Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Π.Δ.258/2005.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 316
28 Δεκεμβρίου 2005

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 258

Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 και 3 του Ν. 2676/99 (Α, 1) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.».

β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (Α, 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3050/2002 (Α, 214) «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 18 παρ. 7 του Ν. 3144/2003 (Α, 111) και το άρθρο 17 παρ. 2 του Ν. 3232/2004 (Α, 48).

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3220/2004 (Α, 15), του Ν. 3232/2004 (Α, 48) και του άρθρου 26 του Ν. 3296/2004 (Α, 253).

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 15 του π.δ/τος. 213/1992 (Α, 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

στ) Την υπ΄ αριθμ. 130/14.10.2002 Οικονομική Έκθεση της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α.

ζ) Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. που διατυπώθηκε στην υπ΄ αριθμ. 404/3/268/6.12.2001 απόφασή του όπως συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμ.489/1/505/2.6.2004 απόφασή του.

η) Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, που διατυπώθηκε κατά τις υπ΄ αριθμ. 2η/4.2.2003, 3η/ 11.2.2003, 4η/4.3.2003 και 1η/19.10.2004 συνεδριάσεις αυτού.

θ) Το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση σε βάρος ούτε του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του ΟΑΕΕ, δεδομένου ότι με τις διατάξεις του Προεδρικού αυτού Διατάγματος επιδιώκεται η ενοποίηση και κωδικοποίηση των διατάξεων της νομοθεσίας των τριών καταργούμενων Ταμείων.

ι) Την υπ΄ αριθμ. 110/27.2.2004 γνωμοδότηση του ΣτΕ μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την υπ΄ αριθμ. 76/12.4.2005 γνωμοδότηση του ΣτΕ μετά από πρόταση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αποφασίζουμε:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
`Αρθρο 1 ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
`Αρθρο 2 ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
`Αρθρο 3 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
`Αρθρο 4 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
`Αρθρο 5
`Αρθρο 6 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΩΝ
`Αρθρο 7 ΤΥΠΙΚΗΑΣΦΑΛΙΣΗ
`Αρθρο 8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
`Αρθρο 9 ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
`Αρθρο 10 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
`Αρθρο 11 ΛΗΞΗΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣΣΧΕΣΗΣ
`Αρθρο 12 ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
`Αρθρο 13 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 14 ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 15 ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
`Αρθρο 16 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
`Αρθρο 17 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
`Αρθρο 18 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
`Αρθρο 19 ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣΧΡΟΝΟΣ
`Αρθρο 20 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
`Αρθρο 21 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
`Αρθρο 22 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
`Αρθρο 23 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣΕΠΙΖΩΝΤΩΝ
`Αρθρο 24 ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
`Αρθρο 25 ΠΟΣΟΣΥΝΤΑΞΗΣΕΠΙΖΩΝΤΩΝ
`Αρθρο 26 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ - ΔΩΡΑΕΟΡΤΩΝ
`Αρθρο 27 ΗΛΙΚΙΑ
`Αρθρο 28 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
`Αρθρο 29 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
`Αρθρο 30 ΕΝΑΡΞΗ - ΛΗΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
`Αρθρο 31 ΣΥΡΡΟΗΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
`Αρθρο 32 ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
`Αρθρο 33 ΣΤΕΡΗΣΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
`Αρθρο 34 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
`Αρθρο 35 ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
`Αρθρο 36 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
`Αρθρο 37 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 38 Έναρξηισχύος

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: