Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.3943/2011.

Π.Δ. ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 186

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1989/1991 «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α΄ 192).

2. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας 140/1992, με πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1 Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
Aρθρο 2 Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων
`Αρθρο 3 Διάκριση επιτηδευματιών. Έννοια χονδρικής και λιανικής πώλησης. Έννοια είδους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ
Aρθρο 4 Ένταξη επιτηδευματιών σε κατηγορία τήρησης βιβλίων
Αρθρο 5 Βιβλία πρώτης κατηγορίας
Αρθρο 6 Βιβλία δεύτερης κατηγορίας
Αρθρο 7 Βιβλία τρίτης κατηγορίας
Αρθρο 8 Βιβλίο αποθήκης, παραγωγής - κοστολογίου, τεχνικών προδιαγραφών
Αρθρο 9 Έννοια υποκαταστήματος. Βιβλία υποκαταστήματος
`Αρθρο 10 Πρόσθετα βιβλία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ
Αρθρο 11 Δελτία αποστολής Δελτία εσωτερικής διακίνησης επιχειρήσεων επεξεργασίας
Αρθρο 12 Τιμολόγια Εκκαθαρίσεις
Aρθρο 13 Αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών
`Αρθρο 14 Αποδείξεις αυτοπαράδοσης
`Αρθρο 15 Αποδείξεις δαπανών
`Αρθρο 16 Έγγραφα μεταφοράς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Αρθρο 17 Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων
Αρθρο 18 Τρόπος ενημέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων
`Αρθρο 19 Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων
Aρθρο 20 Υποβολή φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση
Αρθρο 21 Τόπος τήρησης βιβλίων και στοιχείων Χρόνος διαφύλαξης αυτών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
`Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά
`Αρθρο 23 Υποχρεώσεις χρηστών. Τεχνικές προδιαγραφές λογισμικού
`Αρθρο 24 Χρόνος και τρόπος μηχανογραφικής ενημέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων
Αρθρο 25 Ειδικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 26 Διαχειριστική περίοδος
`Αρθρο 27 Απογραφή
`Αρθρο 28 Αποτίμηση στοιχείων απογραφής
`Αρθρο 29 Ισολογισμός. Αποτέλεσμα χρήσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΚΥΡΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΑΠΟΡΡΗΤΟ
`Αρθρο 30 Κύρος και αποδεικτική δύναμη βιβλίων και στοιχείων
`Αρθρο 31 Απόρρητο βιβλίο και στοιχείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Aρθρο 32 Πρόστιμα γενικών παραβάσεων
Aρθρο 33 Αυτοτελείς παραβάσεις
Aρθρο 34 Επιβολή προστίμου
`Αρθρο 35 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αρθρο 36 Δικαιώματα του προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας
`Αρθρο 37 Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων
`Αρθρο 38 Δικαιώματα Υπουργού Οικονομικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 39 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 40 Έναρξη ισχύος

Στον Υπουργό των Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 16 Μαΐου 1992

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: