Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 250
20 Δεκεμβρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4099

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕK. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/65/ΕΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Αρθρο 1 Σκοπός
Αρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής (άρθρα 1 και 3 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 3 Ορισμοί (άρθρα 2, 23, 25 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΣΕΚΑ
A ρθρο 4 Νομική μορφή - Αδειοδότηση ΟΣΕΚΑ (άρθρα 3,5, 7-8, 27-30 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
A ρθρο 5 Κανονισμός και καταστατικά έγγραφα ΟΣΕΚΑ (άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
A ρθρο 6 Μερίδια ΟΣΕΚΑ
A ρθρο 7 Διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ
Αρθρο 8 Εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ και αναστολή εξαγοράς τους (άρθρο 84 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 9 Λύση του ΟΣΕΚΑ
Αρθρο 10 Συνέλευση των μεριδιούχων ΟΣΕΚΑ
Αρθρο 11 Κανόνες αποτίμησης του ενεργητικού ΟΣΕΚΑ (άρθρο 85 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αρθρο 12 Σκοπός και υπηρεσίες της ΑΕΔΑΚ (άρθρα 6, 12 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 13 Ύψος κεφαλαίων ΑΕΔΑΚ (άρθρα 7,10 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 14 Οργανωτικές απαιτήσεις - Αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΑΕΔΑΚ (άρθρα 6, 7, 10, 12 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 15 Μέτοχοι ΑΕΔΑΚ με ειδική συμμετοχή - Στενοί δεσμοί (άρθρα 7, 8, 11 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 16 Πρόσωπα που διευθύνουν ΑΕΔΑΚ - Γνωστοποίηση
Αρθρο 17 Συνεργασία αρμόδιων αρχών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΑΕΔΑΚ (άρθρο 8 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 18 Υποκατάστημα ΑΕΔΑΚ στην Ελλάδα
Αρθρο 19 Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΑΕΔΑΚ (άρθρο 7 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΚΡΑΤΗ
Αρθρο 20 (άρθρο 9 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ 3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Αρθρο 21 Αντικατάσταση εταιρείας διαχείρισης ΟΣΕΚΑ (άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 22 Ανάθεση δραστηριοτήτων ΑΕΔΑΚ (άρθρο 13 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 23 Κανονισμός συμπεριφοράς (άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 24 Χειρισμός παραπόνων επενδυτών (άρθρο 15 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ 4 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρθρο 25 Λειτουργία εταιρείας διαχείρισης άλλου κράτους -μέλους στην Ελλάδα (άρθρο 16 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 26 Εγκατάσταση υποκαταστήματος εταιρείας διαχείρισης άλλου κράτους - μέλους στην Ελλάδα (άρθρο 17 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 27 Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών εταιρείας διαχείρισης άλλου κράτους - μέλους στην Ελλάδα (άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 28 Εγκατάσταση υποκαταστήματος εταιρείας διαχείρισης τρίτου κράτους στην Ελλάδα (άρθρο 8 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 29 Εγκατάσταση υποκαταστήματος ΑΕΔΑΚ σε άλλο κράτος - μέλος (άρθρο 17 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 30 Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ΑΕΔΑΚ σε άλλο κράτος - μέλος (άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 31 Εγκατάσταση υποκαταστήματος ΑΕΔΑΚ σε τρίτο κράτος
Αρθρο 32 Διαχείριση ΟΣΕΚΑ από εταιρεία διαχείρισης άλλου κράτους - μέλους (άρθρο 19 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 33 Υποβαλλόμενα στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ από εταιρεία διαχείρισης άλλου κράτους - μέλους (άρθρο 20 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 34 Διαχείριση ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους - μέλους από ΑΕΔΑΚ και υποβαλλόμενα στοιχεία (άρθρο 19 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 35 Υποχρεώσεις εταιρειών διαχείρισης άλλου κράτους που λειτουργούν στην Ελλάδα - Εποπτεία (άρθρο 21 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΟΣΕΚΑ
Αρθρο 36 Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του θεματοφύλακα ΟΣΕΚΑ (άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 37 Παροχή πληροφοριών (άρθρο 23 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 38 Ευθύνη (άρθρα 24, 25 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Αρθρο 39 `Αδεια λειτουργίας - έδρα - θεματοφύλακας (άρθρα 27, 32-36 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 40 Χορήγηση άδειας λειτουργίας ΑΕΕΜΚ που προτίθεται να ασκήσει η ίδια τη διαχείρισή της (άρθρα 29,31 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 41 Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΑΕΕΜΚ (άρθρο 29 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 42 Ανάθεση δραστηριοτήτων και κανονισμός συμπεριφοράς (άρθρο 30 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 43 Μετατροπή ΑΕΕΜΚ σε αμοιβαίο κεφάλαιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΟΣΕΚΑ
Αρθρο 44 Ορισμοί (άρθρο 37 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 45 Χορήγηση άδειας συγχώνευσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Διαδικασίες συγχώνευσης (άρθρο 38 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ 2 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΟΣΕΚΑ
Αρθρο 46 Προϋποθέσεις συγχώνευσης ΟΣΕΚΑ (άρθρο 39 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 47 Σχέδιο συγχώνευσης ΟΣΕΚΑ (άρθρο 40 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 48 Καθήκοντα θεματοφυλάκων κατά τη συγχώνευση ΟΣΕΚΑ (άρθρα 41-42 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 49 Πληροφορίες προς τους μεριδιούχους ΟΣΕΚΑ (άρθρο 43 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 50 Δικαιώματα μεριδιούχων ΟΣΕΚΑ υπό συγχώνευση (άρθρο 45 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 51 Δαπάνες συγχώνευσης ΟΣΕΚΑ (άρθρο 46 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 52 Πραγματοποίηση της συγχώνευσης ΟΣΕΚΑ (άρθρο 47 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 53 Αποτελέσματα συγχώνευσης ΟΣΕΚΑ (άρθρα 39,48 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ 3 ΕΓΧΩΡΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΟΣΕΚΑ
Αρθρο 54 Εγχώρια συγχώνευση αμοιβαίων κεφαλαίων
Αρθρο 55 Εγχώρια συγχώνευση ΑΕΕΜΚ
Αρθρο 56 Διάσπαση αμοιβαίου κεφαλαίου σε περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια
Αρθρο 57 Διάσπαση ΑΕΕΜΚ σε περισσότερες ΑΕΕΜΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΣΕΚΑ
Αρθρο 58 Θεώρηση επενδυτικών τμημάτων ΑΕΕΜΚ ως ΟΣΕΚΑ (άρθρο 49 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 59 Επιτρεπόμενες επενδύσεις του ΟΣΕΚΑ (άρθρο 50 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 60 Διαχείριση κινδύνων και παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (άρθρο 51 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 61 Επενδυτικά όρια του ΟΣΕΚΑ (άρθρα 52, 54 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 62 ΟΣΕΚΑ ο οποίος αναπαράγει δείκτη (άρθρο 53 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 63 ΟΣΕΚΑ που επενδύει σε μερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (άρθρο 55 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 64 Απαγόρευση απόκτησης σημαντικής επιρροής (άρθρο 56 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 65 Υπέρβαση επενδυτικών ορίων (άρθρο 57 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΔΟΜΗ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΣΕΚΑ
ΤΜΗΜΑ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ
Αρθρο 66 Ορισμοί - Επενδύσεις (άρθρο 58 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 67 Αδειοδότηση δομής κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ (άρθρο 59 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ 2 ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥΣ ΟΣΕΚΑ
Αρθρο 68 (άρθρο 60 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ 3 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Αρθρο 69 Θεματοφύλακες (άρθρο 61 της Οδηγίας 2009/65/εκ)
Αρθρο 70 Ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές (άρθρο 62 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΟΣΕΚΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Αρθρο 71 (άρθρο 63 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ 5 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ ΣΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΟΣΕΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΟΣΕΚΑ
Αρθρο 72 (άρθρο 64 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
Αρθρο 73 Ειδικές υποχρεώσεις κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ (άρθρα 65-66 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 74 Ενημέρωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 67 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Αρθρο 75 Διαχειριστική χρήση - Ενημερωτικό δελτίο και περιοδικές εκθέσεις (άρθρο 68 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 76 Ενημερωτικό δελτίο (άρθρα 69, 70,71,72,75 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 77 Ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση (άρθρα 69,73,75 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 78 Ενημέρωση των αρμοδίων αρχών (άρθρο 74 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
ΤΜΗΜΑ 2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΟΣΕΚΑ
Αρθρο 79 ( άρθρα 70, 76, 77 της Οδηγίας 2009/65/ ΕΚ )
ΤΜΗΜΑ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Αρθρο 80 Περιεχόμενο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (άρθρο 78 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 81 Παροχή βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές -Αστική ευθύνη (άρθρο 79 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 82 Ευθύνη για την παροχή των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (άρθρο 80 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 83 Τρόπος διάθεσης των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (άρθρο 81 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 84 Επικαιροποίηση των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές και υποβολή τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 82 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΕΚΑ
Αρθρο 85 Δανεισμός ΟΣΕΚΑ (άρθρο 83 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 86 Διανομή ή επανεπένδυση κερδών ΟΣΕΚΑ (άρθρο 86 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 87 Απαγόρευση πιστώσεων και ακάλυπτων πωλήσεων (άρθρα 88-89 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αρθρο 88 Εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα μεριδίων ΟΣΕΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΣΕΚΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΡΑΤΗ -ΜΕΛΗ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ
Αρθρο 89 Διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους - μέλους στην Ελλάδα (άρθρα 89 παρ. 1, 91-96 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 90 Διαδικασία διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους - μέλους στην Ελλάδα (άρθρα 91-96 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 91 Διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του παρόντος νόμου σε άλλο κράτος - μέλος και σε τρίτο κράτος (άρθρα 91-96 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 92 Διάθεση μεριδίων άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων στην Ελλάδα
A ρθρο 93 Αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρθρα 97-98 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 94 Κυρώσεις (άρθρο 99 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 95 Εξωδικαστική επίλυση διαφορών (όρθρο 100 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 96 Συνεργασία αρμόδιων αρχών των κρατών-μελών (άρθρα 101,105 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 97 Επαγγελματικό απόρρητο - Ανταλλαγή πληροφοριών (άρθρα 102-104 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 98 Διενέργεια ελέγχων από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές (άρθρο 106 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 99 Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 107 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 100 Λήψη μέτρων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Ενημέρωση αρμόδιων αρχών (άρθρο 108 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 101 Ενημέρωση και συνεργασία (άρθρο 109 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 102 Έλεγχος υποκαταστημάτων εταιρειών διαχείρισης άλλου κράτους - μέλους (άρθρο 110 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 103 Φορολογικές διατάξεις
Αρθρο 104 Θέματα ασφαλιστικών εταιρειών
Αρθρο 105 Μετατροπή ΑΕΠΕΥ σε ΑΕΔΑΚ (άρθρο 114 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)
Αρθρο 106 Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/78/ΕΕ
Aρθρο 107 Σκοπός
A ρθρο 108 (άρθρο 4 της Οδηγίας 2010/78/ΕΕ) Τροποποίηση διατάξεων του N . 3029/2002
A ρθρο 109 Τροποποίηση διατάξεων του N . 3340/2005 (άρθρο 3 της Οδηγίας της Οδηγίας 2010/78/ΕΕ)
A ρθρο 110 Τροποποίηση διατάξεων του N . 3455/2006 (άρθρο 2 της Οδηγίας 2010/78/ΕΕ)
A ρθρο 111 Τροποποίηση διατάξεων του N . 3556/2007 (άρθρο 7 της Οδηγίας 2010/78/ΕΕ)
A ρθρο 112 Τροποποίηση διατάξεων του N . 3601/2007 (άρθρα 9 και 10 της Οδηγίας 2010/78/ΕΕ)
Αρθρο 113 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3606/2007 (άρθρο 6 της Οδηγίας 2010/78/ΕΕ)
Αρθρο 114 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3846/2010 (άρθρο 4 της Οδηγίας 2010/78/ΕΕ)
Αρθρο 115 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3401/2005 (άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/78/ΕΕ)
Αρθρο 116 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3691/2008 (άρθρο 8 οδηγίας 2010/78/ΕΕ)
Αρθρο 117 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2789/2000 (άρθρο 1 Οδηγίας 2010/78/ΕΕ)
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/73/ΕΕ
Αρθρο 118
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3401/2005
Αρθρο 119 ( άρθρο 1 Οδηγίας 2010/73/ ΕΕ )
Αρθρο 120 ( άρθρο 1 Οδηγίας 2010/73/ ΕΕ )
Αρθρο 121 ( άρθρο 1 οδηγίας 2010/73/ ΕΕ )
Αρθρο 122 ( άρθρο 1 Οδηγίας 2010/73/ ΕΕ )
Αρθρο 123 ( άρθρο 1 Οδηγίας 2010/73/ ΕΕ )
Αρθρο 124 ( άρθρο 1 Οδηγίας 2010/73/ ΕΕ )
Αρθρο 125 ( άρθρο 1 Οδηγίας 2010/73/ ΕΕ )
Αρθρο 126 (άρθρο 1 Οδηγίας 2010/73/ΕΕ)
Αρθρο 127 ( άρθρο 1 Οδηγίας 2010/73/ ΕΕ )
Αρθρο 128 ( άρθρο 1 Οδηγίας 2010/73/ ΕΕ )
Αρθρο 129 ( άρθρο 1 Οδηγίας 2010/73/ ΕΕ )
Αρθρο 130 ( άρθρο 1 Οδηγίας 2010/73/ ΕΕ )
Αρθρο 131 ( άρθρο 1 Οδηγίας 2010/73/ ΕΕ )
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3556/2007
Αρθρο 132 ( άρθρο 2 Οδηγίας 2010/73/ ΕΕ )
Αρθρο 133 ( άρθρο 2 Οδηγίας 2010/73/ ΕΕ )
Αρθρο 134 ( άρθρο 2 Οδηγίας 2010/73/ ΕΕ )
Αρθρο 135 ( άρθρο 2 παρ . 4 Οδηγίας 2010/73/ ΕΕ )
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρθρο 136 Ορισμοί
Αρθρο 137 Νομική Μορφή της ΕΣΕτ
Αρθρο 138 Εφαρμοστέο Δίκαιο
Αρθρο 139 Κεφάλαιο της ΕΣΕτ
Αρθρο 140 Καταστατικό της ΕΣΕτ
Αρθρο 141 Έδρα της ΕΣΕτ
Αρθρο 142 Καταχώριση στο Μητρώο
Αρθρο 143 Δημοσιότητα
Αρθρο 144 Διοίκηση της ΕΣΕτ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΕτ ΜΕ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ -ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΣΕτ
Αρθρο 145 Προϋποθέσεις Συγχώνευσης -Διατυπώσεις Δημοσιότητας
Αρθρο 146 Έκθεση Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων
Αρθρο 147 Λογιστική Κατάσταση
Αρθρο 148 Προστασία Συμφερόντων της Μειοψηφίας
Αρθρο 149 Αντιρρήσεις Δημοσίων Αρχών
Αρθρο 150 Έλεγχος Προϋποθέσεων και Νομιμότητας
Αρθρο 151 Ολοκλήρωση Συγχώνευσης
Αρθρο 152 Μετατροπή Συνεταιρισμού σε ΕΣΕτ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΣΕτ
Αρθρο 153 Λύση και Εκκαθάριση
Αρθρο 154 Μετατροπή της ΕΣΕτ σε Συνεταιρισμό
Αρθρο 155 Καταργούμενες Διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΚ)1338/2001 ΚΑΙ (ΕΕ) 1210/2010 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
Αρθρο 156 Ορισμοί και υποχρεώσεις ιδρυμάτων και λοιπών οικονομικών φορέων
Αρθρο 157 Αρμόδια όργανα
Αρθρο 158 Υποβολή έκθεσης, έκδοση εγκυκλίων και κανονιστικών πράξεων από την Τράπεζα της Ελλάδος
Αρθρο 159 Κυρώσεις
Αρθρο 160 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 161 Ολοκλήρωση ενσωμάτωσης των Οδηγιών 2011/96/ΕΕ και 2009/133/ΕΚ
Αρθρο 162 Τροποποίηση του Ν. 3769/2009 (άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/113/ΕΚ)
Αρθρο 163 Τροποποιήσεις του Ν . Δ . 400/1970
Αρθρο 164 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3864/2010
Αρθρο 165 Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 3601/2007, 3867/2010 και 4079/2012
Αρθρο 166
Αρθρο 167
Αρθρο 168 Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4015/2011 (Α΄ 210) και 4061/2012 (Α΄ 66)
Αρθρο 169
Αρθρο 170 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: