Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 110
17 Μαΐου 2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ AΡΙΘ.3016

Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
`Αρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
Α. Διοικητικό Συμβούλιο
`Αρθρο 2 Υποχρεώσεις - Καθήκοντα
`Αρθρο 3 Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 4 Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 5 Αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών
Β. Εσωτερικός κανονισμός και εσωτερικός έλεγχος
`Αρθρο 6 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
`Αρθρο 7 Οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου
`Αρθρο 8 Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου
Γ. Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 9 Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών -Αποκλίσεις στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων
`Αρθρο 10 Συνέπειες παραβίασης των διατάξεων του παρόντος
`Αρθρο 11 Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΊΟΥ
`Αρθρο 12 Μισθολογική πολιτική έτους 2002
`Αρθρο 13 `Αλλες μισθολογικές ρυθμίσεις
`Αρθρο 14 Υλοποίηση συλλογικών συμφωνιών
`Αρθρο 15 Επιδόματα Ε.Ο.Τ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
`Αρθρο 16 Σύσταση - επωνυμία - διάρκεια - έδρα
`Αρθρο 17 Σκοπός
`Αρθρο 18 Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές
`Αρθρο 19 Γενική Συνέλευση
`Αρθρο 20 Διοικητικό Συμβούλιο
`Αρθρο 21 Έσοδα της εταιρείας
`Αρθρο 22 Προϋπολογισμός - Απολογισμός
`Αρθρο 23 Λειτουργική και διοικητική υποστήριξη
`Αρθρο 24 Έργα, προμήθειες, υπηρεσίες και εκμισθώσεις
`Αρθρο 25 Τελικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 26 Ρυθμίσεις στη Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων
`Αρθρο 27 Μέτρα κοινωνικής πολιτικής
`Αρθρο 28 Ρυθμίσεις για την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων
`Αρθρο 29 Ρύθμιση για την Ε.Α.Β. Α.Ε.
`Αρθρο 30
`Αρθρο 31
`Αρθρο 32
`Αρθρο 33 Προσθήκη στο Ν. 2860/2000
`Αρθρο 34 Προσθήκη στο Ν. 1882/1990
`Αρθρο 35 Εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων
`Αρθρο 36
`Αρθρο 37 Μισθολογικές προαγωγές στρατιωτικών
`Αρθρο 38
`Αρθρο 39
`Αρθρο 40
`Αρθρο 41

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: