Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 11/10/2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.: Δ.15/Γ/77066

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (Γ΄)

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ΄)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Α΄)

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ (Β΄)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Β΄)

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ & ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε΄)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Γ΄)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ (Ε΄)

ΘΕΜΑ:

Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.4826/2021 (Α΄160) και άλλες διατάξεις.

Σας γνωστοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 74-78, 79, 82-84 και 88 του νόμου 4826/2021 «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλισης, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 160/Α/7-9-2021.

Σας επισημαίνουμε ότι για το άρθρο 77 «Σχετικά με τη χορήγηση παροχών σε χρήμα-Τροποποίηση του άρθρου 32 του Ν.4387/2016 » έχει εκδοθεί το υπ΄ αριθμ. 80000/68179/614/14-9-2021(ΑΔΑ:ΩΣ6446ΜΤΛΚ-Χ2Μ ) έγγραφο από την Υπηρεσία μας προς τον Φορέα σας, για δε το άρθρο 88 «Ασφαλιστικό καθεστώς μεταφερόμενου προσωπικού του Ομίλου ΟΤΕ» έχουν εκδοθεί τα υπ΄ αρ. Φ.80000/66803/10-9-2021 (ΑΔΑ:9ΟΡΞ46ΜΤΛΚ-Ψ2Σ) και 20130/69051/13957/17-9-2021 έγγραφα.

Παρακαλούμε για την κοινοποίηση της παρούσας σε όλες τις Υπηρεσίες του Φορέα. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δρ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΜΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: