Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 3232/2004 - Άρθρο 7

`Αρθρο 7 Υπαγωγή στην ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) - Πόροι
1. Θεωρούνται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4169/61 (ΦΕΚ 81/Α/1961) και του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α΄) όπως ισχύουν κάθε φορά και ασφαλίζονται στον ΟΓΑ.:

α) οι ανειδίκευτοι εργάτες που απασχολούνται στην ζωική παραγωγή, αποκλειστικά και μόνον με την περιποίηση, εκτροφή και φροντίδα σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής αυτών και του αριθμού των απασχολουμένων καθώς και σε συνεταιρισμούς,

β) Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται και σε ανειδίκευτους εργάτες που απασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με την σπορά, φύτευση, περιποίηση, φροντίδα και συλλογή προϊόντων γης σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις φυτικής παραγωγής καθώς επίσης και σε ανθοκομικές εκμεταλλεύσεις και φυτώρια

γ) Οι αλιεργάτες που απασχολούνται στην παράκτια και μέση αλιεία, θεωρούνται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 3050/2002 όπως ισχύει και ασφαλίζονται στον ΟΓΑ.

Για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του νόμου αυτού ελλείψει φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 η οποία κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και θεωρείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

2. Για όσους από τις κατηγορίες της παραγράφου 1 ασφαλισθούν στον ΟΓΑ ως κατωτάτη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία ορίζεται η 5η του άρθρου 4 του Ν. 2458/1997 όπως ισχύει.
3.Οι ήδη ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δύνανται να παραμείνουν στην ασφάλιση αυτού, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.000 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με αίτηση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον ΟΓΑ εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού.

Όσοι υπαχθούν στην ασφάλιση του ΟΓΑ και έχουν 1.500 ημέρες ασφάλισης στην επικουρική ασφάλιση ΕΤΕΑΜ, μπορεί να συνεχίσουν προαιρετικά την επικουρική τους ασφάλιση με αίτησή τους που υποβάλλεται στο ΕΤΕΑΜ εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση στον ΟΓΑ, καταβάλλοντες οι ίδιοι τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου και οι οποίες υπολογίζονται με βάση την ασφαλιστική κλάση στην οποία εντάσσονται οι αποδοχές την ημερομηνία διακοπής της ασφάλισής τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως αυτή αναπροσαρμόζεται.

4.Οι αγρεργάτες που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και που απασχολούνται παραλλήλως σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων ως λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την απασχόλησή τους αυτή.
5. Κάθε επιχείρηση ή εκμετάλλευση της παρ.1 του άρθρου αυτού που απασχολεί άτομα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ με βάση τη διάταξη της παραγράφου αυτής υποχρεούται να υποβάλλει στον ΟΓΑ κάθε έτος Βεβαίωση Απασχόλησης, στην οποία αναφέρεται το προσωπικό που απασχολεί με το αντικείμενο της παρ. 1 του άρθρου αυτού. Για κάθε νέα απασχόληση εντός του τρέχοντος έτους υποβάλλεται στον ΟΓΑ Βεβαίωση Απασχόλησης μέσα σε 10 ημέρες από την έναρξη αυτής. Αν δεν υποβληθεί η Ανωτέρω Βεβαίωση επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε έναν απασχολούμενο ποσό τριακόσια ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν προσωπικό σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, υπόχρεος για την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, για όσο χρονικό διάστημα απασχολείται στην επιχείρηση ή εκμετάλλευση αυτή το εν λόγω προσωπικό.

Οι ασφαλιστικές εισφορές επιβαρύνουν τις εν λόγω επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις της παραγράφου 1.

Αν οι ανωτέρω δεν απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις της παραγράφου 1 και ασκούν αυτοτελές επάγγελμα αγρότη υπόχρεοι για την καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών είναι οι ίδιοι.

Οι διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ/τος 78/1998 (ΦΕΚ 72 Α΄) εφαρμόζονται και στην περίπτωση μη καταβολής των εισφορών από τους ανωτέρω υπόχρεους.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Γ.Α. ορίζονται, τα υπόχρεα πρόσωπα, ο τύπος, η μορφή, το περιεχόμενο της Βεβαίωση Απασχόλησης, τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα απαραίτητο για την υλοποίηση του άρθρου αυτού.

6. Οι αλλοδαποί εργαζόμενοι που προσκαλούνται να ασχοληθούν στη αγροτική οικονομία ή σε επιχειρήσεις ή σε εκμεταλλεύσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού ασφαλίζονται στον ΟΓΑ με την είσοδό τους στη χώρα. Ο προσκαλών με την αποστολή της πρόσκλησης υποχρεούται να ενημερώσει συγχρόνως τον ΟΓΑ για τον αριθμό των μετακαλουμένων αλλοδαπών, τα ατομικά στοιχεία τους, το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους καθώς και το είδος της απασχόλησης στην αγροτική οικονομία. Με την είσοδό τους στη χώρα ο προσκαλών υποχρεούται σε υποβολή Βεβαίωσης Απασχόλησης στον ΟΓΑ εντός δέκα ημερών από την είσοδο και στην καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών για το σύνολο του χρόνου μετάκλησης. Ως κατώτατη ασφαλιστική κατηγορία όσων απασχολούνται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, ορίζεται η 5η. Αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα η Βεβαίωση Απασχόλησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α΄).

Με την σύνταξη από τον ΟΓΑ του Ειδικού Δελτίου Απογραφής του άρθρου 7 του Π.Δ. 78/1998 και την προκαταβολή των ασφαλιστικών εισφορών δύναται να εκδίδεται και να χορηγείται στους ασφαλισμένους της κατηγορίας αυτής Κάρτα Υγείας αντί του βιβλιαρίου υγείας που προβλέπεται από το άρθρο 8 του Κανονισμού Νοσοκομειακής Περίθαλψης Ασφαλισμένων του ΟΓΑ, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει εκείνη της άδειας παραμονής.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης των παροχών υγείας στους ανωτέρω.

7. Στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων χορηγείται η συνταξιοδοτική παροχή του άρθρου 5 παρ.1 του Ν. 4169/1961 (ΦΕΚ 81 Α΄) και του άρθρου 12 του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α΄). Η παροχή αυτή χορηγείται και σε όσους έκαναν χρήση της επιλογής με κοινή δήλωση, που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α΄) μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 2458/1997 .

Τα πρόσωπα της παρ.7 του άρθρου αυτού δικαιούνται και την συνταξιοδοτική παροχή του Ν.Δ. 4575/1966 (ΦΕΚ 227 Α΄) καθώς και του Ν. 1745/1987 (ΦΕΚ 234 Α΄), εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Το δικαίωμα της επιλογής καταργείται και η υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών καθίσταται υποχρεωτική και για τους δύο συζύγους.

8. α) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εντός των ορίων της εισοδηματικής πολιτικής όπως καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και των οικονομικών δυνατοτήτων του ΟΓΑ, αναπροσαρμόζονται τα ποσά των συντάξεων ΟΓΑ (Ν. 4169/1961) , τα ποσά των συντάξεων του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης (Ν. 1745/1987) και τα ποσά των συντάξεων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (Ν. 2458/1997)

β) Οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 και του άρθρου 12 παρ. 6 του Ν. 2458/1997 καταργούνται από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

γ) Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του αρθρ. 12 του Ν. 2458/97 (ΦΕΚ 15 Α΄) αύξηση των ποσών των μηνιαίων βασικών συντάξεων που καταβάλλονται από τον ΟΓΑ (Ν. 4169/1961), ορίζεται από της 1ης Ιανουαρίου 2003 σε 14,67 Ευρώ.

9. Οι διατάξεις του Ν. 1358/1983 (ΦΕΚ 64 Α΄) όπως ισχύουν, έχουν εφαρμογή και για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (Ν. 2458/1997 ΦΕΚ 64 Α΄).

α) Οι Ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, καταβάλλουν για κάθε μήνα αναγνώρισης, εισφορά ίση με το άθροισμα της μηνιαίας εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, όπως ισχύει κάθε φορά υπολογιζόμενο επί του ποσού της 7ης ασφαλιστικής κατηγορίας του Κλάδου που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

β) Οι συνταξιούχοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών καταβάλουν για κάθε μήνα αναγνώρισης εισφορά ίση με το άθροισμα της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη επί του ποσού της 7ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.

10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του Ν. 2458/1997 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

«Η μηνιαία σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας συνίσταται σε ποσοστό 2% επί των κατά το άρθρο 4 του νόμου αυτού ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες έχουν υπαχθεί για κάθε έτος ασφάλισης όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο έναρξης της συνταξιοδότησης. Για τον υπολογισμό της σύνταξης χρόνος ασφάλισης μεγαλύτερος των έξι μηνών θεωρείται πλήρες έτος».

11. Οι απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α., που έχουν ενταχθεί στα επενδυτικά προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη (όπως αγροτουρισμός, αγροβιοτεχνία) στο πλαίσιο του Καν. Ε.Ε. 950/1997 (L 142/2-6-1997) και χρηματοδοτούνται για το σκοπό αυτό, εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότησή τους και συνεχίζουν να ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ κατατασσόμενοι τουλάχιστον στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 4 του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 214 Α΄), όπως ισχύει.

Μετά τη λήξη της ως άνω επιδότησης, η ασφαλιστική τους περίπτωση επανεξετάζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

12. Το άρθρο 3 του Ν. 2458/97 (ΦΕΚ 15 Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

« Πόροι του Κλάδου είναι:

1 α) Η μηνιαία ατομική εισφορά των αυτοτελώς απασχολούμενων αγροτών που ορίζεται σε ποσοστό 7% επί των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2458/1997 .

β) Η μηνιαία ατομική εισφορά των ανειδίκευτων εργατών που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 και 6 του άρθρου αυτού και υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ ορίζεται σε ποσοστό 7% επί του ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες έχουν υπαχθεί οι ασφαλισμένοι, με κατωτάτη την 5η ασφαλιστική κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2458/1997 .

2. Για όσους ασφαλίζονται στον ΟΓΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 και 6 του άρθρου αυτού, καταβάλλεται μηνιαία εργοδοτική εισφορά η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 7% επί του ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες έχουν υπαχθεί οι ασφαλισμένοι, με κατωτάτη την 5η ασφαλιστική κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2458/1997 .

3. Οι ανωτέρω κατηγορίες καταβάλλουν εισφορές ασθένειας και Λ.Α.Ε.

4 α) Η κρατική μηνιαία εισφορά για τους αυτοτελώς απασχολούμενους ορίζεται σε ποσοστό 14%, και υπολογίζεται επί του ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες έχουν καταταγεί οι ασφαλισμένοι.

β) Η κρατική μηνιαία εισφορά για τους απασχολούμενους ανειδίκευτους εργάτες που υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 και 6 του άρθρου αυτού, ορίζεται σε ποσοστό 7% και υπολογίζεται επί του ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες έχουν υπαχθεί οι ασφαλισμένοι, με κατωτάτη την 5η ασφαλιστική κατηγορία της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν. 2458/1997 .

Τα ποσά της ανωτέρω α) και β) κρατικής εισφοράς αποδίδονται στον Κλάδο απολογιστικά εντός του τριμήνου από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους.

Με κοινή απόφαση των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζεται ο τρόπος απόδοσης της εισφοράς του κράτους.

5. Η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών του Κλάδου καθώς και κάθε πρόσοδος από οποιαδήποτε αιτία».

13. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1-1-2004.
14. Η εφαρμογή της παρ. 12 αρχίζει από 1-7-2004.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: