Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

Παράρτημα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Ιουνίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 105

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4549

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΡΘΡΟΥ 2.2 ( vi ) ΤΗΣ ΑΠΟ 14.11.2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»
`Αρθρο 1 Ίδρυση Φορέα
`Αρθρο 2 Σκοπός και αρμοδιότητες του Φορέα
`Αρθρο 3 Έδρα Φορέα
`Αρθρο 4 Σύνθεση Δ . Σ . Φορέα
`Αρθρο 5 Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα
`Αρθρο 6 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα
`Αρθρο 7 Αρμοδιότητες Προέδρου του Φορέα
`Αρθρο 8 Στελέχωση του Φορέα
`Αρθρο 9 Αναθέσεις Συμβάσεων και Προγραμματικές Συμβάσεις
`Αρθρο 10 Παραλαβή Στοιχείων από το Φορέα
`Αρθρο 11 Πόροι - Έσοδα Φορέα
`Αρθρο 12 Ανταποδοτικά τέλη
`Αρθρο 13 Οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος Φορέα
`Αρθρο 14 Απαλλαγές και Προνόμια Φορέα
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
`Αρθρο 15 Μεσολάβηση και διαιτησία συλλογικών εργατικών διαφορών
`Αρθρο 16 Θητεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΜΕΔ
`Αρθρο 17 Προνοιακές παροχές
`Αρθρο 18 Τροποποίηση του άρθρου 215 του Ν. 4512/2018
`Αρθρο 19 Ασφαλιστικές εισφορές
`Αρθρο 20 Υπολογισμός επικουρικής σύνταξης
`Αρθρο 21 Αποζημίωση συμβεβλημένων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα
`Αρθρο 22 Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 23 Τροποποίηση του άρθρου 966 ΚΠολΔ
`Αρθρο 24 Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 25 Ρυθμίσεις για το μηχανισμό αυτόματης επιστροφής
`Αρθρο 26 Τροποποίηση του ν. 1902/1990, του ν. 3918/2011 και του π.δ. 312/1992
`Αρθρο 27 Ρυθμίσεις για τα οπτικά - γυαλιά οράσεως και τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής
`Αρθρο 28 Τροποποίηση του άρθρου 52 του Ν. 4430/2016
`Αρθρο 29 Τροποποίηση του άρθρου 11 του Ν. 4052/2012
`Αρθρο 30 Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιλογής του Ε.Κ.Α.Π.Υ.
`Αρθρο 31 Τροποποίηση του άρθρου 33 του Ν. 4025/2011
`Αρθρο 32 Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 90 του Ν. 4368/2016
`Αρθρο 33 Ψηφιακή υποβολή δικαιολογητικών
ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
`Αρθρο 34 Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί
`Αρθρο 35 Καθορισμός τιμής βιβλίου
`Αρθρο 36 Επιβολή κυρώσεων
`Αρθρο 37 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 38 Μεταβατική διάταξη
`Αρθρο 39 Καταργούμενες διατάξεις
ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 40 Ρύθμιση θεμάτων Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
`Αρθρο 41 Τροποποίηση του άρθρου 36 του Ν. 4067/2012
`Αρθρο 42 Αναπροσαρμογή ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση μέσω δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση
ΤΜΗΜΑ Ζ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
`Αρθρο 43 Κατάργηση ελαχίστου ορίου διάρκειας της σύμβασης ναύλωσης
ΤΜΗΜΑ Η΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 44 Τροποποίηση του άρθρου 1 του Ν. 393/1976
ΤΜΗΜΑ Θ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4469/2017 (Α΄ 62)
`Αρθρο 45 Ορισμοί
`Αρθρο 46 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 47 Ρύθμιση οφειλών ομόρρυθμων εταίρων
`Αρθρο 48 Περιεχόμενο αίτησης και συνοδευτικά έγγραφα
`Αρθρο 49 Συντονιστής
`Αρθρο 50 Διαδικασία διαπραγμάτευσης
`Αρθρο 51 Αμοιβή του συντονιστή
`Αρθρο 52 Αναστολή εκτέλεσης
`Αρθρο 53 Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
`Αρθρο 54 Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών
`Αρθρο 55 Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (Α΄ 130)
`Αρθρο 56 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 57 Διαδικασία προδικαστικού συμβιβασμού
`Αρθρο 58 Κατάθεση αίτησης και εγγράφων
`Αρθρο 59 Προδικασία
`Αρθρο 60 Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων
`Αρθρο 61 Δικαστική ρύθμιση χρεών
`Αρθρο 62 Προστασία κύριας κατοικίας
`Αρθρο 63 Καθήκον ειλικρινούς δήλωσης
`Αρθρο 64 Απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών
`Αρθρο 65 Δικαιώματα συνοφειλετών
`Αρθρο 66 Θάνατος του οφειλέτη
`Αρθρο 67 Αρχείο αιτήσεων
`Αρθρο 68 Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
`Αρθρο 69 Τροποποιήσεις του Ν . 4354/2015
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3325/2005 (Α΄ 68)
`Αρθρο 70 Μετεγκατάσταση λόγω αλλαγών χρήσεων γης
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4442/2016 (Α΄ 230
`Αρθρο 71 Πεδίο εφαρμογής - τροποποίηση άρθρου 17 του Ν. 4442/2016
`Αρθρο 72 Γνωστοποίηση λειτουργίας -Τροποποίηση άρθρου 18 του Ν. 4442/2016
`Αρθρο 73 Έγκριση λειτουργίας
`Αρθρο 74 Κυρώσεις - Τροποποίηση άρθρου 23 του Ν. 4442/2016
`Αρθρο 75 Εξουσιοδοτήσεις - Τροποποίηση άρθρου 24 του Ν. 4442/2016
`Αρθρο 76 Τροποποίηση του άρθρου 25 του Ν. 4442/2016
`Αρθρο 77 Εγκατάσταση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων - Οχλήσεις
`Αρθρο 78 Απλούστευση εγκατάστασης και λειτουργίας Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών
`Αρθρο 79 Μεταβατικές διατάξεις
ΤΜΗΜΑ Ι΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
`Αρθρο 80 Τροποποίηση του άρθρου 69Α του Ν. 4270/2014
`Αρθρο 81 Τροποποίηση της παρ . 11 του άρθρου 15 του Ν . 2469/1997
`Αρθρο 82 Τροποποίηση του άρθρου 21 του Ν. 4270/2014
`Αρθρο 83 Τροποποίηση του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014
`Αρθρο 84 Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4270/2014
`Αρθρο 85 Τροποποίηση του άρθρου 30 του Ν. 4270/2014
`Αρθρο 86 Κατάργηση διατάξεων του π.δ. 142/2017
`Αρθρο 87 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017.
`Αρθρο 88 Σύσταση Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού
`Αρθρο 89 Σύσταση θέσεων
`Αρθρο 90 Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
`Αρθρο 91 Αρμόδιο όργανο
`Αρθρο 92 Εφαρμοστέο δίκαιο
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ
`Αρθρο 93 Καθορισμός και καταβολή προμήθειας ασφαλείας
`Αρθρο 94 Ασφάλειες
`Αρθρο 95 Απόδοση τόκων υπέρ του Δημοσίου και εισφορά του ν. 128/1975
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
`Αρθρο 96 Σύσταση και αρμοδιότητες της Διυπουργικής Επιτροπής
`Αρθρο 97 Σύσταση και αρμοδιότητες της Επιτροπής για την παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου
`Αρθρο 98 Σύσταση και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
`Αρθρο 99 Συμβατότητα αιτήματος παροχής εγγύησης με το Ενωσιακό Δίκαιο
`Αρθρο 100 Διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
`Αρθρο 101 Κατάπτωση της εγγύησης
`Αρθρο 102 Απαλλαγή του Ελληνικού Δημοσίου και διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
`Αρθρο 103 Ρυθμίσεις δανείων
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
`Αρθρο 104 Ετήσιο όριο εγγυήσεων
`Αρθρο 105 Ενημέρωση του Ελληνικού Δημοσίου
`Αρθρο 106 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 107 Τροποποιήσεις των νόμων 3429/2005 και 3775/2009
`Αρθρο 108 Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
`Αρθρο 109 Παροχή εξουσιοδοτήσεων και έγκριση σχεδίου τροποποιητικής σύμβασης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 4336/2015
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 110 Τροποποίηση του Ν. 2960/2001
`Αρθρο 111 Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ
`Αρθρο 112 Τροποποίηση των άρθρων 10 και 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013)
`Αρθρο 113 Τροποποίηση Παραρτήματος του Ν. 4389/2016
`Αρθρο 114 Διατάξεις για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
`Αρθρο 115 Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 116 Προσθήκη άρθρων 71Δ και 71Ε στο Ν. 4172/2013
`Αρθρο 117 Τροποποίηση των νόμων 4172/2013 και 3842/2010
`Αρθρο 118 Ερμηνευτική διάταξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
`Αρθρο 119 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022
ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
`Αρθρο 120 Τροποποίηση των άρθρων 15 και 19 του Ν. 4440/2016
`Αρθρο 121 Ρυθμίσεις για την αξιολόγηση
ΤΜΗΜΑ ΙΒ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 122
`Αρθρο 123 Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για προσφυγικό-μεταναστευτικό
`Αρθρο 124 Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4067/2012
`Αρθρο 125 Προγράμματα ηλεκτρονικών δημοπρασιών ποσοτήτων φυσικού αερίου
`Αρθρο 126 Τροποποίηση του Ν . 4223/2013
`Αρθρο 127 Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων -Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017
`Αρθρο 128 Στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων
`Αρθρο 129 Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4440/2016
`Αρθρο 130
ΤΜΗΜΑ ΙΓ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 131 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2018
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: