Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Ιουλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 100

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4481

Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 της Οδηγίας)
`Αρθρο 3 Ορισμοί (άρθρα 3 περιπτώσεις α΄, β΄-ε΄, στ΄, η΄-ιδ΄ και 36 παράγραφος 1 της Οδηγίας)
`Αρθρο 4 `Αδεια λειτουργίας
`Αρθρο 5 Σύσταση ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης
`Αρθρο 6 Αρμοδιότητες
`Αρθρο 7 Τεκμήρια
`Αρθρο 8 Γενικές διατάξεις- Λειτουργία και Οργάνωση
`Αρθρο 9 Γενική συνέλευση των μελών (άρθρα 8 παράγραφοι 2 έως 12 της Οδηγίας)
`Αρθρο 10 Εποπτικό συμβούλιο (άρθρο 9 της Οδηγίας)
`Αρθρο 11 Σχέσεις Οργανισμών συλλογικής διαχείρισης με δικαιούχους - Γενικές αρχές (άρθρα 4 και 5 παράγραφος 1 της Οδηγίας)
`Αρθρο 12 Ανάθεση διαχείρισης (άρθρο 5 παράγραφοι 2, 4, 5, 6, 7 και 8 εδάφιο α΄ της Οδηγίας)
`Αρθρο 13 Εισδοχή μέλους (άρθρο 6 της Οδηγίας)
`Αρθρο 14 `Αδειες μη εμπορικής χρήσης (άρθρο 5 παράγραφος 3 της Οδηγίας)
`Αρθρο 15 Δικαιώματα δικαιούχων που δεν είναι μέλη οργανισμού συλλογικής διαχείρισης (άρθρο 7 παράγραφος 1 της Οδηγίας)
`Αρθρο 16 Υποχρέωση ενημέρωσης για τα έργα των δικαιούχων
`Αρθρο 17 Έσοδα από δικαιώματα (άρθρο 11 της Οδηγίας)
`Αρθρο 18 Κρατήσεις (άρθρο 12 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 της Οδηγίας)
`Αρθρο 19 Διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους (άρθρο 13 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας)
`Αρθρο 20 Διαχείριση δικαιωμάτων δυνάμει συμβάσεων εκπροσώπησης (άρθρο 14 της Οδηγίας)
`Αρθρο 21 Κρατήσεις και πληρωμές που προβλέπονται στις συμβάσεις εκπροσώπησης (άρθρο 15 παράγραφοι 1, 2 και 3 της Οδηγίας)
`Αρθρο 22 `Αδειες χρήσης, καθορισμός ύψους αμοιβής και εύλογης αμοιβής (άρθρα 16 παράγραφοι 1 έως 4 και 35 παράγραφος 1 της Οδηγίας)
`Αρθρο 23 Αμοιβολόγια (άρθρο 16 παράγραφοι 2 εδάφιο γ΄ και 3 της Οδηγίας)
`Αρθρο 24 Υποχρεώσεις χρηστών (άρθρο 17 της Οδηγίας)
`Αρθρο 25 Παροχή πληροφοριών προς τους δικαιούχους σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους (άρθρο 18 της Οδηγίας)
`Αρθρο 26 Παροχή πληροφοριών προς άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων δυνάμει συμβάσεων εκπροσώπησης (άρθρο 19 της Οδηγίας)
`Αρθρο 27 Παροχή πληροφοριών προς δικαιούχους, άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και χρήστες κατόπιν αιτήματος (άρθρο 20 της Οδηγίας)
`Αρθρο 28 Δημοσιοποίηση πληροφοριών (άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)
`Αρθρο 29 Ετήσια έκθεση διαφάνειας (άρθρο 22 παράγραφοι 1, 3 και 4 της Οδηγίας)
`Αρθρο 30 Περιεχόμενο έκθεσης διαφάνειας (παράρτημα της Οδηγίας)
`Αρθρο 31 Υποχρεώσεις των προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης (άρθρο 10 της Οδηγίας)
`Αρθρο 32 Ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης (άρθρο 36 παράγραφοι 1 και 2 παρ. 4 της Οδηγίας)
`Αρθρο 33 Προϋποθέσεις χορήγησης πολύ-εδαφικών αδειών για επιγραμμικά δικαιώματα σε μουσικά έργα (άρθρο 24 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)
`Αρθρο 34 Διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με πολυεδαφικά ρεπερτόρια (άρθρο 25 της Οδηγίας)
`Αρθρο 35 Ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με τα πολυεδαφικά ρεπερτόρια (άρθρο 26 της Οδηγίας)
`Αρθρο 36 Ακριβής και έγκαιρη υποβολή αναφορών και τιμολόγηση (άρθρο 27 παράγραφοι 1 έως 5 της Οδηγίας)
`Αρθρο 37 Ακριβής και έγκαιρη πληρωμή των δικαιούχων (άρθρο 28 της Οδηγίας)
`Αρθρο 38 Συμφωνίες μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, για χορήγηση πολυεδαφικών αδειών (άρθρο 29 της Οδηγίας)
`Αρθρο 39 Υποχρέωση εκπροσώπησης άλλου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης για χορήγηση πολυεδαφικών αδειών (άρθρο 30 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας)
`Αρθρο 40 Πρόσβαση σε πολυεδαφικές άδειες (άρθρο 31 της Οδηγίας)
`Αρθρο 41 Ειδικές ρυθμίσεις (άρθρο 32 της Οδηγίας)
`Αρθρο 42 Διαδικασία καταγγελίας (άρθρο 33 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)
`Αρθρο 43 Γνωστοποίηση ενδεχόμενων παραβιάσεων (άρθρο 36 παράγραφος 2 της Οδηγίας)
`Αρθρο 44 Εναλλακτική επίλυση διαφορών (άρθρο 34 Οδηγίας)
`Αρθρο 45 (άρθρο 35 παράγραφος 2 της Οδηγίας)
`Αρθρο 46 Επιβολή κυρώσεων (άρθρο 36 παράγραφος 3 εδάφια πρώτο και δεύτερο της Οδηγίας)
`Αρθρο 47 Είσπραξη προστίμου
`Αρθρο 48 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών (άρθρο 37 της Οδηγίας)
`Αρθρο 49 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 42 της Οδηγίας)
`Αρθρο 50 Συλλογική διαχείριση από ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης με δεσπόζουσα θέση
`Αρθρο 51 Επίτροπος Εξυγίανσης
`Αρθρο 52 Προσβολή δικαιωμάτων στο διαδίκτυο
`Αρθρο 53 Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 5 παράγραφος 8 εδάφιο δεύτερο της Οδηγίας)
`Αρθρο 54 Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις του Ν. 2121/1993
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 55 Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης
`Αρθρο 56 Ρύθμιση θεμάτων του Μουσείου Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης -Κέντρο Εθνομουσικολογίας»
`Αρθρο 57
`Αρθρο 58
`Αρθρο 59
`Αρθρο 60
`Αρθρο 61
`Αρθρο 62
`Αρθρο 63
`Αρθρο 64 Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας ή φθορών κινητών μνημείων και έργων τέχνης
`Αρθρο 65
`Αρθρο 66 Ασφάλιση καταδυόμενου προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
`Αρθρο 67
`Αρθρο 68
`Αρθρο 69
`Αρθρο 70
`Αρθρο 71 Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου
`Αρθρο 72 Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης
`Αρθρο 73 Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης
`Αρθρο 74 Αντικατάσταση της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 2725/1999 (Α΄ 121)
`Αρθρο 75
`Αρθρο 76
`Αρθρο 77
`Αρθρο 78
`Αρθρο 79
`Αρθρο 80
`Αρθρο 81 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: