντος το ακίνητο από επαχθή αιτία,

β) οι κτηματολογικές εγγραφές και

γ) η μεταγενέστερη των εγγραφών αυτών άσκηση αγωγής από το Δημόσιο. Στον χρόνο της κατοχής του αιτούντος συνυπολογίζεται και ο χρόνος κατοχής των δικαιοπαρόχων του. Μετά την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών, η οικεία κτηματική υπηρεσία προσδιορίζει το τίμημα και καλεί τον αιτούντα να καταβάλει αυτό είτε εφάπαξ με έκπτωση ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του τιμήματος, είτε τμηματικά σε δώδεκα (12) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις κατ΄ ανώτατο όριο, εντός δώδεκα (12) μηνών, στην κατά τόπον αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Μετά την πλήρη εξόφληση του τιμήματος, η Δ.Ο.Υ. εκδίδει σχετική βεβαίωση, η οποία κοινοποιείται στην οικεία κτηματική υπηρεσία, προκειμένου το Δημόσιο να προβεί σε παραίτηση από το δικόγραφο και το δικαίωμα της αγωγής. Με επιμέλεια του αιτούντος, καταχωρίζεται στα κτηματολογικά βιβλία του οικείου κτηματολογικού γραφείου η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί παραίτησης του Δημοσίου, τηρουμένου του α. ν. 1521/1950 (Α΄ 245), όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1587/1950 (Α΄ 294), περί φόρου μεταβίβασης ακινήτων.»

`Αρθρο 19 « Εξουσιοδοτικές διατάξεις »

Με τις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 19 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι: «5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο της απόφασης εξαγοράς του άρθρου 11. Με όμοια απόφαση καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία εξαγοράς, τη διαδικασία παροχής της συνδρομής της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε., στην υλοποίηση του διοικητικού έργου της εξαγοράς και του τρόπου καταβολής του ποσοστού του πενήντα τοις εκατό (50%) του τιμήματος υπέρ της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 11,

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 16 και των άρθρων 17 και 18. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 16.

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η προθεσμία της παρ. 9 του άρθρου 9 δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 2, ειδικά για την περίπτωση της εφαρμογής του άρθρου 18.».

`Αρθρο 21 « Καταργούμενες διατάξεις »

Με το άρθρο 21 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

(α) το άρθρο 10 του ν.δ. 2176/1952 (Α΄ 207),

(β) το άρθρο 4 του α.ν. 263/1968 (Α΄ 12),

(γ) ο ν. 357/1976 (Α΄ 156), πλην των παρ. 3 και 4 του άρθρου 6, του άρθρου 7 και της παρ. 4 του άρθρου 8,

(δ) τα άρθρα 1 έως και 4 και το άρθρο 16 του ν. 719/1977 (Α΄ 301),

(ε) το άρθρο 25 του ν. 2166/1993 (Α΄ 137),

(στ) οι παρ. 5 και 7 του άρθρου 4 και το άρθρο 28 του ν. 2386/1996 (Α΄ 43),

(ζ) το άρθρο 44 του ν. 1591/1986 (Α΄ 50),

καθώς και κάθε άλλη διάταξη νόμου, διατάγματος και κανονιστικής πράξης που αφορά στην εξαγορά δημοσίου ακινήτου, το οποίο υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.».

`Αρθρο 22 «Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για τα ακίνητα πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 3 Ν. 4223/2013»

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του κοινοποιούμενου νόμου, στην παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 4223/2013 (Α΄ 287), περί των απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), τροποποιούνται: (α) το πρώτο εδάφιο, ως προς τα έτη για τα οποία τα ακίνητα που ευρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, απαλλάσσονται από τον φόρο, και (β) το δεύτερο εδάφιο, ως προς τα έτη για τα οποία τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών αυτών απαλλάσσονται από τον φόρο, και η παρ. 7 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Ειδικά για τα έτη 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023 απαλλάσσονται τα ακίνητα που ευρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που έχουν εκδοθεί έως και τις 31.12.2020, και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκαν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Για τα έτη 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023 απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών του προηγούμενου εδαφίου.»

`Αρθρο 23 «Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για τα ακίνητα που ευρίσκονται εντός ρητά κατονομαζόμενων υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση, πολεοδομικά ανενεργών ή μεταφερόμενων οικισμών και κοινοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας, Κοζάνης και Γρεβενών - Τροποποίηση παρ. 7Α άρθρου 3 Ν. 4223/2013»

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του κοινοποιούμενου νόμου, το πρώτο εδάφιο της παρ. 7Α του άρθρου 3 του Ν. 4223/2013 (Α΄ 287), περί των απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), τροποποιείται ως προς τα έτη για τα οποία τα ακίνητα που ευρίσκονται εντός κατονομαζόμενων υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση, πολεοδομικά ανενεργών ή μεταφερόμενων οικισμών και κοινοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας, Κοζάνης και Γρεβενών απαλλάσσονται από τον φόρο, και η παρ. 7Α του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 διαμορφώνεται ως εξής:

«7Α. Ειδικά για τα έτη 2021, 2022 και 2023 απαλλάσσονται τα ακίνητα, τα οποία ευρίσκονται εντός του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με την υπ΄ αρ. 4012/86/25.9.1986 απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας (Δ΄ 1109) και ο οποίος έχει κηρυχθεί σε αναγκαστική απαλλοτρίωση με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/19831/338/15.4.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ΄ 190). Τα ακίνητα αυτά απεικονίζονται και περιγράφονται στον από Ιούλιο 2018 κτηματολογικό πίνακα του εν λόγω οικισμού και στο από Φεβρουάριο 2018 Κτηματολογικό Διάγραμμα, όπως αυτά εξειδικεύονται στην ανωτέρω απόφαση απαλλοτρίωσης. Η ίδια απαλλαγή ισχύει και για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ακόλουθων οικισμών, οι οποίοι είναι πολεοδομικά ανενεργοί βάσει του από 5.12.2002 π.δ. (Δ΄ 1075): Κοινότητας Πεπονιάς, κοινότητας Πολύλακκου, οικισμού Αξιοκάστρου και οικισμού Κλήματος της κοινότητας Αξιοκάστρου, οικισμού Τραπεζίτσας και οικισμού Πανάρετης της κοινότητας Τραπεζίτσας και κοινότητας Πυλωρίου του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, καθώς και βάσει της υπ΄ αρ. 9439/3335/6.4.2000 απόφασης μεταφοράς των ακόλουθων κοινοτήτων και οικισμών (Δ΄ 238): Κοινότητας Καλαμιτσίου, οικισμού Καλοχίου και οικισμού Μεσόλακκου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.»

`Αρθρο 24 «Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για τα ακίνητα που ευρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δήμων Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας `Αννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 7Β άρθρου 3 Ν. 4223/2013»

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του κοινοποιούμενου νόμου, το τελευταίο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 7Β του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) τροποποιείται ως προς τα έτη για τα οποία τα ακίνητα που ευρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δήμων Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας `Αννας και Ιστιαίας, Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας απαλλάσσονται από τον φόρο, και η παρ. 7Β του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 διαμορφώνεται ως εξής: «7Β. Ειδικά για τα έτη 2021, 2022 και 2023 απαλλάσσονται:

α) τα ακίνητα, που ευρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν αρχής γενομένης την 27η Ιουλίου 2021 και έως τη δημοσίευση της παρούσας και για τις οποίες εκδίδονται πράξεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας, σύμφωνα με τα οποία το κτίριο έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο για χρήση, ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδονται έως τις 28.2.2022, εφόσον κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά.

β) Τα αγροτεμάχια, των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι κάτοχοι βεβαίωσης καταστροφής από τα κατά τόπους αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΕΕ) των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες εκδίδονται έως τις 28.2.2022, εφόσον κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Τα ΤΑΕΕ εκδίδουν τις ως άνω βεβαιώσεις, αφού λάβουν τα οικεία στοιχεία των αγροτεμαχίων που έχουν εκτιμηθεί ως κατεστραμμένα από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Η απαλλαγή χορηγείται με βάση τις αιτήσεις που υποβάλλονται στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr". Εφόσον, μετά τη χορήγηση της απαλλαγής, διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της, ο φόρος βεβαιώνεται και καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου από την πράξη βεβαίωσης μήνα, εντόκως σύμφωνα με το άρθρο 54Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄206).

Ειδικότερα τα ακίνητα που ευρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δήμων Μαντουδίου - Λίμνης -Αγίας `Αννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας απαλλάσσονται για τα έτη 2021, 2022 και 2023, εφόσον κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για το έτος αυτό.»

`Αρθρο 25 «Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας, και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - Τροποποίηση παρ. 7Γ άρθρου 3 Ν. 4223/2013»

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του κοινοποιούμενου νόμου, το πρώτο εδάφιο της παρ. 7Γ του άρθρου 3 του Ν. 4223/2013 (Α΄ 287), περί των απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), τροποποιείται ως προς τα έτη για τα οποία τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου, που ευρίσκονται σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, απαλλάσσονται από τον φόρο, και η παρ. 7Γ του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 διαμορφώνεται ως εξής:

«7Γ. Ειδικά για τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023 απαλλάσσονται τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου, που ευρίσκονται σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που επλήγησαν από τον σεισμό και την πλημμύρα της 30ής Οκτωβρίου 2020, όπως αυτές οριοθετήθηκαν με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/27.11.2020 (Β΄ 5293) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./25594/Α325 /24.11.2020 (Β΄ 5297) κοινές υπουργικές αποφάσεις, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας, σύμφωνα με τα οποία το κτίριο έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο για χρήση, ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδονται έως τις 28.2.2022, και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Για τη χορήγηση της απαλλαγής υποβάλλεται αίτηση για το έτος 2020 στη Φορολογική Διοίκηση από τον δικαιούχο αυτής, η οποία ισχύει και για τα τρία (3) επόμενα έτη. Εφόσον έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για το έτος 2020, υποβάλλεται νέα για το έτος 2021, η οποία ισχύει και για τα δύο (2) επόμενα έτη.»

`Αρθρο 26 «Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2022, 2023 και 2024 για τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2022 - Προσθήκη παρ. 7ΣΤ στο άρθρο 3 του Ν.4223/2013»

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του κοινοποιούμενου νόμου, στο άρθρο 3 του Ν. 4223/2013 (Α΄ 287) περί των απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), προστίθεται παρ. 7ΣΤ για την απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. των ετών 2022, 2023 και 2024 για τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2022 ως εξής:

«7ΣΤ. Ειδικά για τα έτη 2022, 2023 και 2024 απαλλάσσονται τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου, που ευρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Ελλάδα τον μήνα Ιούλιο του 2022 και για τις οποίες εκδόθηκαν αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας, σύμφωνα με τα οποία το κτίριο έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο για χρήση, ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδονται έως την 31η.1.2023, και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά.

Για τη χορήγηση της απαλλαγής υποβάλλεται αίτηση για τα έτη 2022 και 2023 στη Φορολογική Διοίκηση από τον δικαιούχο αυτής, η οποία ισχύει και για το επόμενο έτος.»

`Αρθρο 27 «Ειδικές ρυθμίσεις υπολογισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για διατηρητέα και ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης - Τροποποίηση Ενοτήτων Γ και Ε άρθρου 4 Ν. 4223/2013»

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 του κοινοποιούμενου νόμου, το όγδοο εδάφιο της Ενότητας Γ του άρθρου 4 του Ν. 4223/2013 (Α΄ 287), περί υπολογισμού του φόρου επί της συνολικής αξίας ανά εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου, τροποποιείται ως προς τη μη εφαρμογή της Ενότητας Γ΄ για δικαιώματα επί διατηρητέων και ιστορικά διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης για το έτος 2023 και η Ενότητα Γ του άρθρου 4 του Ν. 4223/2013 διαμορφώνεται ως εξής:

«Γ. Υπολογισμός φόρου επί της συνολικής αξίας ανά εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου. Για δικαιώματα επί ακινήτων υπολογίζεται φόρος επί της συνολικής αξίας ανά εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου, όπως αυτό αποτυπώνεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005 (Α΄ 312), σύμφωνα με την κατωτέρω κλίμακα:

Κλιμάκια συνολικής αξίας ακινήτου σε ευρώ

Συντελεστής φόρου ανά κλιμάκιο αξίας

0,01 - 400.000

0%

400.000,01 - 500.000

0,20%

500.000,01 - 600.000

0,30%

600.000,01 - 700.000

0,40%

700.000,01 - 800.000

0,50%

800.000,01 - 900.000

0,60%

900.000,01 - 1.000.000

0,70%

1.000.000,01 - 2.000.000

0,90%

>=2.000.000,01

1,00%

Ο φόρος υπολογίζεται στη συνολική αξία του εκατό τοις εκατό (100%) της πλήρους κυριότητας του ακινήτου, όπως το δικαίωμα αυτό αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, απομειώνεται με βάση τον συντελεστή συνιδιοκτησίας της παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν. 3842/2010 (Α΄ 58), εφόσον υφίσταται συνιδιοκτησία στην πλήρη ή ψιλή κυριότητα, και επιμερίζεται σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 2. Η αξία του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται σύμφωνα με το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της Ενότητας Ε. Η παρούσα Ενότητα εφαρμόζεται, εφόσον η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του υποκειμένου στον φόρο, όπως αυτή υπολογίζεται βάσει της Ενότητας Ε , υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.

Η παρούσα Ενότητα δεν εφαρμόζεται για δικαιώματα επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού ούτε για δικαιώματα επί των κτιρίων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.

Δεν επιβάλλεται ο φόρος της παρούσας Ενότητας σε δικαίωμα επί οικοπέδου με ή χωρίς κτίσμα, όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του εν λόγω οικοπέδου δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%). Επιπλέον, το δικαίωμα επί του οικοπέδου δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του συντελεστή φόρου ανά κλιμάκιο αξίας της παρούσας Ενότητας, λαμβάνεται όμως υπόψη για τη συνολική αξία της περιουσίας του υποκειμένου στον φόρο για την παρούσα Ενότητα και την Ενότητα Ε .

Ειδικά για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετών 2022 και 2023 η παρούσα Ενότητα δεν εφαρμόζεται και για δικαιώματα επί ιστορικών διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης, που προστατεύονται από τον ν. 4858/2021 (Α΄ 220) και τα οποία δεν καταλαμβάνονται από το προηγούμενο εδάφιο, καθώς και για δικαιώματα επί κτιρίων, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί μέχρι την 31η.12.2021 ως διατηρητέα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1577/1985 (Α΄ 210) εφόσον τα ως άνω μνημεία, έργα τέχνης ή κτίρια είναι προγενέστερα της 1ης Ιανουαρίου 1940, και για τα αναλογούντα σε αυτά ποσοστά επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.»

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του κοινοποιούμενου νόμου, το έβδομο εδάφιο της Ενότητας Ε του άρθρου 4 του Ν. 4223/2013, περί προσαύξησης του φόρου φυσικών προσώπων ανάλογα με τη συνολική αξία της περιουσίας, τροποποιείται ως προς την εξαίρεση από τον συνυπολογισμό στη συνολική αξία της περιουσίας των δικαιωμάτων επί διατηρητέων και ιστορικά διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης για το έτος 2023 και η Ενότητα Ε του άρθρου 4 του Ν. 4223/2013 διαμορφώνεται ως εξής:

«Ε. Προσαύξηση του φόρου φυσικών προσώπων ανάλογα με τη συνολική αξία της περιουσίας. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, προσαυξάνεται ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας ως εξής:

α) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (650.000) ευρώ, κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%),

β) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%),

γ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%),

δ) για αξία ακίνητης περιουσίας από ένα εκατομμύριο και ένα λεπτό (1.000.000,01) ευρώ και άνω, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

Η προσαύξηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται, εφόσον η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας της περιουσίας εφαρμόζεται το άρθρο 32 του Ν. 3842/2010. Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, η οποία δεν εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 (Α΄ 43), για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας αυτού, το γινόμενο της συνολικής τιμής εκκίνησης του οικοπέδου και του συντελεστή οικοπέδου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 1, δεν μπορεί να είναι ανώτερο της τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο, η οποία ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2013. Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Επίσης δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των κτιρίων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των τυχόν αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.

Ειδικά για τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. ετών 2022 και 2023 δεν συνυπολογίζεται και η αξία των δικαιωμάτων επί ιστορικών διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης που προστατεύονται από τον Ν. 4858/2021 (Α΄ 220) και τα οποία δεν καταλαμβάνονται από το προηγούμενο εδάφιο, καθώς και των δικαιωμάτων επί κτιρίων τα οποία έχουν χαρακτηριστεί μέχρι την 31η.12.2021 ως διατηρητέα βάσει του ν. 1577/1985 (Α΄ 210), εφόσον τα ως άνω μνημεία, έργα τέχνης ή κτίρια είναι προγενέστερα της 1ης Ιανουαρίου 1940, και των αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.»

`Αρθρο 28 «Επιβολή φόρου υπεραξίας κατά την εισφορά τίτλων στην περίπτωση που ο εισφέρων είναι ο μοναδικός μέτοχος ή εταίρος της λήπτριας - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 42 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος»

Με το άρθρο 28 του κοινοποιούμενου νόμου προστέθηκαν στην παρ. 4 του άρθρου 42 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013, Α΄ 167) τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο, σχετικά με την επιβολή φόρου υπεραξίας κατά την εισφορά τίτλων, στην περίπτωση που ο εισφέρων είναι ο μοναδικός μέτοχος ή εταίρος της λήπτριας, ως εξής:

«Στην περίπτωση εισφοράς από φυσικό πρόσωπο ημεδαπών ή αλλοδαπών τίτλων της παρ. 1 σε λήπτη που είναι ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου του με αντάλλαγμα μετοχές ή εταιρικά μερίδια, ή μερίδες του λήπτη,

ως τιμή πώλησης κατά την εισφορά λαμβάνεται η τιμή κτήσης των εισφερομένων τίτλων, υπό την προϋπόθεση ότι ο εισφέρων είναι ο μοναδικός μέτοχος ή εταίρος του λήπτη. Κατά τη μεταγενέστερη μεταβίβαση των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, ή μερίδων που αποκτήθηκαν από τον εισφέροντα, ως τιμή κτήσης λαμβάνεται η αξία κτήσης των εισφερόμενων τίτλων. Για την εφαρμογή του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου, ο λήπτης πρέπει να έχει ως αντικείμενο εργασιών την άσκηση εμπορικής, παραγωγικής, αγροτικής δραστηριότητας ή παροχής υπηρεσιών και να εδρεύει σε συνεργάσιμο στον φορολογικό τομέα κράτος».

`Αρθρο 29 «Νομική μεταχείριση της εισφοράς τίτλων όταν ο εισφέρων είναι ο μοναδικός μέτοχος ή εταίρος της λήπτριας - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 21 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος»

Με το άρθρο 29 του κοινοποιούμενου νόμου προστέθηκε στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013, Α΄ 167) έβδομο εδάφιο ως εξής: «Δεν θεωρείται «επιχειρηματική συναλλαγή» η εισφορά τίτλων στην περίπτωση που ο εισφέρων φυσικό πρόσωπο είναι ο μοναδικός μέτοχος ή εταίρος της λήπτριας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 42.»

Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται από το φορολογικό έτος 2023 και μετά.

`Αρθρο 30 «Διαδικασία επιλογής φορολόγησης στις εκμισθώσεις ακινήτων - Τροποποίηση υποπερ. ii) περ. δ΄ παρ. 2 άρθρου 8 Κώδικα Φ.Π.Α.»

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του κοινοποιούμενου νόμου, η υποπερ. ii) της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 8 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248) αντικαθίσταται και η παρ. 2 του άρθρου 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Ως παροχή υπηρεσιών λογίζονται επίσης:

α) η εκμετάλλευση ξενοδοχείων, επιπλωμένων δωματίων και οικιών, κατασκηνώσεων και παρόμοιων εγκαταστάσεων, χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτων,

β) η διάθεση τροφής και ποτών από εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κέντρα διασκέδασης και παρόμοιες επιχειρήσεις για επιτόπια κατανάλωση,

γ) η εκτέλεση υπηρεσίας με καταβολή αποζημίωσης ύστερα από επιταγή δημόσιας αρχής ή στο όνομα της ή σε εκτέλεση νόμου,

δ) i. Η εκμίσθωση βιομηχανοστασίων και χρηματοθυρίδων.

ii. Η εκμίσθωση χώρων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε μισθωτή υποκείμενο στον φόρο, αυτοτελώς ή στο πλαίσιο μικτών συμβάσεων, εφόσον ο εκμισθωτής το επιλέγει. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας υποπερίπτωσης, ο εκμισθωτής υποβάλλει αίτηση επιλογής φορολόγησης στη Φορολογική Διοίκηση είτε πριν την έναρξη χρησιμοποίησης του ακινήτου είτε και μετά την έναρξη, οποτεδήποτε. Εάν η αίτηση υποβληθεί μετά την έναρξη χρησιμοποίησης του ακινήτου, η επιλογή φορολόγησης ισχύει από την επόμενη φορολογική περίοδο. Η επιλογή φορολόγησης μπορεί να αφορά το σύνολο ή μέρος του οικοδομικού συγκροτήματος. Με την αίτηση προσδιορίζονται οι χώροι για τους οποίους γίνεται επιλογή φορολόγησης. Η επιλογή φορολόγησης μπορεί να ανακληθεί με υποβολή σχετικής αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση και η ανάκληση ισχύει από την επόμενη φορολογική περίοδο.

ε) οι εργασίες φασόν επί ενσώματων κινητών αγαθών. Ως εργασία φασόν νοείται η εκτέλεση εργασιών παραγωγής, κατασκευής ή συναρμολόγησης ενσώματων κινητών αγαθών, με σύμβαση μίσθωσης έργου, από υλικά και αντικείμενα που παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο για το σκοπό αυτόν, ανεξάρτητα αν ο εργολάβος χρησιμοποιεί και δικά του υλικά. Η διάταξη της περίπτωσης αυτής ισχύει και όταν ο εργοδότης είναι υποκείμενος στο φόρο εγκατεστημένος σε άλλο κράτος-μέλος, εφόσον τα υλικά και αντικείμενα αποστέλλονται από το κράτος του εργοδότη και τα αγαθά που παράγονται ή κατασκευάζονται ή συναρμολογούνται από τον εργολάβο μεταφέρονται ή αποστέλλονται στον εργοδότη στο κράτος - μέλος, στο οποίο αυτός είναι εγκατεστημένος.»

`Αρθρο 31 «Κατάργηση της υποχρέωσης γνωστοποίησης στην Α.Α.Δ.Ε. των εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών -Αντικατάσταση περ. α΄ παρ. 5 άρθρου 19 Κώδικα Φ.Π.Α.»

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του κοινοποιούμενου νόμου, η περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248) αντικαθίσταται, και η παρ. 5 του άρθρου 19 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Στη φορολογητέα αξία δεν περιλαμβάνονται:

α) Οι χορηγούμενες στον αγοραστή ή τον λήπτη εκπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών.

β) Οι επιστροφές του τιμήματος, σε περίπτωση ολικής ή μερικής ακύρωσης της παράδοσης αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών.

γ) Τα ποσά τα οποία λαμβάνει ο υποκείμενος στο φόρο από τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών, για κάλυψη δαπανών που πραγματοποιεί στο όνομα και για λογαριασμό του αγοραστή ή του λήπτη, εφόσον:

- έχουν καταχωρηθεί σε προσωρινό λογαριασμό στα λογιστικά του βιβλία,

- τα οικεία παραστατικά έχουν εκδοθεί στο όνομά του αγοραστή των αγαθών ή του λήπτη των υπηρεσιών, από τα οποία προκύπτει το πραγματικό ποσό των δαπανών και παραδίδονται στον αγοραστή των αγαθών ή το λήπτη των υπηρεσιών που αφορούν.

Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν για τις χορηγούμενες εκπτώσεις και τη μερική επιστροφή τιμήματος σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄).».

`Αρθρο 32 «Ορισμός των ενσώματων αγαθών που συνιστούν αγαθά επένδυσης για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 33 Κώδικα Φ.Π.Α. - Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 4 άρθρου 33 Κώδικα Φ.Π.Α.»

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του κοινοποιούμενου νόμου, το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248) τροποποιείται ως προς την κατάργηση της προϋπόθεσης για χρήση του ακινήτου για τουλάχιστον εννέα (9) έτη από την επιχείρηση και η παρ. 4 του άρθρου 33 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Ως αγαθά επένδυσης, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, θεωρούνται:

α) Τα ενσώματα αγαθά, που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτή σε διαρκή εκμετάλλευση, καθώς και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτήν, αλλά έχει, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου αυτού. Αν κατά τη διάρκεια του πενταετούς διακανονισμού λήξει η χρήση του ακινήτου, στο οποίο κατασκευάστηκαν τα ανωτέρω κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 3. Στην αξία των αγαθών επένδυσης δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης. Ως αγαθά επένδυσης της παρούσας περίπτωσης νοούνται και εκείνα που εκμεταλλεύονται, σύμφωνα με τον σκοπό τους, οι εταιρείες του άρθρου 2 του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α΄). Ως αγαθά επένδυσης της παρούσας περίπτωσης νοούνται επίσης και οι δαπάνες που καταβάλλει η επιχείρηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2773/1999, όπως ισχύει, για την κατασκευή μη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του σταθμού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε..

β) τα δικαιώματα χρησιμοποίησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίου, υποδείγματος, εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος και άλλων παρόμοιων, εφόσον εξυπηρετούν περισσότερες από μία χρήσεις.».

`Αρθρο 33 «Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. - Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 21 Ν. 4664/2020»

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 33 του κοινοποιούμενου νόμου τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν. 4664/2020 (Α΄ 32) ως προς τον χρόνο λήξης της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. και διαμορφώθηκε ως εξής:

«10. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου του ενεργητικού της εταιρίας (ως λογιστική αξία) εντός τριάντα πέντε (35) μηνών από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των διαφορών της παρ. 7 του παρόντος, τότε η ειδική διαχείριση θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης. Σε περίπτωση κήρυξης του φορέα της επιχείρησης σε πτώχευση, εάν εκκρεμεί η διάθεση μέρους ή όλου του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιστωτές, αυτή διενεργείται από τον σύνδικο της πτώχευσης, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη διανομής του στους δικαιούχους πιστωτές, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που έχει συνταχθεί, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και η διανομή αυτή δεν υπόκειται σε πτωχευτική ανάκληση.»

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του κοινοποιούμενου νόμου, η ισχύς της παράτασης της ειδικής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν. 4664/2020, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου, αρχίζει από την 7η.2.2023.

`Αρθρο 34 (παρ. 2) «Συμβάσεις ορισμένου χρόνου της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 - Ειδική ρύθμιση για την κατάταξη απαιτήσεων εργαζομένων ή συνταξιούχων της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας - Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 97 Ν. 4941/2022»

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 34 του κοινοποιούμενου νόμου, οι απαιτήσεις εργαζομένων μέχρι τις 19.5.2020 ή συνταξιούχων της υπό ειδική διαχείριση ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε., οι οποίες έχουν αναγγελθεί στον κατάλογο απαιτήσεων προς τον ειδικό διαχειριστή για την καταβολή του συνόλου ή εναπομένοντος μέρους της προβλεπόμενης στο από 23.12.2010 υπό στοιχεία DA65000060 ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποζημιωτικής παροχής ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχουν γεννηθεί περιλαμβάνονται στο δεύτερο εδάφιο της περ. 1 του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182) και κατατάσσονται σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη.

`Αρθρο 35 (παρ. 3) «Καταβολή ποσών από ομαδικό συνταξιοδοτικό συμβόλαιο στον αντισυμβαλλόμενο της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης, ρυθμίσεις για τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής και μεταβατική ρύθμιση για την υπό ειδική διαχείριση εταιρεία δυνάμει άρθρου 21 Ν. 4664/2020 - Προσθήκη άρθρου 2Α και παρ. 11 στο άρθρο 2 του Ν. 3867/2010, παρ. 15 στο άρθρο 21 του Ν. 4664/2020»

Με την παρ. 3 του άρθρου 35 του κοινοποιούμενου νόμου προστέθηκε στο άρθρο 2 του ν. 3867/2010 παράγραφος 11 ως εξής:

«11. Ρυθμίσεις για τους Δικαιούχους Απαιτήσεων από Ασφαλίσεις Ζωής

α. Για όσες απαιτήσεις δικαιούχων, που έχουν ενταχθεί στη νομίμως δημοσιευθείσα Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής (ΚΔΑ) των ασφαλιστικών εταιρειών του άρθρου 2, οι οποίες δεν αμφισβητούνται ή για τις οποίες δημοσιεύθηκε δικαστική απόφαση που δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο έως την έναρξη ισχύος της παρούσας και για τις οποίες εκκρεμεί η πληρωμή λόγω μη συμμετοχής των Δικαιούχων στη διαδικασία προσωρινών διανομών, ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καλεί τους εν λόγω δικαιούχους υποχρεωτικώς να προσκομίσουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά διανομής εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το δεύτερο εδάφιο. Η πρόσκληση δημοσιεύεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος μια (1) φορά την εβδομάδα, επί τρεις (3) συνεχείς εβδομάδες, σε πέντε (5) ημερήσιες, πανελλαδικής κυκλοφορίας, εφημερίδες, καθώς και στην ιστοσελίδα της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, δίχως την προσκόμιση από μέρους του Δικαιούχου των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιολογητικών προς συμμετοχή στη διαδικασία της προσωρινής διανομής, η σχετική ενταχθείσα στην ΚΔΑ απαίτηση του δικαιούχου αποσβέννυται αυτοδικαίως.

β. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλογικά και στις προκαταβολές των παρ. 5α και 5β. Η ωφέλεια από τη διαγραφή της απαίτησης, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ. α΄, κατανέμεται από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή αναλογικά και συμμέτρως στους υπόλοιπους δικαιούχους και γνωστοποιείται στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής.

γ. Η αποσβεστική προθεσμία του ενός (1) έτους ισχύει και για κάθε απαίτηση που εντάσσεται στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφαλίσεις Ζωής (ΚΔΑ) με έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, με χρόνο έναρξης της προθεσμίας την ημερομηνία δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης, που μεταρρυθμίζει τελεσίδικα την ΚΔΑ, κατά παρέκκλιση της περ. α΄.

δ. Η ωφέλεια της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας που προκύπτει από την ως άνω διαγραφή των χρεών προς τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση, δεν θεωρείται εισόδημα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, συμπεριλαμβανομένου του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος [ν. 4172/2013 (Α΄ 167)].»

`Αρθρο 36 «Κατάταξη απαιτήσεων εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στο πλαίσιο πραγματοποίησης ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 77 Ν. 4307/2014»

Με το άρθρο 36 του κοινοποιούμενου νόμου προστέθηκαν στην παρ. 2 του άρθρου 77 του Ν. 4307/2014 (Α΄ 246) νέα εδάφια, δεύτερο και τρίτο, και η παρ. 2 διαμορφώθηκε ως εξής: «2. Στη συνέχεια ο ειδικός διαχειριστής, αφού αφαιρέσει από το προϊόν της ειδικής διαχείρισης τα έξοδα της διαδικασίας, στα οποία περιλαμβάνονται οι δαπάνες της λειτουργίας της επιχείρησης κατά την ειδική διαχείριση και αποδώσει τα αντίστοιχα ποσά συμμέτρως προς τους δικαιούχους, επαληθεύει τις απαιτήσεις με βάση τα στοιχεία της επιχείρησης, σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία του άρθρου 163 του Πτωχευτικού Κώδικα, ανεξαρτήτως ποσού απαίτησης, και συντάσσει, για το απομένον υπόλοιπο, πίνακα κατάταξης κατά τις διατάξεις των άρθρων 153 - 161 του Πτωχευτικού Κώδικα εφαρμοζομένων αναλόγως. Κατά τη σύνταξη του πίνακα, σε περίπτωση που υπάρχουν απαιτήσεις εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίες γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών για την εκτέλεση εξοπλιστικών προγραμμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας κατά το άρθρο 26 του ν. 4258/2014, από επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος εδαφίου, στην ειδική διαχείριση του παρόντος νόμου, αυτές κατατάσσονται, ανεξαρτήτως του χρόνου που προέκυψαν και εφόσον δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή, στην ίδια τάξη με τις απαιτήσεις από παροχή εξαρτημένης εργασίας που προέκυψαν μέσα στην τελευταία διετία πριν τη θέση της επιχείρησης σε ειδική διαχείριση. Στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου, οι απαιτήσεις του Δημοσίου από φόρο προστιθέμενης αξίας, καθώς και παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους με τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν αυτές, όπως και οι απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατατάσσονται στην τάξη που προβλέπεται για τις λοιπές απαιτήσεις του Δημοσίου, κατά τις διακρίσεις της παρ. 1 του άρθρου 265 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 4738/2020, Α΄ 207). Αρμόδιο για την εκδίκαση ανακοπών κατά του πίνακα, τόσο ως προς την επαλήθευση όσο ως προς την κατάταξη, και την αναμόρφωσή του είναι το δικαστήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος Κεφαλαίου, το οποίο δικάζει κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις.»

`Αρθρο 39 «Βελτιώσεις στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 6, παρ. 1, 3 και 4 άρθρου 7 Ν. 4738/2020»

Με την παρ. 1 του άρθρου 39 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαταστάθηκε η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4738/2020 (Α΄ 207) ως εξής:

«α) Ως «αίτηση» νοείται η αίτηση του άρθρου 8 και ως «οριστική υποβολή αίτησης», η οριστικοποίηση της υποβολής της στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 71». Με την παρ. 2 του άρθρου 39 του κοινοποιούμενου νόμου προστέθηκε δεύτερο εδάφιο στην περ. ιστ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4738/2020, περί ορισμού των «οφειλών υπέρ τρίτων», ως εξής:

«Για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου Πρώτου, οι οφειλές υπέρ τρίτων, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του, λογίζονται ως οφειλές προς το Δημόσιο».

Με την παρ. 3 του άρθρου 39 του κοινοποιούμενου νόμου προστέθηκε δεύτερο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4738/2020 και η παρ. 1 διαμορφώθηκε ως εξής: «1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα μπορεί να υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών. Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που δεν επιδιώκει οικονομικό σκοπό, αλλά ασκεί οικονομική δραστηριότητα, μπορεί να υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών».

Με την παρ. 4 του άρθρου 39 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαταστάθηκε η περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4738/2020 ως εξής:

«α) το σύνολο των οφειλών του προσώπου της παρ. 1 σε χρηματοδοτικούς φορείς, στο Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,».

Με την παρ. 5 του άρθρου 39 του κοινοποιούμενου νόμου διαγράφηκαν οι λέξεις «καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων» στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 4738/2020 και η παρ. 4 διαμορφώθηκε ως εξής:

«4. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος δεν υπάγονται απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4978/2022 (Α΄ 190), οφειλές από τελωνειακούς δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν έσοδό της και αποδίδονται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και οφειλές προς αλλοδαπό δημόσιο.»

Με την παρ. 6 του άρθρου 39 του κοινοποιούμενου νόμου, το άρθρο 9 του Ν. 4738/2020 αριθμήθηκε ως παρ. 1, προστέθηκε σε αυτό παρ. 2 και το άρθρο 9 διαμορφώθηκε ως εξής:

«`Αρθρο 9
Βασικό περιεχόμενο της αίτησης του οφειλέτη

1. Η αίτηση οφειλέτη για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών του περιέχει υποχρεωτικά τα εξής:

α. πλήρη στοιχεία του οφειλέτη (ονοματεπώνυμο/επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ΚΑΔ, εφόσον ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή είναι νομικό πρόσωπο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), αναφορά στον κύκλο εργασιών του ή το εισόδημά του κατά το τελευταίο οικονομικό έτος πριν από την υποβολή της αίτησης και στις συνολικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του, περιγραφή της δραστηριότητάς του, της οικονομικής του κατάστασης, των λόγων της οικονομικής του αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησής του,

β. κατάλογο όλων των προσώπων και φορέων που έχουν απαιτήσεις κατά του οφειλέτη (π.χ. προμηθευτών ή εργαζόμενων) με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., και, εφόσον υπάρχουν, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση), των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή και της ημερομηνίας, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε οφειλής,

γ. κατάλογο των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία των κινητών περιουσιακών στοιχείων, έτσι ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του. Η αξία των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 11,

δ. πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη,

ε. δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης. 2. Με την αίτηση του παρόντος, ο οφειλέτης δύναται να ζητά να διατηρηθεί στο ακέραιο ενήμερη ή ήδη ρυθμισμένη και ενήμερη οφειλή του προς χρηματοδοτικό φορέα και να ρυθμισθούν οι υπόλοιπες οφειλές του βάσει της πρότασης αναδιάρθρωσης που προκύπτει από το υπολογιστικό εργαλείο της περ. ζ΄ της παρ. 2 ή της παρ. 2Α του άρθρου 71. Προϋπόθεση για την εξαίρεση ενήμερης ή ήδη ρυθμισμένης και ενήμερης οφειλής από τη ρύθμιση που προκύπτει, κατά το πρώτο εδάφιο, είναι οι δόσεις του συνόλου των ενήμερων ή ρυθμισμένων και ενήμερων οφειλών του να μην αποκλίνουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) από τη δόση που προκύπτει για αυτές από το υπολογιστικό εργαλείο της περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 71 ή της παρ. 2Α του άρθρου 71. Στην περίπτωση υπογραφής σύμβασης αναδιάρθρωσης, ο πιστωτής του δεύτερου εδαφίου δεν θεωρείται καταλαμβανόμενος πιστωτής για τη συγκεκριμένη οφειλή και η ψήφος του δεν προσμετράται για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας της παρ. 1 του άρθρου 14.»

`Αρθρο 40 «Συνέπειες αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών - Αναστολή διαδικασίας Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών - Σύμβαση αναδιάρθρωσης και προθεσμία υπογραφής -Δικαίωμα διαμεσολάβησης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 13, παρ. 1 άρθρου 14, άρθρων 15 και 16 Ν. 4738/2020»

Με την παρ. 1 του άρθρου 40 του κοινοποιούμενου νόμου τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4738/2020 (Α΄ 207): α) με την προσθήκη της λέξης «οριστική» στην υποβολή της αίτησης και β) με τη διαγραφή της παραπομπής στην υπ΄ αρ. 195/1/29.7.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (Β΄ 2376) και η παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4738/2020 διαμορφώθηκε ως εξής:

«1. Η οριστική υποβολή της αίτησης αναστέλλει τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, που έχει θεσπισθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4224/2013 (Α΄ 288). Αν για οποιονδήποτε λόγο η διαδικασία του παρόντος Κεφαλαίου δεν τελεσφορήσει, η διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας συνεχίζεται από το στάδιο στο οποίο ευρισκόταν πριν την αναστολή, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη ή του πιστωτή, η οποία λαμβάνει χώρα εντός τριάντα (30) ημερών από την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαδικασίας του παρόντος Κεφαλαίου. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης είτε από τον οφειλέτη είτε από τον πιστωτή, η διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας διακόπτεται.»

Με την παρ. 2 του άρθρου 40 του κοινοποιούμενου νόμου τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4738/2020: α) με την προσθήκη της λέξης «οριστική» στην υποβολή της αίτησης και β) με την προσθήκη εδαφίων τρίτου έως και ένατου, και η παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4738/2020 διαμορφώθηκε ως εξής:

«1. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, οι συμμετέχοντες πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, δύνανται να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη. Αν πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη, της πλειοψηφίας (ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων) των συμμετεχόντων πιστωτών που είναι χρηματοδοτικοί φορείς και τουλάχιστον του ποσοστού συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, υπογράφεται μεταξύ των συναινούντων πιστωτών και του οφειλέτη η σύμβαση αναδιάρθρωσης (που δύναται να συναφθεί και ως πολλαπλές διμερείς συμφωνίες με ταυτόσημο περιεχόμενο). Οι συμμετέχοντες πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, καθώς και ο οφειλέτης, αιτιολογούν την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο μη συναίνεσή τους σε πρόταση ρύθμισης που προέκυψε από το υπολογιστικό εργαλείο της περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 71 ή της παρ. 2Α του άρθρου 71. Για τον λόγο αυτόν, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, υποχρεούνται να αποστείλουν στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) επιστολή, με την οποία προσδιορίζουν τους λόγους μη συναίνεσης σε πρόταση ρύθμισης, οι οποίοι αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα από την ΕΓΔΙΧ. Οι χρηματοδοτικοί φορείς μπορούν να μεταβάλλουν τους λόγους μη συναίνεσης, όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Οι εκάστοτε νέοι λόγοι μη συναίνεσης γνωστοποιούνται στην ΕΓΔΙΧ με επιστολή των ανωτέρω, αναρτώνται από αυτή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και ισχύουν μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση. Ομοίως, ο οφειλέτης επιλέγει την αιτιολογία μη συναίνεσής του σε πρόταση ρύθμισης από τους αναρτημένους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή συμπληρώνει την αιτιολογία, προκειμένου να απορρίψει την πρόταση ρύθμισης.

Τεκμαίρεται η συναίνεση, σύμφωνα με το έβδομο εδάφιο, πιστωτή, που είναι χρηματοδοτικός φορέας, για τον οποίον προκύπτει μηδενικό ποσό ανάκτησης, σύμφωνα με την αρχή της μη χειροτέρευσης, από το υπολογιστικό εργαλείο της περ. ζ΄ της παρ. 2 ή της παρ. 2Α του άρθρου 71, εφόσον το παραπάνω υπολογιστικό εργαλείο διασφαλίζει για τον πιστωτή την καταβολή ποσού που δεν υπολείπεται του ελάχιστου ποσού ανάκτησης οφειλής, όπως αυτό προκύπτει από την κοινή απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 71. Πιστωτής, η συναίνεση του οποίου τεκμαίρεται κατά το όγδοο εδάφιο, δεν υπογράφει τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, αλλά θεωρείται καταλαμβανόμενος πιστωτής, ως προς τον οποίο επέρχονται τα αποτελέσματα του άρθρου 19.»

Με την παρ. 3 του άρθρου 40 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαταστάθηκε το άρθρο 15 του Ν. 4738/2020 ως εξής:

«`Αρθρο 15
Δικαίωμα διαμεσολάβησης μετά από την πρόταση των πιστωτών

Στις περιπτώσεις περαίωσης της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης ως άκαρπης σύμφωνα με το άρθρο 16 και κατάρτισης διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο 24, σε σχέση με τις οφειλές προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, ο οφειλέτης δύναται, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την άνω περαίωση της διαδικασίας, να καταθέσει αίτημα υποβολής σε διαμεσολάβηση. Εφόσον το αίτημα αυτό γίνει δεκτό από την πλειοψηφία των χρηματοδοτικών φορέων ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων που αφορά, τότε ως προς τις οντότητες που ικανοποιούν τον ορισμό της πολύ μικρής οντότητας του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251), την ευθύνη διαμεσολάβησης μπορεί να αναλάβει οποιοσδήποτε διαπιστευμένος μεσολαβητής του ν. 4640/2019 (Α΄ 190), όπως εκάστοτε ισχύει. Σε κάθε άλλη περίπτωση την ευθύνη αναλαμβάνει διαπιστευμένος μεσολαβητής, ο οποίος διαθέτει επιπλέον έγγραφο ότι έχει ολοκληρώσει ειδική εκπαίδευση σε χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση. Σε περίπτωση που, παρά την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, δεν έχει επιτευχθεί η υπογραφή συμφωνίας αναδιάρθρωσης μεταξύ των πιστωτών και του οφειλέτη, τότε η διαδικασία θεωρείται λήξασα.»

Με την παρ. 4 του άρθρου 40 του κοινοποιούμενου νόμου τροποποιήθηκε το άρθρο 16 του ν. 4738/2020: α) στο πρώτο εδάφιο, με την προσθήκη της λέξης «οριστικής» στην υποβολή της αίτησης, β) με την κατάργηση του δευτέρου εδαφίου, γ) στο τέταρτο εδάφιο, με την προσθήκη της προϋπόθεσης αιτιολόγησης της απόρριψης της αίτησης και δ) με τη μετατροπή της μεταβατικής διάταξης του πέμπτου εδαφίου σε πάγια, και το άρθρο 16 του Ν. 4738/2020 διαμορφώθηκε ως εξής:

«`Αρθρο 16
Προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης

Αν δεν υπογραφεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης, η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα ως άκαρπη. Σε περίπτωση που τίθεται από αρμόδια υπηρεσία προθεσμία θεραπείας κατά την περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21, η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, εντός της προθεσμίας του παρόντος άρθρου, οι συμμετέχοντες πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, έχουν τη δυνατότητα να απορρίψουν την αίτηση του οφειλέτη και να μην καταθέσουν πρόταση ρύθμισης. Με την κοινοποίηση της απόρριψης και της αιτιολογίας αυτής, η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης περαιώνεται άμεσα ως άκαρπη. Εάν στην κατά τα ανωτέρω δίμηνη προθεσμία μεσολαβεί ο μήνας Αύγουστος, εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 2 του άρθρου 147 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Α΄ 182, π.δ. 503/1985) και το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν συνυπολογίζεται.»

`Αρθρο 41 «Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης μετά από αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης οφειλών - Απαλλαγή από ευθύνη κατά τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης - Τροποποίηση άρθρων 18 και 20 Ν. 4738/2020»

Με την παρ. 1 του άρθρου 41 του κοινοποιούμενου νόμου τροποποιήθηκε το άρθρο 18 του Ν. 4738/2020 (Α΄ 207): α) στο πρώτο εδάφιο με την προσθήκη της λέξης «οριστική» στην υποβολή της αίτησης και τη διόρθωση παροράματος και β) με τη μετατροπή της μεταβατικής διάταξης του δευτέρου εδαφίου σε πάγια και το άρθρο 18 διαμορφώθηκε ως εξής:

«`Αρθρο 18
Αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης των συμμετεχόντων πιστωτών

Από την οριστική υποβολή της αίτησης και μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 16, αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη, καθώς και η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 (Α΄ 43) και του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136) αναφορικά με τις οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση. Εάν συντρέξει περίπτωση αναστολής της προθεσμίας για το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου, σύμφωνα με το άρθρο 16, το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν συνυπολογίζεται στην αναστολή. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παρ. 2 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα. Η αναστολή της παρούσας δεν καταλαμβάνει την διενέργεια πλειστηριασμού, ο οποίος έχει προγραμματισθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού από ενέγγυο πιστωτή (περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης). Η αναστολή παύει με την τυχόν κοινοποίηση προς τον οφειλέτη της απόφασης μη υποβολής πρότασης συμφωνίας αναδιάρθρωσης ή με την καθ΄ οιονδήποτε τρόπον απόρριψη της αίτησης.»

Με την παρ. 2 του άρθρου 41 του κοινοποιούμενου νόμου τροποποιήθηκε το άρθρο 20 του Ν. 4738/2020 με τη διαγραφή, ως προς την ευθύνη υπαλλήλου, της διαζευκτικής αναφοράς σε «κατά περίπτωση, γνωμοδότηση διαχειριστή αφερεγγυότητας, σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 21» και το άρθρο 20 διαμορφώθηκε ως εξής:

«`Αρθρο 20
Απαλλαγή από την ευθύνη υπαλλήλου κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης

Με την επιφύλαξη των άρθρων 235, 236, 237 και 237Β του Ποινικού Κώδικα για τη δωροδοκία, ουδείς υπάλληλος υπό την έννοια του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα υπέχει οποιαδήποτε αστική, ποινική ή πειθαρχική ευθύνη για την αποδοχή σύμβασης αναδιάρθρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ή για οποιαδήποτε ενέργεια σε υλοποίησή της ή σε αναγνώριση των νόμιμων συνεπειών της. Ειδικότερα ως προς την εκτίμηση ότι η σύμβαση αναδιάρθρωσης παρέχει ανάκτηση τουλάχιστον ίση προς την ανάκτηση σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, ουδείς υπάλληλος ευθύνεται σύμφωνα με το αμέσως προηγούμενο εδάφιο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υποπαρ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21.»

`Αρθρο 42 «Συμμετοχή Δημοσίου και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών, κανόνες και περιορισμοί - Τροποποίηση άρθρων 21, 22 και 23 Ν. 4738/2020»

Με την παρ. 1 του άρθρου 42 του κοινοποιούμενου νόμου τροποποιήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 4738/2020 (Α΄ 207) με τη διαγραφή της λήψης σύμφωνης αιτιολογημένης γνώμης διαχειριστή αφερεγγυότητας και η παρ. 3 διαμορφώθηκε ως εξής: «3. Συναίνεση του Δημοσίου ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά τα οριζόμενα στην περ. γ΄ της παρ. 2 του παρόντος, σε πολυμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης, στις οποίες δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις των υποπερ. (i) και (ii) της περ. β΄ της παρ. 2, είναι σύννομη, εφόσον η προτεινόμενη σύμβαση έχει εξασφαλίσει τις συναινέσεις της παρ. 1 του άρθρου 14 και επιπλέον ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22.»

Με την παρ. 2 του άρθρου 42 του κοινοποιούμενου νόμου προστέθηκε τρίτο εδάφιο στην παρ. β΄ του άρθρου 22 του Ν. 4738/2020 ως εξής:

«Η διαγραφή οφειλών βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών υπέρ τρίτων, γίνεται από τη Φορολογική Διοίκηση».

Με την παρ. 3 του άρθρου 42 του κοινοποιούμενου νόμου προστέθηκε τρίτο εδάφιο στην παρ. γ΄ του άρθρου 22 του Ν. 4738/2020 ως εξής:

«Σε περίπτωση ολικής προεξόφλησης της ρύθμισης, με καταβολή από τον οφειλέτη ή συμψηφισμό ή από απόδοση κατασχέσεων ή από παρακράτηση, χορηγείται έκπτωση στο σύνολο των ανεξόφλητων τόκων καταβολής που έχουν υπολογιστεί και, σύμφωνα με το υπολογιστικό εργαλείο του άρθρου 71, αντιστοιχούν στις δόσεις της ρύθμισης που προεξοφλούνται».

Με την παρ. 4 του άρθρου 42 του κοινοποιούμενου νόμου διαγράφηκαν οι λέξεις «καθώς και η προβλεπόμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)» στην περ. iii της παρ. α΄ του άρθρου 23 του Ν. 4738/2020 και η περ. iii της παρ. α΄ του άρθρου 23 του Ν. 4738/2020 διαμορφώθηκε ως εξής:

«iii. κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης και υπό την προϋπόθεση ότι: α) έχει εξοφληθεί τουλάχιστον η πρώτη δόση της ρύθμισης δυνάμει αυτής, β) έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οι μη υπαγόμενες στη σύμβαση οφειλές και γ) έχουν υποβληθεί οι προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους, μετά από αίτηση του οφειλέτη, η Φορολογική Διοίκηση αποφασίζει ότι οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων σε βάρος του οφειλέτη δεν καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις. Η απόφαση αυτή εκδίδεται, ανεξάρτητα από το εάν οι κατασχέσεις επιβλήθηκαν για υπαγόμενες ή μη στη σύμβαση οφειλές και γνωστοποιείται στον τρίτο. Ποσά απαιτήσεων που γεννώνται μετά την ως άνω γνωστοποίηση, αποδεσμεύονται και αποδίδονται κατά νόμο, ενώ ποσά απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν από αυτήν, αποδίδονται στο Δημόσιο. Αν ανατραπεί ή ακυρωθεί η σύμβαση, οι ανωτέρω κατασχέσεις αναπτύσσουν πλήρως τις έννομες συνέπειές τους, αναφορικά με τις μελλοντικές απαιτήσεις, από τη γνωστοποίηση της ανατροπής στον τρίτο. Τυχόν αποκτηθέντα δικαιώματα ή αξιώσεις τρίτων δεν αντιτάσσονται έναντι του κατασχόντος Δημοσίου. Οι κατασχέσεις στα χέρια τρίτων, που έχουν επιβληθεί αποκλειστικά για οφειλές υπαγόμενες στη σύμβαση, αίρονται μετά από αίτηση του οφειλέτη, εφόσον έχει εξοφληθεί ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνολικού προς καταβολή στο Δημόσιο ποσού της σύμβασης. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω εδαφίων, ποσά που έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο, δεν επιστρέφονται.»

`Αρθρο 43 «Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών - Μεταβατικές διατάξεις - Τροποποίηση άρθρων 29 και 74 Ν. 4738/2020»

Με την παρ. 1 του άρθρου 43 του κοινοποιούμενου νόμου προστέθηκε παρ. 2 στο άρθρο 29 του Ν. 4738/2020, ως εξής:

«2. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του παρόντος, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να αιτηθεί τη χορήγηση της βεβαίωσης για τις χρηματικές οφειλές του προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για κάθε νόμιμη χρήση. Η βεβαίωση εκδίδεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Με την αίτηση παρέχεται από τον αιτούντα άδεια για την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α΄ 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του Ν. 4987/2022 (Α" 206).»

Με την παρ. 2 του άρθρου 43 του κοινοποιούμενου νόμου α) τροποποιήθηκε ο τίτλος του άρθρου 74 του Ν. 4738/2020 σε «Τελικές διατάξεις του Μέρους Δευτέρου» και προστέθηκαν στο άρθρο αυτό παρ. 5 και 6 ως εξής:

«5. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υπέρ τρίτων, ακόμα και εάν δεν έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες από τη με οποιονδήποτε τρόπον ολοκλήρωση της διαδικασίας του Κεφαλαίου Α΄ που είχε εκκινήσει με την αρχική αίτηση. Με τη νέα αίτηση δύναται να ζητείται να ρυθμισθούν οφειλές προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που βεβαιώθηκαν μέχρι την υποβολή της ή που τροποποιήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο. Οι ρυθμίσεις που έχουν επιτευχθεί με συμβάσεις αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο της αρχικής αίτησης διατηρούνται στο ακέραιο, εκτός και αν έχουν τροποποιηθεί οι βεβαιωμένες οφειλές που ρυθμίστηκαν με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, οπότε και υπολογίζονται εκ νέου από το υπολογιστικό εργαλείο του άρθρου 71. Εάν μετά την υποβολή της νέας αίτησης προκύψει από τα καταχωριζόμενα στην πλατφόρμα στοιχεία ότι δεν υπάρχουν οι κατά τα ανωτέρω οφειλές που δικαιολογούν την υποβολή της, αυτή αυτοδίκαια θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα. Αν η διαδικασία του παρόντος Κεφαλαίου δεν έχει ολοκληρωθεί, με την οριστική υποβολή της νέας αίτησης, ακυρώνεται η αρχική αίτηση του οφειλέτη, προκειμένου να συμπεριληφθεί το σύνολο των οφειλών του προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

6. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του Κεφαλαίου Α΄ σε οφειλέτες που δεν είχαν παραιτηθεί από τη διαδικασία του ν. 4469/2017 (Α΄ 62), χωρίς να υπαχθούν στον νόμο αυτόν, ή είχαν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία του ν. 4469/2017 και για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει επιτευχθεί σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.»

`Αρθρο 45 «Ρυθμίσεις οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και λοιπές συνοδευτικές διατάξεις για την εφαρμογή τους - Διορθώσεις παροραμάτων στις παρ. 1 και 7 του άρθρου 293 του Ν. 4738/2020 και τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 293 Ν. 4738/2020»

Με την παρ. 1 του άρθρου 45 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαταστάθηκε στο εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 293 του ν. 4738/2020, μετά τη φράση «κατ΄ εξουσιοδότηση του ν.», η εσφαλμένη αναγραφή του αριθμού του νόμου και του αριθμού δημοσίευσης, στο ορθό «2322/1995 (Α΄ 143)», και η παρ. 1 του άρθρου 293 του Ν. 4738/2020 διαμορφώθηκε ως εξής:

«1. Βεβαιωμένες οφειλές στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και στα Ελεγκτικά Κέντρα, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α΄ 190, Κ.Ε.Δ.Ε.), που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου, κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 2322/1995 (Α΄ 143) ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως ισχύουν, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7.10.2019, όπως αναγράφεται στο αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, δύνανται να ρυθμίζονται σε έως και εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από την 7η Οκτωβρίου 2019 μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

β) Από δύο (2) έως και τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%).

γ) Από πέντε (5) έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%).

δ) Από δεκατρείς (13) έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

ε) Από είκοσι πέντε (25) έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

στ) Από τριάντα επτά (37) έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).

ζ) Από σαράντα εννέα (49) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

η) Από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

θ) Από εβδομήντα τρεις (73) έως και ενενήντα έξι (96) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

ι) Από ενενήντα επτά (97) έως και εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).».

Με την παρ. 2 του άρθρου 45 του κοινοποιούμενου νόμου επήλθαν στην παρ. 7 του άρθρου 293 του Ν. 4738/2020 οι εξής τροποποιήσεις και διορθώσεις: α) η νυν ισχύουσα ρύθμιση αριθμήθηκε σε περ. «α.», β) στην περ. «α.», μετά τη φράση «κατ΄ εξουσιοδότηση του ν.», αντικαταστάθηκε η εσφαλμένη αναγραφή του αριθμού του νόμου, στο ορθό «2322/1995», γ) στην περ. «α.», μετά τις λέξεις «τα οποία», αντικαταστάθηκε η λέξη «είχαν» από τη λέξη «έχουν», δ) στην περ. «α.», οι λέξεις «τις 7 Οκτωβρίου 2019» αντικαταστάθηκαν από τις λέξεις «την 1η Φεβρουαρίου 2023» και ε) προστέθηκε περ. β΄ και η παρ. 7 διαμορφώθηκε ως εξής:

«7. α. Στις ρυθμίσεις του παρόντος δύνανται να υπάγονται, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και οι οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 2322/1995 ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε. (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.), όπως ισχύουν, τα οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, όπως αναγράφεται στο αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, οι οποίες θα καταχωρισθούν στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μετά την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης σύμφωνα με την παρ. 9, κατόπιν αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής μέσα σε έξι (6) μήνες από την καταχώριση των οφειλών αυτών.

β. Οι οφειλές από τις άνω αιτίες που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης πριν την 1η Φεβρουαρίου 2023 και δεν έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), δύνανται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του παρόντος μέχρι την 1η Αυγούστου 2023 κατόπιν αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.»

`Αρθρο 46 «Φορολόγηση αμοιβών ναυτικών που υπηρετούν σε πλωτά ναυπηγήματα του άρθρου 267 Ν. 4555/2018 - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 15 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος»

Με την παρ. 1 του άρθρου 46 του κοινοποιούμενου νόμου τροποποιήθηκαν οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος [ν. 4172/2013 (Α΄ 167)] ως προς την υπαγωγή σε αυτές των ναυτικών που υπηρετούν στα πλωτά ναυπηγήματα του άρθρου 267 του Ν. 4555/2018 και η παρ. 2 διαμορφώθηκε ως εξής:

«2. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται για το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν:

α) οι αξιωματικοί που υπηρετούν σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού και σε πλωτά ναυπηγήματα του άρθρου 267 του Ν. 4555/2018 (Α 133) και το οποίο φορολογείται με φορολογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), και

β) το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού και σε πλωτά ναυπηγήματα του άρθρου 267 του Ν. 4555/2018 και το οποίο φορολογείται με φορολογικό συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

γ) οι κυβερνήτες, οι συγκυβερνήτες και σι μηχανικοί αεροσκαφών αεροπορικών Εταιρειών με φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας για τη μηναία αποζημίωση που λαμβάνουν και η οποία φορολογείται με φορολογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), και

δ) τα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) για τη μηνιαία αποζημίωση που λαμβάνουν και η οποία φορολογείται με φορολογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Τα ως άνω εισοδήματα φορολογούνται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων τους μόνο για αυτά.».

Με την παρ. 2 του άρθρου 46 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η παρ. 1 του ίδιου άρθρου εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής.

`Αρθρο 47 « Έναρξη ισχύος »

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του κοινοποιούμενου νόμου, η ισχύς αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Συνημμένα: απόσπασμα ΦΕΚ Α΄ 41/24.2.2023: άρθρα 6 παρ. 1, 10 παρ. 6 περ. (δ), 11 παρ. 4, 18, 19 παρ. 5-7, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 παρ. 2, 35 παρ. 3, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 και 47 του ν. 5024/2023,

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: