Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Απριλίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2522

Αριθμ. 1065

Καθορισμός του περιεχομένου, της διαδικασίας, του τρόπου και του χρόνου υποβολής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, των Δηλώσεων Πληροφοριών αναφορικά με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Εμπορικών/Λογιστικών προγραμμάτων διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»), που παρέχονται σε οντότητες του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251), για την τήρηση του Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Εμπορικών/Λογιστικών προγραμμάτων διαχείρισης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 11 του άρθρου 83 , του άρθρου 14 , του άρθρου 17 , καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 53 του Ν. 5104/2024 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 58), εφεξής ΚΦΔ,

β) του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7 της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738),

δ) της υπό στοιχεία Α.1098/2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας -υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ.» (Β΄ 3940),

ε) της υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την Α.Α.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση παραστατικού από Ταμειακό Σύστημα» (Β΄ 5992).

στ) της υπό στοιχεία Α.1157/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β΄ 1826) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Β΄ 5994).

2. Την υπ΄ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και τις υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ2020/17.01.2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) αποφάσεις.

3. Την ανάγκη καταγραφής των πληροφοριών σχετικά με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Εμπορικών/Λογιστικών προγραμμάτων διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»), που παρέχονται σε οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 (Α΄ 251), με σκοπό την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 17 ΚΦΔ.

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το περιεχόμενο, τη διαδικασία, τον τρόπο και τον χρόνο υποβολής των Δηλώσεων Πληροφοριών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αναφορικά με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Εμπορικών/Λογιστικών προγραμμάτων διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP») που παρέχονται στις οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014, καθώς και την τήρηση σχετικού Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Εμπορικών/Λογιστικών προγραμμάτων διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP») στα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε.

`Αρθρο 1
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:

1. Ως «Ταμειακό Σύστημα»: Το σύστημα που χρησιμοποιεί η οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 για την έκδοση παραστατικών συναλλαγών εσόδων με δυνατότητα έκδοσης/δημιουργίας λοιπών παραστατικών για την παρακολούθηση των εισπράξεων και επιστροφών για την ίδια και για λογαριασμό τρίτων.

2. Ως «Εμπορικά/Λογιστικά προγράμματα διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»), εφεξής ERP: Οι εφαρμογές λογισμικού που επιτρέπουν σε οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 να διαχειρίζονται και να ενσωματώνουν σε ένα σύστημα επιχειρηματικές λειτουργίες τους και, σε κάθε περίπτωση, την παρακολούθηση των δεδομένων πωλήσεων και την έκδοση παραστατικών.

3. Ως «Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (εφεξής ΦΗΜ)»: Το ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για την έκδοση αποδείξεων εσόδου σε συναλλαγές και στο οποίο ασφαλίζονται με απαραβίαστο τρόπο η φορολογική μνήμη, η μνήμη εργασίας, η εσωτερική μνήμη ημερήσιας ενταμίευσης και διαφύλαξης με διασφαλισμένο ηλεκτρονικό τρόπο των αντιγράφων των φορολογικών αποδείξεων - Δελτίων και λοιπών εκδιδομένων στοιχείων, ως Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο (electronic journal), η μνήμη προγραμμάτων, το ρολόι, τα κυκλώματα ελέγχου του εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων, καθώς και οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με πληκτρολόγιο, οθόνες και με συσκευές εισόδου και εξόδου στοιχείων και μεταφοράς δεδομένων.

4. Ως «Χρήστης ERP»: Η οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 που χρησιμοποιεί προγράμματα ERP.

5. Ως «Χρήστης ΦΗΜ»: Η οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 που είναι κάτοχος ενεργού ΦΗΜ όπως προκύπτει από σχετική εγγραφή στο Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε.

6. Ως «Κατασκευαστής Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»)»: Η οντότητα που κατασκευάζει ή αναβαθμίζει ή τροποποιεί ή ή υποστηρίζει τεχνικά λογισμικό που επιτρέπει σε οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 να διαχειρίζονται και να ενσωματώνουν σε ένα σύστημα επιχειρηματικές λειτουργίες τους και, σε κάθε περίπτω­ση, την παρακολούθηση των δεδομένων πωλήσεων και την έκδοση παραστατικών.

7. Ως «Μέσο Πληρωμών»: Η εξατομικευμένη συσκευή και/ή σειρά διαδικασιών που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών και του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αquirer), που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση εντολής πληρωμής με κάρτα. Ειδικότερα περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες συσκευές (π.χ. ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS), μέθοδοι και εφαρμογές (π.χ. soft POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (e-commerce πλατφόρμες).

8. Ως «Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP)»: Το νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην παροχή και διαχείριση τερματικών μηχανημάτων POS καθώς και στην παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνουν τη σύνδεση των τερματικών POS στις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, την παροχή και εγκατάσταση λογισμικού στα τερματικά, τις υπηρεσίες συντήρησης/ επισκευής επί του τερματικού, καθώς και τη συλλογή και τη διόδευση συναλλαγών για λογαριασμό των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Αquirer). Ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) δύναται να συμβάλλεται τόσο με Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Αquirer), όσο και απευθείας με τις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014.

9. Ως «Μητρώο Παρεχόμενων Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ΦΗΜ»: Το Μητρώο που τηρείται στην Α.Α.Δ.Ε. και περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ΦΗΜ που παρέχονται στους Χρήστες ΦΗΜ.

10. Ως «Μητρώο Παρόχων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ERP»: Το Μητρώο που τηρείται στην Α.Α.Δ.Ε. και περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης προγραμμάτων ERP, οι οποίες παρέχονται στους χρήστες ERP.

`Αρθρο 2
Έκταση Εφαρμογής - Υπόχρεοι

1. Συστήνεται και τηρείται στα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε. Μητρώο Παρόχων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ERP, που συντίθεται από τις Δηλώσεις Πληροφοριών των οντοτήτων της παρ. 2 αναφορικά με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των προγραμμάτων ERP που παρέχονται σε χρήστες ERP από τις οντότητες αυτές.

2. Κάθε Κατασκευαστής Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP), ανεξάρτητα αν η καταστατική του έδρα ή ο τόπος πραγματικής διοίκησης ή η μόνιμη εγκατάστασή του βρίσκεται στην Ελλάδα, ο οποίος διαθέτει στην ελληνική αγορά άδειες χρήσης ή άδειες συνδρομής ERP ή έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων ERP, υποχρεούται να υποβάλλει Δήλωση Πληροφοριών αναφορικά με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ERP που παρέχει σε χρήστες ERP. Η δήλωση υποβάλλεται για το σύνολο των ERP που διασυνδέονται με το Ταμειακό σύστημα των χρηστών ERP.

3. Οι Χρήστες ERP υποχρεούνται μετά την υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριών Χρηστών ERP από τις υπόχρεες οντότητες της παρ. 2, να ελέγχουν τις εν λόγω πληροφορίες στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε., στην πλατφόρμα «Μητρώο και Επικοινωνία»/»Στοιχεία Επιχείρησης» στην ψηφιακή πύλη «myAADE». Από την 14η Μαΐου 2024 ενεργοποιείται η επιλογή ένδειξης διαφωνίας ανά εγγραφή σε περίπτωση που οι χρήστες ERP κρίνουν ως ανακριβή τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τις οντότητες της παρ. 2 και αυτόματα δημιουργείται και αποστέλλεται σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα επικοινωνίας στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της οντότητας της παρ. 2 που είχε υποβάλει τη σχετική Δήλωση Πληροφοριών προκειμένου, εφόσον παρίσταται ανάγκη, να προβεί στις σχετικές διορθώσεις.

`Αρθρο 3
Περιεχόμενο Δήλωσης

1. Η Δήλωση πληροφοριών αναφορικά με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των ERP που υποβάλλουν οι Κατασκευαστές Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (ERP) περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα πεδία:

α) Α.Φ.Μ. Χρήστη ERP.

β) Εμπορική ονομασία ERP.

γ) Ένδειξη (Ν/Ο) μη λειτουργίας της οντότητας Χρήστης ERP έως και την 1η Ιουλίου 2024 λόγω εποχικότητας (προαιρετικό πεδίο).

δ) Ημερομηνία προγραμματισμένου ραντεβού με σκοπό την υλοποίηση της διασύνδεσης του ERP και του/των ΦΗΜ ή του λογισμικού Παρόχου Υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων με τα Μέσα Πληρωμών που διαθέτει ο Χρήστης ERP.

2. Κάθε Δήλωση Πληροφοριών Χρηστών ERP αρχική ή τροποποιητική τηρείται διακριτά στο Μητρώο Παρεχόμενων Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ERP.

`Αρθρο 4
Τόπος, Χρόνος και Διαδικασία Υποβολής

1. Η υποβολή των δηλώσεων από τις οντότητες της παρ. 2 του άρθρου 2 γίνεται μέσω διεπαφής (ΑPI). Κατά την πρώτη εφαρμογή γίνεται διαβίβαση των στοιχείων της παρ. 2 του άρθρου 3 στην Α.Α.Δ.Ε. για το σύνολο των ERP των Χρηστών στους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. Σε κάθε επόμενη υποβολή διαβιβάζεται εκ νέου το σύνολο με τυχόν προσθήκες, τροποποιήσεις ή διαγραφές.

2. Ως χρονικό διάστημα πρώτης εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης ορίζεται το διάστημα από την 26η Απριλίου 2024 έως και την 13η Μαΐου 2024 με υποβαλλόμενα τα στοιχεία περί παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης έως και την ημερομηνία υποβολής, με συμπληρωμένες τις ημερομηνίες των προγραμματισμένων ραντεβού έως και την 1η Ιουλίου 2024.

3. Κατόπιν της πρώτης υποβολής, η διαβίβαση των στοιχείων από τις οντότητες της παρ. 2 του άρθρου 2, λαμβάνει χώρα:

α) Τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν την πραγματοποίηση του ραντεβού με σκοπό την υλοποίηση διασύνδεσης, για τα ραντεβού που προγραμματίστηκαν κατόπιν της πρώτης υποβολής Δήλωσης Πληροφοριών και πραγματοποιούνται έως και την 31η Μαΐου 2024,

β) το αργότερο έως και την 31η Μαΐου 2024, εφόσον κατόπιν της πρώτης υποβολής Δήλωσης Πληροφοριών, προγραμματίστηκαν ραντεβού με σκοπό την υλοποίηση διασύνδεσης από την 1η Ιουνίου 2024 έως και την 1η Ιουλίου 2024,

γ) τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν την πραγματοποίηση του ραντεβού με σκοπό την υλοποίηση διασύνδεσης, για τα ραντεβού που προγραμματίστηκαν εντός Ιουνίου 2024 και αφορούν χρήστες ERP που λειτουργούν εποχικά και έως την 31η Μαΐου 2024 δεν βρίσκονται σε λειτουργία ή οντότητες/χρήστες ERP που διενεργούν την πρώτη τους συναλλαγή εντός Ιουνίου 2024 κατόπιν έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

4. Για Χρήστες ERP που η έναρξη ή η επανέναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας έπεται της 1ης Ιουλίου 2024, η διαβίβαση των στοιχείων παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης από τις οντότητες της παρ. 2 του άρθρου 2 λαμβάνει χώρα έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συναλλαγή εν γένει ή η πρώτη συναλλαγή κατόπιν της επανέναρξης εργασιών.

5. Σε περίπτωση που τα ERP και το ταμειακό σύστημα διασυνδέονται με τα Μέσα Πληρωμών που διαθέτουν οι χρήστες ERP μέσω υλοποιήσεων, οι οποίες παρόλο που δεν συμμορφώνονται επακριβώς με τα πρωτόκολλα των υπό στοιχεία Α.1098/2022 ή Α.1155/2023 κατά περίπτω­ση, δεν επιτρέπουν κατ΄ ελάχιστο την ελεύθερη πληκτρολόγηση ποσού στο Μέσο Πληρωμής και για τις οποίες η Α.Α.Δ.Ε. έχει ήδη λάβει σχετική ενημέρωση από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών έως και τη δημοσίευση της υπό στοιχεία Α.1157/2023, η διαβίβαση των στοιχείων που αφορούν τα προγραμματισμένα ραντεβού με σκοπό την υλοποίηση διασύνδεσης λαμβάνει χώρα έως και την 4η Οκτωβρίου 2024.

6. Σε περίπτωση που Χρήστης ERP, ως η ιδιότητα αυτή προκύπτει από την κατοχή/χρήση ΑΔΗΜΕ ή ΦΗΜΑΣ ή τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης στοιχείων ή από τις Δηλώσεις Πληροφοριών Χρηστών ΦΗΜ στο Μητρώο Παρεχόμενων Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α. 1040/2024 ή από τη συμπλήρωση σχετικής ένδειξης στην πλατφόρμα «Μητρώο και Επικοινωνία» στην ψηφιακή πύλη «myAADE» σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4 της ίδιας απόφασης, δεν δηλωθεί ως αποδέκτης υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ERP από κα­μία οντότητα της παρ. 2 του άρθρου 2 έως και την 13η Μαΐου 2024 αποστέλλεται σε αυτόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση ανεύρεση σχετικής οντότητας. Περαιτέρω, εφόσον ο Χρήστης ERP δεν έχει ομοίως δηλωθεί ως αποδέκτης υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ERP από καμία οντότητα της παρ. 2 του άρθρου 2 έως την ως άνω ημερομηνία δύναται να συμπληρώσει στην πλατφόρμα «Μητρώο και Επικοινωνία» στην ψηφιακή πύλη «myAADE», την ένδειξη (Ν/Ο) «Επανέναρξη Λειτουργίας κατόπιν της 1ης Ιουλίου 2024 λόγω εποχικότητας».

7. Πριν την πρώτη υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, οι οντότητες της παρ. 2 του άρθρου 2 υποχρεούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ψηφιακή πύλη myAADE, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1025/2022 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Ειδικότερα, αλλοδαπές οντότητες της παρ. 2 του άρθρου 2 που δεν διαθέτουν λογαριασμό στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης υποχρεούνται προ της πρώτης υποβολής Δήλωσης Πληροφοριών Χρηστών ERP να αποστείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση erpregistry.support@aade.gr.

8. Οι προδιαγραφές των αρχείων και ο τρόπος διαβίβασής τους αναρτώνται έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.

`Αρθρο 5
Ισχύς της απόφασης

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2024
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: