Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

e-ΕΦΚΑ 01/07/2024

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Α. Π.: 925401

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΘΕΜΑ:

Επιστροφή, ως αχρεωστήτως καταβληθείσας, της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) που παρακρατήθηκε για μισθολογικές περιόδους, πέραν της 25/11/2022.

Σχετικά:

1. Το υπ΄ αριθμ: 125551 /27-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ3ΤΙ46ΜΤΛΚ-ΘΘ1) έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 2. Το υπ΄ αριθμ: 576697/18-4-2024 το Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών e- ΕΦΚΑ.

Σε συνέχεια του δεύτερου των ανωτέρω σχετικών, για την διαχείριση του θέματος της επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθείσας ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του πρώην Τ.Π.Δ.Υ. για μισθολογικές περιόδους πέραν της 25/11/2022, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

Α) Με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α΄152), καθιερώθηκε ειδική εισφορά των ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.), πέραν των προβλεπόμενων, υπέρ του Ταμείου αυτού. Η ειδική εισφορά υπολογιζόταν σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και προσθέτων αμοιβών και αποζημιώσεων, όλων των μισθοδοτούμενων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των δημοσίων επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 4997/2022 (Α΄ 219/25-11-2022) καταργήθηκε, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ήτοι από 25-11-2022, η ως ανωτέρω ειδική εισφορά, (σχετικό το υπ ΄ αριθμ. 125551/27-12-2022 έγγραφο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - Α.Δ.Α: Ψ3ΤΙ46ΜΤΛΚ-ΘΘ1).

Η καταργηθείσα εισφορά αποδιδόταν στο πρώην Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ), για τους ασφαλισμένους του Ταμείου αυτού και στον πρ. ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ), για όσους δεν είναι ασφαλισμένοι στο πρώην Τ.Π.Δ.Υ.

Για το προσωπικό που είναι ασφαλισμένο στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, η εισφορά υπολογιζόταν υπέρ των εν λόγω Ταμείων.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ορθώς και νομίμως διενεργείτο ο συνυπολογισμός και η απόδοση της ειδικής εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. για τους ασφαλισμένους του Ταμείου αυτού, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 (ημερομηνία έναρξης καταβολής της ειδικής εισφοράς), μέχρι 25/11/2022, (ημερομηνία έναρξης του ν. 4997/2022 και κατάργησης της ειδικής εισφοράς).

Μέχρι τον χρόνο έκδοσης του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και συνέπεια του συστήματος καταβολής των μηνιαίων αποδοχών των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου και των Δημοσίων Φορέων και Οργανισμών (προκαταβολικώς), έχει συνυπολογισθεί και αποδοθεί ειδική εισφορά για χρονικό διάστημα και μισθολογικές περιόδους πέραν της 25/11/2022.

Η ειδική εισφορά που συνυπολογίσθηκε και αποδόθηκε για διάστημα πέραν της 25/11/2022, θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα επιστραφεί στους δικαιούχους μέσω των εκκαθαριστών αποδοχών των οικείων Υπηρεσιών.

Β) Με το παρόν Γενικό Έγγραφο δίνονται οι οδηγίες για τη διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθείσας εισφοράς 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ μέσω της μισθοδοσίας των Δημοσίων Φορέων/Οργανισμών και της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του e- ΕΦΚΑ, που χειρίζεται τον λογαριασμό στον οποίο αποδιδόταν τα εν λόγω ποσά.

Η διαδικασία διεκπεραίωσης εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών 1% υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ που αφορούν χρονικό διάστημα από 25-11-2022, (ημερομηνία κατάργησης ειδικής εισφοράς και για όσο χρονικό διάστημα συνεχίστηκε να παρακρατείται από τη μισθοδοσία) καθώς και των αιτήσεων που θα υποβληθούν για το ίδιο χρονικό διάστημα από την κοινοποίηση του παρόντος, περιλαμβάνει την ακόλουθη ροή εργασιών:

1. Ο εκκαθαριστής μισθοδοσίας υποβάλλει αίτημα επιστροφής της αχρεωστήτως καταβληθείσας ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ, προς την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, συγκεντρωτικά για το σύνολο των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών 1% υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ από την ημερομηνία κατάργησής του (για το σύνολο των υπαλλήλων)

αναγράφοντας υποχρεωτικά και ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του φορέα για την κατάθεση του προς επιστροφή ποσού .- συν/νο σύμφωνα με το υπόδειγμα (1) ως αίτησης- δήλωσης επιστροφής.

Ταυτόχρονα με την αίτηση επιστροφής του εκκαθαριστή μισθοδοσίας των υπηρεσιών προς την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, θα πρέπει να υποβάλλεται:

• «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Υ.»

Ο εκκαθαριστής μισθοδοσίας θα συντάσσει τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ» με την πλήρη επωνυμία του φορέα, τον Α.Μ.Ε., τον Α.Φ.Μ., με βάση τις επίσημες μισθοδοτικές καταστάσεις που έχουν υποβληθεί στην ΕΑΠ, για έναν ή και περισσότερους δικαιούχους απασχολούμενούς του, στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνεται: η μισθολογική περίοδος αναφοράς της αχρεώστητως καταβολής και τα ποσά που παρακρατήθηκαν ανά ασφαλισμένο. - σύμφωνα με το υπόδειγμα (2) εντύπου «βεβαίωσης εκκαθαριστή».

2. Στην συνέχεια οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ στην Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ του e-ΕΦΚΑ, για την επιστροφή του συνολικού ποσού 1% υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ που έχει παρακρατηθεί από τον εκάστοτε φορέα μετά την 25-11-2022, ημερομηνία κατάργησής του, προς τον φορέα.

3. Όταν το ποσό αυτό επιστραφεί / πιστωθεί στον Φορέα, η τακτοποίηση - απόδοση επιπλέον παρακρατηθέντων ποσών ασφαλιστικών εισφορών, θα τακτοποιηθεί αποκλειστικά μέσω μισθοδοσίας, ανά ασφαλισμένο/απασχολούμενο.

Γ) Οι ήδη υποβληθείσες αιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών 1% υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ. που έχουν κατατεθεί στις Τοπικές Διευθύνσεις e-ΕΦΚΑ κι έχουν πρωτοκολληθεί, θα αρχειοθετηθούν και θα ληφθεί υπόψη μόνο το αίτημα του φορέα προς τον e-ΕΦΚΑ.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία επιστροφής του ποσού ως αχρεωστήτως εισφοράς 1% του Ν. 3986/2011 που αποδόθηκαν στην Δ.ΥΠ.Α. ( πρώην ΟΑΕΔ ) περιγράφεται στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 693921/15-6-2023 έγγραφο της Δ.ΥΠ.Α, το οποίο επισυνάπτεται.

Του παρόντος να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι των Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών των Τοπικών Διευθύνσεων, με ευθύνη των Προϊσταμένων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΑΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: