Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Αυγούστου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 110

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4484

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/881
`Αρθρο 1
`Αρθρο 2 (άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881)
`Αρθρο 3 (άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881)
`Αρθρο 4 (άρθρο 1 παρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881)
`Αρθρο 5 (άρθρο 1 παράγραφοι 4 και 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881)
`Αρθρο 6 (άρθρο 1 παρ. 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881)
`Αρθρο 7 (άρθρο 1 παρ. 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881)
`Αρθρο 8 (άρθρο 1 παρ. 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881)
`Αρθρο 9 Έναρξη ισχύος (άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881)
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 10 Τροποποίηση Κώδικα ΦΠΑ
`Αρθρο 11 Τροποποιήσεις Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
`Αρθρο 12 Τροποποίηση του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011
`Αρθρο 13 Τροποποίηση άρθρων 3 και 7 του Ν. 4223/2013
`Αρθρο 14 Τροποποίηση των άρθρων 68 και 72 του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 15 Τροποποίηση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια
`Αρθρο 16 Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της ΠΝΠ της 28ης Ιουνίου 2015
`Αρθρο 17 Τροποποίηση του άρθρου 9 του Ν. 3691/2008
`Αρθρο 18 Τροποποίηση των άρθρων 59 και 163 του Ν. 4261/2014
`Αρθρο 19 Τροποποίηση του άρθρου 70 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 20 Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011
`Αρθρο 21 Εξουσίες Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011
`Αρθρο 22 Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011
`Αρθρο 23 `Ασκηση των εποπτικών εξουσιών και των εξουσιών επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011
`Αρθρο 24 Δημοσίευση αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011
`Αρθρο 25 Ρυθμίσεις ζητημάτων Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
`Αρθρο 26 Παραχωρήσεις δημοσίων ακινήτων
`Αρθρο 27 Τροποποίηση του άρθρου 33 του Ν. 2971/2001
`Αρθρο 28 Τροποποίηση του άρθρου 3 του Ν. 4182/2013
`Αρθρο 29 Διατάξεις για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
`Αρθρο 30 Ρύθμιση ζητημάτων Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
`Αρθρο 31 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 237/1986
`Αρθρο 32 Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο από 18.7.2013 Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας όπως τροποποιήθηκε με την από 31.7.2014 Πρόσθετη Πράξη αυτού και κυρώθηκε με το άρθρο 42 του Ν. 4301/2014
`Αρθρο 33 Τροποποίηση του άρθρου 14Α του Ν. 3429/2005
`Αρθρο 34 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
`Αρθρο 35 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176)
`Αρθρο 36 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94
`Αρθρο 37 Τροποποίηση του άρθρου 16 του Ν. 2741/1999 (Α΄ 199)
`Αρθρο 38 Ειδικές ρυθμίσεις για τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών στην έκδοση κανονιστικών διοικητικών πράξεων
`Αρθρο 39 Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 80/2016
`Αρθρο 40 Ειδικές διατάξεις δημοσιονομικής διαχείρισης
`Αρθρο 41 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4151/2013
`Αρθρο 42 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3492/2006
`Αρθρο 43 Μη μισθολογικές παροχές
`Αρθρο 44 Τροποποίηση του Ν. 4472/2017
`Αρθρο 45 Νομική υποστήριξη προσωπικού και Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
`Αρθρο 46 Μισθολογικές ρυθμίσεις προσωπικού Ε.Υ.Π.
`Αρθρο 47 Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων
`Αρθρο 48 Τροποποιούμενες διατάξεις
`Αρθρο 49 Λοιπές διατάξεις
`Αρθρο 50 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 51 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 52 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4446/2016 (Α΄ 240)
`Αρθρο 53
`Αρθρο 54
`Αρθρο 55
`Αρθρο 56 Ρύθμιση για την υλοποίηση του προγράμματος εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αεροσκαφών Ναυτικής Συνεργασίας του Πολεμικού Ναυτικού
`Αρθρο 57
`Αρθρο 58
`Αρθρο 59
`Αρθρο 60
`Αρθρο 61 Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα του Ο.Μ.Μ.Α.
`Αρθρο 62 Στάθμευση οχημάτων σε χώρους του πολιτιστικού πάρκου «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»
`Αρθρο 63 Παραχώρηση χρήσης δημοσίου κτήματος
`Αρθρο 64 Τροποποίηση του άρθρου 8 του Ν. 4308/2014
`Αρθρο 65 Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
`Αρθρο 66 Τροποποίηση του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α.
`Αρθρο 67 Τροποποίηση του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α.
`Αρθρο 68 Ρυθμίσεις για την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.
`Αρθρο 69 Προσθήκη παραγράφου 6 στο άρθρο 8 του Π.Δ. 116/2004 (Α΄ 81)
`Αρθρο 70 Παραχώρηση δημόσιων κτημάτων στους Δήμους Πωγωνίου και Μακρακώμης στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Υγείας
`Αρθρο71 Σύσταση Διαρκούς Επιτροπής με την ονομασία «Συντονιστική Επιτροπή για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων και την αξιοποίηση της Βάσης Δεδομένων της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων»
`Αρθρο 72 Φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια
`Αρθρο 73 Τροποποίηση του άρθρου 63 του Ν. 4446/2016
`Αρθρο 74 Επιστροφή φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α.
`Αρθρο 75 Τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος
`Αρθρο 76 Τροποποίηση του άρθρου 8 του Ν. 4223/2013
`Αρθρο 77 Τροποποίηση του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 78 Τροποποίηση του άρθρου 20 του Ν. 3832/2010
`Αρθρο 79 Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων
`Αρθρο 80 Διατάξεις για τα πιστωτικά ιδρύματα
`Αρθρο 81 Διατάξεις για την «Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών ΑΕ» (ΕΔΗΣ)
`Αρθρο 82 Αναπλήρωση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
`Αρθρο 83 Ζητήματα δαπανών καθαριότητας κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών
`Αρθρο 84
`Αρθρο 85 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: