Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 48
12 Φεβρουαρίου 2004

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3232

Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
`Αρθρο 1 Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης
`Αρθρο 2 Συμμετοχή των οργανισμών στη δαπάνη συνταξιοδότησης
`Αρθρο 3 Αναλογιστικοί Συντελεστές
`Αρθρο 4
`Αρθρο 5 Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων ατόμων με αναπηρίες
`Αρθρο 6 Ασφάλιση συγγραφέων
`Αρθρο 7 Υπαγωγή στην ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) - Πόροι
`Αρθρο 8 Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Διατάξεις φορέων κύριας ασφάλισης μισθωτών
`Αρθρο 9 Βελτίωση συστήματος Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης
`Αρθρο 10 Ειδικό Βιβλίο Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού
`Αρθρο 11 Βελτίωση πάγιου συστήματος ρύθμισης οφειλών Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
`Αρθρο 12 Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης
`Αρθρο 13 Ειδικές ρυθμίσεις φορέων μισθωτών
`Αρθρο 14 Ρυθμίσεις ασφαλισμένων ταμείων τύπου
`Αρθρο 15 Λοιπές διατάξεις Μισθωτών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Διατάξεις για τους αυτοαπασχολούμενους
`Αρθρο 1 6 Γενικές ρυθμίσεις
`Αρθρο 1 7 Διατάξεις Φορέων Ελευθέρων Επαγγελματιών
`Αρθρο 18 Διατάξεις Φορέων Ανεξάρτητα Απασχολουμένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Διατάξεις Φορέων Υγείας
`Αρθρο 19 Ρυθμίσεις φορέων ασθένειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Διατάξεις Πρόσθετης Ασφάλισης
`Αρθρο 20 Επικουρικά ταμεία - Ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
`Αρθρο 21 Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων και Τ.Ε.Α.Δ.Υ.
`Αρθρο 22 Ειδικές ρυθμίσεις φορέων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
`Αρθρο 23 Προσόντα και υποχρεώσεις προέδρων και μελών Διοικητικών Συμβουλίων - Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης
`Αρθρο 24 Οργάνωση Τομέα Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
`Αρθρο 25 Ιατροί και Οδοντίατροι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
`Αρθρο 26 Προσωπικός Ιατρός ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
`Αρθρο 27 Ασφαλιστικά θέματα Ιατρών και Οδοντιάτρων IKA-ETAM - Ειδικές Διατάξεις
`Αρθρο 28 Θέματα Προσωπικού των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης - Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αναδιάρθρωση θέσεων προσωπικού
`Αρθρο 29 Διατάξεις Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)
`Αρθρο 30 Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΚΗΥΚΥ)
`Αρθρο 31 Λογαριασμός Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Α.Φ.Κ.Α.) - Λογαριασμός Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Β.Κ.Α.)
`Αρθρο 32 Οργανωτικές και διοικητικές διατάξεις
`Αρθρο 33
`Αρθρο 34 Συμπλήρωση του άρθρου 123 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος
`Αρθρο 35 Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: