Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 166

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4829

Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

`Αρθρο 1 Σκοπός - Αντικείμενο
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ
`Αρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 3 Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ
`Αρθρο 4 Σεβασμός δικαιωμάτων πολιτών
`Αρθρο 5 Υποχρεώσεις των θεσμικών φορέων
`Αρθρο 6 Εκπρόσωπος συμφερόντων
`Αρθρο 7 Δικαιώματα και υποχρεώσεις εκπροσώπων συμφερόντων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
`Αρθρο 8 Μητρώο Διαφάνειας
`Αρθρο 9 Εγγραφή στο Μητρώο
`Αρθρο 10 Ετήσια δήλωση άσκησης δραστηριοτήτων επιρροής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
`Αρθρο 11 Αρμοδιότητες Εποπτεύουσας Αρχής
`Αρθρο 12 Κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
`Αρθρο 13 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
`Αρθρο 14 Πεδίο εφαρμογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
`Αρθρο 15 Γενική απαγόρευση και εξαιρέσεις
`Αρθρο 16 Κυριότητα δώρων
`Αρθρο 17 Καταγραφή και δημοσιοποίηση δώρων
`Αρθρο 18 Διαχείριση και αξιοποίηση των δώρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
`Αρθρο 19 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
`Αρθρο 20 Αποκατάσταση ακεραιότητας Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας -Μεταβατική διάταξη
`Αρθρο 21 Ηθική αμοιβή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.
`Αρθρο 22 Δικαίωμα υπογραφής ή προσυπογραφής εγγράφων προσωπικού ειδικότητας γεωτεχνικού
`Αρθρο 23 Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δημόσιων ερευνητικών οργανισμών
`Αρθρο 24 Διορισμός συγγενούς αποβιώσαντος στο Δημόσιο - Τροποποίηση της παρ. 20 του άρθρου 14 του Ν. 2266/1994
`Αρθρο 25 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και σύμβασης μίσθωσης έργου
`Αρθρο 26 Προσωπικό ΚΕ.Π.Ε. - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 199 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
`Αρθρο 27 Ρύθμιση θεμάτων μουσικών Ο.Τ.Α. -Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 4483/2017
`Αρθρο 28 Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) - Τροποποίηση της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26)
`Αρθρο 29 Διαδικασία πολιτογράφησης -Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 3284/2004
`Αρθρο 30 Πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 10 του Ν. 3284/2004
`Αρθρο 31 Διάθεση παραβόλων - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 3838/2010
`Αρθρο 32 Δυνατότητα πληρωμής συμβάσεων αναφορικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)
`Αρθρο 33 Διάρκεια ισχύος του προϋπολογισμού των δήμων -Επιτρεπόμενες δαπάνες -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του ν. 3463/2006
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
`Αρθρο 34 Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς
`Αρθρο 35 Οικονομική στήριξη ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης - Τροποποίηση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3α του άρθρου 86 του Ν. 4674/2020 (Α΄ 53)
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 36 Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού -Τροποποίηση των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021
`Αρθρο 37 Κυρώσεις για ψευδές πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 ή ψευδή βεβαίωση νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19
`Αρθρο 38 Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 39 Προσδιορισμός ανώτατου ορίου τιμής χρέωσης για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας (rapid test) -Τροποποίηση της περ. β) της παρ. 5 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου του Ν. 4812/2021
`Αρθρο 40 Ενίσχυση επιχειρήσεων του πολιτισμού -Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 70 του Ν. 4745/2020
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 41 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2021
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2021
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: