Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Μαΐου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 76

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 5111

Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2251/1994
`Αρθρο 3 Ανακοινώσεις μείωσης τιμής - Προσθήκη άρθρου 9ι στον Ν. 2251/1994
`Αρθρο 4 Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του άρθρου 9ι - Προσθήκη άρθρου 9ια στον Ν. 2251/1994
`Αρθρο 5 Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 10δ του Ν. 2251/1994
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
`Αρθρο 6 Δημοσίευση αποφάσεων επιβολής κυρώσεων στο πλαίσιο της εποπτείας αγοράς των βιομηχανικών προϊόντων - Προσθήκη άρθρου 25Α στον Ν. 4801/2021
`Αρθρο 7 Συμπλήρωση Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας - Τροποποίηση άρθρου 48ΣΤ Ν. 4442/2016
`Αρθρο 8 Συμπλήρωση παραρτήματος περιγραφής δραστηριοτήτων - Τροποποίηση Παραρτήματος Ι Ν. 4442/2016
`Αρθρο 9 Εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής - Τροποποίηση άρθρου 8 Ν. 4302/2014
`Αρθρο 10 Παράταση προθεσμίας θεώρησης αδειών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων - Τροποποίηση άρθρου 145 Ν. 4887/2022
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 4887/2022 ΚΑΙ 4399/2016
`Αρθρο 11 Προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ) 1315/2023 σχετικά με το ύψος των χορηγούμενων ενισχύσεων - Τροποποίηση άρθρου 10 ν. 4887/2022
`Αρθρο 12 Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 23 Ν. 4887/2022
`Αρθρο 13 Δυνατότητα χαμηλότερου ποσοστού ενίσχυσης, συγκριτικής ή άμεσης αξιολόγησης και δυνατότητα υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε διαφορετικές περιοχές -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 30 Ν. 4887/2022
`Αρθρο 14 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για την παρακολούθηση της εξέλιξης επενδυτικών σχεδίων - Τροποποίηση άρθρου 129 Ν. 4887/2022
`Αρθρο 15 Απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας - Τροποποίηση παρ. 3, προσθήκη παρ. 3α στο άρθρο 19 του Ν. 4399/2016
`Αρθρο 16 Δυνατότητα επιβολής μερικής κύρωσης σε περίπτωση αλλαγής τόπου εγκατάστασης της επένδυσης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 23 Ν. 4399/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
`Αρθρο 17 Πιστοποίηση επάρκειας στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων
`Αρθρο 18 Υλοποίηση δράσεων/έργων ενισχύσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 127 Ν. 4964/2022
`Αρθρο 19 Επιλογή εισηγητών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 12 Ν. 3959/2011
`Αρθρο 20 Ρύθμιση προκηρύξεων για πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης
`Αρθρο 21 Παράταση αποσπάσεων για τη στελέχωση της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12 Ν. 4712/2020
`Αρθρο 22 Ανάληψη δαπανών του κτιρίου επί της οδού Νίκης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
`Αρθρο 23 Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κακοκαιρία "Daniel" στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»
`Αρθρο 24 Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Κύκλος 2Β: Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν»
`Αρθρο 25 Ρυθμίσεις για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 26 Φορέας κατασκευής και πρόβλεψη υποβοήθησης - Τροποποίηση παρ. 2 και αντικατάσταση παρ. 14 άρθρου 25 Ν. 5049/2023
`Αρθρο 27 Πραγματοποίηση εργασιών πριν από τον προσδιορισμό αποζημίωσης -Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 7Α Ν. 2882/2001
`Αρθρο 28 Δυνατότητα δήλωσης δευτερευουσών θέσεων εκπομπής ραδιοφωνικών σταθμών -Τροποποίηση άρθρου 65 Ν. 4155/2013
`Αρθρο 29 Διαδικασία κατ΄ εξαίρεση χορήγησης δευτερεύουσας συχνότητας εκπομπής παραμεθόριων ραδιοφωνικών σταθμών -Προσθήκη άρθρου 65Α στον ν. 4155/2013
`Αρθρο 30 Αδειοδότηση κεραιοσυστημάτων ραδιοφωνικών σταθμών - Δήλωση μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων - Τροποποίηση άρθρου 61 Ν. 4313/2014
`Αρθρο 31 Καταβολή τελών σε επιβαρυμένους με μεταναστευτικές ροές Δήμους -Τροποποίηση άρθρου 195 Ν. 4662/2020
`Αρθρο 32 Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού και διατήρηση θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου -Τροποποίηση άρθρου 20 Ν. 4354/2015
`Αρθρο 33 Αύξηση των οργανικών θέσεων των παρέδρων - πρωτοδικών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
`Αρθρο 34 Θητεία των οργάνων διοίκησης του δημόσιου τομέα - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 Ν. 5062/2023
`Αρθρο 35 Επιχορήγηση μεταφορικού κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων - Τροποποίηση παρ. 1, 4 και 6 άρθρου 81 Ν. 4949/2022
`Αρθρο 36 Δαπάνες μετακίνησης αστυνομικού προσωπικού για κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών - Τροποποίηση άρθρου 74 Ν. 5108/2024
`Αρθρο 37 Υλοποίηση δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις για τον καρκίνο του παχέος εντέρου»
`Αρθρο 38 Στελέχωση ασθενοφόρων ΕΚΑΒ με διάθεση σπουδαστών του ΙΕΚ ΕΚΑΒ - Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 54 του Ν. 4368/2016
`Αρθρο 39 Προσθήκη του Εθνικού Κέντρου `Αμεσης Βοήθειας και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας στους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας με δυνατότητα παροχής υπηρεσιών με απόδειξη παροχής υπηρεσιών -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 41 Ν. 4058/2012
`Αρθρο 40 Περιορισμός τόκου ρυθμιζόμενων οφειλών -Προσθήκη περ. 3Α στην υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013
`Αρθρο 41 Λήψη άδειας απόπλου και δήλωση κατάπλου για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με Δελτίο Κίνησης Αορίστου Ισχύος - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 14 Ν. 4926/2022
`Αρθρο 42 Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 43 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 44 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2024
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2024
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: