Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Νοεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 4246

Αριθμ. Φ20114/οικ.36299/Δ16.906

Τροποποίηση Καταστατικών διατάξεων του πρ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 906/1941 «περί ιδρύσεως Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Χημικών» (Α΄ 459) και του αρ. 59 του α.ν. της 11ης Νοεμβρίου 1935 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας» (Α΄543), όπως αυθεντικώς ερμηνεύτηκε με το αρ. 1 του α.ν. 694/1937 (Α΄196).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 Ν. 4052/2012 και του άρθρου 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 31.12.2012 (Α΄ 256) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4147/2013 (Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις του κεφαλαίου ΣΤ΄, του άρθρου 74 και της παρ.2 του άρθρου 84, του Ν. 4387/2016 (α΄ 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας -Μεταρρύθμιση ασφαλιστικόύ - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την Υ1/Β΄2901 (9-07-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων».

9. Την Υ2/Β΄2901 (9-07-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

10. Την 33167/Δ1.11368/Β΄ 3053 (26-07-2019) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Μη-ταράκη».

11. Την 657 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Ε.Α. κατά την 93η /26-11-2014 συνεδρίασή του.

12. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηκε στην από 19-5-2017 συνεδρίαση του (Θέμα 1ο).

13. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1

Μετά την περ.β) της παρ.1 του άρθρου 13 του Καταστατικού του πρ.Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (Β΄ 42/1943) όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με την 114.οικ. 1076/16.7.1996 (Β΄ 638) υπουργική απόφαση, προστίθεται, υποπερίπτωση βα) και υποπερίπτωση ββ) ως ακολούθως:

«βα) για όσους μισθωτούς ιδιωτικούς υπαλλήλους ασφαλισμένους του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (πρ. Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών) διακόπτουν την εργασία τους μέχρι 31.1.2013 ως συντάξιμες αποδοχές θεωρούνται αυτές, της ισχύουσας μέχρι 31.12.2012, Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.), κατά τα αναφερόμενα στην ανωτέρω περ.β της παρ.1 του άρθρου αυτού.

ββ) για όσους μισθωτούς ιδιωτικούς υπαλλήλους ασφαλισμένους του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (πρ.Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών) διακόπτουν την εργασία τους από 1.2.2013 μέχρι 31.1.2015 ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται: i) από την έναρξη του ασφαλιστικού τους βίου μέχρι 31.12.2012, οι οριζόμενες από την ισχύουσα μέχρι 31.12.2012, Συλλογική Σύμβαση Εργασία (Σ.Σ.Ε.), κατά τα αναφερόμενα στην ανωτέρω περ β. του άρθρου αυτού, και ii) από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2014, οι συνολικά καταβαλλόμενες αποδοχές τους και μέχρι του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.1 της υπαπαρ. ΙΑ6 της παρ.ΙΑ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (5.546,83 ευρώ).

Το ποσόν της καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης, προκύπτει από το άθροισμα των δύο αναλογικά αυτοτελώς υπολογιζόμενων ποσών σε σχέση με το σύνολο του ασφαλιστικού βίου του ασφαλισμένου.»

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: