Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4936/2022.

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 167
23 Ιουλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4172
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του N . 4046/2012, του N . 4093/2012 και του N . 4127/2013 και άλλες διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής
`Αρθρο 2 Ορισμοί
`Αρθρο 3 Υποκείμενα του φόρου
`Αρθρο 4 Φορολογική κατοικία
`Αρθρο 5 Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή
`Αρθρο 6 Μόνιμη εγκατάσταση
`Αρθρο 7 Φορολογητέο εισόδημα
`Αρθρο 8 Φορολογικό έτος
`Αρθρο 9 Πίστωση φόρου αλλοδαπής
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 10 Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων
`Αρθρο 11 Εξαρτώμενα μέλη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 12 Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
`Αρθρο 13 Παροχές σε είδος
`Αρθρο 14 Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
`Αρθρο 15 Φορολογικός συντελεστής
`Αρθρο 16 Μείωση φόρου εισοδήματος
`Αρθρο 17 Πρόσθετες μειώσεις φόρου .....................
`Αρθρο 18 Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες
`Αρθρο 19 Μειώσεις φόρου για δωρεές
`Αρθρο 20 Πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
`Αρθρο 21 Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
`Αρθρο 22 Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
`Αρθρο 23 Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
`Αρθρο 24 Φορολογικές Αποσβέσεις
`Αρθρο 25 Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων
`Αρθρο 26 Επισφαλείς απαιτήσεις
`Αρθρο 27 Μεταφορά ζημιών
`Αρθρο 28 ................... μέθοδος προσδιορισμού εσόδων
`Αρθρο 29 Φορολογικός συντελεστής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
`Αρθρο 30 Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας
`Αρθρο 31 Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες
`Αρθρο 32 Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
`Αρθρο 33 Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών
`Αρθρο 34 Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
`Αρθρο 35 Εισόδημα από κεφάλαιο
`Αρθρο 36 Μερίσματα
`Αρθρο 37 Τόκοι
`Αρθρο 38 Δικαιώματα (royalties)
`Αρθρο 39 Εισόδημα από ακίνητη περιουσία
`Αρθρο 40 Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
`Αρθρο 41 Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας
`Αρθρο 42 Μεταβίβαση τίτλων
`Αρθρο 43 Φορολογικός συντελεστής
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 44Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
`Αρθρο 45 Υποκείμενα του φόρου
`Αρθρο 46 Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
`Αρθρο 47 Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
`Αρθρο 48 Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων
`Αρθρο 49 Κανόνας περιορισμού των τόκων
`Αρθρο 50 Ενδοομιλικές συναλλαγές
`Αρθρο 51 Μεταφορά λειτουργιών
`Αρθρο 52 Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων
`Αρθρο 53 Ανταλλαγή τίτλων
`Αρθρο 54 Συγχωνεύσεις και διασπάσεις
`Αρθρο 55 Μεταφορά της καταστατικής έδρας μίας SE ή μίας SCE
`Αρθρο 56 Μη εφαρμογή ευεργετημάτων
`Αρθρο 57 Εκκαθάριση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
`Αρθρο 58 Φορολογικός συντελεστής
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ
`Αρθρο 59 Φορολόγηση στην πηγή
`Αρθρο 60 Φορολογικός συντελεστής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
`Αρθρο 61 Υπόχρεοι σε παρακράτηση
`Αρθρο 62 Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση
`Αρθρο 63 Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές
`Αρθρο 64 Συντελεστές παρακράτησης φόρου
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
`Αρθρο 65 Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
`Αρθρο 66 Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
`Αρθρο 67 Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου
`Αρθρο 68 Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου
`Αρθρο 69 Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα
`Αρθρο 70 Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα
`Αρθρο 71 Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
`Αρθρο 72 Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 73 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/13/ΕΕ
`Αρθρο 74 Συμπλήρωση των νόμων 3986/2011, 4110/2013, 4002/2011, 4111/2013, 3864/2010, 3601/2007
`Αρθρο 75 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
`Αρθρο 76 Θέματα Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 77 Προϋπολογισμός Δήμων
`Αρθρο 78 Προϋπολογισμός Περιφερειών
`Αρθρο 79 Εκπόνηση πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος
`Αρθρο 80 Κατάργηση ειδικότητας σχολικών φυλάκων
`Αρθρο 81 Κατάργηση θέσεων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 82 Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ
`Αρθρο 83 Πρόγραμμα Ιπποδρομιών
`Αρθρο 84 Έπαθλα Ιπποδρομιών
`Αρθρο 85 Κώδικας Ιπποδρομιών -Κανονισμός Προδιαγραφών Ιπποδρόμων
`Αρθρο 86 Τροποποιούμενες διατάξεις
`Αρθρο 87 Καταργούμενες και τελικές διατάξεις
`Αρθρο 88 Τροποποίηση του Ν. 4152/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
`Αρθρο 89 Διατάξεις για τις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π.
`Αρθρο 90 Διαθεσιμότητα
`Αρθρο 91 Κινητικότητα
`Αρθρο 92 Μεταφορά αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
`Αρθρο 93 Κατάργηση ειδικότητας οδηγών και τεχνικού προσωπικού της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
`Αρθρο 94 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 95 Ποινές φαρμακοποιών και κατόχων άδειας κυκλοφορίας σκευασμάτων
`Αρθρο 96 Ποινές συμβεβλημένων ιατρών και παρόχων υπηρεσιών υγείας
`Αρθρο 97 Ποινές συμβεβλημένων φυσιοθεραπευτών
`Αρθρο 98 Ποινές ιατρών Ε.Σ.Υ.
`Αρθρο 99 Πειθαρχικά Συμβούλια Ιατρικών Συλλόγων
`Αρθρο 100 Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
`Αρθρο 101 Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)
`Αρθρο 102 Λοιπές διατάξεις
`Αρθρο 103 Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
`Αρθρο 104 Τροποποίηση του Ν . 3054/2002
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 105 Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Πολ.Δ.
`Αρθρο 106 Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 107 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/25/Ε.Ε.
`Αρθρο 108
`Αρθρο 109
`Αρθρο 110
`Αρθρο 111
`Αρθρο 112 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: