Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 19/12/2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αρ.Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./624/1513068

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΘΕΜΑ:

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2019 έως 12/2019, Δ.Χ./2019, Δ.Π./2019.

Σας κοινοποιούμε Αναλυτικούς Πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ., εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομικοτεχνικών Έργων, Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α., περιόδων απασχόλησης από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2019, προς ενημέρωση των εργοδοτών και των υπαλλήλων των αρμόδιων Υπηρεσιών Ε.Φ.Κ.Α..

Αναφορικά με την περίοδο υποβολής της Α.Π.Δ. για το Δώρο Χριστουγέννων και το Δώρο Πάσχα, ισχύουν οι οδηγίες του με αρ. πρωτ. Ε40/535/28-07-2015 Γενικού Εγγράφου της Διοίκησης του τ. Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2019-12/2019 (εκτός ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.)

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1/2/2019

28/2/2019

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1/3/2019

01/4/2019

ΜΑΡΤΙΟΣ

1/4/2019

30/4/2019

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1/5/2019

31/5/2019

ΜΑΙΟΣ

1/6/2019

01/7/2019

ΙΟΥΝΙΟΣ

1/7/2019

31/7/2019

ΙΟΥΛΙΟΣ

1/8/2019

02/9/2019

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1/9/2019

30/9/2019

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1/10/2019

31/10/2019

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1/11/2019

02/12/2019

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1/12/2019

31/12/2019

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1/1/2020

31/1/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2019-12/2019

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟ Κ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ε.Φ.Κ.Α.

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1/2/2019

28/2/2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1/2/2019

28/2/2019

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1/3/2019

01/4/2019

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1/3/2019

01/4/2019

ΜΑΡΤΙΟΣ

1/4/2019

30/4/2019

ΜΑΡΤΙΟΣ

1/4/2019

30/4/2019

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2/5/2019

31/5/2019

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1/5/2019

31/5/2019

ΜΑΙΟΣ

3/6/2019

01/7/2019

ΜΑΙΟΣ

1/6/2019

01/7/2019

ΙΟΥΝΙΟΣ

1/7/2019

31/7/2019

ΙΟΥΝΙΟΣ

1/7/2019

31/7/2019

ΙΟΥΛΙΟΣ

1/8/2019

02/9/2019

ΙΟΥΛΙΟΣ

1/8/2019

02/9/2019

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2/9/2019

30/9/2019

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1/9/2019

30/9/2019

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1/10/2019

31/10/2019

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1/10/2019

31/10/2019

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1/11/2019

02/12/2019

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1/11/2019

02/12/2019

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2/12/2019

31/12/2019

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1/12/2019

31/12/2019

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2/1/2020

31/1/2020

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1/1/2020

31/1/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2019-12/2019

ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1/3/2019

1/4/2019

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1/4/2019

30/4/2019

ΜΑΡΤΙΟΣ

1/5/2019

31/5/2019

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1/6/2019

1/7/2019

ΜΑΙΟΣ

1/7/2019

31/7/2019

ΙΟΥΝΙΟΣ

1/8/2019

2/9/2019

ΙΟΥΛΙΟΣ

1/9/2019

30/9/2019

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1/10/2019

31/10/2019

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1/11/2019

2/12/2019

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1/12/2019

31/12/2019

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1/1/2020

31/01/2020

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1/2/2020

2/3/2020

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Α. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) στο δικτυακό τόπο του Ε.Φ.Κ.Α.(www.efka.gov.gr).

Β. Κατ΄ εξαίρεση, παραμένει η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. με μαγνητικό μέσο ή σε έντυπη μορφή, των εργοδοτών «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» (Πολυκατοικίες κ.λ.π.), στο αρμόδιο Υποκ/μα Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. της έδρας τους και εντός των ως άνω προθεσμιών του ΠΙΝΑΚΑ Β΄, ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ε.Φ.Κ.Α. (Εγκ. 14/2013, τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.).

Γ. Για περιόδους απασχόλησης από 01/01/2010 και εντεύθεν, το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού - Δήμοι, Κοινότητες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις), υποβάλλουν τις αντίστοιχες Α.Π.Δ. (εμπρόθεσμες), αποκλειστικά μέσω διαδικτύου (Εγκ. 19/2010, τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.).

Δ. Ενόψει της επικείμενης έκδοσης των Εγκύκλιων Οδηγιών περί υποβολής Α.Π.Δ. του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού), ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στις προθεσμίες υποβολής Α.Π.Δ. του ΠΙΝΑΚΑ Γ΄, οι οποίες θα σας ανακοινωθούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: