Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 28/12/2022

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ε. 2091

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄Φ.ΠΑ

ΘΕΜΑ:

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση βάσει της περ. ιη΄, της παρ. 1, του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν. 2859/2000, Α 248).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. ιη΄, της παρ. 1, του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν.2859/2000,- Α΄ 248), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4873/2021 (Α΄ 248) και ισχύουν για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 01.01.2023 προκειμένου για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την αντικατάσταση της περ. ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που αφορά σε απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αφορά τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περ. δ΄, θ΄, ιβ΄, ιδ΄, ιε΄ και ιστ΄ της περ. ιη΄, της παρ. 1, του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση, και οι οποίες οργανώνονται προς αποκλειστικό όφελός τους.

Κατόπιν της αντικατάστασης της διάταξης της περ. ιη΄, της παρ. 1, του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Με τη διάταξη του άρθρου 22 του Ν. 4873/2021 αντικαθίσταται, με εφαρμογή για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 01.01.2023 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του ως άνω νόμου, η περ. ιη΄, της παρ. 1, του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, και από την ημερομηνία αυτή απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ΄, θ΄, ιβ΄, ιδ΄, ιε΄ και ιστ΄ της παραγράφου αυτής, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση, και οι οποίες οργανώνονται προς αποκλειστικό όφελός τους, με τον όρο ότι οι εκδηλώσεις που απαλλάσσονται δεν υπερβαίνουν τις τέσσερις (4) κατ΄ έτος και το όριο των σχετικών συναλλαγών ανά έτος δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ κατόπιν σχετικής υπεύθυνης δήλωσης προς την αρμόδια Φορολογική Αρχή τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκδήλωση και εφόσον η απαλλαγή αυτή δεν προκαλεί κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού.

2. Κατά συνέπεια, για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2023 και εφεξής, προβλέπονται τα κάτωθι:

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της απαλλαγής της περ. ιη΄, της παρ. 1, του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ στις ευκαιριακές εκδηλώσεις, αποτελούν οι κάτωθι οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά ανά έτος:

α. ο αριθμός των εκδηλώσεων με απαλλαγή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4), ανά έτος και

β. το όριο των σχετικών συναλλαγών ανά έτος να μην υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000)ευρώ.

3. Σημειώνεται ότι για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 01.01.2023 προβλέπεται νέα διαδικασία ως προς τον τρόπο χορήγησης της ανωτέρω απαλλαγής από το ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, το πρόσωπο που δικαιούται της απαλλαγής αυτής (δηλαδή εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις δ΄, θ΄, ιβ΄, ιδ΄, ιε΄ και ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ) απαιτείται πλέον να υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση προς την αρμόδια Φορολογική Αρχή τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκδήλωση. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου», η οποία είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πύλη «myAADE» (myaade.gov.gr), στη Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγεται για τον ΦΠΑ το πρόσωπο το οποίο διοργανώνει την ευκαιριακή εκδήλωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1054/2022 (Β΄2154) και δεν απαιτείται έγκριση του Προϊσταμένου αυτής.

4. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται καταρχήν από το δικαιούχο πρόσωπο η συγκεκριμένη περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ στην οποία εμπίπτει, ο αριθμός και οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των ευκαιριακών εκδηλώσεων για τις οποίες έχουν ήδη υποβληθεί υπεύθυνες δηλώσεις για απαλλαγή από το ΦΠΑ, καθώς επίσης και το συνολικό ύψος των πραγματοποιηθέντων παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών, ανά εκδήλωση, που έχουν τύχει απαλλαγής από το ΦΠΑ βάσει της περ. ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ στο συγκεκριμένο φορολογικό έτος.

Επίσης, αναγράφεται η ημερομηνία και η διάρκεια πραγματοποίησης της εκδήλωσης για την οποία γνωστοποιείται η απαλλαγή με την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση, το είδος, η ποσότητα και η αξία της παράδοσης των αγαθών, το είδος και η αξία της παροχής των υπηρεσιών καθώς και το συνολικό ύψος των εσόδων τα οποία αφορά η απαλλαγή από το φόρο. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να δηλώνεται ότι η εκδήλωση οργανώνεται για την οικονομική του ενίσχυση και προς αποκλειστική ωφέλεια του δικαιούχου προσώπου.

5. Σημειώνεται ότι επειδή πρόκειται για απαλλαγή των παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών της εν λόγω εκδήλωσης, δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των σχετικών με την εν λόγω εκδήλωση εισροών. Δηλαδή το πρόσωπο που δικαιούται την απαλλαγή για την συγκεκριμένη εκδήλωση δεν εκπίπτει τον ΦΠΑ που επιβαρύνει τις δαπάνες που πραγματοποιεί σε σχέση με την απαλλασσόμενη εκδήλωση. Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι ο ΦΠΑ που επιβαρύνει τις σχετικές εισροές προσαυξάνει το κόστος της εκδήλωσης η οποία οργανώνεται και αποσκοπεί στην οικονομική ενίσχυση του δικαιούχου προσώπου, σκόπιμο είναι το πρόσωπο αυτό, για κάθε τέτοια εκδήλωση, να τηρεί στο αρχείο του τα προσήκοντα στοιχεία (οικεία φορολογικά παραστατικά, συμφωνητικά μίσθωσης, συμβατικά έγγραφα κ.ά.) από τα οποία προκύπτουν οι αγορές αγαθών και οι λήψεις των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη εκδήλωση και για όσο χρόνο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για την τήρηση των λογιστικών αρχείων.

6. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 του παρόντος προϋποθέσεων ή μη υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης και μάλιστα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των πέντε κατ΄ ελάχιστον εργάσιμων ημερών πριν την εκδήλωση που διοργανώνει το εν λόγω πρόσωπο, τα έσοδα από την συγκεκριμένη εκδήλωση υπάγονται σε ΦΠΑ με τον ισχύοντα συντελεστή. Κατά συνέπεια, το πρόσωπο αυτό, το οποίο εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις δ΄, θ΄, ιβ΄, ιδ΄, ιε΄ και ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ και απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ για τη λοιπή του δραστηριότητα, υποχρεούται να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για την εν λόγω εκδήλωση και στην περίπτωση αυτή θα έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ για τους υποκειμένους στο φόρο. Για την ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., δήλωση μεταβολών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4987/2022, Α΄ 206), εφεξής ΚΦΔ. Το εν λόγω πρόσωπο οφείλει να παραμείνει στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ καθ΄ όλη τη διάρκεια και στο μέτρο που πραγματοποιεί φορολογητέες πράξεις προκειμένου να τηρεί τις υποχρεώσεις του κανονικού καθεστώτος.

7. Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα:

Παράδειγμα

Φιλανθρωπικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εμπίπτει στην περ. ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ και ως εκ τούτου αποτελεί δικαιούχο της απαλλαγής των ευκαιριακών εκδηλώσεων από το ΦΠΑ πρόσωπο, διοργανώνει για την οικονομική του ενίσχυση δύο μουσικές εκδηλώσεις στις 13 Ιανουαρίου 2023 και 16 Μαρτίου 2023 με δηλούμενο ύψος συναλλαγών, συγκεκριμένα δικαίωμα εισόδου - εισιτήριο στην εκδήλωση, το ποσό των 4.000 ευρώ και 9.000 ευρώ αντίστοιχα. Το εν λόγω σωματείο κατόπιν της υποβολής σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την κάθε εκδήλωση δικαιούται της απαλλαγής από το ΦΠΑ στο εισιτήριο στις εν λόγω εκδηλώσεις.

Για την οικονομική του ενίσχυση το εν λόγω σωματείο προτίθεται να διοργανώσει και τρίτη μουσική εκδήλωση στις 12 Απριλίου 2023 με ύψος παρεχόμενων υπηρεσιών το ποσό των 8.000 ευρώ. Για την τρίτη αυτή εκδήλωση δεν δικαιούται της απαλλαγής, καθόσον το όριο των σχετικών συναλλαγών κατά το φορολογικό έτος 2023 υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (4.000 + 9.000 + 8.000). Ως εκ τούτου για την συγκεκριμένη εκδήλωση θα επιβάλει ΦΠΑ με τον ισχύοντα συντελεστή στο σύνολο των εισιτηρίων στην συγκεκριμένη εκδήλωση.

Δηλαδή η τρίτη κατά σειρά εκδήλωση του σωματείου δεν προσμετράται ούτε στο όριο του αριθμού των εκδηλώσεων με απαλλαγή ούτε και στο όριο των 20.000 ευρώ ανά έτος των σχετικών συναλλαγών.

Ως εκ τούτου, το εν λόγω σωματείο εξακολουθεί να δικαιούται να υποβάλει εντός του φορολογικού έτους 2023 υπεύθυνη δήλωση για απαλλαγή από το ΦΠΑ για δύο επιπλέον ευκαιριακές εκδηλώσεις (δηλαδή μέχρι την συμπλήρωση του ορίου των τεσσάρων εκδηλώσεων με απαλλαγή ανά έτος) και για εναπομείναν ποσό εσόδων έως τις 7.000 ευρώ (το οποίο προκύπτει από την αφαίρεση του συνόλου των εσόδων των πραγματοποιηθέντων εκδηλώσεων με απαλλαγή (4.000 + 9.000) από το προβλεπόμενο ανά έτος όριο των 20.000 ευρώ).

8. Τέλος, διευκρινίζεται ότι μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 4873/2021 εξακολουθεί να εφαρμόζεται η απόφαση ΑΥΟ Π.6786/640/7.10.1986 (Β΄03), η διαδικασία που προβλέπεται σε αυτή καθώς επίσης και οι διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 1030141/1349/393/Α0014/ ΠΟΛ. 1071/8.3.1995 (με ανώτατο όριο εκδηλώσεων τις δύο ετησίως)

9. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία της Διοίκησης αναφορικά με την προϊσχύουσα απαλλακτική διάταξη παύει να εφαρμόζεται για τα φορολογικά έτη από την 01.01.2023 και εφεξής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: