Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 27-02-2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 23682-27-02-2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ:

Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν στην ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων που έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 καθώς και στην επιβολή κυρώσεων για τη μη τήρηση των ορίων απόκλισης των δεικτών αξιολόγησης των επενδύσεων του νόμου 3908/2011.

Με την παρούσα εγκύκλιο και ειδικότερα στο πρώτο μέρος αυτής παρέχονται οδηγίες και ερμηνευτικές προσεγγίσεις σε θέματα ολοκλήρωσης και οριστικοποίησης του κόστους και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων, που έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, όπως ισχύουν. Θέματα όπως η ημερομηνία ολοκλήρωσης, η αντιμετώπιση των αυθαίρετων κατασκευών κατά την ολοκλήρωση, ο υπολογισμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) κ.α., αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εγκυκλίου προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση από όλους στις φορείς εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων και να ισχύσει η αρχή στις ισότητας στη δράση στις Διοίκησης, ώστε όμοιες περιπτώσεις να αντιμετωπίζονται με όμοιο τρόπο. Περαιτέρω, στο δεύτερο μέρος της παρούσας εγκυκλίου, παρατίθενται αναλυτικά παραδείγματα για την ευχερή εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 136180/17.12.2018 (Β΄ 5760/20-12-2018) υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στην επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά, και μετά την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων, μη τήρησης των ορίων απόκλισης των δεικτών αξιολόγησης και των όρων της συμβολής της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος και της διατήρησης του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, ως όρων υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου 3908/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΘΕΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3299/2004 ΚΑΙ 3908/2011.

1. Ημερομηνία ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 και νόμους 3908/2011.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 και 3908/2011 θεωρείται, και με την προϋπόθεση ότι έχει διαπιστωθεί η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης (ύπαρξη παραστατικών αγοράς πρώτων υλών, πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών κ.λπ. που αφορούν στο αντικείμενο της επένδυσης), η τελευταία ημερομηνία από τα παρακάτω:

• Τελευταίο παραστατικό δαπάνης, διακίνησης ή εξόφλησης.

• Τελευταία πράξη που αφορά την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. ανακοίνωση ΓΕΜΗ της πιστοποίησης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για Α.Ε., ανακοίνωση ΓΕΜΗ της αύξησης του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου για τις λοιπές νομικές μορφές, λογιστική απεικόνιση της μεταφοράς φορολογηθέντων αποθεματικών σε περιπτώσεις κάλυψης της ίδιας συμμετοχής με φορολογηθέντα αποθεματικά).

• Ανάληψη τελευταίας δόσης δανείου (μεσομακροπρόθεσμο ή βραχυπρόθεσμο έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης).

• Τελευταία πράξη τροποποίησης ουσιαστικών όρων της δανειακής σύμβασης με σκοπό την συμμόρφωση με τους όρους της απόφασης υπαγωγής.

• Τελευταία εκδοθείσα άδεια/γνωστοποίηση (για την υλοποίηση ή για την λειτουργία της επένδυσης).

• Σε περίπτωση ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών, η ημερομηνία ένταξης στον αντίστοιχο νόμο ρύθμισης των αυθαιρέτων (δήλωση υπαγωγής στον Ν.4178/2013, Ν.4495/2017 κ.λπ.). Σημειώνεται ότι η ημερομηνία εξόφλησης του σχετικού προστίμου τακτοποίησης δεν συνιστά ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης, δεδομένου ότι οι αυθαίρετες κατασκευές δεν ενισχύονται.

• Τελευταία ενέργεια που αφορά την τήρηση τυχόν ειδικών όρων της απόφασης υπαγωγής.

• Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο (π.χ. τροποποίηση ή μεταγραφή συμβολαίου μίσθωσης, τροποποίηση καταστατικού για θέμα που αφορά την επένδυση κτλ).

Σημείωση: η αλλαγή της επωνυμίας ή της μετοχικής σύνθεσης του φορέα της επένδυσης δεν συνιστά ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. Επίσης, σε περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι ημερομηνίες εξόφλησης των μισθωμάτων δεν συνιστούν ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

2. α. Υπολογισμός Ετήσιων Μονάδων Εργασίας για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον νόμο 3299/2004.

Σύμφωνα με την περίπτωση γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 3299/2004 :

«γ) Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας απαιτείται και η δημιουργία των μισών τουλάχιστον από τις νέες θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής και η πραγματοποίηση αγορών πρώτων υλών και πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών».

Στην απόφαση υπαγωγής κάθε επενδυτικού σχεδίου και πιο συγκεκριμένα στο πεδίο των όρων χορήγησης της ενίσχυσης, αναφέρονται:

• οι υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης του φορέα της επένδυσης,

• οι νέες θέσεις απασχόλησης του φορέα που δημιουργούνται με το επενδυτικό σχέδιο και

• το σύνολο των θέσεων απασχόλησης του φορέα της επένδυσης.

Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των Ε.Μ.Ε.. Στον αριθμό απασχολούμενων περιλαμβάνονται:

• οι μισθωτοί,

• τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιούνται με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο,

• οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες εφόσον συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα Προσωπικού,

• οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά πλεονεκτήματα από την επιχείρηση, εφόσον συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα Προσωπικού.

Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό απασχολούμενων καθώς και η διάρκεια των αδειών μητρότητας ή των γονικών αδειών.

Για τον υπολογισμό των Ε.Μ.Ε., λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των συνολικών ημερών πλήρους ασφάλισης κατά την εξεταζόμενη περίοδο, διαιρούμενος με τον αριθμό των μηνών πολλαπλασιασμένο επί 25. Για περίοδο δηλαδή 12μήνου διαιρείται ο αριθμός των συνολικών ημερών πλήρους ασφάλισης με το 300.

i . Ο υπολογισμός των Ε.Μ.Ε. των υφιστάμενων θέσεων εργασίας πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία απασχόλησης (Ε.Μ.Ε. πλήρους ασφάλισης) για τους 12 μήνες πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

ii. Ο υπολογισμός των Ε.Μ.Ε. των νέων θέσεων εργασίας πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία απασχόλησης (Ε.Μ.Ε. πλήρους ασφάλισης) του μήνα ολοκλήρωσης της επένδυσης ή εναλλακτικά τα διαθέσιμα στοιχεία απασχόλησης (Ε.Μ.Ε. πλήρους ασφάλισης) για τους 12 μήνες πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης εφόσον αντιστοιχούν περισσότερο στους όρους της απόφασης υπαγωγής.

Σε περίπτωση επιχειρήσεων με εποχική λειτουργία των επενδύσεων τους, και λαμβανομένου υπόψη ότι ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης δύναται να πιστοποιείται και πέραν της περιόδου παραγωγικής λειτουργίας της και επομένως προκύπτει αδυναμία ασφαλούς εκτίμησης της δημιουργίας των μισών τουλάχιστον νέων θέσεων εργασίας, θα λαμβάνεται υπόψη ο πλησιέστερος, πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης, μήνας πλήρους παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρείται ο όρος της δημιουργίας του 50% τουλάχιστον νέων θέσεων εργασίας, επιβάλλεται η αναλογούσα κύρωση, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 47718/08-11-2011 (Β΄2669/09-11-2011) απόφαση, όπως ισχύει, και ο νέος όρος στην απόφαση ολοκλήρωσης αποτελεί αντικείμενο της εξέτασης στο πλαίσιο των μακροχρόνιων υποχρεώσεων της επένδυσης.

2. β. Παραδείγματα υπολογισμού Ε.Μ.Ε. για επιβολή κυρώσεων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον νόμο 3299/2004.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποθέτουμε ότι χρόνος έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης είναι ο Φεβρουάριος του 2019.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας 4* δυναμικότητας 164 δωματίων και 236 κλινών.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΜΜΕ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: 5.000.000,00€

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 1.500.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 31-07-2014

ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (σε Ε.Μ.Ε.)

Υφιστάμενες:

170

Νέες:

-

Σύνολο:

170

Λαμβάνονται υπόψη οι Α.Π.Δ. και οι μισθολογικές καταστάσεις για την περίοδο 01-08-2013 έως 31-07-2014 (δηλαδή ένα χρόνο πριν) και προκύπτουν τα εξής:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 08/2013 έως 07/2014

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ

Αυγ-13

8259

8259

Σεπ-13

7994

7994

Οκτ-13

5696

5696

Νοε-13

364

364

Δεκ-13

276

276

Ιαν-14

240

240

Φεβ-14

257

257

Μαρ-14

487

487

Απρ-14

2794

10

2784

Μαϊ-14

7507

531

6976

Ιουν-14

8473

841

7632

Ιουλ-14

8671

877

7794

ΣΥΝΟΛΟ 12 ΜΗΝΟΥ

51.018

2.259

48.759

ΕΜΕ

170,06

7,53

162,53

Σύμφωνα με τον πίνακα, τα Ε.Μ.Ε. ανήλθαν σε 162,53 και δεν πληρείται ο όρος διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας κατά 170-162,53=7,47 ΕΜΕ. Επιβάλλεται κύρωση ως εξής:

7,47*350*12 = 31.374,00€

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως χρόνος έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης θεωρείται ο Φεβρουάριος 2019.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας 4*

(εποχική δραστηριότητα)

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΜΜΕ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: 2.800.000,00€

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 840.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 19-12-2017 (τελευταία εξόφληση τιμολογίου)

Σημείωση: Η ξενοδοχειακή μονάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η Υπηρεσία (γνωστοποίηση λειτουργίας, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κ.λ.π) λειτουργεί με την εκσυγχρονισμένη της μορφή από τον Αύγουστο του 2016, δηλαδή έχουν συμπληρωθεί 12 μήνες παραγωγικής της λειτουργίας πριν την ημερομηνίας ολοκλήρωση της επένδυσης, η οποία οριστικοποιήθηκε από την τελευταία εξόφληση δαπάνης.

ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (σε Ε.Μ.Ε.)

Υφιστάμενες:

14

Νέες:

5

Σύνολο:

19

ΕΛΕΓΧΟΣ Ε.Μ.Ε. (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

Υφιστάμενες και νέες θέσεις απασχόλησης

Εφόσον η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 12 μήνες πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης, τόσο για τον έλεγχο διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας όσο και για τον έλεγχο της δημιουργίας των μισών τουλάχιστον νέων θέσεων εργασίας, λαμβάνεται υπόψη ένας χρόνος πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης, δηλαδή λαμβάνονται υπόψη οι Α.Π.Δ. και οι μισθολογικές καταστάσεις για την περίοδο Ιανουάριος 2017 έως Δεκέμβριος 2017 και προκύπτουν τα εξής:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/2017 έως 12/2017

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ

Ιαν-17

100

100

Φεβ-17

103

103

Μαρ-17

150

150

Απρ-17

383

10

373

Μαϊ-17

510

10

500

Ιουν-17

620

20

600

Ιουλ-17

670

20

650

Αυγ-17

750

750

Σεπ-17

600

600

Οκτ-17

400

400

Νοε-17

250

250

Δεκ-17

100

100

ΣΥΝΟΛΟ 12 ΜΗΝΟΥ

4.636

60

4.576

ΕΜΕ

15,45

0,2

15,25

Σύμφωνα με τον πίνακα τα Ε.Μ.Ε. ανήλθαν σε 15,25. Από τον αριθμό αυτό τα 14 Ε.Μ.Ε. θεωρείται ότι καλύπτουν τον όρο για τις υφιστάμενες θέσεις και τα υπόλοιπα 1,25 Ε.Μ.Ε. χρησιμοποιούνται για να ελεγχθεί η απαίτηση για την δημιουργία των μισών τουλάχιστον νέων θέσεων. Η ελάχιστη απαίτηση για τις νέες θέσεις είναι 2,5 Ε.Μ.Ε. και κατά συνέπεια ο όρος δεν πληρείται κατά 2,5-1,25=1,25 Ε.Μ.Ε.. Επιβάλλεται κύρωση μόνο για τις νέες θέσεις ως εξής:

1,25 * 4.000 * 3 = 15.000,00€ (ο συντελεστής 3 εφαρμόζεται καθώς ο φορέας είναι μικρομεσαία επιχείρηση)

Δεδομένου ότι το ενισχυόμενο κόστος σύμφωνα και με την απόφαση υπαγωγής είναι <3.000.000,00€, εφαρμόζεται μείωση 30% στην κύρωση, η οποία τελικά διαμορφώνεται σε 10.500,00€.

Στην απόφαση ολοκλήρωσης τίθεται νέος όρος απασχόλησης ως εξής:

Υφιστάμενες:

14,00

Νέες:

1,25+2,50=3,75

Σύνολο:

17,75

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως χρόνος έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης θεωρείται ο Φεβρουάριος 2019.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5* (εποχική δραστηριότητα)

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΜΜΕ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: 2.800.000,00€

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 840.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 19-04-2017 (πρώτο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών)

Σημείωση: Η ξενοδοχειακή μονάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η Υπηρεσία δεν έχει συμπληρώσει 12 μήνες λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα ενώ το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2017 (ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου), η μονάδα εξέδωσε το πρώτο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών τον Απρίλιο του 2017 (19-04-2017), ημερομηνία η οποία σηματοδοτεί και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας.

ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (σε Ε.Μ.Ε.)

Υφιστάμενες:

-

Νέες:

30

Σύνολο:

30

ΕΛΕΓΧΟΣ Ε.Μ.Ε. (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

Νέες θέσεις απασχόλησης

Εφόσον μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου (19-04-2017) δεν έχουν συμπληρωθεί 12 μήνες λειτουργίας της επιχείρησης, για τον έλεγχο δημιουργίας των μισών τουλάχιστον νέων θέσεων εργασίας λαμβάνεται υπόψη ο πλησιέστερος, πριν την ημερομηνία ολοκλήρωση, μήνας πλήρους παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι και ο μήνας ολοκλήρωσης (Απρίλιος 2017), και προκύπτουν τα εξής:

ΜΗΝΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ

Απρ-17

350

10

340

ΕΜΕ (προκύπτουν διαιρώντας με 25)

14,00

0,40

13,60

Ελάχιστη απαίτηση για μη επιβολή κύρωσης, είναι η δημιουργία τουλάχιστον των μισών νέων θέσεων εργασίας, δηλαδή 15 Ε.Μ.Ε.

Σύμφωνα με τον πίνακα τα Ε.Μ.Ε. ανήλθαν σε 13,60 και δεν πληρείται ο όρος δημιουργίας των μισών τουλάχιστον νέων θέσεων εργασίας κατά 15,0-13,6=1,4 ΕΜΕ. Επιβάλλεται κύρωση ως εξής:

I, 4* 4.000 * 3 = 16.800,00€ (ο συντελεστής 3 εφαρμόζεται καθώς ο φορέας είναι μικρομεσαία επιχείρηση)

Δεδομένου ότι το ενισχυόμενο κόστος σύμφωνα και με την απόφαση υπαγωγής είναι <3.000.000,00€, εφαρμόζεται μείωση 30% στην κύρωση, η οποία τελικά διαμορφώνεται σε 11.760,00€.

Στην απόφαση ολοκλήρωσης τίθεται νέος όρος απασχόλησης 13,6 + 15,0 (υπολειπόμενων νέων θέσεων εργασίας) = 28,60 Ε.Μ.Ε.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως χρόνος έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης θεωρείται ο Φεβρουάριος 2019.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Εκσυγχρονισμός μονάδας υποστήριξης αναγκών εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΜΜΕ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: 950.000,00€

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 380.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 19-09-2013

ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (σε Ε.Μ.Ε.)

Υφιστάμενες:

13,14

Νέες:

3,00

Σύνολο:

16,14

ΕΛΕΓΧΟΣ Ε.Μ.Ε. (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

Υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης:

Για τον έλεγχο διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, λαμβάνονται υπόψη οι Α.Π.Δ. και οι μισθολογικές καταστάσεις για την περίοδο - Οκτώβριος 2012 έως Σεπτέμβριος 2013 -(δηλαδή ένα χρόνο πριν) και προκύπτουν τα εξής:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 10-2012 έως 09/2013

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ

Οκτ-12

397

397

Νοε-12

397

397

Δεκ-12

375

375

Ιαν-13

397

397

Φεβ-13

389

389

Μαρ-13

388

388

Απρ-13

373

1

372

Μαϊ-13

368

1

367

Ιουν-13

366

2

364

Ιουλ-13

369

2

367

Αυγ-13

366

366

Σεπ-13

355

355

ΣΥΝΟΛΟ 12 ΜΗΝΟΥ

4.540

6

4.534

ΕΜΕ

15,13

0,02

15,11

Σύμφωνα με τον πίνακα τα Ε.Μ.Ε. ανήλθαν σε 15,11 (>13,14) και πληρείται ο όρος διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και συνεπώς δεν επιβάλλεται κύρωση για αυτές.

Νέες θέσεις απασχόλησης:

Για την εξέταση των νέων θέσεων εργασίας λαμβάνεται υπόψη η Α.Π.Δ. και η μισθολογική κατάσταση του μήνα ολοκλήρωσης, δηλαδή τα Ε.Μ.Ε. κατά τον Σεπτέμβριο του 2013 και προκύπτουν τα εξής:

ΜΗΝΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ

Σεπ-13

355

355

ΕΜΕ (προκύπτουν διαιρώντας με 25)

14,20

-

14,20

Σημείωση: Ελάχιστη απαίτηση για μη επιβολή κύρωσης, είναι η δημιουργία τουλάχιστον 1,5 Ε.Μ.Ε.

Σύμφωνα με τον πίνακα τα Ε.Μ.Ε. ανήλθαν σε 14,20 (<13,14+1,5=14,64) και δεν πληρείται ο όρος δημιουργίας τουλάχιστον των μισών νέων θέσεων εργασίας (1,5 ΕΜΕ) κατά 14,64-14,20=0,44. Επιβάλλεται κύρωση ως εξής:

Για τις νέες θέσεις: 0,44 * 4.000 * 3 = 5.280,00€ (ο συντελεστής 3 εφαρμόζεται καθώς ο φορέας είναι μικρομεσαία επιχείρηση)

Δεδομένου ότι το ενισχυόμενο κόστος σύμφωνα και με την απόφαση υπαγωγής είναι <3.000.000,00€, εφαρμόζεται μείωση 30% στην κύρωση, η οποία τελικά διαμορφώνεται σε 3.696,00€.

Στην απόφαση ολοκλήρωσης τίθεται νέος όρος απασχόλησης 14,20 + 1,5 (υπολειπόμενων νέων θέσεων εργασίας) = 15,70 Ε.Μ.Ε..

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως χρόνος έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης θεωρείται ο Φεβρουάριος 2019.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Ίδρυση βιομηχανικής μονάδας.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΗ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: 9.301.700,00€

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 2.325.425,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 10-01-2014

ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (σε ΕΜΕ)

Υφιστάμενες:

-

Νέες:

113,00

Σύνολο:

113,00

ΕΛΕΓΧΟΣ Ε.Μ.Ε. (νεών θέσεων απασχόλησης)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται η 10-01-2014, για την εξέταση των νέων θέσεων λαμβάνεται υπόψη η Α.Π.Δ. και η μισθολογική κατάσταση του μήνα ολοκλήρωσης, δηλαδή τα Ε.Μ.Ε. για τον Ιανουάριο του 2014, και προκύπτουν τα εξής:

ΜΗΝΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ

Ιαν-2014

1.403

1.403

ΕΜΕ (προκύπτουν διαιρώντας με 25)

56,12

-

56,12

Σημείωση: Ελάχιστη απαίτηση για μη επιβολή κύρωσης είναι η δημιουργία τουλάχιστον των μισών θέσεων εργασίας κατά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης, δηλαδή 56,50 Ε.Μ.Ε.

Σύμφωνα με τον πίνακα τα Ε.Μ.Ε. ανήλθαν σε 56,12 ΕΜΕ (<56,50), επομένως δεν πληρείται ο όρος δημιουργίας τουλάχιστον των μισών νέων θέσεων εργασίας κατά 56,50-56,12=0,38. Επιβάλλεται κύρωση ως εξής:

0,38 * 4.000 * 5 = 7.600,00 € (ο συντελεστής 5 εφαρμόζεται καθώς ο φορέας είναι μεγάλη επιχείρηση).

Επειδή το παραπάνω ποσό είναι μικρότερο του 0,5% της ενίσχυσης (ελάχιστο ποσοστό κύρωσης), η κύρωση διαμορφώνεται σε 11.627,13€ (0,5% * 2.325.425,00€ = 11.627,13€).

Στην απόφαση ολοκλήρωσης τίθεται νέος όρος απασχόλησης Ε.Μ.Ε. 56,12+56,50 (υπολειπόμενων νέων θέσεων εργασίας) = 112,62 Ε.Μ.Ε.

3. α. Υπολογισμός Ε.Μ.Ε. για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον νόμου 3908/2011.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δδ. της παραγράφου Α. του άρθρου 14Β του νόμου 3908/2011, όπως ισχύει :

«Α. Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των νόμων 3299 και 3908 αντίστοιχα, και υπό τις εξής προϋποθέσεις οι οποίες ισχύουν σωρευτικά:

Αα.

......

δδ. Τηρούνται τα όρια απόκλισης δεικτών αξιολόγησης όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ΄ αριθμ. 17299/19.4.2011 (Β΄ 652) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός στοιχείων αξιολόγησης, δεικτών βαθμολογίας και στάθμισης, και ελαχίστου ορίου βαθμολογίας των επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3908/2011» για τα επενδυτικά σχέδια του Ν. 3908/2011, καθώς ο αριθμός των νέων ή/και υφιστάμενων θέσεων εργασίας για τα επενδυτικά σχέδια και των νόμων 3299 και 3908. Σε διαφορετική περίπτωση, το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την επιβολή κυρώσεων, που προσδιορίζονται με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3908/2011 και ειδικότερα των παραγράφων 3 και 8 αυτού».

Περαιτέρω σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ του άρθρου 7 της υπ΄ αριθμ. 17299/19.04.2011 απόφασης (Β΄ 652/20-04-2011):

«δ. Αριθμός νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας που δημιουργούνται από τη νέα επένδυση μετά το 2° έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωση της, σε ΕΜΕ (ΝΘ) (Δείκτης 24).

Ο όρος αυτός πρέπει να τηρείται κάθε έτος από την ολοκλήρωση της επένδυσης (το πρώτο έτος κατά 50%, το 2° έτος 75% και από το τρίτο 100%), με δυνατότητα απόκλισης μέχρι 15% (στρογγυλοποίηση σε μονάδα). Οι νέες θέσεις εργασίας υπολογίζονται αν από τα στοιχεία του υπό εξέταση έτους αφαιρεθούν οι θέσεις εργασίας που είχαν δηλωθεί ως υφιστάμενες κατά την υπαγωγή».

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων είναι εκείνα που αφορούν τις ημέρες απασχόλησης στον φορέα της επένδυσης, για χρονικό διάστημα ενός έτους μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης, όπως αυτή προσδιορίζεται στην απόφαση ολοκλήρωσης. Για τον υπολογισμό των ΕΜΕ, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των συνολικών ημερών πλήρους ασφάλισης για την ανωτέρω περίοδο, διαιρούμενος με τον αριθμό 300.

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί ένα ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, η τήρηση του όρου περί απασχόλησης δεν εξετάζεται κατά την ολοκλήρωση και τίθεται νέος όρος στην απόφαση ολοκλήρωσης για την υποχρεωτική εξέτασή του στο πλαίσιο των μακροχρόνιων υποχρεώσεων της επένδυσης.

3. β. Παραδείγματα υπολογισμού Ε.Μ.Ε. για επιβολή κυρώσεων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον νόμο 3908/2011.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποθέτουμε ότι χρόνος έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου για όλα τα παραδείγματα είναι ο Δεκέμβριος του 2018.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Επέκταση ξενοδοχειακής μονάδας με την προσθήκη νέου συγκροτήματος διαμερισμάτων.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΗ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: 11.937.863,10€

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 3.342.601,67€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 28-11-2018

ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (σε ΕΜΕ)

Θέσεις εργασίας

Υφιστάμενες:

-

Νέες:

102,25

Σύνολο:

102,25

Θέσεις εργασίας πτυχιούχων

Υφιστάμενες:

-

Νέες:

30,67

Σύνολο:

30,67 (30%)

ΕΛΕΓΧΟΣ Ε.Μ.Ε. (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

Καθώς η ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου είναι η 28-11-2018 και δεν έχει συμπληρωθεί ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος από αυτήν την ημερομηνία, ο όρος για την δημιουργία των νέων θέσεων εργασίας αλλά και ο όρος για την δημιουργία θέσεων εργασίας πτυχιούχων (ως ποσοστό επί των συνολικών νέων θέσεων εργασίας) θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων της επένδυσης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Επέκταση ξενοδοχειακής μονάδας με την προσθήκη νέου συγκροτήματος διαμερισμάτων.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΗ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: 11.937.863,10€

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 3.342.601,67€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 05-06-2017

ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (σε ΕΜΕ)

Θέσεις εργασίας

Υφιστάμενες:

20

Νέες:

100

Σύνολο:

120


ΕΛΕΓΧΟΣ Ε.Μ.Ε. (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

Υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης:

Για τον έλεγχο διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, λαμβάνονται υπόψη οι Α.Π.Δ. και οι μισθολογικές καταστάσεις για την περίοδο Ιούλιος 2016 έως Ιούνιος 2017 (δηλαδή ένα χρόνο πριν) και προκύπτουν τα εξής:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 07/2016 έως 06/2017

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ

Ιουλ-16

1650

30

1620

Αυγ-16

1800

40

1760

Σεπ-16

500

500

Οκτ-16

100

100

Νοε-16

48

48

Δεκ-16

36

36

Ιαν-17

20

20

Φεβ-17

20

20

Μαρ-17

1430

25

1405

Απρ-17

1500

40

1460

Μαϊ-17

1600

45

1555

Ιουν-17

2750

350

2400

ΣΥΝΟΛΟ 12 ΜΗΝΟΥ

11.454

530

10.924

ΕΜΕ

38,18

1,77

36,41

Σύμφωνα με τον πίνακα τα Ε.Μ.Ε. ανήλθαν σε 36,41 (>20) και πληρείται ο όρος διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και συνεπώς δεν επιβάλλεται κύρωση για αυτές.

Νέες θέσεις απασχόλησης

Για τον έλεγχο δημιουργίας των νέων θέσεων εργασίας, λαμβάνονται υπόψη οι Α.Π.Δ. και οι μισθολογικές καταστάσεις για την περίοδο - Ιούνιος 2017 έως Μάιο 2018 - (δηλαδή ένα χρόνο μετά) και προκύπτουν τα εξής:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 06/2017 έως 05/2018

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜ/ΣΘΙΩΝ

Ιουν-17

2750

350

2400

Ιουλ-17

2850

200

2650

Αυγ-17

2850

50

2800

Σεπ-17

500

500

Οκτ-17

400

400

Νοε-17

148

148

Δεκ-17

136

136

Ιαν-18

120

120

Φεβ-18

116

116

Μαρ-18

1955

25

1930

Απρ-18

2080

80

2000

Μαϊ-18

2700

100

2600

ΣΥΝΟΛΟ 12 ΜΗΝΟΥ

16.605

805

15.800

ΕΜΕ

55,35

2,68

52,67

Σημείωση: Ελάχιστη απαίτηση για μη επιβολή κύρωσης, είναι η δημιουργία τουλάχιστον των μισών από τις νέες θέσεις εργασίας (με απόκλιση 15%), δηλαδή 42,5% * 100 = 42,5 Ε.Μ.Ε. και στο σύνολο 62,5 Ε.Μ.Ε.

Σύμφωνα με τον πίνακα τα Ε.Μ.Ε. ανήλθαν σε 52,67 δηλαδή μικρότερο κατά 62,5-52,67 = 9,83 Ε.Μ.Ε.. Επιβάλλεται κύρωση ως εξής:

9,83 * 4.000 * 5 = 196.600,00€ (ο συντελεστής 5 εφαρμόζεται καθώς ο φορέας είναι μεγάλη επιχείρηση)

Στην απόφαση ολοκλήρωσης τίθεται νέος όρος απασχόλησης για τις νέες θέσεις εργασίας 32,67 + 42,50 = 75,17 (οι νέες θέσεις που δημιούργησε + τις υπολειπόμενες των νέων θέσεων εργασίας μέχρι το υπόλοιπο 50% με απόκλιση 15%). Δηλαδή ο νέος όρος απασχόλησης (συνολικά για υφιστάμενες και νέες θέσεις) αποτυπώνεται ως εξής:

Θέσεις εργασίας

Υφιστάμενες:

20,00 ΕΜΕ

Νέες:

75,17 ΕΜΕ

Σύνολο:

95,17 ΕΜΕ

4. Περιπτώσεις αυθαιρέτων (ν.4014/2011, ν.4178/2013, ν.4495/2017)

Σύμφωνα με την περίπτωση ββ. της παραγράφου 13α του άρθρου 85 του Ν.4399/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του Ν. 4608/2019 (Α΄ 66) :

«13. α. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 δύνανται:

... ββ) να ολοκληρωθούν εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου και ενώ στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης (αρχικό ή τροποποιημένο) περιλαμβάνονται κατασκευές που έχουν υπαχθεί είτε στις διατάξεις του Ν. 1337/1983 (Α΄ 33) είτε του Ν. 4178/2013 (Α΄ 174) είτε του Ν. 4495/2017 (Α΄ 167) και έχει περαιωθεί η διαδικασία ρύθμισής τους. Οι δαπάνες για τις κατασκευές αυτές δεν περιλαμβάνονται στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης.».

Για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, προκειμένου για τον υπολογισμό του κόστους των διαφόρων τύπων αυθαίρετων κατασκευών, ανάλογα με την περίπτωση, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

• Στην περίπτωση που στην έκθεση ελέγχου έχει γίνει διαχωρισμός των δαπανών που αφορούν σε αυθαίρετες κατασκευές (είτε αυτές πιστοποιούνται από το όργανο ελέγχου είτε όχι), ο εισηγητής της πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας (εφεξής: ο εισηγητής) εξετάζει το ύψος του κόστους που έχει διαχωριστεί και εφόσον το διαπιστώσει εύλογο, ορθό και πραγματικό προβαίνει στην σύνταξη της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσης εξαιρώντας τις δαπάνες αυτές από το ενισχυόμενο κόστος.

• Στην περίπτωση που στην έκθεση ελέγχου δεν γίνεται διαχωρισμός των δαπανών που αφορούν σε αυθαίρετες κατασκευές, ζητείται η υποβολή συμπληρωματικής έκθεσης, προκειμένου να υπολογιστούν οι δαπάνες αυτές.

• Στην περίπτωση που στην έκθεση ελέγχου δεν γίνεται διαχωρισμός των δαπανών που αφορούν σε αυθαίρετες κατασκευές και δεν υπάρχει η δυνατότητα συμπληρωματικής έκθεσης από το όργανο ελέγχου (λ.χ. διότι τα μέλη του είναι ανενεργά), ο εισηγητής προβαίνει στις ακόλουθες εναλλακτικές ενέργειες:

α. Ζητείται από τον φορέα κοστολόγηση των δαπανών βάσει επιμετρήσεων, για όποιες κατηγορίες περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν σε αυθαίρετες κατασκευές. Εφόσον η κοστολόγηση αυτή κριθεί εύλογη, ορθή και πραγματική, γίνεται αποδεκτή και το ποσό αφαιρείται από το αποδεκτό κόστος της έκθεσης ελέγχου προκειμένου να προκύψει το ενισχυόμενο κόστος για κάθε κατηγορία δαπάνης.

β. Στην περίπτωση που η κοστολόγηση των δαπανών για όποιες κατηγορίες περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν σε αυθαίρετες κατασκευές δεν κρίνεται εύλογη, ορθή και πραγματική ή δεν προσκομιστεί από τον φορέα, τότε ο εισηγητής προβαίνει στην απαραίτητη περικοπή δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα σχετικά αναφέρει ο Οδηγός Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αναγωγή του μέρους των αυθαίρετων κατασκευών σε εμβαδά και η εφαρμογή του αναλογιστικού τύπου που αναφέρει ο οδηγός ελέγχου τότε υπολογίζονται αναλογικά οι όγκοι που αντιστοιχούν στις αυθαίρετες κατασκευές και δεν ενισχύεται το ποσοστό του όγκου που αντιστοιχεί σε αυτές. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι αυθαίρετες υπερβάσεις ύψους των κτιρίων, πλαγίων αποστάσεων κλπ.

Τα παραπάνω βήματα εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που ο εισηγητής δεν κρίνει εύλογο, ορθό και πραγματικό το ύψος της δαπάνης που εξαιρείται από το όργανο ελέγχου και θεωρεί ότι πρέπει να διαφοροποιηθεί.

Η περικοπή δαπανών λόγω αυθαίρετων κατασκευών αφορά όχι μόνο στην κατηγορία των ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ αλλά σε όλες τις κατηγορίες στις οποίες εμφανίζονται δαπάνες επί αυθαίρετων χώρων που πάντως συνιστούν παραρτήματα αυτών (π.χ. μηχανολογικός εξοπλισμός επί του αυθαιρέτου που δεν δύναται να αποχωριστεί από αυτόν, ξενοδοχειακός εξοπλισμός κ.λ.π.).

5. Περιπτώσεις σφαλμάτων στην απόφαση υπαγωγής.

Περιπτώσεις σφαλμάτων που μπορούν να εξακριβωθούν/διασταυρωθούν από τον εισηγητή με στοιχεία που υπάρχουν στο αίτημα της υπαγωγής του φορέα της επένδυσης και στο εισηγητικό της Υπηρεσίας που συνοδεύει την απόφαση υπαγωγής, μπορούν να διορθώνονται με την απόφαση ολοκλήρωσης, εφόσον προκύπτει ότι συνιστούν προφανές λάθος καταγραφής -αποτύπωσης (π.χ. σε περίπτωση εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακής μονάδας, ο φορέας της επένδυσης στο αίτημά του και η Υπηρεσία στο εισηγητικό της αναφέρουν συνολική δυναμικότητα επενδυτικού σχεδίου 380 κλίνες, ενώ στην απόφαση υπαγωγής αναφέρονται λανθασμένα 760 κλίνες).

Διαφορετικά, παραπέμπονται στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας προς εξέταση.

6. Διαπιστώσεις σφαλμάτων/παραλείψεων στην έκθεση του οργάνου ελέγχου.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 85 του Ν.4399/2016:

«1. Επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, εξακολουθούν να διέπονται από το ίδιο θεσμικό πλαίσιο. Για τις διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου, ολοκλήρωσης και καταβολής ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων των παραπάνω νόμων εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος».

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του ν.4399/2016:

«6. Η αρμόδια υπηρεσία διενεργεί έλεγχο πληρότητας της έκθεσης ελέγχου και της τήρησης των όρων της απόφασης υπαγωγής και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α) αν η έκθεση ελέγχου είναι πλήρης, εισηγείται την έκδοση σχετικής απόφασης,

β) αν διαπιστώσει ελλείψεις ήσσονος σημασίας που αφορούν είτε στην έκθεση ελέγχου είτε στην επένδυση, διατάσσει την προσκόμιση συμπληρωματικής έκθεσης ελέγχου,

γ) αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις της έκθεσης ελέγχου, διατάσσει την εκ νέου διενέργεια ελέγχου από όργανο με διαφορετική σύνθεση,

δ) αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση, μπορεί να εισηγηθεί τη λήψη ενεργειών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18, 21 και 23».

Με την αναφερόμενη διάταξη ρυθμίζονται όλες οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει η αρμόδια υπηρεσία στις περιπτώσεις που διαπιστώσει ελλείψεις στην έκθεση ελέγχου αλλά και στην επένδυση.

Περαιτέρω, σε περιπτώσεις διαπίστωσης σφαλμάτων στην έκθεση του οργάνου ελέγχου (π.χ. λανθασμένη πιστοποίηση ή περικοπή δαπανών) ή παραλείψεων (π.χ. ανεξόφλητο υπόλοιπο ή έλλειψη άδειας), ο εισηγητής δύναται να:

1. ζητήσει συμπληρωματική έκθεση από το όργανο ελέγχου ή επανέλεγχο, ιδιαίτερα για θέματα πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου.

2. ζητήσει πρόσθετα στοιχεία από τον φορέα της επένδυσης, ιδιαίτερα για θέματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν διοικητικά.

3. αποδεχτεί δαπάνες που είχαν περικοπεί λανθασμένα ή χωρίς σαφή αιτιολόγηση από το όργανο ελέγχου.

4. περικόψει δαπάνες που έχουν πιστοποιηθεί λανθασμένα από το όργανο ελέγχου.

7. Θέματα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής.

Στην περίπτωση που προκύπτει από την τελική έκθεση του οργάνου ελέγχου ότι δεν πληρείται η απαιτούμενη κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, ο εισηγητής ζητά από τον φορέα να συμμορφωθεί με τους όρους της απόφασης υπαγωγής. Ακολούθως, και σε περίπτωση διόρθωσης του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, ο εισηγητής επαναπροσδιορίζει σχετικά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης (λ.χ. ανακοίνωση ΓΕΜΗ), υπό τον περιορισμό βεβαίως των διατάξεων του άρθρου 76 του Ν.4399/2016, όπως ισχύουν.

8. Τεκμηρίωση κάλυψης του χρηματοδοτικού σχήματος κατά την ολοκλήρωση σε περίπτωση εσφαλμένου υπολογισμού του ποσοστού επιχορήγησης από τη Διοίκηση.

Στην περίπτωση που έλαβε χώρα διόρθωση/μείωση του ποσοστού της επιχορήγησης επενδυτικού σχεδίου, λόγω εσφαλμένου υπολογισμού του από τη Διοίκηση (επειδή δεν ελήφθησαν υπ΄ όψιν τα νέα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για τα ανώτατα ποσοστά ενισχύσεων ή δεν έγινε σωστή εκτίμηση του μεγέθους της επιχείρησης κλπ.) εφ΄ όσον έχει πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση και η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, τεκμαίρεται - κατά την ολοκλήρωση - η κάλυψη του χρηματοδοτικού σχήματος του φορέα της επένδυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική απόφαση υπαγωγής. Η κάλυψη του χρηματοδοτικού σχήματος είτε νοείται ότι έχει συντελεστεί μέσω δανεισμού, στην περίπτωση που ο φορέας της επένδυσης έχει ήδη λάβει αυξημένο δάνειο που υπερκαλύπτει το ποσό της μειούμενης επιχορήγησης είτε σε αντίθετη περίπτωση τεκμαίρεται ότι έχει πραγματοποιηθεί από τα διαθέσιμα της εταιρείας.

9. Θέματα κυρώσεων της παρ. 4 του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης 121430/14-11-2018 (Β΄ 5465/06-12-2018), όπως έχει τροποποιηθεί με την 132118/18-12-2019 (Β΄ 4740/20-12-2019) υπουργική απόφαση και ισχύει.

i. Παραδείγματα επιβολής κυρώσεων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Έστω εταιρεία η οποία έχει προβεί στις παρακάτω αλλαγές, για τις οποίες έχει παρέλθει το διάστημα των 60 ημερών από την συντέλεσή τους, χωρίς να έχει γίνει η απαραίτητη αντίστοιχη γνωστοποίηση στην Υπηρεσία.

Αλλαγή νομικής μορφής, επωνυμίας, έδρας και μετοχικής σύνθεσης.

Ανακοίνωση ΓΕΜΗ: 25-05-2019 (καταληκτική ημερομηνία γνωστοποίησης στην Υπηρεσία 25-07-2019)

Απαίτηση κύρωσης (% της ενίσχυσης): 1% + 1%-0,5%+0,5=3%

Το ποσοστό της επιβαλλομένης κύρωσης κατά το στάδιο έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης προκύπτει αθροιστικά και ανέρχεται στο 3%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Έστω εταιρεία η οποία έχει προβεί στις παρακάτω αλλαγές, για τις οποίες έχει παρέλθει το διάστημα των 60 ημερών από την συντέλεσή τους, χωρίς να έχει γίνει η απαραίτητη αντίστοιχη γνωστοποίηση στην Υπηρεσία.

Α1. Αλλαγή επωνυμίας και μετοχικής σύνθεσης.

Ανακοίνωση ΓΕΜΗ: 25-05-2019 (καταληκτική ημερομηνία γνωστοποίησης στην Υπηρεσία 25 -07-2019)

Απαίτηση κύρωσης (% της ενίσχυσης): 0,5% + 1%=1,5%

Α2. Αλλαγή έδρας και μετοχικής σύνθεσης.

Ανακοίνωση ΓΕΜΗ: 10-06-2019 (καταληκτική ημερομηνία γνωστοποίησης στην Υπηρεσία 10-08-2019)

Απαίτηση κύρωσης (% της ενίσχυσης): 0,5% + 1%=1,5%

Α3. Αλλαγή διακριτικού τίτλου και μετοχικής σύνθεσης.

Ανακοίνωση ΓΕΜΗ: 15-07-2019 (καταληκτική ημερομηνία γνωστοποίησης στην Υπηρεσία 15-09-2019)

Απαίτηση κύρωσης (% της ενίσχυσης): 0,5% + 1%=1,5%

Α4. Αλλαγή διακριτικού τίτλου και μετοχικής σύνθεσης.

Ανακοίνωση ΓΕΜΗ: 17-08-2019 (καταληκτική ημερομηνία γνωστοποίησης στην Υπηρεσία 17-10-2019)

Απαίτηση κύρωσης (% της ενίσχυσης): 0,5% + 1%=1,5%

Α5. Αλλαγή νομικής μορφής.

Ανακοίνωση ΓΕΜΗ: 17-08-2019 (καταληκτική ημερομηνία γνωστοποίησης στην Υπηρεσία 17-10-2019)

Απαίτηση κύρωσης (% της ενίσχυσης): 1%

Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί:

- 4 αλλαγές μετοχικής σύνθεσης οι οποίες απαιτούν σωρευτικά επιβολή κύρωσης 4% (4*1%), ωστόσο συνολικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 3% της εγκεκριμένης ενίσχυσης. Συνεπώς επιβάλλεται συνολικά 3% για τις αλλαγές μετοχικής σύνθεσης.

- 3 αλλαγές επωνυμίας (συμπεριλαμβανημένης της αλλαγής διακριτικού τίτλου) οι οποίες απαιτούν σωρευτικά επιβολή κύρωσης 1,5% (3*0,5%).

- 1 αλλαγή έδρας η οποία απαιτεί επιβολή κύρωσης 0,5%

- 1 αλλαγή νομικής μορφής η οποία επιβολή κύρωσης 1%

Το ποσοστό της επιβαλλομένης κύρωσης κατά το στάδιο έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης προκύπτει αθροιστικά ως εξής:

3%+1,5%+0,5%+1%= 6%

Ως αλλαγή επωνυμίας του φορέα της επένδυσης, λογίζεται και η αλλαγή του διακριτικού τίτλου αυτού

ii. Ημερομηνία συντέλεσης των μεταβολών.

Σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 2 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης :

«4. Γνωστοποίηση μεταβολών όρων των επενδυτικών σχεδίων.

α. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων οφείλουν να γνωστοποιούν στην αρμόδια υπηρεσία, τις παρακάτω μεταβολές εντός εξήντα (60) ημερών από τη συντέλεσή τους:

i. Κάθε μεταβολή της επωνυμίας, της νομικής μορφής, της έδρας ή και λοιπών στοιχείων επικοινωνίας. Η γνωστοποίηση συνοδεύεται από ισχύον καταστατικό της επιχείρησης και βεβαίωση καταχώρισης της μεταβολής στο ΓΕΜΗ.

ii. Κάθε μεταβολή της μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης του φορέα που έχει εγκριθεί με την απόφαση υπαγωγής. Σε κάθε περίπτωση γνωστοποίησης, πριν ή μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης, η γνωστοποίηση συνοδεύεται:

- Από ισχύον καταστατικό της επιχείρησης και βεβαίωση της καταχώρισης της μεταβολής στο ΓΕΜΗ, σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών. Σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών ή ΕΠΕ, υποβάλλεται απόσπασμα Γ.Σ. ή αντίγραφο βιβλίου μετόχων/εταίρων. Σε περίπτωση εταιρειών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, η ενημέρωση πρέπει να αφορά σε μεταβολή μετόχων που κατέχουν, έκαστος, άνω του 25% του μετοχικού κεφαλαίου......

Ως ημερομηνία συντέλεσης των μεταβολών της επωνυμίας, της νομικής μορφής, της έδρας και της μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης του φορέα, λογίζεται η ημερομηνία ανακοίνωσης των παραπάνω μεταβολών στο ΓΕΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΚ^. 136180/17-12-2018 (Β΄ 5760/20-12-2018) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

Στο Κεφάλαιο αυτό παρατίθενται αναλυτικά παραδείγματα με τα οποία υπολογίζονται τα ποσά των κυρώσεων, στη βάση ενδεικτικών στοιχείων, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επί μέρους άρθρα της υπ΄ αριθμ. 136180/17-12-2018 Υπουργικής απόφασης σχετικά με την μη τήρηση των ορίων απόκλισης των δεικτών αξιολόγησης των επενδύσεων που υπήχθησαν στις διατάξεις του νόμου 3908/2011.

Σημείωση 1.: Η στρογγυλοποίηση για τον προσδιορισμό της απόκλισης γίνεται στη μονάδα σύμφωνα με τους κανόνες των μαθηματικών. Εφόσον πριν την στρογγυλοποίηση προκύπτει ποσοστό απόκλισης μικρότερο του 15% τότε δεν επιβάλλεται κύρωση.

Ως εγκεκριμένη ενίσχυση εννοείται κάθε φορά η ενίσχυση όπως αυτή διαμορφώνεται την χρονική στιγμή έκδοσης της ατομικής πράξης. Στην περίπτωση του υπολογισμού των κυρώσεων κατά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης, ως εγκεκριμένη ενίσχυση εννοείται η ενίσχυση που προκύπτει με την οριστικοποίηση του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

Σημείωση 2. Στην κάθε παράγραφο (α, β.........................) αναφέρεται ο δείκτης βαθμολογίας με τον κωδικό αριθμό του, όπως ορίστηκαν στην υπ΄ αριθμ. 17299/19-04-2011 Υπουργική απόφαση «Καθορισμός στοιχείων αξιολόγησης δεικτών βαθμολογίας και στάθμισης, και ελαχίστου ορίου βαθμολογίας των επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3908/2011» (Β΄652/20-04-2011) καθώς και το αντίστοιχο άρθρο της υπ΄ αριθμ. 136180/17-12-2018 απόφασης που προσδιορίζει το ποσό της κύρωσης σε περίπτωση υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων απόκλισης των δεικτών αξιολόγησης.

α. Ποσοστό πτυχιούχων στις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται με το επενδυτικό σχέδιο (Δείκτης 7) - άρθρο 2 της υπ΄ αριθμ. 136180/17-12-2018 απόφασης.

Εάν ο αναφερόμενος στην απόφαση υπαγωγής όρος, που αφορά στο ποσοστό πτυχιούχων -Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ - στις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται με το επενδυτικό σχέδιο υπολογιζόμενων σε Ε.Μ.Ε. (ΝΠτ) (Δείκτης 7) δεν τηρείται κάθε έτος από ημερομηνία της ολοκλήρωσης της επένδυσης με απόκλιση, σε περίπτωση μείωσης αυτού, πάνω από 15% επί του ορισθέντος ποσοστού τότε επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της παραπάνω απόφασης.

Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 11 της ίδιας απόφασης, η εξέταση, κατά τη διαδικασία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης του Δείκτη 7, πραγματοποιείται με την προϋπόθεση της παρέλευσης τουλάχιστον έτους από την οριζόμενη ημερομηνία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Παράδειγμα 1ο

Έστω επένδυση με επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος 3.800.000,00€, ύψος επιχορήγησης 1.520.000,00€ και προβλεπόμενο στην απόφαση υπαγωγής ποσοστό ΝΠτ 13% (50 ΕΜΕ νέες θέσεις στο επενδυτικό εκ των οποίων 6,5 ΕΜΕ αφορούν σε πτυχιούχους).

Σύμφωνα με την έκθεση του οργάνου ελέγχου ο επιλέξιμος και ενισχυόμενος προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στα 3.650.000€ και οι νέες θέσεις εργασίας που αφορούν στο επενδυτικό σχέδιο, ανήλθαν σε 50 ΕΜΕ εκ των οποίων 4,5 ΕΜΕ αφορούν σε πτυχιούχους.

Το ποσοστό πτυχιούχων ΝΠτ σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία υπολογίζεται σε 9%.

Επομένως ο όρος ΝΠτ δεν τηρείται με απόκλιση 30,76%. Στρογγυλοποίηση στην μονάδα 31%.

ΥΠΑΓΩΓΗ (€)

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (€)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (& ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

3.800.000,00

3.650.000,00

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1.520.000,00

1.460.000,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

40%

40%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

13%

9%

Σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της Υπουργικής Απόφασης 136180/17-12-2018 για την παραπάνω απόκλιση θα πρέπει να επιβληθεί στην επένδυση κύρωση ύψους:

(1+χ/100)%*1.460.000,00€ = (1 + 0,31)%*1.460.000,00€ =1,31%*1.460.000,00€= 19.126,00€

Παράδειγμα 2ο

Έστω επένδυση με επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος 3.800.000,00€, ύψος επιχορήγησης 1.520.000,0€ και προβλεπόμενο στην απόφαση υπαγωγής ποσοστό ΝΠτ 13% (50 ΕΜΕ νέες θέσεις στο επενδυτικό εκ των οποίων 6,5 ΕΜΕ αφορούν σε πτυχιούχους).

Σύμφωνα με την έκθεση του οργάνου ελέγχου, ο επιλέξιμος και ενισχυόμενος προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στα 3.650.000€ και οι νέες θέσεις εργασίας που αφορούν στο επενδυτικό σχέδιο, ανήλθαν σε 60 ΕΜΕ εκ των οποίων 4,5 ΕΜΕ αφορούν σε πτυχιούχους.

Το ποσοστό πτυχιούχων ΝΠτ σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία υπολογίζεται σε 7,5%.

Ωστόσο σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 της παραπάνω απόφασης, σε περίπτωση αύξησης των συνολικών θέσεων εργασίας (ΕΜΕ) η τήρηση του όρου ΝΠτ θα εξεταστεί ως προς τον αρχικά προβλεπόμενο αριθμό νέων θέσεων εργασίας (στο συγκεκριμένο παράδειγμα 50 ΕΜΕ).

Το ποσοστό πτυχιούχων επομένως είναι 9% και ο όρος ΝΠτ δεν τηρείται με απόκλιση 30,76%. Στρογγυλοποίηση στην μονάδα 31% και ισχύει η επιβολή κύρωσης του παραδείγματος 1.

Σημείωση:

Στην περίπτωση δημιουργίας 60 ΕΜΕ νέων θέσεων εργασίας στο επενδυτικό σχέδιο εκ των οποίων τα 6,5 ΕΜΕ αφορούν σε πτυχιούχους, δεν επιβάλλεται κύρωση.

β. Ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομίας (Δείκτης 15) - άρθρο 3 της υπ΄ αριθμ. 136180/17-12­2018 απόφασης.

Εάν ο αναφερόμενος στην απόφαση υπαγωγής όρος που αφορά στο ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομίας ως προς το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης (ΔΤ) (Δείκτης 15) δεν τηρείται κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης με απόκλιση, σε περίπτωση μείωσης αυτού, πάνω από 15% επί του ορισθέντος ποσοστού τότε επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της παραπάνω απόφασης.

Παράδειγμα

Έστω επένδυση με επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος 2.500.000,00€, προβλεπόμενες δαπάνες που αφορούν εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομίας στην απόφαση υπαγωγής 175.000€ και ποσοστό ΔΤ 7%.

Σύμφωνα με την έκθεση του οργάνου ελέγχου ο επιλέξιμος και ενισχυόμενος προϋπολογισμός του έργου είναι 2.350.000€ και οι δαπάνες που αφορούν εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομίας ανήλθαν στις 120.000€.

Το ποσοστό ΔΤ σύμφωνα με τα παραπάνω υπολογίζεται στο 5,106%.

Στρογγυλοποίηση στη μονάδα 27%.

ΥΠΑΓΩΓΗ (€)

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (€)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (& ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

2.500.000,00

2.350.000,00

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1.000.000,00

940.000,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

40%

40%

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

175.000,00

120.000,00

Ο όρος ΔΤ δεν τηρείται κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης με απόκλιση 27,05%.

Σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της Υπουργικής Απόφασης 136180/17-12-2018 για την παραπάνω απόκλιση θα πρέπει να επιβληθεί στην επένδυση κύρωση ύψους:

(0,5+χ/100)% * 940.000,00€ = (0,5+0,27)% * 940.000,00€ = 0,77% * 940.000,00€ = 7.238,00€

γ. Ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και διαχείριση αποβλήτων (Δείκτης 22) - άρθρο 4 της υπ΄ αριθμ. 136180/17-12­2018 απόφασης.

Εάν ο αναφερόμενος στην απόφαση υπαγωγής όρος που αφορά στο ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και διαχείριση αποβλήτων ως προς το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης (ΔΠ) (Δείκτης 22) δεν τηρείται κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης με απόκλιση, σε περίπτωση μείωσης αυτού, πάνω από 15% επί του ορισθέντος ποσοστού τότε επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τον Πίνακα 3 της παραπάνω απόφασης.

Παράδειγμα

Έστω επένδυση με επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος 3.800.000,00€, προβλεπόμενες δαπάνες που αφορούν εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και διαχείρισης αποβλήτων στην απόφαση υπαγωγής 420.000€ και ποσοστό ΔΠ 11,05%.

Σύμφωνα με την έκθεση του οργάνου ελέγχου, ο επιλέξιμος και ενισχυόμενος προϋπολογισμός του έργου είναι 3.650.000€ και οι δαπάνες που αφορούν εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών και διαχείρισης αποβλήτων έφτασαν τις 325.000€. Το ποσοστό ΔΠ σύμφωνα με τα παραπάνω υπολογίζεται στο 8,90%.

Επομένως, ο όρος ΔΠ δεν τηρείται με απόκλιση 19,45%. Στρογγυλοποίηση στην μονάδα 19%.

ΥΠΑΓΩΓΗ (€)

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (€)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (& ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

3.800.000,00

3.650.000,00

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1.520.000,00

1.460.000,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

40%

40%

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

420.000,00

325.000,00

Σύμφωνα με τον Πίνακα 3 της Υπουργικής Απόφασης 136180/17-12-2018 για την παραπάνω απόκλιση θα πρέπει να επιβληθεί στην επένδυση κύρωση ύψους:

(0,5+χ/100)% * 2 * 1.460.000,00€ = (0,5+0,19)% * 2 * 1.460.000,00€ = 0,69% * 2 * 1.460.000,00€ = 20.148,00€.

δ. Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από τη νέα επένδυση (Δείκτης 24) -άρθρο 5 της υπ΄ αριθμ. 136180/17-12-2018 απόφασης.

O αναφερόμενος στην απόφαση υπαγωγής όρος που αφορά στον αριθμό νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας που δημιουργούνται από τη νέα επένδυση μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωσή της, υπολογιζόμενων σε Ε.Μ.Ε. (ΝΘ) (Δείκτης 24), πρέπει να τηρείται κάθε έτος από την ολοκλήρωση της επένδυσης (το πρώτο έτος κατά 50%, το δεύτερο έτος κατά 75% και από το τρίτο έτος κατά 100%), με δυνατότητα απόκλισης, σε περίπτωση μείωσης, μέχρι 15% (στρογγυλοποίηση σε μονάδα).

Οι νέες θέσεις εργασίας υπολογίζονται αν από τα στοιχεία του υπό εξέταση έτους αφαιρεθούν οι θέσεις εργασίας που είχαν δηλωθεί ως υφιστάμενες κατά την υπαγωγή.

Κατά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, ο όρος ΝΘ εξετάζεται με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 11 της απόφασης 136180/17-12-2018, και η απόφαση εκδίδεται με την προϋπόθεση διαπίστωσης της δημιουργίας του 50% του πρώτου έτους, με δυνατότητα απόκλισης μέχρι 15%, ήτοι του 42,5% των νέων θέσεων εργασίας που είχαν ορισθεί στην απόφαση υπαγωγής και με την πλήρωση των λοιπών όρων της εγκριτικής πράξης.

Η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται, σε περίπτωση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας του πρώτου έτους σε αριθμό μικρότερο του ως άνω αναφερόμενου και επιβάλλεται η κύρωση της επιστροφής ή παρακράτησης ποσού ενίσχυσης ίσου με το γινόμενο του αριθμού των υπολειπομένων μέχρι το 42,5% των νέων θέσεων εργασίας με τον αριθμό των ετών (3 - τρία ή 5 - πέντε) που η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει τις θέσεις αυτές, πολλαπλασιαζόμενου με το μέσο ετήσιο κόστος απασχόλησης, που ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ.

Παράδειγμα

Έστω επένδυση μικρομεσαίας εταιρίας με επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος 15.800.000,00€, ύψος επιχορήγησης 4.740.000,00€ και όρο στην απόφαση υπαγωγής δημιουργίας 23 νέων θέσεων εργασίας που αντιστοιχούν σε 19 ΕΜΕ.

Σύμφωνα με την έκθεση του οργάνου ελέγχου, ο επιλέξιμος και ενισχυόμενος προϋπολογισμός του έργου διαμορφώθηκε στα 14.900.000€ και οι νέες θέσεις εργασίας όπως αυτές προσδιορίζονται κατά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης ανήλθαν σε 6 ΕΜΕ (στο 1ο έτος λειτουργίας της επένδυσης).

ΥΠΑΓΩΓΗ (€)

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (€)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (& ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

15.800.000,00

14.900.000,00

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

4.740.000,00

4.470.000,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

30%

30%

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

19 ΕΜΕ

6 ΕΜΕ (στο 1ο έτος λειτουργίας της επένδυσης)

Επομένως ο όρος για την δημιουργία του 50% με απόκλιση 15% (ήτοι 42,5%) των νέων θέσεων εργασίας στο πρώτο έτος λειτουργίας της επένδυσης δεν πληρείται και η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται με επιβολή κύρωσης ποσού ενίσχυσης που υπολογίζεται ως εξής:

Υπολειπόμενες θέσεις εργασίας (42,5% * 19 ΕΜΕ) - 6 ΕΜΕ = 8,075 ΕΜΕ - 6 ΕΜΕ = 2,075 ΕΜΕ

3 * 4.000 * 2,075 = 24.900,00€

Τίθεται νέος όρος στην απόφαση ολοκλήρωσης για τις θέσεις εργασίας 8,075 ΕΜΕ + 6 ΕΜΕ = 14,075 Ε.Μ.Ε.

Σημείωση

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11 της ίδιας απόφασης, η εξέταση, κατά τη διαδικασία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης του Δείκτη 24, πραγματοποιείται με την προϋπόθεση της παρέλευσης τουλάχιστον έτους από την οριζόμενη ημερομηνία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

ε. Ποσοστό πωλήσεων σε αξία στο εξωτερικό για τα προϊόντα ή της υπηρεσίες που αφορούν την ενισχυόμενη επένδυση (Δείκτης 29) - άρθρο 6 της υπ΄ αριθμ. 136180/17-12-2018 απόφασης.

Εάν ο αναφερόμενος στην απόφαση υπαγωγής όρος που αφορά στο προβλεπόμενο ποσοστό πωλήσεων σε αξία στο εξωτερικό για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αφορούν την ενισχυόμενη επένδυση (ΕΞ) (Δείκτης 29), δεν τηρείται κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης με απόκλιση, σε περίπτωση μείωσης αυτού, πάνω από 15% επί του ορισθέντος ποσοστού τότε επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τον Πίνακα 4 της παραπάνω απόφασης. Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 11 της ίδιας απόφασης, η εξέταση, κατά τη διαδικασία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης του Δείκτη 29, πραγματοποιείται με την προϋπόθεση της παρέλευσης τουλάχιστον έτους από την οριζόμενη ημερομηνία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Παράδειγμα

Έστω επένδυση με επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος 2.500.000,00€, ποσοστό ενίσχυσης 40% και προβλεπόμενο ποσοστό πωλήσεων σε αξία στο εξωτερικό για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αφορούν την ενισχυόμενη επένδυση ΕΞ 40%.

Σύμφωνα με την έκθεση του οργάνου ελέγχου ο επιλέξιμος και ενισχυόμενος προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε 2.350.000€ ενώ κατά τον πρώτο έτος μετά την ολοκλήρωση οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν σε 2.550.000,00€ και οι πωλήσεις στο εξωτερικό ανήλθαν σε 350.000,00€.

Σύμφωνα με τα παραπάνω το ποσοστό πωλήσεων σε αξία στο εξωτερικό για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αφορούν την ενισχυόμενη επένδυση ΕΞ ανήλθε σε 350.000,00/2.550.000,00= 13,73%.

Η απαίτηση για πωλήσεις στο εξωτερικό θα πρέπει να καλύπτεται κατά 50% (με δυνατότητα απόκλισης 15% ήτοι 42,5%) κατά τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Επομένως, ο όρος ΕΞ (42,5%*40%=17% για το πρώτο έτος) δεν τηρείται με απόκλιση 19,23%. Στρογγυλοποίηση στην μονάδα 19%.

ΥΠΑΓΩΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (€)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (& ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

2.500.000,00€

2.350.000,00€

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

40%

40%

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1.000.000,00€

940.000,00€

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

40%

13,73%

Σύμφωνα με τον Πίνακα 4 της Υπουργικής Απόφασης 136180/17-12-2018 για την παραπάνω απόκλιση θα πρέπει να επιβληθεί στην επένδυση κύρωση ύψους:

(0,5+χ/100)% * 2 * 940.000,00€ = (0,5+0,19)% * 2 * 940.000,00€ = 0,69% * 2 *

940.000,00€ = 1,38% * 940.000,00 = 12.972,00€.

Σημείωση

Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 11 της ίδιας απόφασης, η εξέταση, κατά τη διαδικασία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης του Δείκτη 29, πραγματοποιείται με την προϋπόθεση της παρέλευσης τουλάχιστον έτους από την οριζόμενη ημερομηνία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

στ. Ύψος του επενδυτικού σχεδίου (Δείκτης 30) - άρθρο 7 της υπ΄ αριθμ. 36180/17-12-2018 απόφασης.

Εάν ο αναφερόμενος στην απόφαση υπαγωγής όρος που αφορά στο ύψος του επενδυτικού σχεδίου και ειδικότερα στο επιλέξιμο κόστος (Κ) (Δείκτης 30) δεν τηρείται κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης με απόκλιση, σε περίπτωση μείωσης αυτού, πάνω από 15% επί του ορισθέντος ποσοστού τότε επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τον Πίνακα 5 της παραπάνω απόφασης.

Ο όρος αυτός δεν έχει εφαρμογή για επενδύσεις κάτω των 5.000.000,00€ ενώ η μέγιστη απόκλιση μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσοστό του 40%. Σε περιπτώσεις απόκλισης με ποσοστό μεγαλύτερο του 40% του ορισθέντος κατά την υπαγωγή ύψους του επιλέξιμου κόστους, η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται κατόπιν γνωμοδότησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν.4399/2016, και μόνο εφόσον αιτιολογηθεί επαρκώς ότι το επενδυτικό σχέδιο εξακολουθεί να διατηρεί τα χαρακτηριστικά της αρχικής επένδυσης, ότι εξυπηρετούνται οι σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής.

Παράδειγμα

Έστω επένδυση με επιλέξιμο 8.000.000,00€, ενισχυόμενο κόστος 7.800.000,00€ και ποσοστό ενίσχυσης 40,00%.

Σύμφωνα με την έκθεση του οργάνου ελέγχου, το επιλέξιμο κόστος ανήλθε στα 6.500.000,00€ και τα ενισχυόμενο στα 6.200.00,00€. Η απόκλιση του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται στα 18,75% (στρογγυλοποίηση στην μονάδα 19%) και συνεπώς ο όρος Κ δεν τηρείται.

ΥΠΑΓΩΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (€)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

8.000.000,00€
7.800.000,00€

6.500.000,00€
6.200.000,00€

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

40%

40%

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

3.120.000,00€

2.480.000,00€

Σύμφωνα με τον Πίνακα 5 της Υπουργικής Απόφασης 136180/17-12-2018 για την παραπάνω απόκλιση θα πρέπει να επιβληθεί στην επένδυση κύρωση ύψους:

(0,5+χ/100)% * 2.480.000,00€ = (0,5+0,19)% * 2.480.000,00€ = 0,69% * 2.480.000,00€ = 17.112,00€.

ζ. Κάλυψη Ίδιας Συμμετοχής με κεφάλαια Εξωτερικού (Δείκτης 31) - άρθρο της υπ΄ αριθμ. 36180/17-12-2018 απόφασης.

Εάν ο αναφερόμενος στην απόφαση υπαγωγής όρος που αφορά στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής με κεφάλαια εξωτερικού ΚΕ (Δείκτης 31) δεν τηρείται κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης με απόκλιση, σε περίπτωση μείωσης αυτού, πάνω από 15% επί του ορισθέντος ποσοστού τότε επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τον Πίνακα 6 της παραπάνω απόφασης. Σε περίπτωση αύξησης της ΙΣ ως προς το οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης, η τήρηση του όρου ΚΕ εξετάζεται σε σχέση με την υλοποιηθείσα εισροή κεφαλαίων εξωτερικού ως ποσοστό της ΙΣ που ορίζεται στην απόφαση υπαγωγής.

Παράδειγμα

Έστω επένδυση με επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος 5.000.000,00€, ποσοστό ενίσχυσης 40,00%, προβλεπόμενη ίδια συμμετοχή (ΙΣ) 1.250.000,00€ (25%) και προβλεπόμενο ποσοστό κάλυψης της ίδιας συμμετοχής με κεφάλαια εξωτερικού (ΚΕ) 60%, ήτοι ποσό 750.000,00€. Σύμφωνα με την έκθεση του οργάνου ελέγχου, το ενισχυόμενο κόστος του έργου ανήλθε στα 4.800.000,00€, η ΙΣ στα 1.350.000,00€ (πάνω από 25% της απόφασης υπαγωγής) και τα ΚΕ στα 610.000,00€.

Συνεπώς το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής ως προς το ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου ανήλθε σε 28,12% ενώ το ποσοστό των ΚΕ ανήλθε σε 50,83% υπολογιζόμενο ως ποσοστό της απαιτούμενης ΙΣ (0,25*4.800.000=1.200.000) σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής (610.000/1.200.000=50,83%).

Η απόκλιση του προβλεπόμενου ποσοστού κάλυψης της ΙΣ με ΚΕ ανέρχεται σε 15,28% (στρογγυλοποίηση στην μονάδα 15%) και συνεπώς ο όρος δεν τηρείται.

ΥΠΑΓΩΓΗ (€)

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (€)

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

5.000.000,00€

4.800.000,00€

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

40%

40%

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2.000.000,00€

1.920.000,00€

ΙΣ

1.250.000,00€

1.350.000,00€

ΚΕ

750.000,00€

610.000,00€

Σύμφωνα με τον Πίνακα 6 της Υπουργικής Απόφασης 136180/17-12-2018 για την παραπάνω απόκλιση θα πρέπει να επιβληθεί στην επένδυση κύρωση ύψους:

(0,5+χ/100) * 3% * 1.920.000,00€ = (0,5+0,15) * 3% * 1.920.000,00€ = 1,95% * 1.920.000,00€ = 37.440,00€.

η. Υφιστάμενες θέσεις εργασίας που διατηρούνται στη νέα επένδυση - άρθρο 9 της υπ΄ αριθμ. 36180/17-12-2018 απόφασης.

Η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται σε περίπτωση μείωσης κατά την ολοκλήρωση του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης που αποτελούν όρο στην απόφαση υπαγωγής και επιβάλλεται η κύρωση της επιστροφής ή παρακράτησης ποσού ενίσχυσης ίσου με το γινόμενο του αριθμού των μειούμενων υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης με το ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ ανά απασχολούμενο, επί 12 μήνες.

Παράδειγμα

Έστω επενδυτικό σχέδιο με ενισχυόμενο κόστος 5.000.000,00€, ποσοστό ενίσχυσης 40,00% και με όρο διατήρησης 14 υφιστάμενων θέσεων εργασίας που αντιστοιχούν σε 10 ΕΜΕ. Σύμφωνα με την έκθεση του οργάνου ελέγχου, το ενισχυόμενο κόστος του έργου ανήλθε στα 4.600.000,00€ και οι θέσεις εργασίας σε 11 που αντιστοιχούν σε 8 ΕΜΕ και συνεπώς ο σχετικός όρος δεν τηρείται.

ΥΠΑΓΩΓΗ (€)

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (€)

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

5.000.000,00€

4.600.000,00€

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

40%

40%

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2.000.000,00€

1.840.000,00€

ΕΜΕ

10

8

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 136180/17-12-2018 για την μη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας θα πρέπει να επιβληθεί στην επένδυση κύρωση ύψους: 2 (οι μειούμενες υφιστάμενες θέσεις) * 350,00€ * 12μήνες = 8.400,00€.

θ. Ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων (Δείκτης 28) -άρθρο 10 της υπ΄ αριθμ. 36180/17-12-2018 απόφασης.

Εάν ο αναφερόμενος στην απόφαση υπαγωγής όρος που αφορά στο ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων ως προς το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης (ΔΕ) (Δείκτης 28) δεν τηρείται κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης με απόκλιση, σε περίπτωση μείωσης αυτού, πάνω από 15% επί του ορισθέντος ποσοστού τότε επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τον Πίνακα 7 της παραπάνω απόφασης.

Παράδειγμα

Έστω επένδυση με επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος 4.000.000,00€, προβλεπόμενες δαπάνες που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων στην απόφαση υπαγωγής 920.000€ και ποσοστό ΔΕ 23%.

Σύμφωνα με την έκθεση του οργάνου ελέγχου, ο επιλέξιμος και ενισχυόμενος προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε 3.650.000€ και οι δαπάνες που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων ανήλθαν στις 685.000€. Το ποσοστό ΔΕ σύμφωνα με τα παραπάνω υπολογίζεται σε 18,77%. Επομένως ο όρος ΔΕ δεν τηρείται με απόκλιση 18,39%. Στρογγυλοποίηση στην μονάδα 18%.

ΥΠΑΓΩΓΗ (€)

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (€)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (& ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

4.000.000,00

3.650.000,00

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1.600.000,00

1.460.000,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

40%

40%

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

920.000,00

685.000,00

Σύμφωνα με τον Πίνακα 7 της Υπουργικής Απόφασης 136180/17-12-2018 για την παραπάνω απόκλιση θα πρέπει να επιβληθεί στην επένδυση κύρωση ύψους:

(0,5+χ/100)% * 3 * 1.460.000,00€ = (0,5+0,18)% * 3 * 1.460.000,00€ = 0,68% * 3 * 1.460.000,00€ = 29.784,00€.

ι. Παράδειγμα επιβολής πολλαπλών κυρώσεων.

Έστω επένδυση μεγάλης εταιρίας με επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος 15.800.000,00€, ύψος επιχορήγησης 2.370.000,00€ και όρο στην απόφαση υπαγωγής δημιουργίας 50 νέων θέσεων εργασίας που αντιστοιχούν σε 50 ΕΜΕ εκ των οποίων οι πτυχιούχοι ανέρχονται σε ποσοστό 45%.

Σύμφωνα με την έκθεση του οργάνου ελέγχου, ο επιλέξιμος και ενισχυόμενος προϋπολογισμός του έργου διαμορφώθηκε στα 12.900.000€ και οι νέες θέσεις εργασίας όπως αυτές προσδιορίζονται κατά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης ανήλθαν σε 6 ΕΜΕ (στο 1ο έτος λειτουργίας της επένδυσης) εκ των οποίων το ποσοστό των πτυχιούχων ανήλθε σε 16,66%.

ΥΠΑΓΩΓΗ (€)

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (€)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ (& ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

15.800.000,00

12.900.000,00

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2.370.000,00

1.935.000,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

15%

15%

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

50 ΕΜΕ

6 ΕΜΕ (στο 1ο έτος λειτουργίας της επένδυσης)

1. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 136180/17-12-2018 για την απόκλιση για τις νέες θέσεις εργασίας θα πρέπει να επιβληθεί στην επένδυση κύρωση η οποία υπολογίζεται ως ακολούθως:

Η επένδυση οφείλει να έχει σχηματίσει στον 1ο χρόνο λειτουργίας της τουλάχιστον 42,5% * 50ΕΜΕ = 21,25 ΕΜΕ. Επομένως οι υπολειπόμενες θέσεις εργασίας υπολογίζονται σε

21,25 - 6 ΕΜΕ = 15,25 ΕΜΕ

5 έτη (καθώς η εταιρία είναι Μεγάλη) * 4.000€ * 15,25 = 305.000,00€

Τίθεται νέος όρος στην απόφαση ολοκλήρωσης για τις νέες θέσεις εργασίας 21,25+6 ΕΜΕ = 27,25 ΕΜΕ.

2. Επίσης λόγω μη τήρησης του ΝΠτ (αντί ποσοστό 45% πτυχιούχων έχουμε 16,66%, η απόκλιση ανήλθε σε 62,98%, στρογγυλοποίηση 63%) επιβάλλεται κύρωση ύψους: (1+χ/100)% * 2 * 1.935.000,00€ = (1 + 0,63)% * 2 * 1.935.000,00€ = 1,63 * 2 * 1.935.000,00€ = 63.081,00€

3. Επιπλέον για την παραπάνω επένδυση επιβάλλεται κύρωση για το Ύψος του επενδυτικού σχεδίου ως εξής:

Η απόκλιση του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται στα 18,35% (στρογγυλοποίηση στην μονάδα χ=18%).

Σύμφωνα με τον Πίνακα 5 της Υπουργικής Απόφασης 136180/17-12-2018 για την παραπάνω απόκλιση θα πρέπει να επιβληθεί στην επένδυση κύρωση ύψους: (0,5+χ/100)% * 2 * 1.935.000,00€ = (0,5+0,18)% * 2 * 1.935.000,00€ = 0,68% * 2 * 1.935.000,00€ = 26.316,00€.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η συνολική κύρωση για το επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε 394.397,00€ και δεν υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του 30% της ενίσχυσης (580.500,00€) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 της Υπουργικής Απόφασης 136180/17-12-2018.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

κ.α.α. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: