Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 4664/2020 - Άρθρο 21

7. α. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφισβήτησης περί του ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης από το Ελληνικό Δημόσιο, η «ΛΑΡΚΟ» και το Ελληνικό Δημόσιο μπορούν να υπαγάγουν τη διαφορά σε διαιτησία, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Στην περίπτωση αυτήν, ο ειδικός διαχειριστής, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της αμφισβήτησης, επιδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την κλήση σε διαιτησία και υπογράφεται σχετική συμφωνία διαιτησίας, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επίδοση της κλήσης, παραπέμποντας στους όρους διαιτησίας του παρόντος και περιλαμβάνοντας τα ονόματα των διαιτητών που ορίζουν το Ελληνικό Δημόσιο και ο ειδικός διαχειριστής. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας περί διαιτησίας, ο ειδικός διαχειριστής έχει υποχρέωση, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών να προσεπικαλέσει, ώστε να αποτελέσουν κύρια (διάδικα) μέρη στην ανοιγείσα διαιτητική διαδικασία, τυχόν εμπραγμάτως ασφαλισμένους πιστωτές, των οποίων οι εξασφαλισμένες εμπραγμάτως απαιτήσεις στηρίζονται σε πραγματική ή/και νομική αιτία που αποτελεί αντικείμενο της διαιτητικής διαφοράς, με επίδοση προς αυτούς της συμφωνίας διαιτησίας.

β. Οι εμπραγμάτως ασφαλισμένοι πιστωτές που μετέχουν νόμιμα στη διαιτητική διαδικασία ή έχουν προσεπικληθεί αλλά δεν παρίστανται, θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύονται από εκείνους που παρίστανται και δεσμεύονται από το αποτέλεσμα της δίκης, η δε διαιτητική απόφαση εκτείνεται και σε αυτούς έχοντας την ίδια ισχύ για όλους, ως προς το ουσιαστικό ή/και το νομικό ζήτημα που κρίθηκε, καθώς επίσης και ως προς ζητήματα που κρίθηκαν παρεμπιπτόντως και αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση του κυρίου ζητήματος. Σε περίπτωση που κατά την έναρξη της διαιτητικής διαδικασίας εκκρεμεί επίλυση της ίδιας ή συναφούς ή σχετιζόμενης με το αντικείμενο της διαιτησίας διαφοράς ενώπιον των πολιτικών ή/και διοικητικών δικαστηρίων από οποιοδήποτε από τα μέρη ή τους προσεπικαλούμενους, τότε και οι εν λόγω διαφορές παραπέμπονται από τα αρμόδια δικαστήρια στο διαιτητικό δικαστήριο του παρόντος. Αν μετά την έναρξη αυτής επιδιωχθεί η επίλυση της ίδιας ή συναφούς ή σχετιζόμενης με το αντικείμενο της διαιτησίας διαφοράς ενώπιον των πολιτικών ή/και διοικητικών δικαστηρίων από οποιοδήποτε από τα μέρη ή τους προσεπικαλούμενους, τα αρμόδια δικαστήρια απορρίπτουν ως απαράδεκτα οιαδήποτε εισαγωγικά της δίκης δικόγραφα. Σε κάθε περίπτωση, η διαιτητική διαδικασία δεν αναστέλλεται και μετά την έκδοση διαιτητικής απόφασης δεν αναστέλλεται η εκτέλεση αυτής.

γ. Η κλήση του ειδικού διαχειριστή προς τυχόν προσεπικαλούμενους εμπραγμάτως ασφαλισμένους πιστωτές για συμμετοχή σε διαιτησία και ορισμό διαιτητών κατά τους όρους του παρόντος, επιδίδεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη συμφωνία διαιτησίας, και με την επίδοση της κλήσης άρχεται η διαιτητική διαδικασία. Διαιτητές ορίζονται ένας (1) ανώτατος Δικαστής του Αρείου Πάγου, τον οποίο ορίζει ελευθέρως το Ελληνικό Δημόσιο, ένας (1) ανώτατος Δικαστής του Συμβουλίου της Επικράτειας, τον οποίο ορίζει ελευθέρως ο ειδικός διαχειριστής, ένας (1) ανώτατος Δικαστής του Αρείου Πάγου ή Συμβουλίου της Επικράτειας, τον οποίο ορίζουν ελευθέρως οι εμπράγματοι πιστωτές και δύο (2) διαιτητές εκ του καταλόγου διαιτητών που τηρείται κατ΄ άρθρον 879 ΚΠολΔ στο Πρωτοδικείο της καταστατικής έδρας της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας, τους οποίους ορίζουν οι ως άνω ανώτατοι Δικαστές (πενταμελής σύνθεση). Επιδιαιτητής ορίζεται εκ των ανωτέρω, ο κατά βαθμόν ανώτερος ή επί ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος. Εφόσον οι εμπραγμάτως ασφαλισμένοι πιστωτές δεν μετέχουν στη διαδικασία, οι δύο (2) διαιτητές που ορίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο και τη «ΛΑΡΚΟ» ορίζουν έναν (1) επιδιαιτητή έκ των Προέδρων ή Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της Επικράτειας, ανώτερου κατά βαθμόν ή κατά αρχαιότητα των διαιτητών. Σε περίπτωση διαφωνίας, επιδιαιτητής ορίζεται ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και η σύνθεση του Διαιτητικού Δικαστηρίου είναι τριμελής.

δ. Ο ορισμός των διαιτητών και η αποδοχή του διορισμού τους πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για έκαστο μέρος το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επίδοση της κλήσης ή προσεπίκλησης σε αυτό. Αν εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας δεν οριστεί διαιτητής από κάποιο από τα μέρη ή δεν γίνει αποδεκτός ο ορισμός του, η προθεσμία παρατείνεται για δύο (2) επιπλέον εργάσιμες ημέρες. Αν παρέλθει άπρακτη και η εν λόγω προθεσμία, τότε η διαιτησία διεξάγεται από τους διαιτητές που έχουν εμπροθέσμως οριστεί και αποδεχτεί τον ορισμό τους. Ο Γραμματέας του διαιτητικού δικαστηρίου, ορίζεται κατόπιν συμφωνίας των διαιτητών που έχουν ορίσει ο ειδικός διαχειριστής και το Ελληνικό Δημόσιο.

ε. Με τη διαιτητική απόφαση γίνεται ο καθορισμός της αμοιβής και των εξόδων διαιτησίας, στα οποία περιλαμβάνεται και η αμοιβή του γραμματέα. Το ύψος της αμοιβής όλων των διαιτητών και επιδιαιτητών, καθώς και του γραμματέα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ. Κάθε μέρος έχει υποχρέωση προκαταβολής του μισού της αμοιβής του διαιτητή που έχει ορίσει. Στην περίπτωση που ο διαιτητής / επιδιαιτητής επιλέγεται από κοινού τότε και το ποσό της προκαταβολής καταβάλλεται εξ ημισείας. Το ποσό της προκαταβολής σε κάθε περίπτωση προσδιορίζεται από το διαιτητικό δικαστήριο και καταχωρίζεται στα πρακτικά. Η διαιτητική απόφαση ορίζει και τα μέρη που είναι υπόχρεα για την καταβολή της αμοιβής και των εξόδων.

στ. Οι διαιτητές υποχρεούνται να περατώσουν τη διαιτησία εντός τριών (3) μηνών από την επίδοση της κλήσης για διαιτησία. Η διαιτητική απόφαση έχει ισχύ τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Προσβολή της διαιτητικής απόφασης επιτρέπεται μόνο αν αυτή είναι αντίθετη σε κανόνες δημόσιας τάξης ή στα χρηστά ήθη ή αν περιέχει αντιφατικές διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, ασκείται αγωγή ακύρωσης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου της καταστατικής έδρας της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση και η αγωγή εκδικάζεται κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2 β του παρόντος, καθ΄ ο μέρος δεν έρχεται σε σύγκρουση με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Η προσβολή της διαιτητικής απόφασης δεν αναστέλλει την εκτέλεση αυτής.

ζ. Στη διαιτησία δεν εφαρμόζονται, καθ΄ ο μέρος έρχονται σε σύγκρουση με τις ειδικές διατάξεις του παρόντος, τα άρθρα του ΚΠολΔ που αφορούν στη διαιτησία, με την εξαίρεση των άρθρων 880 παράγραφος 1, 881, 886, 887, 890, 891, 892, 893, 895 παράγραφος 1, 896 ΚΠολΔ, τα οποία εφαρμόζονται συμπληρωματικά.

η. Το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει στη διαιτησία κατά τα ανωτέρω, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 49 παράγραφος 1 του Εισαγωγικού Νόμου του ΚΠολΔ, ως ισχύει και του άρθρου 16 παράγραφος 2 του Ν. 4110/2013 (Α΄ 17). Τα έξοδα της διαιτησίας καλύπτονται ως έξοδα της ειδικής διαχείρισης.

θ. Ειδικώς, σε περίπτωση που αποτελεί αντικείμενο της διαιτησίας η κυριότητα επί οιωνδήποτε ακινήτων (συμπεριλαμβανομένων ορυχείων, μεταλλείων κ.λπ.), η διαιτητική απόφαση μεταγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο επιμελεία του νικητή διάδικου μέρους. Εφόσον κριθεί ότι η κυριότητα δεν ανήκει στη «ΛΑΡΚΟ», τότε τυχόν υφιστάμενα βάρη στα εν λόγω ακίνητα εξαλείφονται διά της μεταγραφής της διαιτητικής απόφασης, άνευ άλλων διατυπώσεων, ιδίως, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικασία εξάλειψης ή προηγούμενη συναίνεση πιστωτών.

ι. Μετά την έκδοση της διαιτητικής απόφασης, ο ειδικός διαχειριστής καταρτίζει οριστική έκθεση απογραφής του ενεργητικού και του παθητικού της «ΛΑΡΚΟ». Παράλληλα, ο διαχειριστής δημοσιεύει πρόσκληση για αναγγελία και καταρτίζει προσωρινό πίνακα κατάταξης πιστωτών και εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 9 του παρόντος.


Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: