Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το N.5043/2023.

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Αυγούστου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 137

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4624

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1 Σκοπός του νόμου
`Αρθρο 2 Ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 3 Εδαφικό πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 4 Ορισμοί
`Αρθρο 5 Νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από δημόσιους φορείς
`Αρθρο 6 Ορισμός του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων σε δημόσιους φορείς
`Αρθρο 7 Θέση του ΥΠΔ σε δημόσιους φορείς
`Αρθρο 8 Καθήκοντα του ΥΠΔ σε δημόσιους φορείς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
`Αρθρο 9 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
`Αρθρο 10 Αρμοδιότητα
`Αρθρο 11 Λειτουργική Ανεξαρτησία
`Αρθρο 12 Κωλύματα - ασυμβίβαστα μελών της Αρχής
`Αρθρο 13 Καθήκοντα της Αρχής
`Αρθρο 14 Έκθεση δραστηριότητας
`Αρθρο 15 Ερευνητικές και διορθωτικές εξουσίες
`Αρθρο 16 Υποχρεώσεις και δικαιώματα μελών της Αρχής
`Αρθρο 17 Λειτουργία της Αρχής
`Αρθρο 18 Γραμματεία της Αρχής
`Αρθρο 19 Προϋπολογισμός και Οικονομική Διαχείριση
`Αρθρο 20 Δικαστική προστασία κατά της Αρχής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΚΠΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
`Αρθρο 21 Συγκατάθεση ανηλίκου
`Αρθρο 22 Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
`Αρθρο 23 Επεξεργασία γενετικών δεδομένων
`Αρθρο 24 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς από δημόσιους φορείς
`Αρθρο 25 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς από ιδιωτικούς φορείς
`Αρθρο 26 Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από δημόσιους φορείς
`Αρθρο 27 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των σχέσεων απασχόλησης
`Αρθρο 28 Επεξεργασία και ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης
`Αρθρο 29 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον
`Αρθρο 30 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή συλλογής και τήρησης στατιστικών στοιχείων
`Αρθρο 31 Πληροφορίες που παρέχονται εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων
`Αρθρο 32 Πληροφορίες που παρέχονται εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν έχουν συλλεγεί από το υποκείμενο των δεδομένων
`Αρθρο 33 Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων/Ανακοίνωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων
`Αρθρο 34 Δικαίωμα διαγραφής
`Αρθρο 35 Δικαίωμα εναντίωσης
`Αρθρο 36 Διασφάλιση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λόγους εθνικής ασφάλειας
`Αρθρο 37 Διαπίστευση φορέων πιστοποίησης και πιστοποίηση
`Αρθρο 38 Ποινικές κυρώσεις
`Αρθρο 39 Διοικητικές κυρώσεις
`Αρθρο 40 Δικαστική προστασία κατά υπεύθυνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία
`Αρθρο 41 Εκπροσώπηση υποκειμένου των δεδομένων
`Αρθρο 42 Πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (2016/680)
ΤΜΗΜΑ I ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
`Αρθρο 43 Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής (άρθρα 1, 2 και 9 παρ. 2 της Οδηγίας)
`Αρθρο 44 Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας)
`Αρθρο 45 Γενικές Αρχές (άρθρο 4 της Οδηγίας)
ΤΜΗΜΑ II ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 46 Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 10 της Οδηγίας)
`Αρθρο 47 Επεξεργασία για άλλους σκοπούς (άρθρα 4 και 9 παρ. 1 της Οδηγίας)
`Αρθρο 48 Επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς (άρθρο 4 της Οδηγίας)
`Αρθρο 49 Συγκατάθεση του υποκειμένου
`Αρθρο 50 Επεξεργασία υπό την εποπτεία του υπεύθυνου επεξεργασίας (άρθρο 23 της Οδηγίας)
`Αρθρο 51 Εμπιστευτικότητα
`Αρθρο 52 Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων (άρθρο 11 της Οδηγίας)
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
`Αρθρο 53 Γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων (άρθρα 12 και 13 της Οδηγίας)
`Αρθρο 54 Δικαίωμα ενημέρωσης του υποκειμένου (άρθρο 13 της Οδηγίας)
`Αρθρο 55 Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρα 14 και 15 της Οδηγίας)
`Αρθρο 56 Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περιορισμοί ως προς την επεξεργασία (άρθρο 16 της Οδηγίας)
`Αρθρο 57 Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων (άρθρο 12 της Οδηγίας)
`Αρθρο 58 Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή (άρθρο 17 της Οδηγίας)
`Αρθρο 59 Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων σε ποινικές έρευνες και διαδικασίες (άρθρο 18 της Οδηγίας)
ΤΜΗΜΑ IV ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 60 Εκτελών την επεξεργασία (άρθρα 22 και 23 της Οδηγίας)
`Αρθρο 61 Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας (άρθρο 21 της Οδηγίας)
`Αρθρο 62 Ασφάλεια επεξεργασίας (άρθρα 19 και 29 της Οδηγίας)
`Αρθρο 63 Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Αρχή (άρθρο 30 της Οδηγίας)
`Αρθρο 64 Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων (άρθρο 31 της Οδηγίας)
`Αρθρο 65 Εκτίμηση αντικτύπου της επεξεργασίας στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 27 της Οδηγίας)
`Αρθρο 66 Συνεργασία με την Αρχή (άρθρο 26 της Οδηγίας)
`Αρθρο 67 Προηγούμενη διαβούλευση με την Αρχή (άρθρο 28 της Οδηγίας)
`Αρθρο 68 Αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας (άρθρο 24 της Οδηγίας)
`Αρθρο 69 Προστασία δεδομένων από τον σχεδιασμό και εξ΄ ορισμού (άρθρο 20 της Οδηγίας)
`Αρθρο 70 Διάκριση μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων (άρθρο 6 της Οδηγίας)
`Αρθρο 71 Διάκριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επαλήθευση της ταυτότητάς τους (άρθρο 7 της Οδηγίας)
`Αρθρο 72 Διαδικασία διαβίβασης (άρθρα 7 και 9 της Οδηγίας)
`Αρθρο 73 Διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα -Προθεσμίες αποθήκευσης και επανεξέτασης -Περιορισμός της επεξεργασίας (άρθρο 5 της Οδηγίας)
`Αρθρο 74 Καταχωρίσεις (άρθρο 25 της Οδηγίας)
ΤΜΗΜΑ V ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Η ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
`Αρθρο 75 Γενικές αρχές που διέπουν τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 35 της Οδηγίας)
`Αρθρο 76 Διαβιβάσεις που υπόκεινται σε κατάλληλες εγγυήσεις (άρθρο 37 της Οδηγίας)
`Αρθρο 77 Παρεκκλίσεις για ειδικές καταστάσεις (άρθρο 38 της Οδηγίας)
`Αρθρο 78 Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς αποδέκτες εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες (άρθρο 39 της Οδηγίας)
ΤΜΗΜΑ VI ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
`Αρθρο 79 Αμοιβαία συνδρομή (άρθρο 50 της Οδηγίας)
ΤΜΗΜΑ VII ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 80 Αστική ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας (άρθρα 54 και 56 της Οδηγίας)
`Αρθρο 81 Ποινικές κυρώσεις (άρθρα 54 και 57 της Οδηγίας)
`Αρθρο 82 Διοικητικές κυρώσεις (άρθρα 54 και 57 της Οδηγίας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 83 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 84
`Αρθρο 85 Ισχύς διεθνών ή διμερών διεθνών συμφωνιών
`Αρθρο 86
`Αρθρο 87 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2019
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: