Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
6 Μαρτίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1196

Αριθμ. 31175 ΕΞ 2023
Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Δευτέρου του Τρίτου Βιβλίου N . 4738/2020 (άρθρα 13-26 του ν. 4916/2022, Α΄ 65).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 4916/2022 «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α΄ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 65).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

6. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053).

7. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).

10. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

11. Τον ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.Δ.Ι.Κ.Α. ΑΕ) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α΄ 245).

12. Την υπ΄ αρ. C(2022)5605final/5.8.2022 απόφαση της Ε. Επιτροπής με θέμα: «State Aid SA.100529 (2022/N) -Greece - Interim support scheme until the establishment of a Sale and Lease Back Scheme».

13. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ)» (Β΄ 2417).

14. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Δευτέρου του Τρίτου Βιβλίου ν. 4738/2020 (άρθρα 13-26 του ν. 4916/2022, Α΄ 65).

15. Την υπ΄ αρ. 10147/30.01.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του Π/Υ Φορέα Γενικής Κυβέρνησης, πέραν αυτής που προϋπολογίστηκε κατά την ψήφιση του ν. 4916/2022 (Α΄ 65) αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Διαδικασία καταβολής της Συνεισφοράς Δημοσίου

1. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 19 του Ν. 4916/2022 (Α΄ 65), με την ανάρτηση της εγκριτικής απόφασης καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου, οι πιστωτές που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 19 κατά περίπτωση, αποστέλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 16 του νόμου αυτού [εφεξής Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επιδότησης Ευάλωτων Οφειλετών (ΗΠΕΕΟ)] ειδικό δεσμευμένο και ακατάσχετο λογαριασμό εξυπηρέτησης, με τη μορφή ΙΒΑΝ, που τηρείται σε αυτούς προκειμένου για την καταβολή της Συνεισφοράς Δημοσίου. Σε περίπτωση ανάθεσης της διαχείρισης της επιλέξιμης οφειλής σε Εταιρεία Διαχείρισης του ν. 4354/2015, ο εμπλεκόμενος χρηματοδοτικός φορέας μπορεί εναλλακτικά να γνωστοποιεί ειδικό δεσμευμένο και ακατάσχετο λογαριασμό με τη μορφή IBAN που έχει δημιουργηθεί για την εξυπηρέτηση της οφειλής, σε συνδυασμό με μοναδικό κωδικό αναφοράς που αντιστοιχεί στην επιλέξιμη οφειλή του δικαιούχου. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος πιστωτής είναι το Δημόσιο, γνωστοποιεί μέσω του αρμοδίου οργάνου του τον κωδικό αριθμό ή λογαριασμό καταβολής της επιδότησης.

2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 1, εκκινεί η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου, μέσω της ακόλουθης διαδικασίας: η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προωθεί μέσω της ΗΠΕΕΟ τα στοιχεία των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου για κάθε δικαιούχο στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της ανώνυμης εταιρίας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), η οποία τηρεί τα στοιχεία των μηνιαίων Συνεισφορών του Δημοσίου. Κατόπιν, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. προβαίνει σε προώθηση των στοιχείων πληρωμών των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου στην αρμόδια Διεύθυνση Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

3. Η Συνεισφορά Δημοσίου καταβάλλεται στους δεσμευμένους και ακατάσχετους λογαριασμούς εξυπηρέτησης των επιλέξιμων οφειλών και δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται. Οι λογαριασμοί αυτοί πιστώνονται μόνο από το Δημόσιο με τη Συνεισφορά και χρεώνονται μόνο για την εξόφληση της οφειλής του δικαιούχου ευάλωτου οφειλέτη, απαγορευμένης οποιασδήποτε άλλης κίνησης.

Οι δικαιούχοι πιστωτές απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν τα χρηματικά ποσά που κατατίθενται στους ειδικούς και ακατάσχετους λογαριασμούς της παρ. 1 για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα από την απομείωση της οφειλής τους.

4. Η καταβολή της συνεισφοράς γίνεται σε μηνιαία βάση, ήτοι πιστώνεται στον ειδικό λογαριασμό εξυπηρέτησης των επιλέξιμων οφειλών, σύμφωνα με την παρ. 1 την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου μηνός. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, η συνεισφορά δεν πιστώθηκε εμπρόθεσμα στο λογαριασμό εξυπηρέτησης της οφειλής, ενώ είχε λάβει χώρα η έγκριση αυτής, δύναται να καταβληθεί αναδρομικά. Στην περίπτωση αυτή, πιστώνεται το ποσό που αντιστοιχεί στους μήνες για τους οποίους η συνεισφορά ήταν καταβλητέα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

5. Για την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη, οι πιστωτές οφείλουν να ενημερώνουν την πλατφόρμα σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα το ποσό της δόσης που του αναλογεί ώστε να διακοπεί η συνεισφορά του Δημοσίου.

`Αρθρο 2
Αίτηση θεραπείας

Κατά της εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, καθώς και των αποφάσεων διακοπής ή ανάκλησης επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως θεραπείας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45 - Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία βάσει των οποίων ζητείται η ανάκληση ή η μεταρρύθμιση της απόφασης.

`Αρθρο 3
Χρόνος και τρόπος καταβολής

1. Η καταβολή πραγματοποιείται με βάση σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο αναλυτικής κατάστασης, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση των λογαριασμών που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους. Στην αναλυτική κατάσταση περιλαμβάνονται κατ΄ ελάχιστο τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ), ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης, το πληρωτέο ποσό, ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού των δικαιούχων και η ημερομηνία πίστωσης. Σε συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής της δαπάνης θα αναγράφονται ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της πληρωμής, η κατανομή των πληρωμών ανά τράπεζα (αριθμός πιστώσεων και ποσά) και η αμοιβή της τράπεζας για την υλοποίηση της πληρωμής.

2. Η ως άνω συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής, αποστέλλεται από την ΗΔΙΚΑ στον ΟΠΕΚΑ, υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΟΠΕΚΑ και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΟΠΕΚΑ και στη συνέχεια διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, με τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

β) Το αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχείο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

γ) Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον:

i) Ο ΚΑΕ/λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης,

ii) ο φορέας, ο προϋπολογισμός του οποίου επιβαρύνεται,

iii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,

iv) το συνολικό ποσό της πληρωμής.

3. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μεριμνά για την ενταλματοποίηση της δαπάνης. Στη συνέχεια εκδίδει και αποστέλλει στην αρμόδια τράπεζα την εντολή πληρωμής του συνολικού ποσού».

`Αρθρο 4
Διακοπή Συνεισφοράς Δημοσίου - Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1.Η διακοπή της συνεισφοράς Δημοσίου και η ανάκτηση ποσών από τον οφειλέτη επέρχεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του Ν. 4916/2022 . Μόλις συντρέξουν οι λόγοι που απαιτούν τη διακοπή της συνεισφοράς ή την ανάκτηση ποσών από τον οφειλέτη, εκδίδεται σχετική απόφαση από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία διαβιβάζεται στον οφειλέτη, καθώς και στους πιστωτές που έχουν τις οφειλές για τις οποίες διακόπτεται ή αναζητείται η συνεισφορά. Στην απόφαση αυτή αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η αιτία της διακοπής, το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά η οφειλή και το ποσό αυτής, μετά των αναλογούντων τόκων, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις.

2. Στην περίπτωση της ανάκτησης ποσών από τον οφειλέτη, η σχετική απόφαση διαβιβάζεται επίσης στα αρμόδια όργανα προκειμένου να προβούν στην ανάκτηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 45 του Ν. 4520/2018 (Α΄ 30) και του Κ.Ε.Δ.Ε., στο βαθμό που δεν αντιτίθενται σε όσα ορίζονται στο άρθρο 23 του Ν. 4916/2022.

3. Τα ποσά καταβάλλονται απευθείας προς το Δημόσιο.

`Αρθρο 5
Αρμόδια όργανα και υπηρεσίες

1. Το Τμήμα Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών - Μεταβολών της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης παραλαμβάνει τις αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής της συνεισφοράς, μεριμνά για τις πληρωμές, καθώς και την έκδοση καταλογιστικής απόφασης με βάση τα παρεχόμενα στοιχεία από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δικαιολογητικά, καθώς και τις καταστάσεις που διαβιβάζονται από την ΗΔΙΚΑ. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ είναι αρμόδια για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και εντολών πληρωμών της δαπάνης, ως όργανο πληρωμών, το οποίο επιχορηγείται για το σκοπό αυτό κάθε τρίμηνο από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στις υποδομές της φιλοξενεί και λειτουργεί την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα.

3. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους, εγκρίνει ή ανακαλεί την απόφαση για τη χορήγηση Συνεισφοράς Δημοσίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης. Στην ΗΠΕΕΟ περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι των Κανονισμών de minimis 1407/2013, 1408/2013 και 717/2014.

4. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους μεριμνά για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (Π.Σ.Σ.Ε.Η.Σ.) με τα δεδομένα που απαιτούνται για να ελέγχονται οι κανόνες σώρευσης που προσδιορίζονται στους Κανονισμούς Ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας (EE).

5. Η ανώνυμη εταιρία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), τηρεί το μηχανογραφικό σύστημα για την παρακολούθηση των στοιχείων των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου για κάθε δικαιούχο. Επίσης, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ είναι αρμόδια για την μηχανογραφική τήρηση αρχείου επί δέκα οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας.

6. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων χορήγησης της Συνεισφοράς Δημοσίου και της πληρωμής αυτής.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αγ. Ι. Ρέντης, 24 Φεβρουαρίου 2023

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: