Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το N.4308/2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2065

Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αθήνα, 30 Ιουνίου 1992

Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
`Αρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου
`Αρθρο 2 Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης
`Αρθρο 3 Απαλλαγές από το φόρο
`Αρθρο 4 Δαπάνες
`Αρθρο 5 Υπολογισμός του φόρου
`Αρθρο 6 Υποβολή δηλώσεων
`Αρθρο 7 Φορολογία εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών
`Αρθρο 8 Φορολογία ακινήτων
`Αρθρο 9 Εισόδημα από κινητές αξίες
`Αρθρο 10 Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις
`Αρθρο 11 Φορολογία μισθωτών
`Αρθρο 12 Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα και ειδικές περιπτώσεις
`Αρθρο 13 Πρόσθετοι φόροι - Παραγραφή
`Αρθρο 14 Κατάργηση απαλλαγών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
`Αρθρο 15 Υποκείμενο και αντικείμενο του φόρου
`Αρθρο 16 Προσδιορισμός εισοδήματος και φόρου
`Αρθρο 17 Δήλωση και καταβολή του φόρου
`Αρθρο 18 Προκαταβολή και παρακράτηση φόρου
`Αρθρο 19 Αντικατάσταση διατάξεων του Ν . 1969/1991
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
`Αρθρο 20 Υπαγόμενες σε αναπροσαρμογή επιχειρήσεις
`Αρθρο 21 Αναπροσαρμογή της αξίας γηπέδων και κτιρίων. Χρόνος αναπροσαρμογής
`Αρθρο 22 Αξία που υπόκειται σε αναπροσαρμογή
`Αρθρο 23 Εμφάνιση της υπεραξίας
`Αρθρο 24 Φορολογία υπεραξίας
`Αρθρο 25 Δήλωση υπεραξίας - Αρμόδιος προϊστάμενος Δ . Ο . Υ .
`Αρθρο 26 Καταβολή φόρου - Εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης
`Αρθρο 27 Έκπτωση αποσβέσεων που ενεργούνται στο ποσό της υπεραξίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
`Αρθρο 28 Κατάταξη φορολογουμένων - Φορολογικές κλίμακες
`Αρθρο 29 Καταπίστευμα-Αλλοδαποί - Γονική παροχή
`Αρθρο 30 Σχολάζουσες κληρονομιές - Παραγραφή
`Αρθρο 31 Πρόσθετοι φόροι - Απαλλαγές
`Αρθρο 32 Χρόνος κατάρτισης συμβολαίου
II . ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
`Αρθρο 33 Απαλλαγή πρώτης κατοικίας
`Αρθρο 34 Απαλλαγή αγροτών
`Αρθρο 35 Κτήση με χρησικτησία - Απαλλαγές
`Αρθρο 36 Προσαύξηση - Προσύμφωνα
III . ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
`Αρθρο 37 Κατάργηση της φορολογίας ακίνητης περιουσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 38 Αύξηση κεφαλαίου εταιριών, αρμοδιότητες γενικών συνελεύσεων δημόσιων επιχειρήσεων και έλεγχος φορέων Δημοσίου
`Αρθρο 39 Ρυθμίσεις χρεών προς το Δημόσιο
`Αρθρο 40 Ρυθμίσεις εισφορών και εσόδων υπέρ τρίτων
`Αρθρο 41 Διαδικαστικές διατάξεις
`Αρθρο 42 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 43 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
`Αρθρο 44 Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής
`Αρθρο 45 Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων
`Αρθρο 46 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1867/1989
`Αρθρο 47 Γνωστοποίηση φορολογικών παραβάσεων που διαπιστώνονται από δημόσιες υπηρεσίες και άλλα πρόσωπα
`Αρθρο 48 Αναστολή λειτουργίας καταστημάτων επιτηδευματιών
Αρθρο 49
`Αρθρο 50 Κίνητρα ειλικρίνειας
`Αρθρο 51 Αμοιβή σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών που διαπιστώνουν μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή
`Αρθρο 52 Έλεγχος επιχειρήσεων και από τους δήμους
`Αρθρο 53 Συμπλήρωση διατάξεων
`Αρθρο 54 Ποινικές κυρώσεις για άλλες πράξεις φοροδιαφυγής
`Αρθρο 55 Ειδικές υποχρεώσεις ορισμένων φυσικών ή νομικών προσώπων
`Αρθρο 56 Ρύθμιση υπηρεσιακών θεμάτων οικονομικών υπαλλήλων
`Αρθρο 57 Οργανωτικά και διοικητικά θέματα
`Αρθρο 58 Συνυπευθυνότητα ιδιωτών και επιβολή κυρώσεων για αγορά ειδών ή αποδοχή υπηρεσιών χωρίς φορολογικά στοιχεία
`Αρθρο 59 Τρόπος βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων από παραβάσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
`Αρθρο 60 Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας
`Αρθρο 61 Λοιπές διατάξεις
`Αρθρο 62 Αρμοδιότητες υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών
`Αρθρο 63 Υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση και αναγνώριση χρηματικών ποσών σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία
`Αρθρο 64 Καθιέρωση ειδικών υποχρεώσεων δικηγόρων και γιατρών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 65 Τροποποίηση και συμπλήρωση της κείμενης Αρτοποιητικής Νομοθεσίας
`Αρθρο 66 Διαδικασία παροχής των επιχορηγήσεων ιδιωτικών επενδύσεων
`Αρθρο 67 Βελτίωση λειτουργίας λιμένων
`Αρθρο 68
`Αρθρο 69
`Αρθρο 70
`Αρθρο 71
`Αρθρο 72 Μεταβίβαση μετοχών - Επιβολή τέλους υπέρ Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 73
`Αρθρο 74
`Αρθρο 75
`Αρθρο 76 Φορολογικές απαλλαγές ιδρυμάτων
`Αρθρο 77 Έναρξη ισχύος

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: