Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4549/2018.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 68
11 Μαρτίου 2005

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3325

Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδουμε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
`Αρθρο 1 Σύσταση Υπηρεσιών
`Αρθρο 2 Ορισμοί
`Αρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 4 `Αδεια εγκατάστασης
`Αρθρο 5 Απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
`Αρθρο 6 Προϋποθέσεις και κριτήρια για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης - μετεγκατάστασης δραστηριότητας
`Αρθρο 7 Αλλαγή χρήσης γης
`Αρθρο 8 `Αδεια οικοδομής
`Αρθρο 9 Παρεκκλίσεις για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων
`Αρθρο 10 Χορήγηση άδειας λειτουργίας δραστηριότητας
`Αρθρο 11 Αλλαγή του φορέα δραστηριοτήτων
`Αρθρο 12 Έλεγχοι
`Αρθρο 13 Παράβολα
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
`Αρθρο 14 Περιβαλλοντική αναβάθμιση εγκαταστάσεων
`Αρθρο 15 Καθορισμός ζωνών περιβαλλοντικής αναβάθμισης
`Αρθρο 16 Εκσυγχρονισμός
`Αρθρο 17 Ίδρυση νέων δραστηριοτήτων
`Αρθρο 18 `Αδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
`Αρθρο 19 Μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων
`Αρθρο 20 Συγχώνευση εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων
`Αρθρο 21 Διαχωρισμός εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων
`Αρθρο 22 Εφαρμογή γενικών διατάξεων
`Αρθρο 23
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
`Αρθρο 24 Διοικητικές κυρώσεις
`Αρθρο 25 Διοικητικές προσφυγές
`Αρθρο 26 Επιτροπή εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών
`Αρθρο 27 Εξαιρέσεις
`Αρθρο 28
`Αρθρο 29 Μεταβίβαση αρμοδιότητας
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 30 Τροποποιήσεις του Ν. 2545/1997
`Αρθρο 31 Πολεοδομικές διατάξεις
`Αρθρο 32 Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
`Αρθρο 33
`Αρθρο 34
`Αρθρο 35 Ρυθμίσεις για τα ναυπηγεία Σύρου
`Αρθρο 36
`Αρθρο 37
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 38 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 39 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 40 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: