Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 13 Μαρτίου 1996

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 1032610/656/Α0012

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π

ΠΟΛ. 1080

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄-Β΄

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του νομοσχεδίου «Μεταρρυθμίσεις στο αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 εκτός των παραγράφων 12 έως και 19, 22 έως και 27 του νομοσχεδίου "Μεταρρυθμίσεις στο αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις" οι οποίες αναφέρονται στο αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών και σε άλλα θέματα φορολογίας εισοδήματος όπως αυτές ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή. Για κάθε ένα από τα πιο πάνω άρθρα σας παρέχουμε τις ακόλουθες ερμηνευτικές οδηγίες με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

`Αρθρο 1
Αντικειμενικά κριτήρια εμπορικών επιχειρήσεων

1.- Με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νομοσχεδίου προστίθεται εδάφιο στην περίπτωση α΄ της παραγράφου του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994, σύμφωνα με το οποίο όταν η επιχείρηση αλλάζει επαγγελματική εγκατάσταση κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου είτε πρόκειται για την έδρα (κεντρικά της επιχείρησης), είτε για κάποιο υποκατάστημα της, για τον υπολογισμό της μισθωτικής αξίας λαμβάνεται υπόψη η εγκατάσταση που χρησιμοποιήθηκε, ως έδρα ή υποκατάστημα, κατά περίπτωση, κατά τα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα στη διαχειριστική αυτή περίοδο. Σχετική σημείωση του γεγονότος αυτού θα πρέπει να γίνει στο έντυπο Ε10, ενώ η μεταβολή αυτή της επαγγελματικής εγκατάστασης φαίνεται και από τη δήλωση μεταβολών της οποίας η υποβολή προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1642/1986. Τονίζεται ότι σε περίπτωση που η χρονική διάρκεια της επαγγελματικής εγκατάστασης είναι ίση και στις δυο εγκαταστάσεις, θα λαμβάνεται υπόψη η εγκατάσταση με τη μεγαλύτερη μισθωτική αξία. Σημειώνεται περαιτέρω ότι για λόγους ομοιόμορφης και ίσης εφαρμογής των διατάξεων του αντικειμενικού συστήματος φορολογίας εισοδήματος τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και σε περίπτωση μεταβολής της επαγγελματικής εγκατάστασης ελεύθερου επαγγελματία από αυτούς που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια.

2.- Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου αντικαθίστανται τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις μεταβάλλονται, στο ευνοϊκότερο για τους φορολογούμενους, οι συντελεστές απόδοσης τόσο των εμπορικών επιχειρήσεων όσο και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριμένα ο συντελεστής απόδοσης μειώθηκε, για μεν τις εμπορικές επιχειρήσεις με μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους από 15% μέχρι και 20% από 1,45 σε 1,40 και για τις επιχειρήσεις με μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους πάνω από 20% από 1,60 σε 1,50 για δε τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους πάνω από 4 0% από 1,60 σε 1,50.

Οι συντελεστές αυτοί, οι οποίοι, ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά, είναι οι ακόλουθοι:

Για επιχειρήσεις με μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους

Συντελεστής απόδοσης

μέχρι και 5%

1

πάνω από 5% μέχρι και 10%

1,15

πάνω από 10% μέχρι και 15%

1,30

πάνω από 15% μέχρι και 20%

1,40

πάνω από 20%

1,50

Προκειμένου για επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, ο συντελεστής απόδοσης προσδιορίζεται ως ακολούθως:

Για επιχειρήσεις με μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους

Συντελεστής απόδοσης

μέχρι και 20%

1

πάνω από 20% μέχρι και 30%

1,20

πάνω από 30% μέχρι και 40%

1,40

πάνω από 40%

1,50

Σημειώνεται ότι σε όσες περιπτώσεις έχουν ήδη υποβληθεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-1995 και μετά (λύση ομόρρυθμης κ.τ.λ. εταιρίας μέσα στη διαχειριστική περίοδο 1995) και προσδιορίστηκε ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος χωρίς την εφαρμογή των νέων μειωμένων συντελεστών απόδοσης, θα πρέπει να υποβληθούν σχετικές ανακλητικές τροποποιητικές δηλώσεις για την τυχόν επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου εισοδήματος, χωρίς βέβαια την επιβολή για τις συμπληρωματικές αυτές δηλώσεις των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 2238/1994. Περαιτέρω, με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία πρώτης κατηγορίας (Αγορών) του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων κατά τον προσδιορισμό του συντελεστή απόδοσης θα λαμβάνεται υπόψη ο ίδιος μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ο οποίος εφαρμόζεται επί επιχειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα και όχι ο μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους της δραστηριότητας αυτής που εφαρμόζεται επί των αγορών.

3.- Με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις παρέχεται μείωση της μισθωτικής αξίας επαγγελματικής εγκατάστασης, κατά ποσοστό 30% και στην περίπτωση που η εγκατάσταση αυτή (έδρα ή υποκατάστημα επιχείρησης) βρίσκεται αποκλειστικά σε τυφλή στοά. Διευκρινίζεται ότι δεν παρέχεται τέτοια μείωση όταν η επαγγελματική εγκατάσταση βρίσκεται σε τυφλή στοά εμπορικού κέντρου.

Η μείωση αυτή της μισθωτικής αξίας, ισχύει για μισθωτικές αξίες επαγγελματικής εγκατάστασης που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί ήδη δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος χωρίς να έχει υπολογισθεί η έκπτωση αυτή, εφαρμόζονται ανάλογα όσα αναφέρθηκαν στην προηγουμένη παράγραφο.

4.- Με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 5 του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση συστέγαση επιχειρήσεων, που δεν είναι όλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπου φυσικά κατά τον Κ.Β.Σ. επιτρέπεται τέτοια συστέγασης, για τον υπολογισμό της μισθωτικής αξίας κάθε συστεγαζόμενης επιχείρησης, ως επιφάνεια αυτής, λαμβάνονται τα τετραγωνικά μέτρα του χώρου, που πραγματικά χρησιμοποιούνται από κάθε μία συστεγαζόμενη επιχείρηση. Έτσι σε περίπτωση συστέγασης δύο ή περισσοτέρων εμπορικών επιχειρήσεων αγοράς και πώλησης αγαθών ή επιχείρησης πώλησης αγαθών με άλλη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής αγαθών κ.τ.λ. για τον υπολογισμό της μισθωτικής αξίας της επαγγελματικής εγκατάστασης κάθε συστεγαζόμενης επιχείρησης, ως επιφάνεια αυτής θα λαμβάνεται ο πραγματικός χώρος που κάθε μία από αυτές χρησιμοποιεί και φυσικά θα πρέπει να καλύπτεται ολόκληρη η επιφάνεια των συστεγαζόμενων επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση συστέγασης μόνο επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών η μισθωτική αξία της συστεγαζόμενης επιφάνειας εξακολουθεί να επιμερίζεται ανάλογα με τον αριθμό των συστεγαζόμενων επιχειρήσεων.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά και σε περίπτωση που υποβλήθηκαν ήδη δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη τα παραπάνω, εφαρμόζονται ανάλογα όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2.

5.- Με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νομοσχεδίου προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 9 του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι, ειδικά για τις επιχειρήσεις εκπαίδευσης οδηγών αυτοκινήτων το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια των εμπορικών επιχειρήσεων του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994, προσαυξάνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για καθένα αυτοκίνητο πέρα από το πρώτο.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1996 και μετά.

6.- Με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο, μετά το τέταρτο εδάφιο, στην παράγραφο 11 του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις μεταβάλλονται οι προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό ατομικής επιχείρησης ως νέας, προκειμένου να μειωθεί κατά ποσοστό 30% το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος κατά τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, ενώ με τις προηγούμενες διατάξεις για τον υπολογισμό της τριετίας, ως πρώτο έτος εθεωρείτο το επόμενο εκείνου μέσα στο οποίο ο φορολογούμενος υπέβαλε για πρώτη φορά δήλωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος ανεξάρτητα από το αντικείμενο εργασιών, με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι σε περίπτωση που μεταγενέστερα από την υποβολή της αρχικής δήλωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος μεταβληθεί το αντικείμενο εργασιών του φορολογουμένου (υποβολή δήλωσης μεταβολών) και ταυτόχρονα μεταβληθεί και η επαγγελματική εγκατάσταση του (υποβολή δήλωσης μεταβολών) τότε, ως πρώτο έτος για τον υπολογισμό της τριετίας, μέσα στην οποία το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος μειώνεται κατά ποσοστό 30%, θεωρείται το επόμενο εκείνου μέσα στο οποίο ο φορολογούμενος υπέβαλε την δήλωση μεταβολής του αντικειμένου εργασιών και της επαγγελματικής εγκατάστασης της επιχείρησης και όχι το επόμενο του έτους που υποβλήθηκε για πρώτη φορά δήλωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος.

Τα ίδια εφαρμόζονται και όταν υπάρχει διακοπή της άσκησης του αρχικού επαγγέλματος και σε μεταγενέστερο χρόνο υποβληθεί νέα δήλωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος με διαφορετικό αντικείμενο εργασιών και σε διαφορετική εγκατάσταση από την αρχική.

Επισημαίνεται ότι απαιτείται η ύπαρξη αθροιστικά και των δύο παραπάνω προϋποθέσεων (διαφορετικό αντικείμενο εργασιών -

διαφορετική επαγγελματική εγκατάσταση) και όχι η διαζευκτική ύπαρξη αυτών.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

7.- Με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νομοσχεδίου προστίθεται νέα περίπτωση β΄ στην παράγραφο 13 του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994 και οι περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ αυτής αναριθμούνται σε γ΄, δ΄ και ε΄.

Με τις νέες διατάξεις καθορίζονται ελάχιστα ποσά καθαρού εισοδήματος και για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα όταν δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.. Τα ποσά αυτά ετησίως είναι τα εξής: α) για κάθε μονόχωρο (2 κλινών) διαμέρισμα (STUDIO) διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000) δραχμές, β) για κάθε δίχωρο (4 κλινών) διαμέρισμα τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) δραχμές και γ) για κάθε τρίχωρο διαμέρισμα (6 κλινών) πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000) δραχμές.

Διευκρινίζεται ότι για τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 33 που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, διαμερίσματα και κάμπιγκ επειδή προσδιορίζεται ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος για τη συνολική εκμετάλλευση αυτών, δηλαδή τόσο για το εισόδημα τους από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ΄ κατηγορίας), όσο και για το εισόδημα τους από ιδιόχρηση ακινήτων (Α΄ κατηγορίας), οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν υποχρέωση να δηλώσουν με την οικεία δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος τους και τεκμαρτό εισόδημα από ιδιόχρηση των χρησιμοποιουμένων από αυτές ίδιων εγκαταστάσεων τους.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την εκμετάλλευση των διαμερισμάτων αυτών από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

8- Με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νομοσχεδίου προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις καθορίζεται ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από εμπορική δραστηριότητα και για όσους φορολογουμένους εκμεταλλεύονται επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) χωρίς να είναι ιδιοκτήτες αυτών των αυτοκινήτων και χωρίς να συνδέονται με σχέση μίσθωσης εργασίας με τους ιδιοκτήτες αυτών "των αυτοκινήτων δεδομένου ότι στην τελευταία αυτή περίπτωση το εισόδημα τους θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Τα ποσά αυτά για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1996 (χρήσης 1995) ανέρχονται σε 2.750.000 δρχ. όταν έχουν την εκμετάλλευση του αυτοκινήτου κατά 100% και σε 1.995.000 δρχ. όταν έχουν την εκμετάλλευση του αυτοκινήτου κατά 50%. Διευκρινίζεται ότι στη» ανωτέρω περίπτωση εκμετάλλευσης του επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ΤΑΧΙ) και από τρίτο πρόσωπο για τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ισχύουν τα ποσά των υποπεριπτώσεων ββ και δδ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994 δηλαδή τα ποσά των 2.750.000 δραχμών και 1.995.000 δραχμών, κατά περίπτωση.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

9.- Με την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νομοσχεδίου αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994, προκειμένου να τακτοποιηθεί νομοτεχνικά η διάταξη που αναφέρεται στο ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος επιβατικών λεωφορείων μη ενταγμένων σε Κ.Τ.Ε.Λ. μετά την αναρίθμηση αυτής της περίπτωσης με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νομοσχεδίου, χωρίς ουσιαστική μεταβολή της.

10.- Με την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νομοσχεδίου αντικαθίστανται τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 14 του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις αυξάνεται σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) δραχμές ετησίως, από εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) δραχμές, το ποσό του φόρου που καταβάλλουν οι αποκλειστικά πλανόδιοι λιανοπωλητές όταν έχουν την έδρα τους σε πόλη με πληθυσμό από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους και πάνω και σε εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές ετησίως, από πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές όταν έχουν την έδρα τους σε πόλη με πληθυσμό κάτω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους.

Τα παραπάνω νέα ποσά φόρου, ισχύουν από τη δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κατά συνεπεία για ποσά φόρου που καταβλήθηκαν ήδη μέχρι και την προηγούμενη ημερομηνία από τη δημοσίευση του νόμου και αφορούν έκδοση ή ανανέωση άδειας για τη διαχειριστική περίοδο 1996 δεν αναζητείται η επιπλέον διαφορά φόρου.

11·- Με την παράγραφο 11 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νομοσχεδίου αντικαθίστανται τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παραγράφου 15 του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις αφενός μεν αυξάνονται τα ποσά φόρου που πρέπει να καταβάλλουν οι αποκλειστικά λιανοπωλητές σε κινητές λαϊκές αγορές και αφετέρου διαφοροποιείται η φορολογική αυτή υποχρέωση μεταξύ παραγωγών αγροτικών προϊόντων και λοιπών πωλητών.

Συγκεκριμένα, αυξάνεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δραχμές ετησίως, από εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές, το ποσό που πρέπει να καταβάλλουν οι αποκλειστικά λιανοπωλητές σε κινητές λαϊκές αγορές, εκτός των παραγωγών αγροτικών προϊόντων για τους οποίους το σχετικό ποσό ορίζεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) δραχμές. Προκειμένου για επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, τα παραπάνω ποσά μειώνονται σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) δραχμές και σε εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές, αντίστοιχα. Περαιτέρω, όταν η άδεια των παραγωγών αγροτικών προϊόντων εκδίδεται ή ανανεώνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και 6 (έξι) μήνες τα παραπάνω ποσά φόρου των παραγωγών αγροτικών προϊόντων περιορίζονται στο μισό διαμορφούμενα σε εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές για πόλεις με πληθυσμό από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους και πάνω και σε τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές για πόλεις με πληθυσμό κάτω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους.

Τέλος, με τις νέες αυτές διατάξεις παρέχεται η ευχέρεια στους αποκλειστικά πλανόδιους λιανοπωλητές, καθώς και στους αποκλειστικά λιανοπωλητές σε κινητές λαϊκές αγορές να καταβάλλουν τα οφειλόμενα ποσά φόρου σε οποιαδήποτε δημόσια οικονομική υπηρεσία, έστω και μη αρμόδια για τη φορολογία τους. Σε περίπτωση που ο φόρος καταβληθεί σε αναρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, ο προϊστάμενος της υποχρεούται να διαβιβάσει την οικεία δήλωση μέσα στον επόμενο από την παραλαβή της μήνα, στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία.

Τα παραπάνω ποσά ισχύουν από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, και κατά συνέπεια για ποσά φόρου που καταβλήθηκαν ήδη μέχρι και την προηγούμενη ημερομηνία από τη δημοσίευση του νόμου και αφορούν έκδοση ή ανανέωση άδειας για τη διαχειριστική περίοδο 1996 δεν αναζητείται η επιπλέον διαφορά φόρου, αλλά ούτε και επιστρέφεται τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί επιπλέον.

12.- Με την παράγραφο 12 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νομοσχεδίου αντικαθίσταται η περίπτωση α΄ της παραγράφου 16 του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις επεκτείνεται η εξαίρεση από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994 περί αντικειμενικών κριτηρίων και στα καθαρά κέρδη από ορισμένες άλλες δραστηριότητες πέραν από αυτές που έχουν ήδη εξαιρεθεί από τα κριτήρια αυτά.

Συγκεκριμένα εξαιρούνται πλέον από την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων και τα καθαρά κέρδη που αποκτούν: α) οι εκμεταλλευτές θεάτρου σκιών (καραγκιοζοπαίκτες), β) οι εκμεταλλευτές κυλικείων θεάτρων και κινηματογράφων, γ) τα φυσικά πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες (χειρισμός κομπιούτερ, γραφομηχανής κτλ.) αποκλειστικά στο Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με μίσθωση έργου και δ) τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσία με μίσθωση έργου αποκλειστικά προς ένα και μόνο αντισυμβαλλόμενο, χωρίς να απασχολούν προσωπικό, όπως π.χ. άτομα που έχουν αναλάβει τον καθαρισμό μιας και μόνο πολυκατοικίας ή μιας ανώνυμης εταιρίας κ.λ.π. απασχολούμενοι για το σκοπό αυτόν προσωπικά και χωρίς να απασχολούν προσωπικό.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτούν οι δικαιούχοι από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

13.- Με την παράγραφο 13 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νομοσχεδίου αντικαθίσταται η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 16 του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις επεκτείνεται η εξαίρεση από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994 περί αντικειμενικών κριτηρίων και στα καθαρά κέρδη από ορισμένες άλλες κατηγορίες επαγγελμάτων ή δραστηριοτήτων πέραν από αυτές που έχουν ήδη εξαιρεθεί. Συγκεκριμένα εξαιρούνται πλέον από την εφαρμογής των αντικειμενικών κριτηρίων και τα καθαρά κέρδη που αποκτούν: α) οι συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων εφόσον όμως έχουν ως επαγγελματική εγκατάσταση την κατοικία τους, β) οι λογιστές, φοροτέχνες και οι σύμβουλοι επιχειρήσεων για τα έσοδα που αποκτούν από την παρεπόμενη δραστηριότητα παραγωγού ή μεσίτη ασφαλειών, καθώς και τα έσοδα από την παρεπόμενη δραστηριότητα της εκμετάλλευσης φωτοαντιγραφικού μηχανήματος (Δ΄ κατηγορίας εισόδημα), εφόσον όμως έχουν και εκμεταλλεύονται ένα μόνο τέτοιο μηχάνημα, γ) όσοι απασχολούνται αποκλειστικά στην κατοικία τους με εργασίες παροχής υπηρεσιών (φασόν), εφόσον όμως δεν απασχολούν προσωπικό, δ) όσοι ασχολούνται με το σύστημα της απευθείας διάθεσης προϊόντων στον τελικό καταναλωτή (ντίλερς), εφόσον όμως έχουν ως επαγγελματική εγκατάσταση την κατοικία τους, ε) οι επιχειρήσεις έκδοσης επαρχιακών εφημερίδων, εκτός ημερήσιων και εβδομαδιαίων, δηλαδή δεκαπενθήμερων, μηνιαίων, εξαμηνιαίων κτλ.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

14.- Με την παράγραφο 14 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νομοσχεδίου προστίθενται δύο εδάφια στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 16 του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις ορίζονται οι εθνικοί οδοί που λαμβάνονται υπόψη για τη μη εξαίρεση από τα αντικειμενικά κριτήρια όσων επιχειρήσεων βρίσκονται εγκατεστημένες σε πόλεις κτλ. με πληθυσμό κάτω από τέσσερις χιλιάδες (4.000) κατοίκους. Συγκεκριμένα οι οδοί αυτοί είναι οι εθνικοί οδοί Αθηνών Θεσσαλονίκης - Ευζώνων, Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης, Αθηνών -Πατρών, Κορίνθου - Τρίπολης, Καστελλίου - Χανίων - Ρεθύμνου Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου - Σητείας Κρήτης, οι οποίοι οδοί ήδη λαμβάνονταν υπόψη για την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1995, σύμφωνα με την 1026533/404/Α.0.012/ΠΟΛ. 1055/27.2.95 διαταγή μας και επιπλέον προστίθεται, για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος της διαχειριστικής περιόδου 1995 και η εθνική οδός Αντιρίου - Ιωαννίνων.

Με τις ίδιες διατάξεις εξαιρούνται από τα αντικειμενικά κριτήρια οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ελαιοτριβείου οι οποίες είναι εγκαταστημένες σε περιοχές παραλιακές ή τουριστικές με πληθυσμό κάτω από τέσσερις χιλιάδες (4.000) κατοίκους.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

15.- Με την παράγραφο 15 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νομοσχεδίου προστίθενται στην παράγραφο 16 του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994 νέες περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄.

Με τις νέες διατάξεις επέρχονται οι εξής μεταβολές όσον αφορά τη μη εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων:

α) Εξαιρούνται από την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, οποιαδήποτε και αν είναι η δραστηριότητα τους που αναγράφεται στο συστατικό τους έγγραφο, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Διευκρινίζεται όμως ότι για την εξαίρεση αυτή δεν αρκεί μονό η αναγραφή στο συστατικό έγγραφο των υπόψη εταιριών η επιδίωξη μη κερδοσκοπικού σκοπού, αλλά θα πρέπει και να πραγματοποιείται αποδειγμένα μη κερδοσκοπική δραστηριότητα. Τούτο όμως ως θέμα πραγματικό ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.

β) Περιορίζεται η χρονική διάρκεια που πρέπει να βρίσκεται σε αδράνεια μία επιχείρηση, για να μη φορολογηθεί με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια. Η διάρκεια της αδράνειας πρέπει να συμπίπτει με τη διαχειριστική περίοδο για την οποία υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος, και μέσα στη διαχειριστική αυτή περίοδο δεν πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί ούτε αγορές αλλά ούτε και πωλήσεις εμπορεύσιμων αγαθών. Έτσι, για παράδειγμα για να εξαιρεθεί μία επιχείρηση από τα αντικειμενικά κριτήρια λόγω αδράνειας για το οικον. έτος 1996 απαιτείται κατά τη διαχειριστική περίοδο 1/1-31/12/1995 να μην πραγματοποίησε καθόλου αγορές και πωλήσεις εμπορεύσιμων αγαθών.

Για την εφαρμογή των παραπάνω διευκρινίζονται και τα ακόλουθα:

- Απαιτείται αθροιστικά η μη ύπαρξη αγορών και πωλήσεων εμπορευσίμων αγαθών κατά την κρινόμενη χρήση για τη μη υπαγωγή της επιχείρησης στα αντικειμενικά κριτήρια. Κατά συνεπεία, αν υπάρχουν αγορές εμπορευσίμων αγαθών και όχι πωλήσεις ή το αντίθετο δηλαδή πωλήσεις εμπορευσίμων αγαθών έστω και αν προέρχονται από αποθέματα προηγούμενων χρήσεων, η επιχείρηση δεν θεωρείται ότι είναι σε αδράνεια.

- Εάν η επιχείρηση κατά την κρινόμενη χρήση έχει πραγματοποιήσει μόνο πωλήσεις πάγιων στοιχείων (μηχανημάτων, ακινήτων, αυτοκινήτων κτλ.) θεωρείται ότι βρίσκεται σε αδράνεια.

- Προκειμένου για μικτές επιχειρήσεις στις οποίες αδράνεια, κατά την παραπάνω έννοια, εμφανίζει ο κλάδος της εμπορίας αγαθών ή παραγωγής αγαθών, τότε ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος προσδιορίζεται μόνο για τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών.

- Η καταβολή και μόνο γενικών εξόδων (ενοίκια κτλ.) δεν αναιρεί την ύπαρξη της αδράνειας.

- Σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδράνεια σύμφωνα με τα παραπάνω και που έχουν φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης πετρελαιοκίνητο για το οποίο δεν έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. η αδράνεια δεν καλύπτει και την υποχρέωση της που δημιουργείται από την εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994. Τα ίδια ισχύουν και σε κάθε άλλη περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης χωρίς να έχει καταθέσει αρμοδίως της πινακίδες του αυτοκινήτου της.

- Η διάταξη αυτή για την αδράνεια δεν εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είτε αυτές υπάγονται στα γενικά αντικειμενικά κριτήρια των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994, είτε υπάγονται στα ειδικά αντικειμενικά κριτήρια της παραγράφου 13 του ίδιου άρθρου.

Ομοίως δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αδράνειας και για τους ελεύθερους επαγγελματίες γενικώς που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια.

γ) Δεν εφαρμόζονται τα αντικειμενικά κριτήρια ή υπολογίζονται αυτά σε δωδέκατα κατά περίπτωση, σε όσες περιπτώσεις απαιτείται για τη λειτουργία της επιχείρησης σχετική άδεια λειτουργίας από αρμόδια αρχή και μέχρι να εκδοθεί αυτή η άδεια, εφόσον βέβαια η επιχείρηση κατά το διάστημα αυτό δηλαδή από της δήλωσης έναρξης επαγγέλματος μέχρι την ημερομηνία λήψης της σχετικής άδειας πραγματικά δεν λειτούργησε. Τούτο όμως ως θέμα πραγματικό ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

`Αρθρο 2
Αντικειμενικά κριτήρια ελευθέριων επαγγελμάτων

1.-Με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νομοσχεδίου αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 51 του Ν. 2238/1994 η οποία αναφέρεται στο τρόπο προσδιορισμού του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για τους καλλιτέχνες ή τραγουδιστές των Κέντρων διασκέδασης.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ρητά πλέον ότι ο καλλιτέχνης και ο τραγουδιστής των κέντρων διασκέδασης υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια ανεξάρτητα από τη σχέση με την οποία παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτά, δηλαδή ανεξάρτητα αν πρόκειται για μισθωτό συνδεόμενο με τον εργοδότη του με σχέση μίσθωσης εργασίας (εισόδημα ΣΤ΄ κατηγορίας) ή αν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία που παρέχει υπηρεσίες με μίσθωση έργου (εισόδημα Ζ΄ κατηγορίας) και εφόσον βέβαια στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Συνεπώς, για να προσδιοριστεί το εισόδημα του καλλιτέχνη ή τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης από την άσκηση του επαγγέλματος του, το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος

συγκρίνεται με το συνολικό δηλούμενο εισόδημα του από την άσκηση του επαγγέλματος του με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών σε κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, συναυλίες, δίσκους κτλ.

Περαιτέρω, με τις νέες αυτές διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζεται η πλέον ρητά ότι στα αντικειμενικά κριτήρια υπάγονται επίσης και οι καλλιτέχνες ή τραγουδιστές οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα τους σε χώρους αναψυκτηρίων ή συναυλίες, πράγμα το οποίο έχει γίνει ήδη δεκτό από τη Διοίκηση κατά την ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 2214/1994 με την 1122241/2246/Α.0012/ΠΟΛ. 1238/31.10.1994 εγκύκλιο διαταγή μας.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι στην έννοια του όρου καλλιτέχνης των κέντρων διασκέδασης, αναψυκτηρίων ή συναυλιών περιλαμβάνονται και οι λοιποί συντελεστές της παρουσίασης του έργου όπως π.χ., παρουσιαστές, χορευτές, μέλη μπαλέτων, μίμοι κτλ., εκτός των μουσικών των ορχηστρών.

Τέλος, όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού αυτού του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος του καλλιτέχνη ή τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης, με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι το εισόδημα αυτό προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της επαγγελματικής αμοιβής με τους συντελεστές εμφάνισης (Σ.Ε.), δισκογραφίας (Σ.Δ.) και προβολής (Σ.Π.), όπως οι συντελεστές αυτοί αναφέρονται και αναλύονται αμέσως παρακάτω στην παράγραφο 2 του παρόντος.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

2.- Με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νομοσχεδίου αντικαθίσταται η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 2238/1994.

Με τις νέες αυτές διατάξεις ορίζεται η έννοια των συντελεστών εμφάνισης, δισκογραφίας και προβολής οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος του καλλιτέχνη ή τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, δεδομένου ότι αυτό προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της εκάστοτε ισχύουσας επαγγελματικές αμοιβής με τους συντελεστές εμφάνισης (Σ.Ε.), δισκογραφίας (Σ.Δ.) και προβολής (Σ.Π.). Ειδικότερα:

Ως συντελεστής εμφάνισης ορίζεται η μονάδα προσαυξημένη με κλάσμα που έχει αριθμητή τον αριθμό των εμφανίσεων του καλλιτέχνη ή του τραγουδιστή στα κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια ή συναυλίες και παρανομαστή τον αριθμό τριακόσια (300)

1 +

αριθμός εμφανίσεων

300

- Ως συντελεστής δισκογραφίας ορίζεται η μονάδα προσαυξημένη με κλάσμα που έχει αριθμητή τον αριθμό των διατεθέντων στην αγορά δίσκων, κασετών και λοιπών συναφών μειωμένου όμως κατά τον αριθμό χίλια πεντακόσια (1.500) και παρανομαστή τον αριθμό δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000)

1 +

διατεθέντων δίσκων, κασσετών και λοιπών συναφών - 1500

18.000

- Ως συντελεστής προβολής ορίζεται η μονάδα προσαυξημένη με κλάσμα που έχει αριθμητή το γινόμενο του αριθμού εμφανίσεων στα κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια ή συναυλίες με τον αριθμό των διατεθέντων δίσκων, κασσετών και λοιπών συναφών και παρανομαστή τον αριθμό δυο εκατομμύρια (2.000.000).

1 +

αριθμός εμφανίσεων Χ αριθμός διατεθέντων δίσκων, κασσετών και λοιπών συναφών

2.000.000

Ειδικότερα, η εμφάνιση του καλλιτέχνη ή του τραγουδιστή σε : α) Κάθε συναυλία προσμετράται με πέντε (5) εμφανίσεις. β) Σε συναυλίες για φιλανθρωπικούς, πολιτιστικούς, εθνικούς σκοπούς η εμφάνιση του δεν λαμβάνεται υπόψη εφόσον αποδειγμένα δεν αμείβεται για τη συμμετοχή του αυτή.

Τονίζεται ότι ως αριθμός δίσκων κτλ. για τον προσδιορισμό του συντελεστή δισκογραφίας και τον συντελεστή προβολής λαμβάνεται υπόψη όχι το άθροισμα των δίσκων κτλ. που κυκλοφόρησε ο τραγουδιστής ή καλλιτέχνης κατά το έτος φορολογίας και το αμέσως προηγούμενο έτος, αλλά ο μέσος όρος αυτών που διατέθηκαν στην αγορά τα έτη αυτά, ενώ ως αριθμός εμφανίσεων λαμβάνεται ο αριθμός των εμφανίσεων που πραγματοποίησε ο καλλιτέχνης ή τραγουδιστής στα κέντρα διασκέδασης, τα αναψυκτήρια ή σε συναυλίες, κατά το έτος φορολογίας. Περαιτέρω, με τις νέες αυτές διατάξεις προβλέπεται ότι, εξαιρετικά, στις περιπτώσεις που καλλιτέχνες ή τραγουδιστές των κέντρων διασκέδασης έχουν πραγματοποιήσει μέχρι και σαράντα εμφανίσεις και παράλληλα ο αριθμός των διατεθέντων στην αγορά δίσκων, κασσετών και λοιπών συναφών είναι μέχρι 1.500, τότε το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος είναι ίσο με την επαγγελματική αμοιβή. Για την εφαρμογή αυτής της εξαίρεσης απαιτείται η αθροιστική ύπαρξη και των δύο παραπάνω προϋποθέσεων.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 1996 και μετά.

3.- Με την παράγραφο 3 του άρθρου 2, η οποία αποτελεί διάταξη μεταβατικού χαρακτήρα αναφερόμενη μόνο στα εισοδήματα της διαχειριστικής περιόδου 1995, μεταβάλλεται ο πίνακας αντιστοιχίας δίσκων, κασετών και λοιπών συναφών που διατέθηκαν στην αγορά και αντίστοιχου συντελεστή δισκογραφικής δραστηριότητας, ο οποίος ίσχυσε για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1995 και ορίζεται νέος πίνακας ο οποίος θα εφαρμοσθεί, όπως προαναφέρθηκε για τις δηλώσεις οικον. έτους 1996, (διαχειριστικής περιόδου 1995), ως εξής:

Μέσος όρος δίσκων, κασετών και λοιπών συναφών που διατέθηκαν στην αγορά στο έτος φορολογίας και το αμέσως προηγούμενο έτος

Συντελεστής δισκογραφικής δραστηριότητας

μέχρι και από 1500 τεμάχια

1,

μέχρι από 1501 μέχρι 4000 τεμάχια

1,5

μέχρι από 4001 μέχρι 8000 τεμάχια

2

μέχρι από 8001 μέχρι 12000 τεμάχια

2,5

μέχρι από 12001 μέχρι 16000 τεμάχια

3

μέχρι από 16001 μέχρι 20000 τεμάχια

3,5

μέχρι από 20001 μέχρι 23000 τεμάχια

4

μέχρι από 23001 μέχρι 26000 τεμάχια

4,5

μέχρι από 26001 μέχρι 29000 τεμάχια

5

μέχρι από 29001 μέχρι 32000 τεμάχια

5,5

μέχρι από 32001 μέχρι 34000 τεμάχια

6

μέχρι από 34001 μέχρι 36000 τεμάχια

6,5

μέχρι από 36001 μέχρι 38000 τεμάχια

7

Μέχρι από 38001 μέχρι 40000 τεμάχια

7,5

μέχρι από 40001 μέχρι 42000 τεμάχια

8

μέχρι από 42001 μέχρι 44000 τεμάχια

8,5

μέχρι από 44001 μέχρι 46000 τεμάχια

9

μέχρι από 46001 μέχρι 48000 τεμάχια

9,5

μέχρι από 48001 μέχρι 50000 τεμάχια

10

μέχρι από 50001 και άνω τεμάχια

11

Σημειώνεται ότι στο νέο αυτόν πίνακα λαμβάνεται υπόψη όχι το σύνολο των δίσκων, κασετών και λοιπών συναφών που διατέθηκαν στην αγορά στο έτος φορολογίας (1995) και το αμέσως προηγούμενο έτος (1994), αλλά ο μέσος όρος αυτών.

4.- Με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις καθιερώνεται και για τους κτηνιάτρους, φυσιοθεραπευτές, οικονομολόγους, συμβούλους επιχειρήσεων, λογιστές ή φοροτέχνες και αναλυτές - προγραμματιστές ελάχιστο όριο επιφάνειας της επαγγελματικής εγκατάστασης, που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της μισθωτικής αξίας, είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων, όταν χρησιμοποιούν ως επαγγελματική εγκατάσταση την κατοικία τους, όριο που δεν υπήρχε προηγούμενα.

Περαιτέρω, με τις ίδιες διατάξεις παρέχεται μείωση κατά ποσοστό 30% της μισθωτικής αξίας που λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των φυσιοθεραπευτών ανεξάρτητα που βρίσκεται η επαγγελματική τους εγκατάσταση.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

5.- Με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 51 του Ν. 2238/1994.

Με τη νέα διάταξη ορίζεται ρητά αυτό που έχει γίνει δεκτό διοικητικά με την 1122241/2246/Α.0012/ΠΟΛ. 1238/31.10.1994 διαταγή μας, δηλαδή ότι η κλιμάκωση του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος κατά 10% ανά έτος, ανάλογα με τα έτη άσκησης του επαγγέλματος, αρχίζει από το 5ο έτος και όχι από το 4ο.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

6.- Με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του νομοσχεδίου αντικαθίσταται η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης αα΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 51 του Ν. 2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις μειώνεται σε δέκα πέντε τοις εκατό (15%), από είκοσι τοις εκατό (20%), η προσαύξηση που εφαρμόζεται για όλες τις κλινικές ειδικότητες των ιατρών προκειμένου να προσδιορισθεί το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος τους.

Το μειωμένο αυτό ποσοστό προσαύξησης ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

7.- Με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του νομοσχεδίου αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 51 του Ν. 2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις τίθεται προϋπόθεση πλέον, για την εξαίρεση από τα αντικειμενικά κριτήρια των φυσιοθεραπευτών, οικονομολόγων, συμβούλων επιχειρήσεων, λογιστών ή φοροτεχνών και αναλυτών - προγραμματιστών που αποκτούν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και παράλληλα από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος που έχουν ως επαγγελματική εγκατάσταση την κατοικία τους.

Το σύνολο του εισοδήματος τους που δηλώνεται από μισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ΄ κατηγορία) και από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος τους (Ζ΄ κατηγορία) να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του ίδιου άρθρου.

Για παράδειγμα λογιστής με επαγγελματική εγκατάσταση την κατοικία του δηλώνει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 3.000.000 δρχ. και καθαρό εισόδημα από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του 1.000.000 δραχμών. Εάν το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια είναι π. χ. 3.500.000 δρχ., τότε δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί αντικειμενικών κριτηρίων, καθόσον το εισόδημα που δηλώθηκε από μισθωτές υπηρεσίες και από ελευθέρια επαγγέλματα (3.000.000 + 1.000.000 ~ 4.000.000), είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος (3.500.000 δρχ.).

Εάν στο παραπάνω παράδειγμα το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος είναι π.χ. 4.200.000 δρχ. δηλαδή μεγαλύτερο από το δηλούμενο εισόδημα (3.000.000 + 1.000.000 = 4.000.000), τότε ο υπόψη φορολογούμενος δεν θα εξαιρεθεί από τα αντικειμενικά κριτήρια, αλλά θα φορολογηθεί για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ΄ κατηγορία) 3.000.000 δρχ. και εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (Ζ΄ κατηγορίας) 1.200.000 δρχ. αντί του 1.000.000 δρχ. που δηλώθηκε.

Τονίζεται ότι τα παραπάνω πρόσωπα έχουν υποχρέωση με την υποβολή της ετήσιας φορολογικής τους δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να συμπληρώνουν και να συνυποβάλλουν με τη δήλωση των αυτή και το έντυπο "Ε11".

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

8.- Με την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του νομοσχεδίου προστίθεται περίπτωση δ΄ στην παράγραφο 7 του άρθρου 51 του Ν. 2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος των στρατιωτικών ιατρών, στρατιωτικών οδοντιάτρων και στρατιωτικών κτηνιάτρων, μετά τις μειώσεις λόγω, εισοδήματος από μισθωτικές υπηρεσίες και λόγω, τυχόν, κατοικίας και άσκησης του επαγγέλματος σε παραμεθόριο περιοχή, μειώνεται περαιτέρω και κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), εφόσον όμως μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους φορολογίας έχουν ασκήσει το ελευθέριο επάγγελμα τους λιγότερο από πέντε (5) έτη στην ίδια πόλη. Για την εφαρμογή των παραπάνω, η περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας θεωρείται ως μία πόλη.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

9.- Με την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του νομοσχεδίου προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 11 του άρθρου 51 του Ν. 2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι, ειδικά για τους καλλιτέχνες ή τραγουδιστές των κέντρων διασκέδασης, αναψυκτηρίων ή συναυλιών ως δηλούμενο εισόδημα το οποίο και συγκρίνεται με το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται για τους φορολογούμενους αυτούς με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 2238/1994 λαμβάνεται το σύνολο του εισοδήματος που δηλώνουν τόσο από την άσκηση του επαγγέλματος τους με παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών (Ζ΄ κατηγορία) όσο και από, τυχόν, παράλληλη άσκηση του επαγγέλματος τους με σύμβαση μίσθωσης εργασίας (ΣΤ΄ κατηγορία).

Η, τυχόν, διαφορά που προκύπτει από τη σύγκριση αυτή, αν το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος είναι μεγαλύτερο από το εισόδημα που δηλώθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω, προσαυξάνει το εισόδημα που δηλώνεται από την άσκηση του ελευθερίου επαγγέλματος ή εάν δηλώνεται εισόδημα μόνο από μισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ΄ κατηγορία), τότε η διαφορά λογίζεται ως εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

`Αρθρο 3
Αντικειμενική μέθοδος προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος.

1·-Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νομοσχεδίου αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του Ν. 2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις τίθεται ως προϋπόθεση για την απαλλαγή από την υποχρέωση δήλωσης τεκμαρτού εισοδήματος από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης μεταξύ συζύγων, να είναι και οι δύο σύζυγοι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Περαιτέρω με τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται η απαλλαγή από την υποχρέωση δήλωσης τεκμαρτού εισοδήματος από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης και στην περίπτωση που γονείς ηλικίας πάνω από εξήντα πέντε (65) ετών παραχωρούν τη γεωργική τους γή στα παιδιά τους για εκμετάλλευση, εφόσον όμως τα παιδιά αυτά είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Στην περίπτωση αυτή οι γονείς δεν έχουν υποχρέωση να δηλώσουν τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης (Α΄ κατηγορίας).

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

2.- Με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 3 του κοινοποιούμενου νομοσχεδίου ρυθμίζονται θέματα διαδικαστικά που αφορούν τη σύνθεση κτλ. της κεντρικής επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του Ν. 2238/1994, η οποία οριστικοποιεί τους πίνακες προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος.

3.- Με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται η παράγραφος 5, του άρθρου 42 του Ν. 2238/1994.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη ως φορολογητέο εισόδημα από την εκμετάλλευση γεωργικής επιχείρησης λαμβάνεται το συγκριτικά μεγαλύτερο εισόδημα, είτε αυτό είναι το προσδιοριζόμενο με την αντικειμενική μέθοδο, είτε αυτό που προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία Β΄ κατηγορία του Κ.Β.Σ. από τα οποία και δεν εξάγεται ως γνωστό λογιστικό αποτέλεσμα ή αυτό που προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία του φορολογουμένου (τιμολόγια, εκκαθαρίσεις κ.λ.π.).

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

`Αρθρο 4
`Αλλες διατάξεις

1.- Με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νομοσχεδίου προστίθενται δύο εδάφια στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις αναγνωρίζονται για έκπτωση από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου και οι δεδουλευμένοι τόκοι που προκύπτουν από νέο δάνειο που συνάπτεται από το φορολογούμενο για εξόφληση παλιού στεγαστικού δανείου, που του είχε χορηγηθεί για απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 2238/1994, από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από αυτόν, μεταξύ άλλων, και για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται σ΄ αυτόν με υποθήκη ή προσημείωση από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητο του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν.

Επίσης, σύμφωνα με την αριθμ. 507/7/27.8.92 απόφαση της Επιτροπής Νομισματικών Πιστωτικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι δυνατή η χορήγηση από τράπεζες νέου δανείου για την εξόφληση παλιού δανείου, που χορηγήθηκε για απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι σε περίπτωση λήψης από το φορολογούμενο στεγαστικού δανείου για αγορά πρώτης κατοικίας, για το οποίο αυτός δικαιούται έκπτωση από το συνολικό εισόδημα του των δεδουλευμένων τόκων και στη συνέχεια σύναψης νέου δανείου, με την ίδια τράπεζα ή άλλη, με σκοπό την εξόφληση του παλιού δανείου, οι δεδουλευμένοι τόκοι του νέου δανείου που αντιστοιχούν στο τμήμα αυτού που διατέθηκε για την εξόφληση του ανεξόφλητου υπολοίπου του παλιού (στεγαστικού) δανείου, εκπίπτουν από το εισόδημα του.

Η έκπτωση γίνεται μόνο στους δεδουλευμένους τόκους του νέου δανείου που αντιστοιχούν στο τμήμα αυτού που διατέθηκε για την εξόφληση του ανεξόφλητου υπόλοιπου του παλιού δανείου και για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από τη χορήγηση του νέου δανείου μέχρι τη λήξη του παλιού δανείου.

Για την αναγνώριση της ανωτέρω έκπτωσης πρέπει στο δανειστικό συμβόλαιο της τράπεζας που χορήγησε το νέο δάνειο να αναγράφονται απαραιτήτως τα εξής στοιχεία:

α) Ο σκοπός του δανείου, δηλαδή ότι το δάνειο χορηγήθηκε για την εξόφληση παλιού στεγαστικού δανείου που είχε χορηγηθεί για απόκτηση πρώτης κατοικίας.

β) Το ανεξόφλητο ποσό του παλιού δανείου.

γ) Ο χρόνος λήξης του παλιού δανείου.

δ) Εννοείται ότι θα αναγράφεται, επίσης ότι και για το νέο δάνειο έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν και για το παλιό δάνειο.

Επίσης, στη βεβαίωση καταβολής τόκων που εκδίδει η τράπεζα που χορήγησε το νέο δάνειο, στο τέλος κάθε έτους, πρέπει - να βεβαιώνεται το ανεξόφλητο ποσό του παλιού δανείου και ο χρόνος λήξης του, καθώς και ότι οι τόκοι αφορούν το τμήμα του νέου δανείου που καταβλήθηκε για εξόφληση του υπόλοιπου ποσού του παλιού δανείου που 5εν είχε εξοφληθεί μέχρι τη σύναψη του νέου δανείου.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, ισχύουν για τόκους που καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

2.- Με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις επεκτείνεται και στην κατηγορία των κοινωνιών κληρονομικού δικαίου από τις κοινωνίες του Αστικού Δικαίου, το δικαίωμα αφαίρεσης από τα κέρδη της κοινωνίας κληρονομικού δικαίου επιχειρηματικής αμοιβής για μέχρι τρεις κοινωνούς, φυσικά πρόσωπα με την απαραίτητη προϋπόθεση όμως ότι στις κοινωνίες αυτές μεταξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικοι κοινωνοί. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα αυτό εξακολουθώ μέχρι και την ενηλικίωση όλων των ανήλικων κοινωνών μελών της κοινωνίας, ενώ διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα αφαίρεσης επιχειρηματικής αμοιβής στις περιπτώσεις αυτές έχουν οι μέχρι τρεις κοινωνοί με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής στη κοινωνία, ανεξάρτητα αν οι κοινωνοί αυτοί είναι τα ανήλικα μέλη αυτής ή όχι και εφόσον βέβαια πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις για αναγνώριση της επιχειρηματικής αμοιβής (δικαίωμα επιχειρηματικής αμοιβής από μία εταιρία ή κοινωνία κτλ.)

Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα αυτό, παρέχεται μόνο στις κοινωνίες εκείνες οι οποίες προέκυψαν από την εφαρμογή των διατάξεων του κληρονομικού δικαίου εφόσον σε αυτές υπάρχουν ανήλικοι κοινωνοί των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

Για τις λοιπές κοινωνίες, αστικού δικαίου που δεν αποτελούν κοινωνίες κληρονομικού δικαίου, δεν αναγνωρίζεται δικαίωμα αφαίρεσης από τα κέρδη επιχειρηματικής αμοιβής, έστω και εάν έχουν ανήλικα μέλη.

3.- Με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 προστίθεται περίπτωση γ΄ στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν. 2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις επιβάλλεται αυτοτελής φορολογία με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) σε κάθε ποσό που καταβάλλεται, πέρα από τα μισθώματα, από το μισθωτή προς τον εκμισθωτή, σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου, είτε αυτό μισθώνεται μόνο του, είτε μισθώνεται μαζί με το ακίνητο και οποιοσδήποτε εξοπλισμός του ή εγκατάσταση που τυχόν διαθέτει.

Η αυτοτελής αυτή φορολογία επιβάλλεται στα ποσά που καταβάλλονται πέρα από τα μισθώματα, είτε κατά την αρχική μίσθωση, είτε κατά την ανανέωση της μίσθωσης του ακινήτου.

Διευκρινίζεται ότι δεν περιλαμβάνεται στην ανωτέρω φορολογία το ποσό της εγγύησης που συνηθέστατα καταβάλλεται κατά το χρόνο σύναψης της μίσθωσης του ακινήτου από το μισθωτή το οποίο αποσκοπεί ως γνωστόν στην καλή εκτέλεση της συναπτόμενης μισθωτικής συμβάσεως η οποία εγγύηση παγίως συμφωνείται να επιστραφεί μετά τη λήξη της μισθώσεως και επομένως δεν έχει το χαρακτήρα ανταλλάγματος για την παραχώρηση του μισθίου.

Όσα αναφέρονται στα επόμενα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2238/1994 σχετικά με την υποβολή της οικείας δήλωσης στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία κτλ., καθώς και όσα αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 81 του ίδιου νόμου, σχετικά με τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων, εφαρμόζονται ανάλογα και σ΄ αυτή την περίπτωση.

Ειδικότερα αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης είναι ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο που μισθώνεται.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, καταβάλλονται από τη δημοσίευση του νόμου Κυβερνήσεως.

4.- Με την παράγραφο 4 του άρθρου περίπτωση στ΄ του άρθρου 17 του Ν. 2238/1994, η οποία αναφέρεται στο τεκμήριο δαπάνης που υπολογίζεται με βάση τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής (περιλαμβανομένων και των ποσών που καταβάλλονται για την εξόφληση υποχρεώσεων από τη χρήση καρτών) με τους τυχόν οικείους τόκους (περιλαμβανομένων και τυχόν τόκων υπερημερίας).

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, για να υπολογισθεί η συνολική δαπάνη του φορολογουμένου ( άρθρα 15, 16, 17, 18 και 19 Ν. 2238/1994) λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής, καθώς και για την εξόφληση υποχρεώσεων από τη χρήση καρτών πιστωτικών ή πληρωμών, εκτός των χρεωστικών καρτών. Στο ποσό της δαπάνης αυτής περιλαμβάνεται και το ποσό των οικείων τόκων στους οποίους περιλαμβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερημερίας. Εξαιρετικά, από το ποσό της δαπάνης που καταβάλλεται για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείου που έχει ληφθεί για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, δεν λαμβάνεται υπόψη, για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, το ποσό του χρεολυσίου που περιλαμβάνεται στην οικεία δαπάνη, κατά το μέρος που αυτό επιμεριστικά αναλογεί στη μέχρι των εκατόν είκοσι τετραγωνικών μέτρων επιφάνεια της πρώτης κατοικίας.

Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ρητά πλέον ότι σε αυτό το τεκμήριο δαπάνης υπάγονται και τα ποσά που καταβάλλονται για την εξόφληση υποχρεώσεων από τη χρήση καρτών πιστωτικών ή πληρωμών (όπως DINERS, κτλ.), έστω και αν η οικεία πίστωση ή υποχρέωση δεν είναι έντοκη ενώ ρητά εξαιρούνται οι χρεωστικές κάρτες.

Με την ίδια παράγραφο ορίζεται, ότι οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1η Ιανουαρίου 1994, και μετά, δηλαδή από τότε που ισχύει η διάταξη που αντικαταστάθηκε.

5.- Με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 προστίθεται περίπτωση ζ΄ στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν. 2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι, από το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα εκπίπτει το ποσό της αποζημίωσης που υποχρεούται να καταβάλλει, βάσει νόμου (Ν. 813/1978, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2041/1992), ο εκμισθωτής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στο μισθωτή επί εμπορικών μισθώσεων κατά τη λύση της μισθωτικής σχέσης ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 60 του Π.Δ. 34/1995 "Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί Εμπορικών μισθώσεων". Το ποσό της αποζημίωσης αυτής εκπίπτει από το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής από αυτό το ίδιο ακίνητο, μέσα στο έτος που καταβλήθηκε η αποζημίωση. Σε περίπτωση που το εισόδημα του συγκεκριμένου ακινήτου του έτους που καταβλήθηκε η αποζημίωση, δεν επαρκεί για να καλύψει την αποζημίωση, το τυχόν αρνητικό ποσό δεν συμψηφίζεται με τυχόν εισοδήματα άλλων ακινήτων, αλλά ούτε και με άλλα θετικά εισοδήματα που αποκτά ο εκμισθωτής από άλλες πήγες (π.χ. μισθοί, εμπορικές επιχειρήσεις κτλ.).

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα κατά ρητή διάταξη και για τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες εταιρίες κτλ.).

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, ισχύουν για αποζημιώσεις που καταβάλλονται από την ημέρα δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6.- Με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 αντικαθίσταται η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Ν. 2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις χαρακτηρίζεται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις εκτός από την επιχειρηματική αμοιβή του ομόρρυθμου εταίρου προσωπικής εταιρίας, του εταίρου διαχειριστή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και η επιχειρηματική αμοιβή του κοινωνού που είναι μέλος κοινωνίας κληρονομικού δικαίου στην οποία μετέχουν και ανήλικοι.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

7.- Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του νομοσχεδίου αυτού, προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του Ν. 2238/1994. Με την συμπλήρωση των προαναφερομένων διατάξεων του νόμου, δεν θεωρείται ότι συντρέχει θέμα υπεργολαβίας και στην περίπτωση που τμήμα του έργου ή εργασίας εκτελείται από εταιρία μέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας ή από κοινοπραξία επιχειρήσεων που είναι μέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 2238/1994 όπως αυτές ισχύουν, επί εισφοράς έργου ή εργασίας, εκ μέρους της αρχικής αναδόχου εταιρίας ή κοινοπραξίας, σε άλλη εταιρία ή κοινοπραξία μέλους αυτής, προκειμένου αυτή να εκτελέσει το έργο, η εισφορά αυτή δεν καλύπτεται από τις διατάξεις αυτές του νόμου και συνεπώς θεωρείται υπεργολαβία.

Επειδή στην πράξη απαντώνται περιπτώσεις δημοπράτησης σημαντικών τεχνικών έργων, τα οποία αναλαμβάνει ως ανάδοχος εταιρία ή κοινοπραξία, που έχει ως μέλη άλλες τεχνικές εταιρίες ή κοινοπραξίες, αντίστοιχα, οι οποίες θα εκτελέσουν τμηματικά εργασίες του όλου έργου, με την προαναφερόμενη νομοθετική συμπλήρωση της περίπτ. α΄ της παραγρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 2238/1994 και προκειμένου όπως στην πράξη κατά την ανάληψη ή δημοπράτηση σημαντικών τεχνικών έργων, διευκολυνθεί τεχνικώς η εξυπηρέτηση των έργων αυτών, δεν θεωρείται ότι συντρέχει ζήτημα υπεργολαβίας και στην περίπτωση που τμήμα του έργου ή εργασίας εκτελείται από εταιρία - μέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας,

ή από κοινοπραξία Επιχειρήσεων που είναι μέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

8.- Με την παράγραφο 8 του άρθρου 4 προστίθενται δύο εδάφια στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του Ν. 2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις υποχρεώνονται οι συμβολαιογράφοι, στις συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάσσονται για τη μεταβίβαση ή με σκοπό τη μεταβίβαση ακινήτων να αναγράφουν, εκτός των λοιπών στοιχείων των αντισυμβαλλομένων και τον αριθμό φορολογικού μητρώου ή τον αριθμό δελτίου ταυτότητας αυτών εάν στερούνται αριθμού φορολογικού μητρώου, οπότε και θα αναγράφεται στη συμβολαιογραφική πράξη ότι κατά δήλωση τους στερούνται αριθμού φορολογικού μητρώου. Στην περίπτωση εγγάμων γυναικών που στερούνται αριθμού φορολογικού μητρώου θα αναγράφεται ο αριθμός της ταυτότητας τους, καθώς και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του συζύγου τους.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, ισχύουν για συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάσσονται από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

9.- Με την παράγραφο 9 του άρθρου 4 προστίθεται παράγραφος 8 στο άρθρο 82 του Ν. 2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις επιβάλλεται για κάθε σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή έργου μεταξύ τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης, αναψυκτηρίων ή συναυλιών και οποιουδήποτε αντισυμβαλλόμενου, για την άσκηση του επαγγέλματος του να καταρτίζεται συμφωνητικό το οποίο κατατίθεται από τον αντισυμβαλλόμενο (κέντρο διασκέδασης κτλ.) του τραγουδιστή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σύνταξη του, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του (για τη φορολογία του κέντρου διασκέδασης κτλ.). Το συμφωνητικό αυτό υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που τα προσκόμισε και το άλλο διαβιβάζεται στον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία του τραγουδιστή δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.

Στο συμφωνητικό αυτό πρέπει να αναγράφονται ο χρόνος έναρξης και η διάρκεσα της σύμβασης, ο αριθμός των εμφανίσεων του τραγουδιστή και το ποσό της αμοιβής του.

Σε κάθε κέντρο διασκέδασης τηρείται από τον εκμεταλλευτή του ιδιαίτερος φάκελος με τα συμφωνητικά που έχουν καταρτιστεί με τους τραγουδιστές που απασχολούνται στο κέντρο και τίθεται κάθε φορά στη διάθεση του φορολογικού ελέγχου.

Αν δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία ή τα στοιχεία που δηλώνονται είναι ανακριβή επιβάλλεται με πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στον υπόχρεο (εκμεταλλευτή του κέντρου διασκέδασης, κ.τ.λ.) πρόστιμο για κάθε παράβαση από διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές μέχρι οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές.

Επίσης, αν δεν κατατεθεί το παραπάνω συμφωνητικό στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, η αμοιβή που καταβλήθηκε στον τραγουδιστή δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του αντισυμβαλλόμενου (εκμεταλλευτού του κέντρου διασκέδασης κ.τ.λ.)

Σε περίπτωση υπογραφής αντιγράφου από το οποίο προκύπτει ότι συμφωνήθηκε ή καταβλήθηκε ποσό αμοιβής ή μισθού στον τραγουδιστή διαφορετικό από εκείνο που αναφέρεται στο συμφωνητικό που κατατέθηκε στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, ανεξάρτητα από τις άλλες κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο, επιβάλλεται σε κάθε αντισυμβαλλόμενο πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της διαφοράς μεταξύ του ποσού της αμοιβής ή μισθού που αναγράφεται στο αντίγραφο και του ποσού της αμοιβής ή μισθού που αναγράφεται στο συμφωνητικό που υποβλήθηκε στη δημόσια οικονομική υπηρεσία. Το αντίγραφο ως προς τις μεταξύ των συμβαλλομένων σχέσεις είναι ανίσχυρο και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα. Εισόδημα για τον τραγουδιστή θεωρείται το μεγαλύτερο από τα ποσά που αναγράφονται στο συμφωνητικό και στο αντίγραφο.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ αμειβόμενου αθλητή γενικά ή προπονητή και οποιουδήποτε τρίτου, καθώς και για τις αμοιβές ή μισθούς που καταβάλλονται στα πρόσωπα αυτά.

Για τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο αυτή κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 87 του Ν. 2238/1994.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, ισχύουν για συμφωνητικά που υπογράφονται από την ημέρα δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συμφωνητικά τα οποία έχουν υπογραφεί πριν από την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου και εξακολουθούν να ισχύουν κατά τη δημοσίευση του, κατατίθενται κατά την παραπάνω διαδικασία στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

10.- Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 4 προστέθηκε στην παράγραφο 1 του άρθρου 103 του Ν. 2238/1994 νέα περίπτωση υπό στοιχείο ιγ΄.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας αυτής περίπτωσης, οι τόκοι που αποκτά η Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίοι προκύπτουν από δάνειο που χορηγεί προς το Ελληνικό Δημόσιο, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθοι όροι:

α) το ως άνω χορηγούμενο δάνειο προέρχεται από ισόποσο δάνειο, το οποίο έχει λάβει προηγούμενα η υπόψη Τράπεζα με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, από το Ταμείο Αποκαταστάσεως του Συμβουλίου της Ευρώπης,

β) και τα δύο ως άνω δάνεια συνάπτονται για το ίδιο χρονικό διάστημα και με το ίδιο επιτόκιο και

γ) στη σχετική σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ της υπόψη Τράπεζας και του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση του ως άνω δανείου, αναφέρονται οι πιο πάνω όροι υπό στοιχεία α΄ και β΄, καθώς και ότι οι τόκοι που αποκτά η δικαιούχος Τράπεζα από αυτό το δάνειο απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος.

Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από την-ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης, με το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, ορίζεται ότι τα αναφερόμενα σε αυτή εφαρμόζονται ανάλογα και για τους τόκους που είτε έχουν προκύψει ή θα προκύψουν από δάνεια τα οποία έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

της νέας αυτής περίπτωσης, οι

11.- Με την παράγραφο 11 του άρθρου 4 προστέθηκε στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2166/1993 νέα περίπτωση υπό στοιχείο στ΄.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του Ν. 2166/1993 εφαρμόζονται και στην περίπτωση συγχώνευσης αστικών συνεταιρισμών του Ν. 1667/1986 με σκοπό την ίδρυση νέου αστικού συνεταιρισμού του ίδιου νόμου. Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή για συγχωνεύσεις αστικών συνεταιρισμών που θα πραγματοποιηθούν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

12.- Με την παράγραφο 20 του άρθρου 4 προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Ν. 2238/1994.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου αυτού εδαφίου, εξαιρετικά, το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, οι οποίες έχουν συσταθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 588/1977 και αποκλειστικό σκοπό έχουν την εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους των ενταγμένων λεωφορείων σε Κ.Τ.Ε.Λ., δεν φορολογείται στο όνομα του νομικού προσώπου της Ε.Π.Ε., αλλά στο όνομα κάθε εταίρου αυτών για το ποσοστό των κερδών που του αναλογεί από τη συμμετοχή του στην εταιρία. Οι διατάξεις του νέου αυτού εδαφίου, όπως ορίζεται με την παράγραφο 21 του ίδιου άρθρου, εφαρμόζονται για τις πιο πάνω εταιρίες περιορισμένης ευθύνης που έχουν συσταθεί μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνουν τα εισοδήματα αυτών των εταιριών που προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 1995 και μετά.

13.- Με τη διάταξη της παραγράφου 28 του νομοσχεδίου προστίθεται νέα διάταξη στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 2238/1994 η οποία είναι σαφής και δεν χρειάζεται ιδιαιτέρα ανάλυση. Αναφέρεται στην αυτοτελή φορολόγηση των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται στους ποδοσφαιριστές και λοιπούς αμειβόμενους αθλητές από τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες και τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία για τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκές ή διεθνείς διοργανώσεις και αποτελούν μέρος των όσων εισπράττουν σε συνάλλαγμα οι Π.Α.Ε. ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία από Ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς για τις διοργανώσεις αυτές.

Η διάταξη αυτή ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: