Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

A ρ.Πρωτ. οικ.Α10518/838

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

 

ΘΕΜΑ:

Απόδειξη νόμιμης διαμονής κοινοτικών υπηκόων και υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα νια την απόκτηση Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.) αυτοκίνητου οχήματος.

Σχετ.: α) Το υπ΄ αριθμ 28822/10/6-04-2011 έγγραφο της Γ.Γ. Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών. β) Το υπ΄ αριθμ.. 9100/1-480923/11-08-2011 έγγραφο του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. γ) Η υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ. 1006/31-12-2013 (Β΄ 19) απόφαση του Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Σε συνέχεια πολυάριθμων ερωτημάτων προς την υπηρεσία μας αναφορικά με το εν θέματι αντικείμενο, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Σε ό,τι αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών, η παράγραφος 1 του άρθρου 84 του Ν.3386/2005 (Α΄ 212) όπως ισχύει, ορίζει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούνται να μην παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε υπηκόους τρίτων χωρών που δεν έχουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής και γενικά δεν αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, θεσπίζοντας, παράλληλα, συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με το α΄ σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του της Γ.Γ. Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, υπήκοοι τρίτων χωρών οφείλουν κατά τις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες του Δημοσίου να κατέχουν:

α) Ισχύουσα άδεια διαμονής κατά τα οριζόμενα του Ν.3386/2005 όπως ισχύει.

β) Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής της παρ.4 του άρθρου 11 του Ν.3386/2005 και

γ) Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο κατά τα οριζόμενα της υπ΄ αριθμ. 22037/01-10-2012 (Β΄ 1629) κ.υ.α.

2. Σε ό,τι αφορά τους πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμογή έχουν, σύμφωνα με το ανωτέρω β΄ σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι διατάξεις του Π.Δ. 106/2007 (Α΄ 135) που ενσωματώνει την υπ΄ αριθμ. 2004/38/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών- μελών.

Ειδικότερα, οι κοινοτικοί υπήκοοι, ανάλογα με το χρονικό διάστημα διαμονής τους στην ελληνική επικράτεια, οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι και να κατέχουν κατά τις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες του Δημοσίου:

α) Ισχύον δελτίο ταυτότητος ή διαβατήριο, για την χρονική περίοδο τριών μηνών από την είσοδό τους στη χώρα.

β) «Βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης», εφόσον διαμένουν στη χώρα μας χρονικό διάστημα πέραν των τριών μηνών από την είσοδό τους.

γ) «Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης», στην περίπτωση πενταετούς συνεχόμενης παραμονής τους στη χώρα μας από την αρχική σχετική καταγραφή.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να διεκπεραιώνονται οι διαδικασίες που αφορούν αυτοκίνητα οχήματα, παρακαλούμε όπως για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση αναφορικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα του καθεστώτος διαμονής κοινοτικών υπηκόων και υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα να επικοινωνείτε με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, όπως αυτές αναφέρονται στα σχετικά συνημμένα.

3. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 1 της υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ. 1006/31-12-2013 (Β΄ 19) απόφασης του Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αποδίδεται, μεταξύ άλλων, σε όσους αποκτούν επιβατικό ή φορτηγό αυτοκίνητο Ιδιωτικής Χρήσης καθώς και Μοτοσικλέτα άνω των 50 κ.ε.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Β. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ

 

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: