Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Μαΐου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 104

(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4690

Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

`Αρθρο 1 Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84)
`Αρθρο 2 Κύρωση της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90)
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 3 Επέκταση του ευεργετήματος της έκπτωσης ποσοστού 25% σε εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών μηνός Μαΐου 2020
`Αρθρο 4 Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών - φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών για τον μήνα Μάιο 2020
`Αρθρο 5 Παράταση προθεσμίας ληξιπροθέσμου για αναδρομικώς εισπραχθείσες αποδοχές
`Αρθρο 6 Παράταση προθεσμιών καταβολής φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε προϊόντα καφέ
`Αρθρο 7 Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζομένους στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.) Α.Ε.
`Αρθρο 8 Τροποποίηση του άρθρου 40 του Ν. 4640/2019
`Αρθρο 9 Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων
`Αρθρο 10 Προσθήκη άρθρου 91 Α στον Ν . 4549/2018
`Αρθρο 11 Μείωση συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες
`Αρθρο 12 Επέκταση των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης και στις κοινωνίες, αστικού ή κληρονομικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα
`Αρθρο 13 Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ΄ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 14 Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, αναστολή είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και συμψηφισμός κατά 25% με βεβαιωμένες οφειλές για τους εκμισθωτές ακινήτων
`Αρθρο 15 Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών - φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών
`Αρθρο 16 Φορολογική αντιμετώπιση των εισοδημάτων των κυβερνητών, συγκυβερνητών και μηχανικών αεροσκαφών αεροπορικών εταιρειών με φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, καθώς και της αποζημίωσης των μελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του Ν. 4375/2016
`Αρθρο 17 Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της ΑΑΔΕ για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών
`Αρθρο 18 Ρύθμιση για τη δημιουργία του Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς
`Αρθρο 19 Αναστολή διατάξεων για τη διάθεση προϊόντων σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών
`Αρθρο 20 Έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2020, λόγω πανδημίας
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
`Αρθρο 21 Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
`Αρθρο 22 Τροποποίηση του άρθρου 69 του Ν. 4509/2017
`Αρθρο 23 Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
`Αρθρο 24 Προμήθεια αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης και συναφούς εξοπλισμού και προσαρμογή δημοτικών βρεφικών - παιδικών σταθμών
`Αρθρο 25 Ρύθμιση ζητημάτων συμβάσεων προμηθειών ΟΤΑ α΄ βαθμού για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στα μέσα αστικής συγκοινωνίας
`Αρθρο 26 Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
`Αρθρο 27 Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
`Αρθρο 28 Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών και χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων
`Αρθρο 29 Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019
`Αρθρο 30 Προϋποθέσεις χορήγησης τακτικού επιδόματος ανεργίας σε ειδικές περιπτώσεις
`Αρθρο 31 Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
`Αρθρο 32 Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης
`Αρθρο 33 Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης
`Αρθρο 34 Δικαίωμα ένταξης στον μηχανισμό στήριξης εργαζομένων που διατελούν σε άδεια
`Αρθρο 35 Δυνατότητα χρήσης μειωμένου ωραρίου εργασίας γονέων ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο
`Αρθρο 36 Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες
`Αρθρο 37 Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020
`Αρθρο 38 Παράταση της αναστολής προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου
`Αρθρο 39 Παράταση θητείας ΔΣ Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος και των ΔΣ των Σωματείων και Ενώσεων Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου
`Αρθρο 40 Οικονομική ενίσχυση λόγω νοσηλείας
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 41 Αποδοχές απασχολούμενου ιατρικού προσωπικού της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
`Αρθρο 42 Οργανισμοί λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας
`Αρθρο 43 Διοίκηση Υγειονομικών Περιφερειών
`Αρθρο 44 Ενταλματοποίηση και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών
`Αρθρο 45 Επιτροπή Αξιολόγησης
`Αρθρο 46 Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
`Αρθρο 47 Απαλλαγή υποχρέωσης ιατρών υπαίθρου
`Αρθρο 48 Ρυθμίσεις θεμάτων νοσοκομείων ΕΣΥ, κέντρων υγείας και ΟΚΑΝΑ
`Αρθρο 49 Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε προσωπικό απασχολούμενο σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ ή κλινικές ασθενών από κορωνοϊό COVID-19
`Αρθρο 50 Θέσεις Προϊσταμένων στη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας
`Αρθρο 51 Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης για παροχές ασθένειας σε είδος που χορηγήθηκαν σε ασφαλισμένους κρατών - μελών της Ε.Ε., χωρών ΕΟΧ και Ελβετίας
`Αρθρο 52 Δαπάνες για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας
`Αρθρο 53 Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού φύλαξης και σίτισης του Υπουργείου Υγείας
`Αρθρο 54 Σύσταση θέσεων Μ . Ε . Θ .
`Αρθρο 55 Λήψη δειγμάτων από Κ.ΟΜ.Υ. και Γ.Γ.Π.Π. για επιδημιολογικούς λόγους και καταχώρηση δεδομένων στο Εθνικό Μητρώο COVID-19
`Αρθρο 56 Σύσταση θέσεων ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού
`Αρθρο 57 Κατάρτιση ηλεκτρονικών καταλόγων επικουρικού προσωπικού φορέων υπηρεσιών υγείας
`Αρθρο 58 Σύσταση θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών -Προϋποθέσεις απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότητας και εξειδίκευσης
`Αρθρο 59 Εποπτεία προγράμματος νοσηλευτικών ειδικοτήτων - Συντονιστές εκπαίδευσης -Απονομή τίτλου ειδικότητας
`Αρθρο 60 Έγκριση προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών για τη στελέχωση των Μ.Ε.Θ. - Μ.Ε.Ν.Ν.
`Αρθρο 61 Ανάκληση της βεβαίωσης ή της άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος
`Αρθρο 62 Νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας που υπηρετούν σε Αρχές του εξωτερικού εκτός ΕΕ
`Αρθρο 63 Παράταση ισχύος συμβάσεων για κάλυψη έκτακτων αναγκών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
`Αρθρο 64 Διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών στην ξηρά
`Αρθρο 65 Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
`Αρθρο 66 Ρυθμίσεις περί αποφαινομένων οργάνων δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών
`Αρθρο 67 Αποζημίωση εμπορικών πτήσεων Απριλίου και Μαΐου 2020
`Αρθρο 68 Ειδικές διατάξεις για πτήσεις εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών όπου έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας
ΜΕΡΟΣ Ζ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
`Αρθρο 69 Σύγκληση Συμβουλίων Κρίσεων Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.
`Αρθρο 70 Μεταθέσεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
`Αρθρο 71 Προμήθειες στον τομέα της ασφάλειας
ΜΕΡΟΣ Η΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 72 Προκήρυξη εκλογών
ΜΕΡΟΣ Θ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 73 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΜΕΡΟΣ Ι΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
`Αρθρο 74 Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης
`Αρθρο 75 Διατάξεις για την επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων
`Αρθρο 76 Διατάξεις για τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο
`Αρθρο 77 Διατάξεις για τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 78 Απασχόληση συνταξιούχων και απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, λόγω αγροτικής δραστηριότητας με ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ
ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 79 Επιχορήγηση φορέων και σωματείων για δράσεις τουριστικής ανάπτυξης και προβολής
`Αρθρο 80 Θέματα συμβάσεων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.
`Αρθρο 81 Κατάργηση διάταξης περί σύστασης της Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων
`Αρθρο 82 Ρύθμιση λειτουργίας καταστημάτων
`Αρθρο 83 Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους»
ΜΕΡΟΣ ΙΓ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 84 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2020
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: