Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Νοεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 5207

Αριθμ. 88603

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 32667/26-5-2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προσθήκη αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες του e- ΕΦΚΑ» (Β΄2271).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α. Του άρθρου 162 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).

β. Των παρ. 1α, 3ε, 4γ, 4δ, 5στ, 7θ, 7ι, 8α, 8στ, 9ιδ, 11δ, 12β και 12γ του άρθρου 34 του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α΄ 8).

γ. Της παρ. 2 του άρθρου 85 του Ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).

δ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α΄ 119).

ε. Του π.δ. 62/2020 (Α΄ 155) «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

στ. Της υπ΄ αρ. 32667/26-5-2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προσθήκη αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ» (Β΄ 2271).

ζ. Της υπ΄ αρ. 18179/13-4-2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έναρξη λειτουργίας Τοπικών Διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ και κατάργη­ση Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλιση» (Β΄ 1517).

η. Της υπ΄ αρ. 17391/9-4-2021 απόφασης του Υπουρ­γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έναρξη λειτουργίας Τοπικών Διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ και κατάργη­ση Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλιση» (Β΄ 1485).

θ. Της υπ΄ αρ. 1429/431/1-2-2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ `Αρτας με έδρα τη `Αρτα και κατάργηση Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β΄ 399).

ι. Της υπ΄ αρ. 321/58/13-1-2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Ζακύνθου με έδρα τη Ζάκυνθο και κατάργηση Περιφερειακών και Τοπικών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β΄ 143).

ια. Της υπ΄ αρ. 46466/14177/24-11-2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα και κατάργηση Τοπικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β΄ 5336).

ιβ. Της υπ΄ αρ. 25576/8952/12-6-2019 απόφασης του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης ΕΦΚΑ Ροδόπης και κατάργηση Τοπικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης» (Β΄ 2465).

ιγ. Της υπ΄ αρ. 25574/8950/12-6-2019 απόφασης του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης Α΄ Δωδεκανήσου και κατάργηση Τοπικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου του ΕΦΚΑ» (Β΄ 2394).

ιδ. Της υπ΄ αρ. 17378/6133/16-4-2019 απόφασης του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης Αρκαδίας και κατάργηση Τοπικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Ν. Αρκαδίας του ΕΦΚΑ» (Β΄ 1364).

2. Την υπό στοιχεία 71672/27-9-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β΄ 4443).

3. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.

4. Την υπ΄ αρ. 373966/27-9-2021 πρόταση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η παρ. 2 της υπ΄ αρ. 32667/26-5-2021 υπουργικής απόφασης και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Την προσθήκη αρμοδιότητας έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων για τους ασφαλισμένους που υπάγονται εντός των ορίων των Δήμων Τριφυλίας και Οιχαλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας στα Τμήματα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Α΄ Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: