Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 207
8 Δεκεμβρίου 2010

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΄ ΑΡΙΘ. 3896

Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/54/ΕΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 1 Σκοπός (`Αρθρο 1 της Οδηγίας)
Αρθρο 2 Ορισμοί (Αρθρο 2 παρ. 1 της Οδηγίας)
Αρθρο 3 Αρχή ίσης μεταχείρισης - Απαγόρευση διακρίσεων (Αρθρο 2 παρ. 2 της Οδηγίας)
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ
Αρθρο 4 Απαγόρευση διακρίσεων ως προς τις αμοιβές (Αρθρο 4 της Οδηγίας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αρθρο 5 Πεδίο εφαρμογής (Αρθρα 6, 7 και 8 της Οδηγίας)
Αρθρο 6 Έκταση της απαγόρευσης (Αρθρο 5 της Οδηγίας)
Αρθρο 7 Περιπτώσεις διακρίσεων (Αρθρο 9 της Οδηγίας)
Αρθρο 8 Εφαρμογή ως προς τους αυτοαπασχολούμενους (Αρθρα 10 και 11 της Οδηγίας)
Αρθρο 9 Αναδρομική εφαρμογή ως προς τους μισθωτούς (Αρθρο 12 της Οδηγίας)
Αρθρο 10 Μεταβλητή ηλικία συνταξιοδότησης (Αρθρο 13 της Οδηγίας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αρθρο 11 Πρόσβαση στην απασχόληση - Όροι πρόσληψης (Αρθρο 14 παρ. 1 περ. α΄ της Οδηγίας)
Αρθρο 12 Συνθήκες και όροι απασχόλησης -Επαγγελματική εξέλιξη (Αρθρο 14 παρ. 1 περ. γ΄ της Οδηγίας)
Αρθρο 13 Επαγγελματικός προσανατολισμός και επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση (Αρθρο 14 παρ. 1 περ. β΄ της Οδηγίας)
Αρθρο 14 Λύση της σχέσεως εργασίας και της υπαλληλικής σχέσεως - Προστασία έναντι αντιποίνων (Αρθρο 14 παρ. 1 περ. γ΄ και άρθρο 24 της Οδηγίας)
Αρθρο 15 Συμμετοχή σε σωματεία και ενώσεις (Αρθρο 14 παρ. 1 περ. δ΄ της Οδηγίας)
Αρθρο 16 Επιστροφή στην εργασία μετά από άδεια μητρότητας (Αρθρο 15 της Οδηγίας)
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Αρθρο 17 Πεδίο εφαρμογής
Αρθρο 18 Διάκριση λόγω γονικής άδειας ανατροφής και υιοθεσίας
Αρθρο 19 Θετικά μέτρα (Αρθρο 3 της Οδηγίας)
Αρθρο 20 Προστασία μητρότητας, πατρότητας και οικογενειακής ζωής
Αρθρο 21 Δικαιούχοι επιδόματος γάμου και παιδιών
Αρθρο 22 Έννομη προστασία (Αρθρο 17 της Οδηγίας)
Αρθρο 23 Αστικές, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις (Αρθρα 18 και 25 της Οδηγίας)
Αρθρο 24 Βάρος απόδειξης (Αρθρο 19 της Οδηγίας)
Αρθρο 25 Φορέας παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών (Αρθρο 20 της Οδηγίας)
Αρθρο 26 Υποχρέωση πληροφόρησης και παροχής στοιχείων (Αρθρα 26 και 30 της Οδηγίας)
Αρθρο 27 Τμήμα Ισότητας των Φύλων του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας
Αρθρο 28 Θέματα Υπηρεσιών Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και αρμοδιότητες αυτών
Αρθρο 29 Κοινωνικός διάλογος (Αρθρα 21, 22 και 29 της Οδηγίας)
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 30 Καταργούμενες διατάξεις (Αρθρο 23 της Οδηγίας)
Αρθρο 31 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους χαμηλοσυνταξιούχους
Αρθρο 32
Αρθρο 33
Αρθρο 34
Αρθρο 35
Αρθρο 36 Αντικατάσταση της παρ. 23 και κατάργηση της παρ. 24 του άρθρου 11 του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α΄)
Αρθρο 37 Θέματα «Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με ειδικές Ανάγκες»
Αρθρο 38 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: