Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4797/2021.

Εισηγητική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 17
18 Φεβρουαρίου 1997

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2459

Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και εκπτώσεων.
`Αρθρο 1 Κατάργηση απαλλαγών και εκπτώσεων από τη φορολογία εισοδήματος
`Αρθρο 2 Κατάργηση απαλλαγών από τη φορολογία κεφαλαίου
`Αρθρο 3 Κατάργηση απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας
`Αρθρο 4 Κατάργηση απαλλαγών από τα τέλη χαρτοσήμου
`Αρθρο 5 Κατάργηση απαλλαγών από τα τέλη κυκλοφορίας
`Αρθρο 6 Κατάργηση απαλλαγών από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και άλλες κατηγορίες φόρων και τελών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
`Αρθρο 7 Αντικειμενικά κριτήρια
`Αρθρο 8 Κίνητρα ανάπτυξης μικρών νησιών
`Αρθρο 9 Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης
`Αρθρο 10 Αυτοτελής φορολόγηση
`Αρθρο 11 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου
`Αρθρο 12 Απαλλαγές από το φόρο και εκπτώσεις δαπανών από το εισόδημα
`Αρθρο 13 Φορολογία νομικών προσώπων και πλοίων
`Αρθρο 14 Δαπάνες επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών
`Αρθρο 15 Φορολογία υπεραξίας μετοχών
`Αρθρο 16 Φορολογία εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων
`Αρθρο 17 Απόδοση φόρων και διαδικαστικές πράξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 18 Αναμόρφωση πάγιων τελών χαρτοσήμου
`Αρθρο 19 Φορολογία κεφαλαίου
`Αρθρο 20 `Αλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
`Αρθρο 21 Αντικείμενο φόρου
`Αρθρο 22 Υποκείμενο φόρου
`Αρθρο 23 Απαλλαγές από το φόρο
`Αρθρο 24 Προσδιορισμός αξίας ακίνητης περιουσίας
`Αρθρο 25 Εκπτώσεις - Αφορολόγητο όριο Υπολογισμός φόρου
`Αρθρο 26 Υπόχρεοι σε δήλωση
`Αρθρο 27 Αρμόδιος προϊστάμενος δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας - Προθεσμία υποβολής και περιεχόμενο της δήλωσης
`Αρθρο 28 Διαδικασία Βεβαίωσης του φόρου. Παραγραφή - Ατέλειες
`Αρθρο 29 Καταβολή του φόρου
`Αρθρο 30 Πρόσθετοι φόροι
`Αρθρο 31 Ευθύνες και δικαιώματα των τελευταίων κατόχων ακινήτων από σύμβαση - Ευθύνες των αντιπροσώπων των υπόχρεων σε φόρο
Αρθρο 32 Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων
`Αρθρο 33 Κυρώσεις (καταργήθηκε)
`Αρθρο 34 Μη επιβολή φόρου και δικαιωμάτων για λογαριασμό τρίτων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 35 Φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας μειονοτικών νομικών προσώπων (καταργήθηκε)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 36 Επιχορηγήσεις για ζημιές από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες
`Αρθρο 37 Θέματα Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε.
`Αρθρο 38 Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων ναυτικών
Αρθρο 39 Τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων σχετικών με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος
`Αρθρο 40 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 1997

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα 18 Φεβρουαρίου 1997

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: