Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 1113551/8809/0016

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛ. 1140

Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)

ΤΜΗΜΑ: Δ΄

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση απόφασης Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

Σας κοινοποιούμε την Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθ. 1109228/8434/0016/08.12.2006 «Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής», η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1862/Β΄/22.12.2006.

Οι βασικές αλλαγές οι οποίες επέρχονται με τη νέα απόφαση είναι οι εξής:

1. Τίτλοι πληρωμής ή επιστροφής άνω των 10.000 ευρώ κατά δικαιούχο, εξοφλούνται υποχρεωτικά με εντολή μεταφοράς σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ανεξάρτητα εάν υπάρχουν μετρητά στις Δ.Ο.Υ. ή εδρεύει πράκτορας ή διαχειριστής της Τράπεζας Ελλάδος.

Με τη ρύθμιση αυτή ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι διαχειριστικών λαθών, αποφεύγεται η μετακύληση τυχόν εισπραττομένων πλαστών χαρτονομισμάτων στους δικαιούχους τίτλων πληρωμής ή επιστροφής, περιορίζεται ο χρόνος εξυπηρέτησης των πολιτών, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές. και αποσοβούνται κίνδυνοι τόσο για το Δημόσιο χρήμα, όσο και για την ασφάλεια της ζωής των συναλλασσομένων.

2. Αυξάνεται από 2.000 σε 3.000 ευρώ, το ποσό που μπορεί να εισπράξει εκπρόσωπος Ο.Ε., Ε.Ε., Συλλόγου, Σωματείου κ.λπ. μόνο με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης, όπου δηλώνει ότι νομιμοποιείται να εισπράξει.

Με τη ρύθμιση αυτή εξυπηρετούνται καλύτερα οι συναλλασσόμενοι και δεν απαιτούνται δικαιολογητικά από τρίτες υπηρεσίες περιορίζοντας τη γραφειοκρατία.

3. Αυξάνεται από 5.000 σε 10.000 ευρώ το ποσό μέχρι το οποίο αντιπρόσωπός του δικαιούχου μπορεί να εισπράξει με εξουσιοδότηση, στο σώμα της οποίας θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

Με τη ρύθμιση αυτή διευκολύνονται οι συναλλαγές και εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες. Επιπλέον οι πολίτες δεν επιβαρύνονται με το κόστος έκδοσης συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

4. Στο κείμενο της εν λόγω απόφασης εμπεριέχονται εν είδη κωδικοποίησης πολλές διάσπαρτες ρυθμίσεις. Ενδεικτικά .αναφέρουμε α) Την απαγόρευση ανάληψης μετρητών από την Τράπεζα Ελλάδος για την πληρωμή τίτλων άνω των 1.500 ευρώ, β) την ενοποίηση για πρώτη φορά της απόφασης για τα δικαιολογητικά πληρωμής, με αυτή για την εντολή μεταφοράς, γ) τη δυνατότητα των Κ.Ε.Π. να χορηγούν πιστά αντίγραφα και να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής κ.λπ.

5. Εντάσσονται κατηγορίες δικαιούχων οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στο παρελθόν όπως οι Ιεροί Ναοί και οι Ο.Τ.Α.

6. Ρυθμίζονται επί μέρους θέματα, και λεπτομέρειες και δίνονται διευκρινίσεις για προβλήματα που ανέκυψαν από την εφαρμογή των προηγούμενων αποφάσεων. Π.χ. α) Στα φυσικά πρόσωπα γίνεται η διευκρίνιση για τους στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς ότι γίνεται δεκτή η υπηρεσιακή τους ταυτότητα, αφού δεν διαθέτουν αστυνομική. β) Στις κοινοπραξίες γίνεται πρόβλεψη για τους ιδιοκτήτες ΤΑΧΙ κ.λπ., ΟΙ οποίοι δεν συντάσσουν ιδιωτικό συμφωνητικό, γ) -ρυθμίζεται ελάχιστος χρόνος 15 ετών για την ισχύ του αντιγράφου του πληρεξουσίου και πέραν αυτών απαιτείται βεβαίωση μη ανάκλησής του, δ) τίθεται όριο 3.000 ευρώ για την είσπραξη με υπεύθυνη δήλωση και στις Α.Ε., επίσης από τον εκκαθαριστή για εταιρίες σε κατάσταση λύσης, ε) ορίζεται ότι όλες οι Δ.Ο.Υ. είναι υποχρεωμένες να χορηγούν αντίγραφο του ιδιωτικών συμφωνητικών των κοινοπραξιών και για την εξόφληση τίτλων πληρωμής των Νομ. Αυτ/σεων, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ., στ) ορίζεται ότι τα Φ.Ε.Κ. δεν θεωρούνται, αλλά Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του κειμένου και στη δήλωση τίθεται η σφραγίδα της εταιρίας, ζ) Στους κληρονόμους αποβιωσάντων δικαιούχων ορίζεται ότι σε περίπτωση αμφισβήτησης των κληρονόμων και προσφυγής στο δικαστήριο ενός εξ΄ αυτών η Δ.Ο.Υ. αναμένει την απόφαση προκειμένου να εξοφλήσει τον τίτλο.

7. Αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τους δικαιούχους που δεν μπορούν να υπογράψουν.

8. Στα ειδικά θέματα ορίζεται ότι η μη έγκαιρη προσκόμιση των Χ.Ε.Π. μισθοδοτικών καταστάσεων κ.λ.π., συνεπάγεται ανάλογη επιμήκυνση στο χρόνο πληρωμής των τίτλων.

Στόχος της ρύθμισης αυτής είναι να φθάνουν έγκαιρα στη Δ.Ο.Υ. οι τίτλοι πληρωμής ώστε οι υπόλογοι να έχουν τον απαραίτητο χρόνο να διενεργούν τους προβλεπόμενους ελέγχους προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Τέλος παρακαλείται η 6η Δ/νση Οργάνωσης όπου κοινοποιείται το παρόν να φροντίσει για την έκδοση «Οδηγού Φορολογικών διαδικασιών σε θέματα εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής από τις Δ.Ο.Υ.», σε αντικατάσταση του υπάρχοντος.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Νικόλαος Ανδριανόπουλος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα 8 Δεκεμβρίου 2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛ. 1140

Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)

ΤΜΗΜΑ: Δ΄

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη

1.- Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28 της παρ. 1 του άρθρου 29 και του άρθρου 31 του Ν. 2362/27.11.1995 (ΦΕΚ.247/Α/95) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2892/2001 (ΦΕΚ 46/Α΄/09.03.2001).

3.- Τις διατάξεις του άρθ. 3 του Α.Ν. 1819/51 «περί διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου»."

4.- Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3448/15.03.2006.

5.- Τις διατάξεις του Ν. 2594/98 (ΦΕΚ 62/A/24.03.98), του Ν. 2690199 (ΦΕΚ 45/09.03.99) του άρθ. 14 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α/11.06.86) και του άρθ. 454 του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

6.- Την απόφασή μας 1113502/6435/0016/07.12.2001 (ΦΕΚ 1728/Β΄/27.12.2001) «Δικαιολογητικά πληρωμής».

7.- Την Α.Υ.Ο. με αριθ. 78069/52 «Εφαρμογή των διατάξεων Α.Ν. 1819/51 (ΦΕΚ 71/8΄).

β.- Την Α.Υ.Ο. με αριθ. 1079462/466010016/13.09.2001 «Εξόφληση τίτλων με εντολή μεταφοράς» (ΦΕΚ 1264/Β΄).

9.- Την 479/1997 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., την οποία αποδέχθηκε ο Υπ. Οικονομικών. "

10.- Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/Β΄) «καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

11.- Την ανάγκη καθορισμού. των δικαιολογητικών νομιμοποίησης των δικαιούχων για την εξόφληση τίτλων πληρωμής και τίτλων επιστροφής των Δ.Ο.Υ., απλοποίησης των διαδικασιών και ομοιόμορφης εφαρμογής τους.

12.- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας ουδεμία δαπάνη προκύπτει στον Κρατικό Προϋπολογισμό. .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε από τη δημοσίευση της παρούσας:

α) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίζονται στις Δ.Ο.Υ. για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή επιστροφής αναφορικά με την εκπροσώπηση την πιστοποίηση της ταυτότητας των δικαιούχων, τη νομιμοποίηση εκείνων που δικαιούνται να εισπράττουν σε ειδικές περιπτώσεις και τον τρόπο εξόφλησης τίτλων σε δικαιούχους που δεν μπορούν να υπογράψουν, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίζουν τα πρόσωπα που δικαιούντάι να εισπράξουν το προϊόν τίτλων πληρωμής ή επιστροφής στο όνομα αποβιωσάντων δικαιούχων.

β) Τρόπους εξόφλησης - εκταμίευσης του προϊόντος των τίτλων πληρωμής ή επιστροφής, και γ) Διαδικασίες και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα που αφορούν γενικότερα στην εξόφληση τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΑΡΘΡΟ 1
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

1. Για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων, εφόσον δεν υπάρχουν μετρητά στις Δ.Ο.Υ. ή τα υπάρχοντα μετρητά δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση της συναλλαγής, οι τίτλοι πληρωμής και επιστροφής (πλην μισθοδοτικών καταστάσεων και Χ.Ε.Π. μισθοδοσίας), άνω των 1.500 ευρώ (κατά δικαιούχο), εξοφλούνται με εντολή μεταφοράς στο λογαριασμό του δικαιούχου, χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών νομιμοποίησης της εκπροσώπησης ή της ταυτότητας.

2. Επίσης εξοφλούνται με εντολή μεταφοράς οι τίτλοι πληρωμής και επιστροφής οποιουδήποτε ποσού εάν το ζητήσει με αίτησή του ο δικαιούχος. Η αίτηση μπορεί να στέλνεται στις Δ.Ο.Υ. και με τηλεομοιοτυπία (Fax) ή με E-MAIL.

Στην εντολή μεταφοράς αναγράφεται το όνομα ή η επωνυμία του δικαιούχου ως έχει στον τίτλο και όχι τυχόν εκπρόσωποί του. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατασχέσεων και εκχωρήσεών, όπως και των εταιριών που λύονται, βρίσκονται σε εκκαθάριση και δεν υπάρχει λογαριασμός με την επωνυμία τους.

3. `Ανω των 10.000 ευρώ κατά δικαιούχο η εξάντληση γίνεται υποχρεωτικά με εντολή μεταφοράς ανεξάρτητα εάν υπάρχουν ή όχι μετρητά στις Δ.Ο.Υ. και εάν εδρεύει σε αυτές πράκτορας ή διαχειριστής Τράπεζας Ελλάδος. Σε εξαιρετικές και απολύτως δικαιολογημένες περιπτώσεις (π.χ. αδυναμία ανοίγματος λογαριασμού) επιτρέπεται η εξόφληση τίτλων άνω των 10.000 ευρώ με μετρητά, κατόπιν έγγραφης απόφασης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., η οποία επισυνάπτεται στον τίτλο πληρωμής ή επιστροφής. Εξαιρούνται οι μισθοδοτικές καταστάσεις και τα Χ.Ε.Π. μισθοδοσίας και λοιπών αποδοχών και ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5.

4. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα Χ.Ε. Προπληρωμής στο όνομα Δημοσίων Υπολόγων ποσού μεγαλυτέρου των 2.000 ευρώ εξοφλούνται υποχρεωτικά με εντολή μεταφοράς σε λογαριασμό που τηρούν στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος ή όπου αλλού ορίζουν οι εκάστοτε σχετικές Υπουργικές αποφάσεις.

Στις Δ.Ο.Υ. που εδρεύει πράκτορας ή Διαχειριστής της Τράπεζας Ελλάδος δύναται η ανωτέρω εξόφληση να γίνεται με επιταγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ, ενώ άνω αυτού υποχρεωτικά με εντολή μεταφοράς.

Η εξόφληση των Χ.Ε.Π. για δαπάνες των Υπουργείων Εθνικής `Αμυνας και Εξωτερικών γίνεται με εντολή μεταφοράς του ποσού σε λογαριασμό στην Τράπεζα Ελλάδος ή όπου αλλού ορίζουν οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η εξόφληση Χ.Ε.Π. στο όνομα Δημοσίων Υπολόγων για επείγοντα ταξίδια στο εξωτερικό, για υπηρεσιακά και εθνικά θέματα, όπως και η εξόφληση Χ.Ε.Π. στο όνομα των υπολόγων του ΤAXIS για επείγοντα ταξίδια στο εσωτερικό, με επιταγή ή μετρητά εφόσον υπάρχουν στις Δ.Ο.Υ., ανεξαρτήτως ποσού ή με την έκδοση γραμματίου είσπραξης για κατεπείγουσες περιπτώσεις προς την Τράπεζα Ελλάδος, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. 1046492/2684/0016/11.05.2001 (ΦΕΚ 564/Β΄)

5. Για την εξόφληση μισθοδοτικών καταστάσεων με εντολή μεταφοράς ισχύουν οι Α.γ.σ.σ. με αριθ. 1073314/5965/0016/24.06.1996 (ΦΕΚ 569/Β΄), 2/5864710022/18.01.2006 (ΦΕΚ 71/Β΄), 1021806/1223/0016/28.02.2006 (ΦΕΚ 299/Β΄) και 1047662/3803/0016/20.05.2003 (ΦΕΚ 667/Β΄).

6. Αυτός που νομιμοποιείται να εισπράξει, επιδεικνύει την αστυνομική του ταυτότητα ή ένα από τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητά του όπως περιγράφονται στο άρθρο 14. Ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου κ.λπ. η Υπηρεσία έκδοσής τους και η ημερομηνία, αναγράφονται στο σώμα του τίτλου πληρωμής ή επιστροφής και υπογράφεται από τον εισπράττοντα η πράξη εξόφλησης, ενώ αναγράφεται και ολογράφως το ονοματεπώνυμό του.

Τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στον τίτλο πληρωμής ή επιστροφής και αποστέλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

7. Με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 3 η εξόφληση τίτλων πληρωμής ή επιστροφής γίνεται με μετρητά ή επιταγές της Τράπεζας Ελλάδος σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

1) Μέχρι το ποσό των 3.000 ευρώ, υπεύθυνη δήλωση των εκπροσώπων της Α.Ε. όπου θα δηλώνει ότι εκπροσωπεί την εταιρεία και νομιμοποιείται να εισπράξει για λογαριασμό της. Στη θέση της υπογραφής της δήλωσης, πέραν της υπογραφής του δηλούντος θα τίθεται και η σφραγίδα της εταιρίας.

2) Πάνω από το ποσό των 3.000 ευρώ (ή και κάτω αυτού εάν δεν γίνεται χρήση της δήλωσης της παραγράφου 1) αντίγραφο των πρακτικών συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε. ή το Φ.Ε.Κ., από τα οποία προκύπτουν ποια πρόσωπα εκπροσωπούν την εταιρία και δεσμεύουν αυτή με την υπογραφή τους. Τα πρακτικά πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο ή το διευθύνοντα σύμβουλο της Α.Ε..

Δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του προέδρου ή του διευθύνοντα συμβούλου. Επίσης δεν απαιτείται περαιτέρω εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο για τα πρόσωπα που προκύπτει ότι εκπροσωπούν την Α.Ε., για να εισπράξουν χρήματα από τις Δ.Ο.Υ., εφόσον προσέρχονται οι ίδιοι.

ΑΡΘΡΟ 3
Ο.Ε. - Ε.Ε. - Ε.Π.Ε.- ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

1. Μέχρι το ποσό των 3.000 ευρώ, υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της εταιρίας, όπου θα δηλώνει ότι εκπροσωπεί την εταιρία και νομιμοποιείται να εισπράξει για λογαριασμό της. Στη θέση της υπογραφής της δήλωσης, πέραν της υπογραφής του δηλούντος θα τίθεται και η σφραγίδα της εταιρίας.

2. Από το ποσό των 3.000 μέχρι το ποσό των 10.000 ευρώ, φωτοαντίγραφο του ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε το τελευταίο καταστατικό -τους ή αντίγραφο του καταστατικού θεωρημένο από το Πρωτοδικείο, νέας ή παλαιότερης ημερομηνίας και υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου ότι δεν έχει γίνει μεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρία και είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός της. Στη θέση της υπογραφής της δήλωσης, πέραν. της υπογραφής του δηλούντος θα τίθεται και η σφραγίδα της εταιρίας. Για τις ΕΠΕ που οι εκπρόσωποί τους ορίζονται από τη συνεδρίαση των εταίρων, αντί του καταστατικού προσκομίζονται τα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών (υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο ή διευθύνοντα σύμβουλο) ή το Φ.Ε.Κ. που δημοσιεύονται

3. Πάνω από το ποσό των 10.000 ευρώ (ή κάτω από αυτό, όταν ο δικαιούχος δεν κάνει χρήση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στις προηγούμενες 1 και 2 παραγράφους), απαιτούνται:

α) Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το Πρωτοδικείο. Για τις ΕΠΕ που οι εκπρόσωποί τους ορίζονται από τη συνεδρίαση των εταίρων, αντίγραφο των σχετικών πρακτικών (υπογεγραμμένα όπως προαναφέρεται) ή το ΦΕΚ που δημοσιεύονται

β) Βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος. του Πρωτοδικείου ότι δεν έχει στο μεταξύ επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρία. (Δεν ισχύει για τις περιπτώσεις των ΕΠΕ του προηγούμενου εδαφίου).

Σε αντίθετη περίπτωση, στη βεβαίωση αυτή αναφέρονται οι αριθμοί των πράξεων των μεταβολών, οι οποίες πρέπει να προσκομίζονται όλες θεωρημένες από το Πρωτοδικείο.

Για την εξόφληση τίτλου πληρωμής υπέρ Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., δεν απαιτείται νέα θεώρηση από το Πρωτοδικείο, του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του, που φέρουν παλαιότερη θεώρηση από αυτό, εφόσον προσκομίζεται πρόσφατη βεβαίωση του Πρωτοδικείου, ότι δεν επήλθε μεταβολή.

ΑΡΘΡΟ 4
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

1. Μέχρι το ποσό των 3.000 ευρώ, υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της εταιρίας όπου δηλώνει ότι εκπροσωπεί την εταιρία και νομιμοποιείται να εισπράξει για λογαριασμό της. Στη θέση της υπογραφής της δήλωσης, πέραν της υπογραφής του δηλούντος, θα τίθεται και η σφραγίδα της εταιρίας.

2. Πάνω από το ποσό των 3.000 ευρώ (ή κάτω αυτού εάν δεν γίνεται χρήση της παραγράφου 1) απαιτείται πρακτικό συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου κατά την οποία ορίστηκαν τα πρόσωπα που εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρία ή σχετική βεβαίωση της Υπηρεσίας Μητρώου Ναυτικών, Εταιριών. Κατά τα λοιπά ισχύει ότι και για τις Α.Ε.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ - ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΙ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ - ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

1) Μέχρι το ποσό των 3.000 ευρώ:

α) Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου, ότι νομιμοποιείται να εισπράξει για λογαριασμό του συλλόγου ή του σωματείου. Στη θέση της υπογραφής της δήλωσης, τίθεται η σφραγίδα του συλλόγου ή του σωματείου, ενώ η δήλωση πρέπει να φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.

β) Απόδειξη είσπραξης

2) Πάνω από το ποσό των 3.000 ευρώ:

α) Το καταστατικό με βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει

εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων.

β) Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεως του Δ.Σ., στο οποίο αναφέρονται τα πρόσωπα, που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σύλλογο ή το σωματείο, εφόσον παρέχεται από το καταστατικό η δυνατότητα αυτή.

γ) Απόδειξη είσπραξης.

ΑΡΘΡΟ 6
ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΚΛΠ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Ή ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

1) Μέχρι το ποσό των 3.000 ευρώ:

α) Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου ότι. νομιμοποιείται να εισπράξει για λογαριασμό του συνεταιρισμού ή της ένωσης. Στη θέση της υπογραφής της δήλωσης τίθεται και η σφραγίδα του συνεταιρισμού ή της ένωσης, ενώ η δήλωση πρέπει να φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.

β) Απόδειξη είσπραξης.

2) Πάνω από το ποσό των 3.000 ευρώ:

α) Το καταστατικό με βεβαίωση για τυχόν τελευταία τροποποίηση και καταχώρησης. αυτού στο Ειδικό Μητρώο, θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή το Ειρηνοδικείό κατά περίπτωση.

β) Απόσπασμα πρακτικού συνεδριάσεως του Δ.Σ. από το οποίο προκύπτει ποια μέλη δεσμεύουν με την υπογραφή τους το συνεταιρισμό ή την ένωση και νομιμοποιούνται να εισπράξουν.

γ) Απόδειξη είσπραξης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

α) Η απόφαση με την οποία ορίζεται ο προϊστάμενος του Ν.Π.Δ.Δ., της Υπηρεσίας ή του Ταμείου.

β) Εξουσιοδότηση σε υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ., της Υπηρεσίας ή του Ταμείου, από τον προϊστάμενο αυτής όταν δεν προσέρχεται ο ίδιος. Στην εξουσιοδότηση αναφέρεται ότι ο εξουσιοδοτούμενος είναι υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ., της Υπηρεσίας ή του Ταμείου, ενώ σφραγίζεται αντίστοιχα και φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.

γ) Απόδειξη είσπραξης.

Απαγορεύεται η εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο μη υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ., της Υπηρεσίας ή του Ταμείου.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για την εξόφληση με μετρητά ή επιταγή των μισθοδοτικών καταστάσεων και Χ.Ε.Π. μισθοδοσίας, υπερωριών κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 8
Ο.Τ.Α.

1. Για τους Ο.Τ.Α. των οποίων η ταμειακή διαχείριση ενεργείται από τα γραφεία του Τ.Π. & Δ. που εδρεύουν στις Δ.Ο.Υ., οι σχετικοί τίτλοι εξοφλούνται μέσω αυτών. Τίτλοι άλλων Δ.σ.Υ. εξοφλούνται με γραμμάτια στη Δ.Ο.Υ. όπου ανήκει ο κατά περίπτωση σ. Τ.Α.

2. Για τους Ο.Τ.Α. που έχουν συστήσει δική τους ταμειακή υπηρεσία απαιτούνται:

α) Η απόφαση με την οποία ορίζεται ο προϊστάμενος της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ή της Κοινότητας.

β) Εξουσιοδότηση σε υπάλληλο του Δήμου ή της Κοινότητας υπογραμμένη από τον προϊστάμενο της ταμειακής υπηρεσίας όταν δεν προσέρχεται ο ίδιος. Στην εξουσιοδότηση αναφέρεται ότι ο εξουσιοδοτούμενος είναι υπάλληλος του Δήμου ή της Κοινότητας, σφραγίζεται και φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.

γ) Απόδειξή είσπραξης.

Απαγορεύεται η εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο μη υπάλληλο του Δήμου ή της Κοινότητας.

ΑΡΘΡΟ 9
ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΙΔΡΥΜΑ ΤΑ - ΟΤΕ - ΔΕΗ - ΕΛ.ΤΑ.

Η απόφαση με την οποία ορίζεται ο προϊστάμενος του υποκαταστήματος ή η ειδική εντολή ανάληψης καθηκόντων για τα υποκαταστήματα Τραπεζών.

Εξουσιοδότηση σε .υπάλληλο της Τράπεζας κ.λπ. (θεωρημένη από την Τράπεζα το ίδρυμα κ.λπ.), από τον προϊστάμενο αυτής, όταν δεν προσέρχεται ο ίδιος. Στην εξουσιοδότηση αναφέρεται ότι ο εξουσιοδοτούμενος είναι υπάλληλος της Τράπεζας κ.λπ., ενώ σφραγίζεται και φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.

ΑΡΘΡΟ 10
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Το ιδιωτικό συμφωνητικό που έχουν καταθέσει στη Δ.Ο.Υ., θεωρημένο από το αρμόδιο τμήμα αυτής, όπου φαίνονται τα μέλη και οι εκπρόσωποι, που νομιμοποιούνται να εισπράξουν.

Αν δεν δηλώνεται εκπρόσωπος προσέρχονται όλα τα μέλη. για την εξόφληση του τίτλου ή εξουσιοδοτούν - πληρεξουσιοδοτούν τρίτον ή τρίτους, ανάλογα με το ύψος του ποσού.

Για κοινοπραξίες αυτοκινητιστών (φορτηγών, ταξί κ.λ.π.), όταν δεν έχει συνταχθεί ιδιωτικό συμφωνητικό, απαιτείται θεωρημένο αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας όπου φαίνονται οι ιδιοκτήτες και είτε προσέρχονται όλοι είτε εξουσιοδοτούν - πληρεξουσιοδοτούν εκπρόσωπο τους ανάλογα με το ύψος του ποσού.

Οι Δ.Ο.Υ. στις οποίες έχει κατατεθεί το ιδιωτικό συμφωνητικό, υποχρεούνται να χορηγούν επικυρωμένο αντίγραφο αυτού τόσο για την εξόφληση τίτλων άλλων Δ.Ο.Υ., όσο και για την εξόφληση τίτλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ

Η επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν, για τις υπό σύσταση εταιρίες, οι οποίες τελικά δεν συστήθηκαν, γίνεται σε όλους τους εταίρους, οι οποίοι φαίνονται στο «καταστατικό» συμβολαιογραφικό έγγραφο που συντάχθηκε για τη σύσταση της εταιρίας, νόμιμα θεωρημένο από τον συμβολαιογράφο που το εξέδωσε. Εάν στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται ρητά ποιος θα εισπράξει το αντίστοιχο ποσό σε περίπτωση μη σύστασης της εταιρίας και επιστροφής αυτού, τότε καταβάλλεται σ΄ αυτόν.

Στις ειδικές περιπτώσεις που δεν έχει συνταχθεί συμφωνητικό απαιτείται βεβαίωση από το Πρωτοδικείο ή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ότι δεν κατατέθηκε σχετικό συμφωνητικό και υπεύθυνη δήλωση του προσκομίζοντος το διπλότυπο είσπραξης, ότι είναι ο νόμιμος δικαιούχος και ότι αναλαμβάνει να αποζημιώσει οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και απαιτήσει το προς επιστροφή ποσό.

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

α) Τροποποίηση καταστατικού της συγχώνευσης, όπου πρέπει να φαίνεται η ανάληψη όλων των υποχρεώσεων και απαιτήσεων από τη νέα εταιρία.

β) Το καταστατικό θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε το Καταστατικό της νέας εταιρίας, όπου φαίνονται τα πρόσωπα που δεσμεύουν αυτήν με την υπογραφή τους και δικαιούνται να εισπράξουν.

γ) Κατά περίπτωση και ανάλογα τη νομική υπόσταση της νέας εταιρίας ισχύουν τα προηγούμενα άρθρα 2, 3, 4.

ΑΡΘΡΟ 13
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΣΗΣ

Το διαλυτικό που φαίνεται ο εκκαθαριστής, θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή την αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (όπου κατατίθεται κατά περίπτωση) ο οποίος και νομιμοποιείται να εισπράξει ή το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε η διαλυτική πράξη.

Αν δεν ορίζεται εκκαθαριστής στο διαλυτικό, απαιτείται το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε το τελευταίο καταστατικό τους όπως και τα ΦΕΚ με τις τυχόν τροποποιήσεις ή το καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις θεωρημένα από το Πρωτοδικείο ή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση όταν πρόκειται για Α.Ε., προκειμένου να αναζητηθεί αν έχει προβλεφθεί εκκαθαριστής σε περίπτωση λύσης της εταιρίας.

Αν δεν ορίζεται ούτε σ΄ αυτά, ο τίτλος εξοφλείται σε όλους τους εταίρους (ή εξουσιοδοτούν - πληρεξουσιοδοτούν τρίτους ανάλογα με το ύψος του ποσού), οι οποίοι υπογράφουν στο σώμα του τίτλου. Αν κάποιος από τους εταίρους διαφωνεί προσφεύγει ο ίδιος ή όποιος έχει έννομο συμφέρον στο δικαστήριο, το οποίο ορίζει με απόφασή του εκκαθαριστή.

Ειδικά και μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ, επιτρέπεται η εξόφληση με υπεύθυνη δήλωση του (ή των) ενδιαφερομένου ότι ενεργεί την εκκαθάριση και αναλαμβάνει την ευθύνη να αποζημιώσει οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και αποδειχθεί ότι δικαιούται να εισπράξει το ΄επιστρεφόμενο ποσό.

ΑΡΘΡΟ 14
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Απαιτείται η επίδειξη του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητάς τους ή του διαβατηρίου τους ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμοδίας αρχής, αν πρόκειται για Έλληνες πολίτες. Του διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή της άδειας παραμονής τους στην Ελλάδα ή του δελτίου ταυτότητάς τους για τους κατοίκους χωρών της Ε.Ε. εφόσον φέρει λατινικούς χαρακτήρες.

Στις περιπτώσεις εξόφλησης τίτλου με δικαιούχους στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς, επιδεικνύεται η υπηρεσιακή τους ταυτότητα.

Δελτία που χορηγούν στα μέλη τους διάφοροι επαγγελματικοί σύλλογοι (π.χ. δικηγορικοί σύλλογοι κ.λπ.), δεν γίνονται δεκτά, ούτε τα δελτία που χορηγούν διάφορες υπηρεσίες στους υπαλλήλους τους.

Ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου κ.λπ, η Υπηρεσία έκδοσής τους και η ημερομηνία, πρέπει να αναγράφονται στο σώμα του τίτλου πληρωμής ή επιστροφής και να υπογράφεται από τον δικαιούχο η πράξη εξόφλησης, καθώς και να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του ολογράφως.

ΑΡΘΡΟ 15
ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ

α) Απόφαση του Μητροπολιτικού συμβουλίου για τον ορισμό προϊσταμένου του Ιερού Ναού.

β) Απόφαση του Μητροπολιτικού συμβουλίου για το διορισμό των μελών του Εκκλησιαστικού συμβουλίου.

γ) Πρακτικά της συνεδρίασης των μελών του Εκκλησιαστικού συμβουλίου (θεωρημένη από τον Προϊστάμενο του Ι.Ν.), όπου φαίνεται ποιος νομιμοποιείται να εισπράξει για λογαριασμό του Ιερού Ναού (Προϊστάμενος ή Ταμίας).

δ) Απόδειξη είσπραξης του Ιερού Ναού.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Η εξόφληση γίνεται σ΄ αυτούς που ασκούν την επιμέλεια ή έχουν ορισθεί δικαστικοί συμπαραστάτες, όπως προκύπτει από την οικεία δικαστική απόφαση, η οποία προσκομίζεται θεωρημένη από την αρμόδια Δικαστική αρχή.

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δικαστική απόφαση επιτρέπεται να γίνεται η εξόφληση μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ, αφού προσκομιστεί βεβαίωση από το Δήμο ή την Κοινότητα για το .πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια καθώς και υπεύθυνη δήλωση αυτού, στην οποία δηλώνει ότι έχει την επιμέλεια του δικαιούχου. Δηλώνει επίσης ότι αναλαμβάνει στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι η επιμέλεια έχει ανατεθεί ή ασκείται από άλλον, να του καταβάλλει το ποσό που εισέπραξε.

ΑΡΘΡΟ 17
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας για τα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ και επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση δελτίου παροχής υπηρεσιών. Σε ότι αφορά τις επιστροφές φόρων, για την προσκόμιση του δελτίου παροχής υπηρεσιών ισχύουν οι σχετικές κατά περίπτωση διατάξεις και εγκύκλιοι.

Στις περιπτώσεις εξόφλησης Χ.Ε.Π., το δελτίο παροχής υπηρεσιών κατατίθεται στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), οι οποίες πιστοποιούν την υποβολή του δελτίου πάνω στο σώμα του τίτλου με την ένδειξη «κατατέθηκε δελτίο παροχής υπηρεσιών» ή «να πληρωθεί χωρίς δελτίο παροχής υπηρεσιών». Αν στο Χ.Ε.Π. δεν αναγράφεται καμία από τις ανωτέρω ενδείξεις, το δελτίο παροχής υπηρεσιών υποβάλλεται από τον υπόχρεο στη Δ.Ο.Υ., κατά την εξόφληση του τίτλου.

Το παραπάνω δελτίο προσκομίζεται και στην περίπτωση εξόφλησης του τίτλου με «εντολή μεταφοράς».

Όταν ο ελεύθερος επαγγελματίας συνταξιοδοτηθεί, προσληφθεί στο Δημόσιο ή για οποιοδήποτε λόγο κάνει παύση δραστηριοτήτων, αντί του δελτίου παροχής υπηρεσιών, προσκομίζει τη σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, υπηρεσίας κ.λπ. καθώς και αντίγραφο της βεβαίωσης διακοπής εργασιών, που του χορηγεί η αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΑΡΘΡΟ 18
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Για τα Χ.Ε.Π. που εκδίδονται στο όνομα του εκπροσώπου της σχολικής επιτροπής, προσκομίζεται διπλότυπη απόδειξη- είσπραξης.

2. Για τα Χ.Ε.Π. που εκδίδονται στο όνομα της σχολικής επιτροπής, προσκομίζονται, η διπλότυπη απόδειξη και βεβαίωση του Δήμου σχετικά με τη συγκρότηση του οργάνου. Χρήματα, μπορούν να εισπράξουν ο Ταμίας ή ο Δ/ντής της σχολικής επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Η εξόφληση τίτλων πληρωμής σε ανήλικο δικαιούχο [όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του, όπως ισχύει μέχρι σήμερα (άρθ. 127 Α.Κ.)], γίνεται σ΄ αυτούς που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια του ανηλίκου.

Για την εξόφληση απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία οι γονείς του ανηλίκου ή ο ένας από τους δύο - δηλώνουν ότι ασκούν τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια του ανηλίκου και ότι αυτή δεν τους έχει αφαιρεθεί με δικαστική απόφαση.

Σε περιπτώσεις διαφωνιών των γονέων, διάστασης, διαζυγίου και λοιπές περιπτώσεις που περιγράφονται στα άρθρα 1510 έως 1541 του Α.Κ., το δικαστήριο αποφασίζει για την ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου σε έναν από τους γονείς ή τρίτο πρόσωπο ή ορίζει επίτροπο, οπότε απαιτείται. η προσκόμιση της σχετικής απόφασης θεωρημένης από την αρμόδια δικαστική Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 20
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

1. Όλα τα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομίζονται στις Δ.Ο.Υ., μόνο μία φορά το χρόνο κατά την πρώτη πληρωμή. Στις υπόλοιπες πληρωμές εντός του έτους για τους ίδιους δικαιούχους θα γίνεται μνεία σε ποιόν τίτλο έχουν επισυναφθεί τα σχετικά δικαιολογητικά. σ προϊστάμενος του τμήματος κρατά αντίγραφα των δικαιολογητικών ή στοιχεία αυτών σε σχετικό βιβλίο.

2. Όλα τα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ. πρέπει να έχουν εκδοθεί ή όπως ορίζεται θεωρηθεί μέσα στο έτος που γίνεται εξόφληση. Ειδικά για τις εξοφλήσεις που γίνονται τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο, γίνονται δεκτά δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο του προηγουμένου έτους.

3. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα. Γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα θεωρημένα από οποιαδήποτε Υπηρεσία, Αστυνομική, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή, Ν.Π.Δ.Δ., Κ.Ε.Π. και Δικηγόρους, με την προϋπόθεση ότι επ΄ αυτών φαίνεται η θεώρηση της εκδούσας αρχής. Η θεώρηση της εκδούσας αρχής πρέπει να φαίνεται ότι έγινε μέσα στο έτος εξόφλησης των τίτλων ή όπως κατά περίπτωση έχει αναφερθεί στα προηγούμενα άρθρα (π.χ. παλαιότερα καταστατικά εταιριών και νέα βεβαίωση περί μη μεταβολής κ.λπ.).

4. Εξαιρούνται των ρυθμίσεων των παραγράφων 1, 2, 3 τα πληρεξούσια και των παραγράφων 1, 3 οι εξουσιοδοτήσεις και ισχύουν όσα ειδικά αναφέρονται στο άρθρο 21.

5. Τα φωτοαντίγραφα των Φ.Ε.Κ δεν θεωρούνται. Εκείνος ο οποίος νομιμοποιείται να εισπράξει, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του κειμένου του Φ.Ε.Κ. που προσκομίζει, στην οποία τίθεται και η σφραγίδα της εταιρίας.

6. Τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται μεταφρασμένα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, από δικηγόρους, Πρεσβείες και Προξενεία, νόμιμα θεωρημένα και με βεβαίωση επί αυτών για την πιστή μετάφραση. Επίσης από πραγματογνώμονα που ορίζει το αρμόδιο δικαστήριο.

ΑΡΘΡΟ 21
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

1. Η πληρωμή σε αντιπρόσωπο του δικαιούχου, γίνεται με βάση το πρωτότυπο απλής εξουσιοδότησης ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου,. ανάλογα με το ύψος του ποσού.

Μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ κατά δικαιούχο με απλή εξουσιοδότηση, όπου στο σώμα της θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε Υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ., Κ.Ε.Π., Αστυνομική, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή. Επίσης μέχρι του ποσού αυτού και με την επίδειξη πληρεξουσίου σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στη συνέχεια.

`Ανω του ποσού των 10.000 ευρώ και υπό την αυστηρή αίρεση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας, απαιτείται η επίδειξη πληρεξουσίου, το οποίο εκδίδεται από συμβολαιογράφους του εσωτερικού ή του εξωτερικού, Πρεσβείες, Προξενεία και σε εξαιρετικές περιπτώσεις από τον Πλοίαρχο στη διάρκεια ταξιδιού.

Αν το πληρεξούσιο είναι ξενόγλωσσο μαζί με το θεωρημένο αντίγραφο πρέπει να προσκομίζεται για επίδειξη και μετάφρασή του, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 20. Το αντίγραφο του πληρεξουσίου. που προσκομίζεται για επίδειξη, δεν μπορεί να θεωρηθεί από καμιά άλλη αρχή πλην αυτής που το εξέδωσε.

2. Το πληρεξούσιο ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζεται σ΄ αυτό ή εκ του νόμου μέχρι ανακλήσεώς του και ως εκ τούτου η ημερομηνία θεώρησής του μπορεί να είναι και παλαιά. Για το λόγο αυτό οι Δ.Ο.Υ. πρέπει να τηρούν σχετικό βιβλίο ανακλημένων πληρεξουσίων.

Σε κάθε περίπτωση και εφόσον έχουν παρέλθει 15 έτη από την έκδοση του πληρεξουσίου απαιτείται βεβαίωση μη ανάκλησής του από τον συντάξαντα ή εκείνον στον οποίο νόμιμα έχει περιέλθει το σχετικό αρχείο. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι 5 έτη από την έκδοσή της, επιδεικνύεται μαζί με το πληρεξούσιο και η Δ.Ο.Υ. εκδίδει αντίγραφο το οποίο θεωρεί και επισυνάπτει στον τίτλο. Μετά το πρώτο έτος της έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης, πέραν αυτής ο πληρεξουσιοδοτούμενος υποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση περί μη ανάκλησης του πληρεξούσιο.

Πάνω στο σώμα του τίτλου (στην πράξη εξόφλησης) αναγράφεται ο αριθμός του πληρεξουσίου, η εκδούσα αρχή, η διεύθυνση και το τηλέφωνο αυτής, τα στοιχεία του πληρεξουσlοδοτημένου και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο.

Η Δ.Ο.Υ. εκδίδει αντίγραφο του επιδεικνυομένου πληρεξουσίου το οποίο θεωρεί και επισυνάπτει στον τίτλο που αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

3. Η εξουσιοδότηση πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα στο έτος, που εξοφλείται ο τίτλος, με την ευχέρεια που παρέχεται για τα λοιπά δικαιολογητικά που εκδίδονται τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο, του προηγούμενου έτους.

Η εξουσιοδότηση εκδίδεται για μια αιτία και δεν γίνονται δεκτά θεωρημένα αντίγραφά της.

Δεν αποτελούν δικαιολογητικά έγγραφα εξόφλησης τίτλων πληρωμής εξουσιοδοτήσεις των οποίων το γνήσιο της υπογραφής των δικαιούχων βεβαιώνεται από τράπεζες, δικηγόρους και συμβολαιογράφους.

4. Η πληρεξουσιότητα δεν μεταβιβάζεται σε άλλον από τον πληρεξουσιοδοτούμενο αν δεν δίνει τέτοιο δικαίωμα ο εντολέας.

Αυτός που πιστοποιείται ως εκπρόσωπος εταιρίας, δύναται να εξουσιοδοτεί - πληρεξουσιοδοτεί τρίτον ανάλογα με το ύψος του ποσού να εισπράξει αντί αυτού εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό του απαγορεύεται ρητά στον καταστατικό χάρτη ή στα πρακτικά συνεδριάσεως του Δ.Σ. Στις περιπτώσεις αυτές προσκομίζονται κατά περίπτωση το καταστατικό, βεβαίωση μη τροποποίησης ή πρακτικό Συνεδριάσεως του Δ.Σ. Κ.λπ. σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρα.

ΑΡΘΡΟ 22
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ

Προκειμένου να εξοφληθούν τίτλοι πληρωμής σε δικαιούχους που. δεν μπορούν να υπογράψουν, μέχρι του. ποσού των 3.000 ευρώ απαιτείται η συνυπογραφή της πράξης εξοφλήσεως από δύο μάρτυρες, καθώς και η αναγραφή των στοιχείων της ταυτότητάς τους στο σώμα του τίτλου.

Πάνω από το ποσό των 3.000 ευρώ ή και κάτω αυτού εφόσον επιθυμεί ο δικαιούχος απαιτείται πληρεξούσιο. Εξαιρούνται του εν λόγω ποσού οι πάσης φύσεως αμοιβές από μισθούς και συντάξεις, εφόσον το επιθυμεί ο δικαιούχος και δεν υπερβαίνουν σε σύνολο τα 5.000 ευρώ ή σε κάθε περίπτωση μέχρι του ορίου των αποδοχών ενός μηνός εφόσον υπερβαίνουν το ποσό, που προαναφέρθηκε..

Όμοια επιτρέπεται η υπέρβαση του ορίου των 3.000 ευρώ και μέχρι του συνόλου των αποδοχών τριών μηνών, για τις χορηγήσεις δανείων από το Μ.Τ.Π.Υ. και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων, για κάθε δανειολήπτη.

ΑΡΘΡΟ 23
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. Η εξόφληση γίνεται στους ίδιους ή στους εξουσιοδοτημένους πληρεξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, ανάλογα με το ύψος του ποσού, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα. Επίσης, με εντολή μεταφοράς του ποσού σε λογαριασμούς τους σε τράπεζα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αφού στην αίτηση του δικαιούχου δηλωθεί ο λογαριασμός και η μεσολαβούσα τράπεζα στην Ελλάδα, στην περίπτωση που ο λογαριασμός τηρείται σε Τράπεζα του εξωτερικού.

2. Αν ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο (εταιρία κ.λ.π.), ο τίτλος (ανεξαρτήτως ποσού), εξοφλείται υποχρεωτικά με εντολή μεταφοράς του ποσού σε λογαριασμό του, που τηρείται σε τράπεζα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, δηλώνοντας στη δεύτερη περίπτωση και τη μεσολαβούσα τράπεζα στην αίτησή του.

3. Οι δικαιούχοι, Φυσικά ή Ν.Π. αναλαμβάνουν τα έξοδα που θα απαιτηθούν για την μεταφορά των ποσών που τους αφορούν στο εξωτερικό.

4. Τυχόν πιστοποιητικά μόνιμης κατοικίας στο εξωτερικό ή άλλα στοιχεία που καταθέτονται στις Δ.Ο.Υ. (ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών), επισυνάπτονται στην εντολή μεταφοράς. .

Στην εντολή επίσης αναφέρεται η αιτία πληρωμής αναλυτικά (π.χ. επιστροφή φόρου εισοδήματος από αμοιβές συμβούλων, επιστροφή Φ.Π.Α., επιστροφή φόρου μεταβίβασης ακινήτων, μισθώματα ακινήτου κ.λ.π.).

5. Για τα Ν.Π. τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση λύσης και δεν τηρείται λογαριασμός τους σε τράπεζα, ζητούνται τα δικαιολογητικά που νομιμοποιούν αυτόν που αιτείται να εισπράξει, (π.χ.. εκκαθαριστής) καθώς και αντίγραφα των διατάξεων του νομικού πλαισίου που ισχύει στη χώρα τους τα οποία αποδεικνύουν τα ανωτέρω (όλα νόμιμα μεταφρασμένα και θεωρημένα). Ο τίτλος εξοφλείται με εντολή μεταφοράς, σ΄ αυτόν που νομιμοποιείται να εισπράξει Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. επιτρέπεται η εξόφληση τίτλων σε Ν.Π. με μετρητά ή επιταγή αφού πιστοποιηθεί ποιος νομιμοποιείται να εισπράξει, όπως προαναφέρθηκε.

Στην περίπτωση που οι Δ.Ο.Υ. αδυνατούν να εξάγουν συμπεράσματα ή αμφιβάλλουν για. το ποιος δικαιούται να εισπράξει, διαβιβάζουν τη σχετική αλληλογραφία στη 16η Δ/νση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών να λάβουν οδηγίες.

ΑΡΘΡΟ 24
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1. Μέχρι το ποσό των 1.500 ευρώ κατά τίτλο, η εξόφληση γίνεται με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης. Σ΄ αυτήν δηλώνεται το ονοματεπώνυμο, ο τόπος και η χρονολογία αποβιώσεως του αναφερομένου στον τίτλο δικαιούχου και ότι ο δηλών είναι ο μοναδικός κληρονόμος του. Αν οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι του ενός, σε ξεχωριστή δήλωση ο κάθε ένας αναφέρει και τους λοιπούς κληρονόμους.

Η Δ.Ο.Υ. που εξοφλεί τον τίτλο υποχρεούται να ενημερώνει τη Δ.Ο.Υ. που φορολογούνται οι κληρονόμοι ή το αρμόδιο τμήμα της ίδιας για τα ποσά που τους καταβάλλονται

2. `Ανω του ποσού των 1.500 ευρώ κατά τίτλο [και όπως διαμορφώνεται κάθε φορά το ποσό του άρθρου 107 του Ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 - Α΄ - 2001) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ.12 του Ν. 2948/2001 και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών] η εξόφληση γίνεται με την προσκόμιση του κατά το άρθρο 105 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών - Δωρεών (ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2961/2001) πιστοποιητικού του αρμοδίου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., στο οποίο βεβαιώνεται ότι κατατέθηκε η κατά το νόμο δήλωση φόρου κληρονομίας, με τα επισυναπτόμενα και μνημονευόμενα έγγραφα νομιμοποίησης του δηλούντος. Ακόμη ότι περιλαμβάνεται στη δήλωση και η προς είσπραξη απαίτηση και ότι καταβλήθηκε ο απαιτούμενος φόρος.

Όπου δεν απαιτείται η εξόφληση του φόρου και στις περιπτώσεις που έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς αντί του πιστοποιητικού της προηγούμενης παραγράφου προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας δήλωσης, από το τμήμα Κεφαλαίου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από την προσκομιζόμενη δήλωση φόρου δεν έχουν μεταβληθεί και ότι εξοφλήθηκε ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς. (Σχετική η παρ. 5 του Ν. 3220/2004). Επίσης, κάθε κληρονόμος αναφέρει στην υπεύθυνη δήλωση το ποσοστό που αναλογεί στους συγκληρονόμους όταν αυτό δεν προκύπτει από τη δήλωση κληρονομιάς.

Εάν υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των κληρονόμων και οποιοσδήποτε από αυτούς προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, η Δ.Ο.Υ. αναμένει την απόφαση του δικαστηρίου για την εξόφληση του τίτλου κατά το μέρος που ασκήθηκε η προσφυγή ή στο σύνολό του εφόσον προκύπτει αντίστοιχη αμφισβήτηση.

3. Εάν υπάρχει τίτλος πληρωμής οποιουδήποτε ύψους και επιμεριζόμενο το ποσό στους κληρονόμους δίνει κατά κληρονόμο μέχρι 1.500 ευρώ τότε η εξόφληση γίνεται με τη διαδικασία της υπεύθυνης δήλωσης.

4. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος .επιστροφής από φόρο εισοδήματος απεβίωσε και το επιστρεφόμενο ποσό προέρχεται ολόκληρο ή μέρος αυτού, από εισοδήματα της συζύγου του, η επιστροφή γίνεται σ΄ αυτήν, κατόπιν εγγράφου του αρμόδιου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., από το οποίο προκύπτει ότι πράγματι ολόκληρο ή μέρος του επιστρεφόμενου ποσού προέρχεται από εισοδήματα της συζύγου. Κατά συνέπεια δεν απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών νομιμοποίησής της ως κληρονόμου, αφού το επιστρεφόμενο ποσό δεν αποτελεί κληρονομιαία περιουσία.

Όμοια δεν αποτελούν κληρονομιαία περιουσία οι τρίμηνες αποδοχές, οι οποίες καταβάλλονται ως προσωπικό δικαίωμα στη σύζυγο και τα τέκνα του υπαλλήλου που απεβίωσε. Στην περίπτωση αυτή ως δικαιολογητικό προσκομίζεται, το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από το Δήμο ή την Κοινότητα, ανεξαρτήτως ποσού.

ΑΡΘΡΟ 25
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑ τι ΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

Οι Δ.Ο.Υ. μπορούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αίτηση του δικαιούχου, να εξοφλούν τίτλους πληρωμής ή επιστροφής, με την έκδοση χρηματικών γραμματίων προς άλλη Δ.Ο.Υ., στην οποία λειτουργεί τμήμα εξόδων.

Στο Γραμμάτιο αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα ή η επωνυμία του δικαιούχου, όπως ακριβώς αναφέρεται στον τίτλο πληρωμής.

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών πιστοποίησης της ταυτότητας ή της εκπροσώπησης των δικαιούχων, είναι η Δ.Ο.Υ. η οποία εξοφλεί τα χρηματικά γραμμάτια.

ΑΡΘΡΟ 26
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παρούσα και απαιτούνται για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή επιστροφής των Δ.Ο.Υ.. δεν υπάγονται στις διατάξεις περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης.

2. Απαγορεύεται, στους προϊσταμένους εσόδων και εξόδων να προβαίνουν οι ίδιοι στην είσπραξη του προϊόντος, των προς εξόφληση τίτλων πληρωμής ή επιστροφής προκειμένου να εξυπηρετήσουν φιλικά ή συγγενικά τους πρόσωπα, είτε έχουν, είτε δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί.

3. Απαγορεύεται η μερική εξόφληση τίτλου για τον ίδιο δικαιούχο, εκτός από τις περιπτώσεις μισθοδοσίας για την πληρωμή των ασφαλιστικών κρατήσεων. Η εξόφληση τίτλου με πολλούς δικαιούχους ισχύει και γίνεται με τη διαδικασία που περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό των Δ.Ο.Υ.

4. Απαγορεύεται, μετά την εξόφληση τίτλου πληρωμής από το διαχειριστή της Δ.Ο.Υ. ή τον πράκτορα της Τράπεζας της Ελλάδος, η διόρθωση ή η αντικατάσταση παραστατικού στοιχείου της πληρωμής.

5. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η εξόφληση με μετρητά τίτλων που το προϊόν τους πρόκειται να συμψηφισθεί με χρέη του δικαιούχου ή του έχοντος έννομου συμφέροντος, στην ίδια ή άλλη Δ.Ο.Υ.

6. Τα Χ.Ε.Π. και κάθε άλλος τίτλος πληρωμής συμπεριλαμβανομένων και των μισθοδοτικών καταστάσεων πρέπει να αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία εξόφλησης τους, προκειμένου να διενεργείται ο προβλεπόμενος έλεγχος. Τυχόν καθυστερήσεις και εφόσον δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν οι ενδεικνυόμενοι έλεγχοι συνεπάγεται ανάλογη επιμήκυνση στο χρόνο πληρωμής είτε αφορά Χ.Ε.Π. είτε καταστάσεις μισθοδοσίας.

7. Το Α.Φ.Ε., η ασφαλιστική ενημερότητα Ι.Κ.Α., καθώς και άλλα έγγραφα ή παραστατικά, τα οποία δεν εντάσσονται στα δικαιολογητικά πιστοποίησης της ταυτότητας ή της εκπροσώπησης των δικαιούχων, απαιτούνται ή όχι κατά την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή τίτλων επιστροφής σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις.

8. Απαγορεύεται οι Δ.Ο.Υ. να πραγματοποιούν αναλήψεις σε μετρητά ή επιταγές από την Τράπεζα Ελλάδος, προκειμένου να εξοφλήσουν τίτλους πληρωμής ή επιστροφής με ποσά πάνω από 1.500 ευρώ. Για τους τίτλους που αφορούν μισθοδοσία Δημοσίων υπαλλήλων ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές αποφάσεις.

9. Από την ισχύ της παρούσας παύουν να ισχύουν οι Α.Υ.Ο. με αριθ. 1113502/6435/0016/07.12.2001 (ΦΕΚ 1728/Β΄) και 1079462/4660/18.09.2001 (ΦΕΚ 1264/Β΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: