Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

15/5/2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/2018
ΘΕΜΑ:

Ενημέρωση εργοδοτών- ασφαλισμένων για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν. 4498/2017 (ΦΕΚ 172/16-11-2017 τΑ) και απεικόνιση της ασφάλισης στην ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΑΚΑ) και την ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΚΕ) του ΕΔΟΕΑΠ.

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις των άρθρων 20 , 21 και 24 του Ν. 4498/2017 (ΦΕΚ 172/16-11-2017 τ.Α΄) "Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις" τροποποιήθηκαν διατάξεις του Α.Ν. 248/1967(ΦΕΚ 243/30-12-1967 τ.Α΄), που διέπει τον ΕΔΟΕΑΠ. Επίσης με την αριθμ Φ20155/25187/δ16.624/2-5-2018 (ΦΕΚ 1582/8-5-2018 Τ.Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενεκρίθη ο προβλεπόμενος από τις προαναφερόμενες διατάξεις Κανονισμός Είσπραξης Εσόδων ΕΔΟΕΑΠ.

Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες.

1. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ.

1. Στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπάγονται υποχρεωτικώς:

A. Στον κλάδο της επικουρικής ασφάλισης (παροχή μηνιαίας επικούρησης):

α) Όλα τα μέλη έως της ενάρξεως της εφαρμογής του νόμου 4498 /2017 (τακτικά, συνταξιούχα, πάρεδρα και δόκιμα) της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης.

β) Οι μισθωτοί και οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 (εξαιρουμένων των αμοιβών από πνευματικά δικαιώματα) σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής, εκπομπής ή μετάδοσης, καθώς και οι μισθωτοί σε πρακτορεία ειδήσεων και οι μισθωτοί δημοσιογράφοι σε γραφεία τύπου. Από την ασφάλιση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται όσοι υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση των αλληλοβοηθητικών σωματείων με την επωνυμία «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας -Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.)

γ) οι ιδιοκτήτες, εταίροι, μέτοχοι των επιχειρήσεων της περίπτωσης β΄, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης, και έως δύο (2) φυσικά πρόσωπα ανά μέσο, με βάση το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιό τους, κατόπιν αιτήσεώς τους.

δ) Το τακτικό υπαλληλικό προσωπικό των Ενώσεων Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Μακεδονίας-Θράκης.

ε) Το τακτικό υπαλληλικό προσωπικό των Ενώσεων Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

στ) Το τακτικό υπαλληλικό προσωπικό της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

ζ) Το τακτικό προσωπικό του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Β. Στον κλάδο υγείας του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π υπάγονται για παροχή ιατροφαρμακευτικής-νοσοκομειακής περίθαλψης τα πρόσωπα της παραγράφου 1.Α., οι συνταξιούχοι του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., καθώς και το απασχολούμενο υπαλληλικό προσωπικό του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 3655/2008.

Γ. Στον κλάδο πρόνοιας του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π υπάγονται για εφάπαξ παροχή τα πρόσωπα της παραγράφου 1Αα΄και όσα από τα πρόσωπα της παραγράφου 1.Α. ήταν ήδη ασφαλισμένα στον κλάδο πρόνοιας του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ή άλλου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης μέχρι την 30/11/2017.

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η ανάλυση των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. έχει ως κατωτέρω:

α) Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισμένων ορίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζομένου.

β) Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης υγείας ασφαλισμένων ορίζεται σε ποσοστό 2,55% για τον ασφαλισμένο και 4,55% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζομένου.

γ) Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης πρόνοιας των ασφαλισμένων ορίζεται σε ποσοστό 1% επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζομένου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΕΩΣ ΤΗΝ 30/11/2017 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1/12/2017 ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

3,50%

3,50%

7,00%

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

2,55%

4,55%

7,10%

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1,00%

0,00%

1,00%

ΣΥΝΟΛΟ

7,05%

8,05%

15,10%

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τα πρόσωπα που ήταν ήδη ασφαλισμένα στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. έως 30/11/2017 υπολογίζονται αναδρομικά από 1.1.2017 και καταβάλλονται σε δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων καταβάλλεται μέχρι τις 31.12.2017. Οι υπόχρεοι έως 30.11.2017 εργοδότες οφείλουν να υποβάλλουν στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. συμπληρωματική σχετική κατάσταση.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ΑΠΟ 1/12/2017 ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

3,50%

3,50%

7,00%

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

2,55%

4,55%

7,10%

ΣΥΝΟΛΟ

6,05%

8,05%

14,10%

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Ε.Φ.Κ.Α. ΤΗΣ Α΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Ν. 3655/2008.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

2,55%

4,55%

7,10%

ΣΥΝΟΛΟ

2,55%

4,55%

7,10%

3. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ.

Οι ήδη απογραμμένοι εργοδότες στον ΕΦΚΑ θεωρούνται και απογραμμένοι στον ΕΔΟΕΑΠ. Νέοι εργοδότες θα απογράφονται στα αρμόδια υποκαταστήματα μισθωτών του ΕΦΚΑ στην ασφαλιστική περιοχή που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης με αντίστοιχη ενημέρωση του ΕΔΟΕΑΠ. Οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων εργοδότη θα πρέπει να γνωστοποιείται και στον ΕΔΟΕΑΠ.

4. ΥΠΟΧΡΕΟΙ, ΤΡΟΠΟΣ και ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΑΚΑ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΚΕ)

Οι υπόχρεοι εισφορών υποβάλλουν στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και τηρούν ανά είδος εισφορών:

α) Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (ΑΚΑ) που αφορά στην ασφάλιση των εργαζομένων και αναφέρεται στις εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2α του ΑΝ 248/1967 και όπως τροποποιήθηκε με το Ν 4498/2017 και ισχύει.

β) Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων (ΑΚΕ) που αφορά στην δήλωση της εργοδοτικής εισφοράς εκ ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών, κατά το μέρος που προέρχεται από την αμιγή δραστηριότητα Επιχείρησης ή Εκμετάλλευσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2α του ΑΝ 248/1967 όπως τροποποιήθηκε με το Ν 4498/2017 και ισχύει. Ο εργοδότης θα καταχωρεί τον ετήσιο κύκλο εργασιών (τζίρος) και τις αντίστοιχες εισφορές για λόγους ελέγχου ορθότητας και σε περίπτωση ασυμφωνίας θα εμφανίζεται μήνυμα λάθους. Επίσης, τονίζεται ότι υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης του τζίρου μόνο κατά την υποβολή της κανονικής ΑΚΕ και όχι τυχόν συμπληρωματικών.

Για την «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» ειδικότερα, η εργοδοτική εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί των ετήσιων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του ανταποδοτικού τέλους, αφού αφαιρεθεί το δημοσιονομικό πλεόνασμα και το μέρισμα που καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως τα ποσά αυτά αποτυπώνονται στον οριστικό απολογισμό χρήσης της ΕΡΤ ΑΕ. Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει από 1/12/2017 και προσδιορίζεται κατά μήνα επί του κύκλου εργασιών της κάθε υπόχρεης επιχείρησης και αποδίδεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. αντίστοιχα σε μηνιαία βάση.

Μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους, οι εργοδότες που είναι υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς, υποβάλλουν στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εκκαθαριστική κατάσταση και καταβάλλουν την επιπλέον διαφορά που προκύπτει. Η τυχόν επιπλέον καταβληθείσα εισφορά συμψηφίζεται με τις εισφορές του επόμενου εξαμήνου

Η Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (ΑΚΑ) και η Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων (ΑΚΕ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που υποβάλλεται και η αναλυτική περιοδική δήλωση στον ΕΦΚΑ, κατά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες μέσω παραπομπής στην πλατφόρμα υποβολής από την ιστοσελίδα του ΕΔΟΕΑΠ.

5. ΥΠΟΒΟΛΗ των ΑΚΑ και ΑΚΕ

Η υποβολή των ΑΚΑ και ΑΚΕ θα γίνεται ηλεκτρονικά διαμέσου link στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και θα περιλαμβάνει στοιχεία αποκλειστικά της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται (μήνας). Γίνεται μέσω διαδικτύου με χρήση του ίδιου κωδικού χρήστη (user name) και του ίδιου κωδικού εισόδου (password) για πρόσβαση στην εφαρμογή με αυτόν που χρησιμοποιείται στον ΕΦΚΑ.

α) Υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών ( ΑΚΑ )

1. Οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων.

Τα πεδία στο αρχείο για την υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών συμπληρώνονται όπως και τα αντίστοιχα για την αναλυτική περιοδική δήλωση του ΕΦΚΑ πλην των κάτωθι.

Αρμόδια Υπηρεσία Ελέγχου, ΚΑΔ, Αριθμός Παραρτήματος, Κωδικός

Ειδικότητας και Κωδικός Πακέτου κάλυψης Τύπος Αποδοχών.

Στο πεδίο Αρμόδια Υπηρεσία Ελέγχου θα συμπληρώνεται ο κωδικός 000.

με περιγραφή: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΟΕΑΠ

Στο πεδίο ΚΑΔ ο κωδικός 9980.

Στο πεδίο Αριθμός Παραρτήματος ο κωδικός 0000.

Στο πεδίο Κωδικός Ειδικότητας οι κωδικοί 990000, 990001, 990002, 990003, 990004, 990005, 990006, 990007, 990008 και 990009, (όπως προκύπτει από την παρακάτω περιγραφή τους)

Στο πεδίο Κωδικός Πακέτου Κάλυψης οι κωδικοί 9990, 9991 και 9992 (όπως προκύπτει από την παρακάτω περιγραφή τους).

2. Περιγραφη ΚΑΔ, Κωδικών Ειδικότητας και Πακέτων Κάλυψης

α) ΚΑΔ:

9980: ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΔΟΕΑΠ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ, ΕΤΑΙΡΟΙ, ΜΕΛΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ή ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

β) ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:

990000: ΜΕΛΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΣΗΕΑ ΕΣΗΕΜΘ κλπ. παρ. 1Α.α. άρθρου 3 Α.Ν. 248/67 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.4498/2017 (ΦΕΚ 172/17 τ Α΄).

990001: ΜΕΛΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΣΗΕΑ ΕΣΗΕΜΘ κλπ. παρ. 1Α.α. άρθρου 3 Α.Ν. 248/67 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.4498/2017 (ΦΕΚ172/17 τΑ΄) και παρ. 2 α, β, γ, δ. χωρίς ασφάλιση πρόνοιας.

990002: ΜΙΣΘΩΤΟΙ σε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ή ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΜΕ και ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ κλπ. παρ. 1Α.β. άρθρου 3 Α.Ν. 248/67 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.4498/2017 (ΦΕΚ172/17 τΑ΄).

990003: ΜΙΣΘΩΤΟΙ σε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ή ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΜΕ και ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ κλπ. παρ. 1Α.β. άρθρου 3 Α.Ν. 248/67 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.4498/2017 (ΦΕΚ172/17 τΑ΄) χωρίς ασφάλιση πρόνοιας.

990004: ΜΙΣΘΩΤΟΙ με ΜΠΛΟΚΑΚΙ σε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ή ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΜΕ και ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ κλπ. παρ. 1Α.β. άρθρου 3 Α.Ν. 248/67 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.4498/2017 (ΦΕΚ172/17 τΑ΄).

990005: ΜΙΣΘΩΤΟΙ με ΜΠΛΟΚΑΚΙ σε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ή ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΜΕ και ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ κλπ. παρ. 1Α.β. άρθρου 3 Α.Ν. 248/67 όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.4498/2017 (ΦΕΚ172/17 τΑ΄) χωρίς ασφάλιση πρόνοιας.

990006: ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΕΦΚΑ Α΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ (πρώην ΤΣΠΕΑΘ) ΑΡΘ 3 παρ. 4 Α.Ν 248/67.

990007: ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ, ΕΤΑΙΡΟΙ, ΜΕΤΟΧΟΙ σε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ή ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΜΕ και έως 2 κλπ. παρ. 1Α.γ. άρθρου 3 Α.Ν. 248/67 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.4498/2017 (ΦΕΚ172/17 τΑ΄).

990008: ΜΙΣΘΩΤΟΙ σε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ή ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΜΜΕ και ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ κλπ με βαρέα και ανθυγιεινά παρ. 1Α.β. άρθρου 3 Α.Ν. 248/67 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.4498/2017 (ΦΕΚ172/17 τΑ΄)

990009: ΜΙΣΘΩΤΟΙ σε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ή ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΜΜΕ και ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ κλπ με βαρέα και ανθυγιεινά παρ. 1Α.β. άρθρου 3 Α.Ν. 248/67 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.4498/2017 (ΦΕΚ172/17 τΑ΄) χωρίς ασφάλιση πρόνοιας.

γ) ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ:

9990: ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ για ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΡΟΝΟΙΑ και ΑΣΘΕΝΕΙΑ σε ΕΙΔΟΣ και ΧΡΗΜΑ (αφορά σε ασφαλισμένους που υπάγονται στον ΕΔΟΕΑΠ και μέχρι την 30/11/17 είχαν υπαχθεί σε κλάδο πρόνοιας).

9991: ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ για ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ και ΑΣΘΕΝΕΙΑ σε ΕΙΔΟΣ και ΧΡΗΜΑ (αφορά σε ασφαλισμένους που υπάγονται στον ΕΔΟΕΑΠ και μέχρι την 30/11/17 δεν είχαν υπαχθεί σε κλάδο πρόνοιας).

9992: ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ για ΑΣΘΕΝΕΙΑ σε ΕΙΔΟΣ και ΧΡΗΜΑ (αφορά σε ασφαλισμένους που υπάγονται στον ΕΔΟΕΑΠ εργαζομένους στο πρώην ΤΣΠΕΑΘ).

3. Ανάλυση ποσοστών ανά κλάδο ασφάλισης ασφαλισμένου, εργοδότη κωδικών πακέτων κάλυψης

ΚΑΛΥΨΕΙΣ:

ΔΠΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΔΟΕΑΠ

ΔΠΠ ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΔΟΕΑΠ

ΔΠΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΔΟΕΑΠ

ΚΠΚ 9990

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΠΕ

3,50%

3,50%

7,00%

ΔΠΠ

1,00%

1,00%

ΔΠΑ

2,55%

4,55%

7,10%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

7,05%

8,05%

15,10%

ΚΠΚ 9991

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΠΕ

3,50%

3,50%

7,00%

ΔΠΑ

2,55%

4,55%

7,10%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

6,05%

8,05%

14,10%

ΚΠΚ 9992

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΠΑ

2,55%

4,55%

7,10%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

2,55%

4,55%

7,10%

4. Τύπος αποδοχών

Ως τύποι αποδοχών θα χρησιμοποιούνται οι εξής:

01 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

3 ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

4 ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

5 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

8 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

9 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

11 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

14 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

(Ισχύουν και οι λοιποί τύποι αποδοχών που χρησιμοποιούνται για την υποβολή ΑΠΔ στον ΕΦΚΑ)

5. Ημέρες ασφάλισης

Στο πεδίο ημέρες ασφάλισης θα συμπληρώνονται οι ημέρες απασχόλησης του κάθε μισθωτού. Σε περίπτωση μισθωτού σε δύο εργοδότες θα απεικονίζονται κανονικά οι ημέρες ασφάλισης για τον κάθε εργοδότη ξεχωριστά, χωρίς να υπάρχει κώλυμα υποβολής της αναλυτικής κατάστασης αποδοχών (ΑΚΑ) του ΕΔΟΕΑΠ, όταν αυτές αθροιστικά ξεπερνούν τις 25 για κάθε μήνα απασχόλησης.

β) Υποβολή της Αναλυτικής Κατάστασης Εσόδων (Α.Κ.Ε.)

Η ΑΚΕ υποβάλλεται ταυτόχρονα με την ΑΚΑ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο δηλαδή ηλεκτρονικά, διαμέσου link στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και περιλαμβάνει στοιχεία αποκλειστικώς της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται (μήνας).

Σε περίπτωση μηδενικού μηνιαίου κύκλου εργασιών, ο υπόχρεος θα πρέπει να υποβάλει Α.Κ.Ε. μηδενικού ποσού.

Η εκκαθαριστική Α.Κ.Ε. του Α΄ εξαμήνου κάθε έτους θα συμπεριλαμβάνεται στην Α.Κ.Ε Ιουνίου κάθε έτους.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι δεν υπάρχει δυνατότητα οριστικοποίησης της υποβολής της ΑΚΑ εάν δεν έχουν συμπληρωθεί τα αντίστοιχα πεδία της ΑΚΕ

6. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΝΑΚΡΙΒΗ και ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΚΑ και ΑΚΕ.

α) Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών ( ΑΚΑ )

Στους εργοδότες που δεν απογράφονται, δεν υποβάλουν Α.Κ.Α., την υποβάλουν εκπρόθεσμα ή την υποβάλουν με ανακριβή στοιχεία επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών, όπως προβλέπεται για κάθε περίπτωση από το άρθρο 7 του Ν. 2972/2001 , όπως ισχύει.

Ο υπολογισμός των πρόσθετων τελών των κάθε είδους ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. γίνεται σύμφωνα με την περίπτωση 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του Νόμου 4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει. β) Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων (ΑΚΕ)

Στους εργοδότες που δεν απογράφονται, δεν υποβάλουν Α.Κ.Ε., την υποβάλουν εκπρόθεσμα ή την υποβάλουν με ανακριβή στοιχεία επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφοράς, όπως προβλέπεται για κάθε περίπτωση από το άρθρο 7 του Ν. 2972/2001, όπως ισχύει.

Ο υπολογισμός των πρόσθετων τελών των κάθε είδους ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. γίνεται σύμφωνα με την περίπτωση 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του Νόμου 4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει.

7. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.

Με την είσοδό σας στην εφαρμογή εμφανίζεται η Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (ΤΠΤΕ), η οποία παραμένει αμετάβλητη για κάθε καταβολή σας και με την υποβολή των ΑΚΑ και ΑΚΕ ΕΔΟΕΑΠ εμφανίζεται το αποδεικτικό υποβολής στο οποίο αναγράφεται η προαναφερθείσα (ΤΠΤΕ).

Επισημαίνεται ότι στην παρούσα εγκύκλιο οδηγία επισυνάπτονται:

1.- Πίνακες ασφάλισης ΕΔΟΕΑΠ (οι οποίοι θα σας βοηθήσουν να εντάξετε το προσωπικό σας).

2.- Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήστη - ηλεκτρονική υποβολή ΑΚΑ και ΑΚΕ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ

ΑΝΤΖΥ ΣΤΑΘΑΤΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: