Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1196
22 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1124

Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (N. 4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170Α΄), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του N. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α΄).

Σημ.Ε.Ο.Ε7: Στην ΠΟΛ. 1124/11-6-2015 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1196/22-6-2015 (τεύχος Β΄), στις σελίδες 13040, 13042, 13044, 13046, 13048, 13050, 13052, 13065, 13069 και 13072 διορθώνεται: το εσφαλμένο: «Οικονομικό έτος» στο ορθό: «Φορολογικό έτος» (Διορθώσεις Σφαλμάτων ΦΕΚ Β΄ 1746/19-8-2015).

Σημ.Ε.Ο.Ε7: Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1036/2017 (9-3-2017), κατά το φορολογικό έλεγχο επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του N.4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251), για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014 και μετά, θα εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Ελέγχου του παραρτήματος ΙΙΙ της ΠΟΛ. 1124/18.6.2015 .

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170Α΄), όπως ισχύουν, καθώς και τα υπ΄ αριθμ. 1548.ΕΞ/1802οικ./23.10.2014, 1933ΕΞ/10.11.2014, 203οικ/ 1152οικ./5.6.2015 και 1225/15.6.2015 έγγραφα της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170Α΄), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 27 , 28 , 30 , 31 , 32 , 36 και 37 του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170Α΄), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της παρ. 40 του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 1 του Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85Α΄).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170Α΄), όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167Α΄), όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του Ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α΄) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (Φ.Ε.Κ. 37Α΄), όπως ισχύουν.

9. Τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 (Φ.Ε.Κ. 91Α΄), όπως ισχύουν.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45Α΄), όπως ισχύουν.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170Α΄), όπως ισχύουν.

12. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170Α΄), όπως ισχύουν.

13. Την υπ΄ αριθμ. 57971/1060/20.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 2170B΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

14. Την υπ΄ αριθμ. 20/25.6.2014 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Φ.Ε.Κ. 360/ΥΟΔΔ/25.6.2014) σχετικά με την επιλογή και το διορισμό Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

15. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύουν.

16. Την αριθμ. Δ6Α 1015213ΕΞ 2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. 130B΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

17. Την αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 478/2014, 558/2014 και 697/2015) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης"», όπως ισχύει.

18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1 Ετήσιο Πιστοποιητικό και Πρόγραμμα Ελέγχου
`Αρθρο 2 Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την αλήθεια των φορολογικών εγγράφων
`Αρθρο 3 Περιεχόμενο Ετήσιου Πιστοποιητικού
`Αρθρο 4 Τεκμηρίωση ελέγχου εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία
`Αρθρο 5 Τύπος της Εκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης
`Αρθρο 6 Οργανωτικό πλαίσιο, διαδικασίες εφαρμογής και παρακολούθηση των ελέγχων
`Αρθρο 7 Περιεχόμενο Εκθέσεων Φορολογικής Συμμόρφωσης
`Αρθρο 8 Λοιπά θέματα
`Αρθρο 9 Εναρξη Ισχύος

Η απόφαση αυτή, μαζί με τα Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2015
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: