Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
8 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 196

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4734

Τροποποίηση του Ν. 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας -Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπές διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Ορισμοί - Τροποποίηση του άρθρου 3 του Ν. 4557/2018 (περ. β΄, γ΄, δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
`Αρθρο 3 Βασικά αδικήματα - Τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν. 4557/2018 (περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
`Αρθρο 4 Υπόχρεα πρόσωπα - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Ν. 4557/2018 (περ. α΄ και υποπερ. ζ΄, η΄ και ι΄ της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
`Αρθρο 5 Αρμόδιες αρχές - Τροποποίηση του άρθρου 6 του Ν. 4557/2018 (παρ. 29, 30 (β), (γ), (δ) και 39 (α) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
`Αρθρο 6 Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας -Τροποποίηση του άρθρου 7 του Ν. 4557/2018 (παρ. 30 (α) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 και 2 (α) του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177)
`Αρθρο 7 Επιτροπή Στρατηγικής - Τροποποίηση του άρθρου 8 του Ν. 4557/2018 (παρ. 4 και 31 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 και περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177)
`Αρθρο 8 Περιπτώσεις εφαρμογής δέουσας επιμέλειας -Τροποποίηση του άρθρου 12 του Ν. 4557/2018 (παρ. 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
`Αρθρο 9 Μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας -Τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν. 4557/2018 (παρ. 8 και 9 (β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 και 5 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/847)
`Αρθρο 10 Χρόνος εφαρμογής δέουσας επιμέλειας -Τροποποίηση του άρθρου 14 του Ν. 4557/2018 (παρ. 9 (α) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
`Αρθρο 11 Αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη - Τροποποίηση του άρθρου 16 του Ν. 4557/2018 (παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
`Αρθρο 12 Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου - Προσθήκη άρθρου 16A στον Ν. 4557/2018 (παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
`Αρθρο 13 Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης -Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4557/2018 (παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
`Αρθρο 14 Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα -Τροποποίηση του άρθρου 18 του Ν. 4557/2018 (παρ. 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
`Αρθρο 15 Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη - Τροποποίηση του άρθρου 19 του Ν. 4557/2018 (παρ. 14 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
`Αρθρο 16 Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων -Τροποποίηση του άρθρου 20 του Ν. 4557/2018 (στοιχ. ιι της περ. α΄ και περ. β΄ γ΄ δ΄ ε΄, στ΄ ζ΄ της παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
`Αρθρο 17 Μητρώο πραγματικών δικαιούχων εμπιστευμάτων - Τροποποίηση του άρθρου 21 του Ν. 4557/2018 (παρ. 16 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
`Αρθρο 18 Κεντρικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων -Προσθήκη του άρθρου 21Α στον ν. 4557/2018 (παρ. 19 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/843)
`Αρθρο 19 Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή - Τροποποίηση του άρθρου 22 του Ν. 4557/2018 (παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
`Αρθρο 20 Μέτρα προστασίας των αναφερόντων προσώπων - Τροποποίηση του άρθρου 26 του Ν. 4557/2018 (παρ. 23 και περ. β΄ της παρ. 39 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
`Αρθρο 21 Φύλαξη αρχείων και στοιχείων από υπόχρεα πρόσωπα - Τροποποίηση του άρθρου 30 του Ν. 4557/2018 (παρ. 25 του άρθρου 1 της (ΕΕ) Οδηγίας 2018/843)
`Αρθρο 22 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων -Τροποποίηση του άρθρου 31 του Ν. 4557/2018 (παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
`Αρθρο 23 Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές- Τροποποίηση του άρθρου 32 του Ν. 4557/2018 (παρ. 27 του άρθρου 1 της Οδηγίας (EE) 2018/843)
`Αρθρο 24 Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών -Τροποποίηση του άρθρου 34 του Ν. 4557/2018 (παρ. 20, 33, 34, 35 και 36 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
`Αρθρο 25 Συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και των αρμόδιων αρχών των κρατών-μελών -Προσθήκη του άρθρου 34Α στον ν. 4557/2018 (παρ. 32 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
`Αρθρο 26 Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και άλλων αρχών που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο - Προσθήκη του άρθρου 34Β στον Ν. 4557/2018 (παρ. 37 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
`Αρθρο 27 Ανταλλαγή πληροφοριών σε εξαιρετικές περιστάσεις - Προσθήκη του άρθρου 34Γ στον Ν. 4557/2018 (παρ. 37 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
`Αρθρο 28 Εσωτερικές διαδικασίες -Τροποποίηση του άρθρου 35 του Ν. 4557/2018 (περ. β΄ της παρ. 39 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
`Αρθρο 29 Εσωτερικές διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου -Τροποποίηση του άρθρου 36 του Ν. 4557/2018 (παρ. 28 του άρθρου 1 της Οδηγίας (EE) 2018/843 και περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 3 της Οδηγίας (EE) 2019/2177)
`Αρθρο 30 Ποινικές κυρώσεις - Τροποποίηση του άρθρου 39 του Ν. 4557/2018 (παρ. 38 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
`Αρθρο 31 Εξουσίες των Μονάδων της Αρχής -Τροποποίηση του άρθρου 49 του Ν. 4557/2018 (παρ. 20 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
`Αρθρο 32 Επιτροπή Δικηγόρων - Τροποποίηση του άρθρου 29 του Ν. 4557/2018
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
`Αρθρο 33 Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.
`Αρθρο 34 Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 35 Παράταση προθεσμίας προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.
`Αρθρο 36 Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δημοσίου στην αποπληρωμή δανείων (Πρόγραμμα «Γέφυρα»)
`Αρθρο 37 Ρύθμιση για τη ναυπήγηση δύο Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) του Πολεμικού Ναυτικού
`Αρθρο 38 Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού
`Αρθρο 39 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2020
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: