Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΤΕ
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων
Καθορισμός του ελεγκτικού πλαισίου βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των Στρατηγικών Επενδύσεων σύμφωνα με το `Αρθρο 18 του N. 4864/2021 (ΦΕΚ Α΄ 237/02-12-2021) και με τα `Αρθρα 3 και 4 της υπ΄ αριθμ. 78609/04.08.2022 (ΦΕΚ Β 4263/10.08.2022) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών

Αριθ.224/26.09.2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του `Αρθρου 18 του Ν. 4864/2021 (ΦΕΚ Α΄ 237/02-12-2021 και ημερομηνία επανακυκλοφορίας: 10.02.2022) «Στρατηγικές Επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη» - Μέρος Α΄ «Στρατηγικές Επενδύσεις» όπως ισχύουν.

2. Την υπ΄ αριθμ. 78609/04.08.2022 (ΦΕΚ Β 4263/10.08.2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των ελεγκτών και του ορισμού εμπειρογνώμονα, των υποχρεώσεων αυτών, των αντικειμένων ελέγχου, της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων για τον έλεγχο της υλοποίησης των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί Στρατηγικές».

3. Την υπ΄ αριθμ. 61746/16.06.2022 (ΦΕΚ 3188/22-06-2022) Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων και των διαδικασιών για την υλοποίηση, την τροποποίηση, τον έλεγχο και την ολοκλήρωση των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί Στρατηγικές και των υποχρεώσεων των επενδυτικών φορέων».

4. Τις διατάξεις του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» - Μέρος Β΄ «Προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων» όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 3894/2010 (Α΄ 204) «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν.3148/2003 όπως ισχύουν,

7. Τις διατάξεις του ν.4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 7) όπως ισχύουν.

αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης αποτελεί ο έλεγχος από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές των επενδυτικών προτάσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως Στρατηγικές Επενδύσεις από την Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) σύμφωνα με τους νόμους 4864/2021 και 4608/2019 καθώς και όσες έχουν χαρακτηρισθεί ως Στρατηγικές Επενδύσεις σύμφωνα με τον ν.3894/2010 και οι φορείς τους έχουν αιτηθεί τον έλεγχο της υλοποίησης τους από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, βάσει της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν.4864/2021 .

Η υπ΄ αριθμ. 78609/04.08.2022 (ΦΕΚ Β 4263/10.08.2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών καθορίζει:

α. τη διαδικασία επιλογής των ελεγκτών και του ορισμού εμπειρογνώμονα β. των υποχρεώσεων αυτών γ. των αντικειμένων ελέγχου

δ. της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων για τον έλεγχο της υλοποίησης των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί Στρατηγικές.

`Αρθρο 2
Ελεγκτικό Πλαίσιο και Έκθεση Διασφάλισης

1. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του ελέγχου τους σε έκθεση ελέγχου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017 εφεξής «Έκθεση Διασφάλισης».

2. Η «Έκθεση Διασφάλισης» συντάσσεται από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή μετά από τη διενέργεια σχετικού ελέγχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας μιας επένδυσης η οποία έχει εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (εφεξής Δ.Ε.Σ.Ε.) ως Στρατηγική επένδυση όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της υπ΄ αριθμ. 78609/04.08.2022 και περιλαμβάνει συγκεκριμένα:

α. έλεγχο και καταγραφή της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης

β. οικονομικό έλεγχο της επένδυσης και συγκεκριμένα έλεγχο των βιβλίων στοιχείων και παραστατικών που αφορούν την υλοποίηση και εξόφληση της

γ. διαπίστωση της συμμόρφωσης του φορέα της επένδυσης προς τις διατάξεις του ν. 4608/2019, του ν.4864/2021 και του ν.3894/2010 καθώς και της τήρησης των προϋποθέσεων και των όρων της απόφασης χαρακτηρισμού της επένδυσης ως στρατηγικής της Δ.Ε.Σ.Ε. και της απόφασης χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

δ. επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων.

Για τα ανωτέρω αντικείμενα συντάσσεται και σχετικό πρόγραμμα ελέγχου το οποίο περιλαμβάνεται στην παρούσα απόφαση.

3. Η «Έκθεση Διασφάλισης» του άρθρου 4 της υπ΄ αριθμ. 78609/04.08.2022 Απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, διασφαλίζει ότι καλύπτονται τα αντικείμενα της «έκθεσης ενδιάμεσου ελέγχου», της «έκθεσης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης» και του «Προγράμματος Ελέγχου Στρατηγικών Επενδύσεων».

4. Η εν λόγω Έκθεση Διασφάλισης καταρτίζεται εγγράφως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών ελεγκτικών προτύπων και πιο συγκεκριμένα του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ».

Η Έκθεση Διασφάλισης αναφέρει τυχόν περιορισμούς στο εύρος εργασίας ως προς τον έλεγχο του φυσικού αντικειμένου αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού ή και άλλου προσώπου.

Όπως ισχύει για κάθε υποχρεωτικό έλεγχο, οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες καταρτίζουν φάκελο ελέγχου και υπάγονται στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας της ΕΛΤΕ. Ο φάκελος ελέγχου περιλαμβάνει την ελεγκτική εργασία, που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες και την ελεγκτική μεθοδολογία που έχει θεσπίσει κάθε ελεγκτική εταιρεία και τα ελεγκτικά τεκμήρια που υποστηρίζουν την «Έκθεση Διασφάλισης».

5. Η «Έκθεση Διασφάλισης» συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στο Παράρτημα της παρούσας

6. Ζητήματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα απόφαση θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το πλαίσιο που προδιαγράφεται από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης».

`Αρθρο 3
Μορφή και Περιεχόμενο της Έκθεσης Διασφάλισης

Ανάλογα με τον τύπο του συμπεράσματος της Έκθεσης Διασφάλισης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις στο Παράρτημα Ι της Παρούσας απόφασης:

ΜΕΡΟΣ 1ο: «Εκθέσεις Εύλογης Διασφάλισης της πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης»

Α. Υπόδειγμα μη διαφοροποιημένου συμπεράσματος

Β. Υπόδειγμα συμπεράσματος με θέμα/τα έμφασης

Γ. Υπόδειγμα συμπεράσματος με επιφύλαξη

Δ. Υπόδειγμα αρνητικού συμπεράσματος

ΜΕΡΟΣ 2ο: «Εκθέσεις Εύλογης Διασφάλισης Ενδιάμεσης Πιστοποίησης»

Α. Υπόδειγμα μη διαφοροποιημένου συμπεράσματος

Β. Υπόδειγμα συμπεράσματος με θέμα/τα έμφασης

Γ. Υπόδειγμα συμπεράσματος με επιφύλαξη

Δ. Υπόδειγμα αρνητικού συμπεράσματος

`Αρθρο 4
ΙΣΧΥΣ

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την έγκρισή της από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ

ΜΕΡΟΣ 1ο: «Εκθέσεις Εύλογης Διασφάλισης της πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης»

Α. Υπόδειγμα μη διαφοροποιημένου συμπεράσματος

«ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 Ν.4864/2021»

Προς:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο / ή τους Διαχειριστές της Εταιρείας «.....................»

2. Τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η εργασία μας διενεργήθηκε με βάση το Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων που περιλαμβάνεται στη με αριθ. Πρωτ............../... Υπουργική Απόφαση, δυνάμει της από ΗΗ/ΜΜ/202Χ μεταξύ μας σύμβασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, του Ν. 4864/2021, προκειμένου να διαπιστωθεί η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας «.................» (εφεξής «φορέας της επένδυσης» ή «επενδυτικός φορέας») με δ.τ. «..........», το οποίο χαρακτηρίσθηκε ως στρατηγική επένδυση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4864/2021 [ή του ν.4608/2019 ή του ν. 3894/2010], με την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) .../... (ΦΕΚ ...), με βάση την οποία χορηγήθηκαν κίνητρα στον επενδυτικό φορέα με την απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων με αριθ. Πρωτ................../...-...-..........(Β΄...) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που αφορά ................. (περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου από την απόφαση υπαγωγής, που βρίσκεται στη θέση ......................... (τόπος εγκατάστασης από την απόφαση υπαγωγής), συνολικής δαπάνης..............,...€.

Η εργασία διασφάλισης έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί έως την ημερομηνία υποβολής της παρούσας Έκθεσης.

Πληροφορίες για τον φορέα της επένδυσης, τα αντικείμενα που ελέγχθηκαν και τις διαπιστώσεις για κάθε επιμέρους αντικείμενο, περιλαμβάνονται στην Έκθεση Πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με αριθ. πρωτ. ./.. .

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗ

Καθ΄ όλη τη διάρκεια ανάληψης και διενέργειας της παρούσας εργασίας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από τον επενδυτικό φορέα, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ) που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Ν. 4449/2017 [και του Κανονισμού ΕΕ 537/2014], που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών/οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα. Ειδικότερα, οι απαιτήσεις περί απαγόρευσης μη ελεγκτικών υπηρεσιών στον επενδυτικό φορέα έχουν εφαρμοστεί στο βαθμό που αφορούν το υπό εξέταση επενδυτικό σχέδιο και τα σχετιζόμενα στοιχεία και πληροφορίες. Έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4449/2017, [τον Κανονισμό ΕΕ 537/2014] και τις απαιτήσεις του Κώδικα ΣΔΠΔΕ.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Η διοίκηση του φορέα της επένδυσης έχει την ευθύνη της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3894/2010 [ή του ν.4608/2019 ή του ν.4864/2021], όπως ισχύει, της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων ................/. -. -.. (Β΄.) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών και απαιτούμενων δικαιολογητικών του υποβληθέντος αιτήματος ελέγχου της επένδυσης που υποβάλλεται από αυτήν στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, προκειμένου να πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης για τη χορήγηση της αιτούμενης ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4864/2021, στην υπ΄ αριθμ. 61746/22.06.2022 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων και των διαδικασιών για την υλοποίηση, την τροποποίηση, τον έλεγχο και την ολοκλήρωση των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές σύμφωνα με τους νόμους 4864/2021 και 4608/2019 και των υποχρεώσεων των επενδυτικών φορέων» (εφεξής «ΥΑ 61746/22.06.2022»), καθώς και στην υπ΄ αριθμ. 78609/10.08.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των ελεγκτών και του ορισμού εμπειρογνώμονα, των υποχρεώσεων αυτών, των αντικειμένων ελέγχου, της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων για τον έλεγχο της υλοποίησης των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές» (εφεξής «ΚΥΑ 78609/10.08.2022»). Περαιτέρω, η διοίκηση του φορέα της επένδυσης έχει την ευθύνη για την εφαρμογή όλων των απαραίτητων δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του ν.4864/2021 [ή του ν. του ν. 4608/2019 ή 3894/2010], όπως ισχύει.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΕΓΚΤΗ

Ευθύνη του ελεγκτή είναι η διενέργεια διαδικασιών διασφάλισης για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης του επενδυτικού φορέα με βάση το Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων που περιλαμβάνεται στη με αριθ. πρωτ. ./. απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο εκδόθηκε ύστερα από την ./. γνωμοδότηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (Ε.Λ.Τ.Ε.), όπως ισχύει. Οι διενεργηθείσες διαδικασίες διασφάλισης καλύπτουν περιοριστικά τα αντικείμενα όπως ακριβώς περιγράφονται στο εν λόγω Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων και διενεργήθηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης πέραν του Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης», και δεν καλύπτουν τις εργασίες που αναφέρονται στις βεβαιώσεις υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του αρχιτέκτονα, του πολιτικού μηχανικού, του μηχανολόγου μηχανικού [ή οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας πιστοποιημένου ελεγκτή απαιτείται]. Θεωρούμε ότι τα τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα και υποστηρίζουν το συμπέρασμα που εκφράζεται στην παρούσα έκθεση εύλογης διασφάλισης, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της Ε.Λ.Τ.Ε. οποτεδήποτε αυτά ζητηθούν.

ΕΥΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασία μας διενεργήθηκε στο πλαίσιο των απαιτήσεων της παραγρ. 4 του άρθρου 3, της ΥΑ 61746/16.06.2022 και του άρθρου 3 της ΚΥΑ 78609/10.8.2022, όπως αυτές εξειδικεύονται στο Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων που περιλαμβάνεται στην υπ΄ Α.Π...................../... Υπουργική Απόφαση.

Η διοίκηση του επενδυτικού φορέα έθεσε υπόψη μας όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητήσαμε για τη διενέργεια αυτής της εργασίας διασφάλισης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Με βάση τη διενεργηθείσα εργασία και τα τεκμήρια που συγκεντρώθηκαν, διατυπώνουμε το συμπέρασμα ότι το επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας «................ » έχει ολοκληρωθεί και έχει πραγματοποιηθεί η έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4864/2021 [ή του ν.4608/2019 ή του ν. 3894/2010], όπως ισχύει.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Έκθεση συντάχθηκε συγκεκριμένα για τον σκοπό που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας και απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα της επένδυσης και στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή να διανεμηθεί σε τρίτους.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Με βάση το άρθρο 6 της ΚΥΑ 78609/10.08.2022, σχετικά με την πιστοποίηση της πληρότητας των ελέγχων, η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων μπορεί να αιτηθεί την υποβολή συμπληρωματικής ή νέας Έκθεσης Πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Σύμφωνα με την ΥΑ 61746/22.06.2022, την ΚΥΑ 78609/10.08.2022, καθώς και την απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων .........../. -. -.. (Β΄.) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη χορήγηση της ενίσχυσης στον επενδυτικό φορέα, απαιτείται η έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της.

Συνεπώς με την παρούσα Έκθεση δεν εκφέρεται άποψη εάν και κατά πόσο θα υπάρξουν οι σχετικές εγκρίσεις ή και πρόσθετες απαιτήσεις από την αρμόδια Υπηρεσία.

Ελεγκτική Εταιρεία ΧΧΧΧ

Αθήνα, . -. ............

Ο/Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

«ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 Ν.4864/2021»

Προς:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο / ή τους Διαχειριστές της Εταιρείας «............. »

2. Τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η εργασία μας διενεργήθηκε με βάση το Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων που περιλαμβάνεται στη με αριθ. πρωτ. ../. Υπουργική Απόφαση, δυνάμει της από ΗΗ/ΜΜ/202Χ μεταξύ μας σύμβασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, του Ν. 4864/2021, προκειμένου να διαπιστωθεί η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας «........................» (εφεξής «φορέας της επένδυσης» ή «επενδυτικός φορέας») με δ.τ. «............», το οποίο χαρακτηρίσθηκε ως στρατηγική επένδυση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4864/2021 [ή του ν.4608/2019 ή του ν. 3894/2010], με την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) .../... (ΦΕΚ ...), με βάση την οποία χορηγήθηκαν κίνητρα στον επενδυτικό φορέα με την απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων με αριθ. Πρωτ............./. -. -.. (Β΄.) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που αφορά ................. (περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου από την απόφαση υπαγωγής, που βρίσκεται στη θέση ....................... (τόπος εγκατάστασης από την απόφαση υπαγωγής), συνολικής δαπάνης ..,.€.

Η εργασία διασφάλισης έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί έως την ημερομηνία υποβολής της παρούσας Έκθεσης.

Πληροφορίες για τον φορέα της επένδυσης, τα αντικείμενα που ελέγχθηκαν και τις διαπιστώσεις για κάθε επιμέρους αντικείμενο, περιλαμβάνονται στην Έκθεση Πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με αριθ. πρωτ. ./.. .

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗ

Καθ΄ όλη τη διάρκεια ανάληψης και διενέργειας της παρούσας εργασίας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από τον επενδυτικό φορέα, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ) που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Ν. 4449/2017 [και του Κανονισμού ΕΕ 537/2014], που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών/οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα. Ειδικότερα, οι απαιτήσεις περί απαγόρευσης μη ελεγκτικών υπηρεσιών στον επενδυτικό φορέα έχουν εφαρμοστεί στο βαθμό που αφορούν το υπό εξέταση επενδυτικό σχέδιο και τα σχετιζόμενα στοιχεία και πληροφορίες. Έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Η διοίκηση του φορέα της επένδυσης έχει την ευθύνη της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3894/2010 [ή του ν.4608/2019 ή του ν.4864/2021], όπως ισχύει, της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων ............../. -. -.. (Β΄.) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών και απαιτούμενων δικαιολογητικών του υποβληθέντος αιτήματος ελέγχου της επένδυσης που υποβάλλεται από αυτήν στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, προκειμένου να πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης για τη χορήγηση της αιτούμενης ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4864/2021, στην υπ΄ αριθμ. 61746/22.06.2022 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων και των διαδικασιών για την υλοποίηση, την τροποποίηση, τον έλεγχο και την ολοκλήρωση των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές σύμφωνα με τους νόμους 4864/2021 και 4608/2019 και των υποχρεώσεων των επενδυτικών φορέων» (εφεξής «ΥΑ 61746/22.06.2022»), καθώς και στην υπ΄ αριθμ. 78609/10.08.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των ελεγκτών και του ορισμού εμπειρογνώμονα, των υποχρεώσεων αυτών, των αντικειμένων ελέγχου, της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων για τον έλεγχο της υλοποίησης των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές» (εφεξής «ΚΥΑ 78609/10.08.2022»). Περαιτέρω, η διοίκηση του φορέα της επένδυσης έχει την ευθύνη για την εφαρμογή όλων των απαραίτητων δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του ν.4864/2021 [ή του ν. του ν. 4608/2019 ή 3894/2010], όπως ισχύει.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΕΓΚΤΗ

Ευθύνη του ελεγκτή είναι η διενέργεια διαδικασιών διασφάλισης για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης του επενδυτικού φορέα με βάση το Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων που περιλαμβάνεται στη με αριθ. πρωτ. ./. απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο εκδόθηκε ύστερα από την ./. γνωμοδότηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (Ε.Λ.Τ.Ε.), όπως ισχύει. Οι διενεργηθείσες διαδικασίες διασφάλισης καλύπτουν περιοριστικά τα αντικείμενα όπως ακριβώς περιγράφονται στο εν λόγω Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων και διενεργήθηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης πέραν του Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης», και δεν καλύπτουν τις εργασίες που αναφέρονται στις βεβαιώσεις υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του αρχιτέκτονα, του πολιτικού μηχανικού, του μηχανολόγου μηχανικού [ή οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας πιστοποιημένου ελεγκτή απαιτείται]. Θεωρούμε ότι τα τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα και υποστηρίζουν το συμπέρασμα που εκφράζεται στην παρούσα έκθεση εύλογης διασφάλισης, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της Ε.Λ.Τ.Ε. οποτεδήποτε αυτά ζητηθούν.

ΕΥΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασία μας διενεργήθηκε στο πλαίσιο των απαιτήσεων της παραγρ. 4 του άρθρου 3, της ΥΑ 61746/16.06.2022 και του άρθρου 3 της ΚΥΑ 78609/10.8.2022, όπως αυτές εξειδικεύονται στο Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων που περιλαμβάνεται στην υπ΄ Α.Π......................../... Υπουργική Απόφαση.

Η διοίκηση του επενδυτικού φορέα έθεσε υπόψη μας όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητήσαμε για τη διενέργεια αυτής της εργασίας διασφάλισης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Με βάση τη διενεργηθείσα εργασία και τα τεκμήρια που συγκεντρώθηκαν, διατυπώνουμε το συμπέρασμα ότι το επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας «................ » έχει ολοκληρωθεί και έχει πραγματοποιηθεί η έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4864/2021 [ή του ν.4608/2019 ή του ν. 3894/2010], όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ/ΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στο συμπέρασμά μας, σχετικά με τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης και την πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εφιστούμε την προσοχή σας στο (στα) παρακάτω ζήτημα (ζητήματα) που έχει (έχουν) ανακύψει κατά τη διενέργεια της ειδικής αυτής εργασίας διασφάλισης και του (των) οποίου (οποίων) η αντιμετώπιση δεν έχει (έχουν) έως και την έκδοση της παρούσας έκθεσης, αποσαφηνισθεί, από το Υπουργείο Οικονομικών ή / και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

1...........

2..........

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Έκθεση συντάχθηκε συγκεκριμένα για τον σκοπό που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας και απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα της επένδυσης και στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή να διανεμηθεί σε τρίτους.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Με βάση το άρθρο 6 της ΚΥΑ 78609/10.08.2022, σχετικά με την πιστοποίηση της πληρότητας των ελέγχων, η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων μπορεί να αιτηθεί την υποβολή συμπληρωματικής ή νέας Έκθεσης Πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Σύμφωνα με την ΥΑ 61746/22.06.2022, την ΚΥΑ 78609/10.08.2022, καθώς και την απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων ................./...-...-................ (Β΄...) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη χορήγηση της ενίσχυσης στον επενδυτικό φορέα, απαιτείται η έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων.

Συνεπώς με την παρούσα Έκθεση δεν εκφέρεται άποψη εάν και κατά πόσο θα υπάρξουν οι σχετικές εγκρίσεις ή και πρόσθετες απαιτήσεις από την αρμόδια Υπηρεσία.

Ελεγκτική Εταιρεία ΧΧΧΧ Αθήνα, ....................

Ο/Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.

«ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 Ν.4864/2021»

Προς:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο / ή τους Διαχειριστές της Εταιρείας «.....................»

2. Τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η εργασία μας διενεργήθηκε με βάση το Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων που περιλαμβάνεται στη με αριθ. πρωτ. ../. Υπουργική Απόφαση, δυνάμει της από ΗΗ/ΜΜ/202Χ μεταξύ μας σύμβασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, του ν. 4864/2021, προκειμένου να διαπιστωθεί η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας «.....................» (εφεξής «φορέας της επένδυσης» ή «επενδυτικός φορέας») με δ.τ. «...............», το οποίο χαρακτηρίσθηκε ως στρατηγική επένδυση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4864/2021 [ή του ν.4608/2019 ή του ν. 3894/2010], με την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) .../... (ΦΕΚ ...), με βάση την οποία χορηγήθηκαν κίνητρα στον επενδυτικό φορέα με την απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων με αριθ. Πρωτ.........../. -. -.. (Β΄.) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που αφορά ................... (περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου από την απόφαση υπαγωγής, που βρίσκεται στη θέση ............... (τόπος εγκατάστασης από την απόφαση υπαγωγής), συνολικής δαπάνης................,...€.

Η εργασία διασφάλισης έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί έως την ημερομηνία υποβολής της παρούσας Έκθεσης.

Πληροφορίες για τον φορέα της επένδυσης, τα αντικείμενα που ελέγχθηκαν και τις διαπιστώσεις για κάθε επιμέρους αντικείμενο, περιλαμβάνονται στην Έκθεση Πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με αριθ. πρωτ. ./.. .

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗ

Καθ΄ όλη τη διάρκεια ανάληψης και διενέργειας της παρούσας εργασίας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από τον επενδυτικό φορέα, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ) που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Ν. 4449/2017 [και του Κανονισμού ΕΕ 537/2014], που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών/οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα. Ειδικότερα, οι απαιτήσεις περί απαγόρευσης μη ελεγκτικών υπηρεσιών στον επενδυτικό φορέα έχουν εφαρμοστεί στο βαθμό που αφορούν το υπό εξέταση επενδυτικό σχέδιο και τα σχετιζόμενα στοιχεία και πληροφορίες. Έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Η διοίκηση του φορέα της επένδυσης έχει την ευθύνη της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3894/2010 [ή του ν.4608/2019 ή του ν.4864/2021], όπως ισχύει, της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων ............./. -. -.. (Β΄.) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών και απαιτούμενων δικαιολογητικών του υποβληθέντος αιτήματος ελέγχου της επένδυσης που υποβάλλεται από αυτήν στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, προκειμένου να πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης για τη χορήγηση της αιτούμενης ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4864/2021, στην υπ΄ αριθμ. 61746/22.06.2022 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων και των διαδικασιών για την υλοποίηση, την τροποποίηση, τον έλεγχο και την ολοκλήρωση των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές σύμφωνα με τους νόμους 4864/2021 και 4608/2019 και των υποχρεώσεων των επενδυτικών φορέων» (εφεξής «ΥΑ 61746/22.06.2022»), καθώς και στην υπ΄ αριθμ. 78609/10.08.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των ελεγκτών και του ορισμού εμπειρογνώμονα, των υποχρεώσεων αυτών, των αντικειμένων ελέγχου, της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων για τον έλεγχο της υλοποίησης των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές» (εφεξής «ΚΥΑ 78609/10.08.2022»). Περαιτέρω, η διοίκηση του φορέα της επένδυσης έχει την ευθύνη για την εφαρμογή όλων των απαραίτητων δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του ν.4864/2021 [ή του ν. του ν. 4608/2019 ή 3894/2010], όπως ισχύει.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΕΓΚΤΗ

Ευθύνη του ελεγκτή είναι η διενέργεια διαδικασιών διασφάλισης για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης του επενδυτικού φορέα με βάση το Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων που περιλαμβάνεται στη με αριθ. πρωτ. ./. απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο εκδόθηκε ύστερα από την ./. γνωμοδότηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (Ε.Λ.Τ.Ε.), όπως ισχύει. Οι διενεργηθείσες διαδικασίες διασφάλισης καλύπτουν περιοριστικά τα αντικείμενα όπως ακριβώς περιγράφονται στο εν λόγω Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων και διενεργήθηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης πέραν του Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης», και δεν καλύπτουν τις εργασίες που αναφέρονται στις βεβαιώσεις υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του αρχιτέκτονα, του πολιτικού μηχανικού, του μηχανολόγου μηχανικού [ή οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας πιστοποιημένου ελεγκτή απαιτείται]. Θεωρούμε ότι τα τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα και υποστηρίζουν το συμπέρασμα που εκφράζεται στην παρούσα έκθεση εύλογης διασφάλισης, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της Ε.Λ.Τ.Ε. οποτεδήποτε αυτά ζητηθούν.

ΕΥΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασία μας διενεργήθηκε στο πλαίσιο των απαιτήσεων της παραγρ. 4 του άρθρου 3, της ΥΑ 61746/16.06.2022 και του άρθρου 3 της ΚΥΑ 78609/10.8.2022, όπως αυτές εξειδικεύονται στο Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων που περιλαμβάνεται στην υπ΄ Α.Π. ../. Υπουργική Απόφαση.

Η διοίκηση του επενδυτικού φορέα έθεσε υπόψη μας όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητήσαμε για τη διενέργεια αυτής της εργασίας διασφάλισης.

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

Από την εκτέλεση της εργασίας μας διαπιστώσαμε ότι (τα εξής): (συνοπτική αναφορά)

1.

2.

3.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Με βάση τη διενεργηθείσα εργασία και τα τεκμήρια που συγκεντρώθηκαν, διατυπώνουμε το συμπέρασμα ότι, εκτός από τις επιπτώσεις της περίπτωσης που μνημονεύεται (ή των περιπτώσεων που μνημονεύονται) στην παράγραφο της έκθεσής μας «Βάση για συμπέρασμα με επιφύλαξη», το επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας «..................» έχει ολοκληρωθεί και έχει πραγματοποιηθεί η έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4864/2021 [ή του ν.4608/2019 ή του ν. 3894/2010], όπως ισχύει.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Έκθεση συντάχθηκε συγκεκριμένα για τον σκοπό που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας και απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα της επένδυσης και στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή να διανεμηθεί σε τρίτους.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Με βάση το άρθρο 6 της ΚΥΑ 78609/10.08.2022, σχετικά με την πιστοποίηση της πληρότητας των ελέγχων, η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων.

Σύμφωνα με την ΥΑ 61746/22.06.2022, την ΚΥΑ 78609/10.08.2022, καθώς και την απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων ................./. -. -.. (Β΄.) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη χορήγηση της ενίσχυσης στον επενδυτικό φορέα, απαιτείται η έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων.

Συνεπώς με την παρούσα Έκθεση δεν εκφέρεται άποψη εάν και κατά πόσο θα υπάρξουν οι σχετικές εγκρίσεις ή και πρόσθετες απαιτήσεις από την αρμόδια Υπηρεσία.

Ελεγκτική Εταιρεία ΧΧΧΧ

Αθήνα, . -. -..........

Ο/Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

«ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 Ν.4864/2021»

Προς:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο / ή τους Διαχειριστές της Εταιρείας «............ »

2. Τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η εργασία μας διενεργήθηκε με βάση το Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων που περιλαμβάνεται στη με αριθ. πρωτ. ../. Υπουργική Απόφαση, δυνάμει της από ΗΗ/ΜΜ/202Χ μεταξύ μας σύμβασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, του ν. 4864/2021, προκειμένου να διαπιστωθεί η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας «.................» (εφεξής «φορέας της επένδυσης» ή «επενδυτικός φορέας») με δ.τ. «..........», το οποίο χαρακτηρίσθηκε ως στρατηγική επένδυση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4864/2021 [ή του ν.4608/2019 ή του ν. 3894/2010], με την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) .../... (ΦΕΚ ...), με βάση την οποία χορηγήθηκαν κίνητρα στον επενδυτικό φορέα με την απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων με αριθ. Πρωτ.........../. -. -.. (Β΄.) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που αφορά ............... (περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου από την απόφαση υπαγωγής, που βρίσκεται στη θέση ............................... (τόπος εγκατάστασης από την απόφαση υπαγωγής), συνολικής δαπάνης.................,...€.

Η εργασία διασφάλισης έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί έως την ημερομηνία υποβολής της παρούσας Έκθεσης.

Πληροφορίες για τον φορέα της επένδυσης, τα αντικείμενα που ελέγχθηκαν και τις διαπιστώσεις για κάθε επιμέρους αντικείμενο, περιλαμβάνονται στην Έκθεση Πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με αριθ. πρωτ. ./.. .

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗ

Καθ΄ όλη τη διάρκεια ανάληψης και διενέργειας της παρούσας εργασίας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από τον επενδυτικό φορέα, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ) που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Ν. 4449/2017 [και του Κανονισμού ΕΕ 537/2014], που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών/οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα. Ειδικότερα, οι απαιτήσεις περί απαγόρευσης μη ελεγκτικών υπηρεσιών στον επενδυτικό φορέα έχουν εφαρμοστεί στο βαθμό που αφορούν το υπό εξέταση επενδυτικό σχέδιο και τα σχετιζόμενα στοιχεία και πληροφορίες. Έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Η διοίκηση του φορέα της επένδυσης έχει την ευθύνη της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3894/2010 [ή του ν.4608/2019 ή του ν.4864/2021], όπως ισχύει, της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων ............./. -. -.. (Β΄.) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών και απαιτούμενων δικαιολογητικών του υποβληθέντος αιτήματος ελέγχου της επένδυσης που υποβάλλεται από αυτήν στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, προκειμένου να πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης για τη χορήγηση της αιτούμενης ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4864/2021, στην υπ΄ αριθμ. 61746/22.06.2022 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων και των διαδικασιών για την υλοποίηση, την τροποποίηση, τον έλεγχο και την ολοκλήρωση των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές σύμφωνα με τους νόμους 4864/2021 και 4608/2019 και των υποχρεώσεων των επενδυτικών φορέων» (εφεξής «ΥΑ 61746/22.06.2022»), καθώς και στην υπ΄ αριθμ. 78609/10.08.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των ελεγκτών και του ορισμού εμπειρογνώμονα, των υποχρεώσεων αυτών, των αντικειμένων ελέγχου, της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων για τον έλεγχο της υλοποίησης των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές» (εφεξής «ΚΥΑ 78609/10.08.2022»). Περαιτέρω, η διοίκηση του φορέα της επένδυσης έχει την ευθύνη για την εφαρμογή όλων των απαραίτητων δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του ν.4864/2021 [ή του ν. του ν. 4608/2019 ή 3894/2010], όπως ισχύει.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΕΓΚΤΗ

Ευθύνη του ελεγκτή είναι η διενέργεια διαδικασιών διασφάλισης για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης του επενδυτικού φορέα με βάση το Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων που περιλαμβάνεται στη με αριθ. πρωτ. ./. απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο εκδόθηκε ύστερα από την ./. γνωμοδότηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (Ε.Λ.Τ.Ε.), όπως ισχύει. Οι διενεργηθείσες διαδικασίες διασφάλισης καλύπτουν περιοριστικά τα αντικείμενα όπως ακριβώς περιγράφονται στο εν λόγω Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων και διενεργήθηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης πέραν του Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης», και δεν καλύπτουν τις εργασίες που αναφέρονται στις βεβαιώσεις υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του αρχιτέκτονα, του πολιτικού μηχανικού, του μηχανολόγου μηχανικού [ή οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας πιστοποιημένου ελεγκτή απαιτείται]. Θεωρούμε ότι τα τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα και υποστηρίζουν το συμπέρασμα που εκφράζεται στην παρούσα έκθεση εύλογης διασφάλισης, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της Ε.Λ.Τ.Ε. οποτεδήποτε αυτά ζητηθούν.

ΕΥΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασία μας διενεργήθηκε στο πλαίσιο των απαιτήσεων της παραγρ. 4 του άρθρου 3, της ΥΑ 61746/16.06.2022 και του άρθρου 3 της ΚΥΑ 78609/10.8.2022, όπως αυτές εξειδικεύονται στο Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων που περιλαμβάνεται στην υπ΄ Α.Π............................../... Υπουργική Απόφαση.

Η διοίκηση του επενδυτικού φορέα έθεσε υπόψη μας όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητήσαμε για τη διενέργεια αυτής της εργασίας διασφάλισης.

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Περιγραφή Θέματος/ ή Θεμάτων

ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Λόγω της σημαντικότητας του θέματος (ή των θεμάτων) που μνημονεύεται (ή μνημονεύονται) στην παράγραφο «ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ», δεν διαπιστώνεται ότι το επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας «....................» έχει ολοκληρωθεί και έχει πραγματοποιηθεί η έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4864/2021 [ή του ν.4608/2019 ή του ν. 3894/2010], όπως ισχύει.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Έκθεση συντάχθηκε συγκεκριμένα για τον σκοπό που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας και απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα της επένδυσης και στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή να διανεμηθεί σε τρίτους.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Με βάση το άρθρο 6 της ΚΥΑ 78609/10.08.2022, σχετικά με την πιστοποίηση της πληρότητας των ελέγχων, η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων μπορεί να αιτηθεί την υποβολή συμπληρωματικής ή νέας Έκθεσης Πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Σύμφωνα με την ΥΑ 61746/22.06.2022, την ΚΥΑ 78609/10.08.2022, καθώς και την απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων .................../...-....-.............. (Β΄...) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη χορήγηση της ενίσχυσης στον επενδυτικό φορέα, απαιτείται η έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων.

Συνεπώς με την παρούσα Έκθεση δεν εκφέρεται άποψη εάν και κατά πόσο θα υπάρξουν οι σχετικές εγκρίσεις ή και πρόσθετες απαιτήσεις από την αρμόδια Υπηρεσία.

Ελεγκτική Εταιρεία ΧΧΧΧ Αθήνα, ............................

Ο/Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

«ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 Ν.4864/2021»

Προς:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο / ή τους Διαχειριστές της Εταιρείας «...................»

2. Τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η εργασία μας διενεργήθηκε με βάση το Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων που περιλαμβάνεται στη με αριθ. πρωτ. ../. Υπουργική Απόφαση, δυνάμει της από ΗΗ/ΜΜ/202Χ μεταξύ μας σύμβασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, του ν. 4864/2021, προκειμένου να διαπιστωθεί η υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό τουλάχιστον ................. τοις εκατό (...%), για την περίοδο από . -.του (αίτημα ένταξης του επενδυτικού σχεδίου) έως . -.. (ημερομηνία υπογραφής της παρούσης) του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας «..................» (εφεξής «φορέας της επένδυσης» ή «επενδυτικός φορέας») με δ.τ. «............», το οποίο χαρακτηρίσθηκε ως στρατηγική επένδυση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4864/2021 [ή του ν.4608/2019 ή του ν. 3894/2010], με την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) .../... (ΦΕΚ ...), με βάση την οποία χορηγήθηκαν κίνητρα στον επενδυτικό φορέα με την απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων με αριθ. Πρωτ.........../. -. -.. (Β΄.) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που αφορά .................. (περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου από την απόφαση υπαγωγής, που βρίσκεται στη θέση ......................... (τόπος εγκατάστασης από την απόφαση υπαγωγής), συνολικής δαπάνης ..,.€.

Η εργασία διασφάλισης έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί έως την ημερομηνία υποβολής της παρούσας Έκθεσης.

Πληροφορίες για τον φορέα της επένδυσης, τα αντικείμενα που ελέγχθηκαν και τις διαπιστώσεις για κάθε επιμέρους αντικείμενο, περιλαμβάνονται στην Έκθεση Ενδιάμεσης Πιστοποίησης του .% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης με αριθ. πρωτ. ./. .

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗ

Καθ΄ όλη τη διάρκεια ανάληψης και διενέργειας της παρούσας εργασίας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από τον επενδυτικό φορέα, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ) που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Ν. 4449/2017 [και του Κανονισμού ΕΕ 537/2014], που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών/οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα. Ειδικότερα, οι απαιτήσεις περί απαγόρευσης μη ελεγκτικών υπηρεσιών στον επενδυτικό φορέα έχουν εφαρμοστεί στο βαθμό που αφορούν το υπό εξέταση επενδυτικό σχέδιο και τα σχετιζόμενα στοιχεία και πληροφορίες. Έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4449/2017, [τον Κανονισμό ΕΕ 537/2014] και τις απαιτήσεις του Κώδικα ΣΔΠΔΕ.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Η διοίκηση του φορέα της επένδυσης έχει την ευθύνη της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3894/2010 [ή του ν.4608/2019 ή του ν.4864/2021], όπως ισχύει, της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων ............./. -. -.. (Β΄.) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών και απαιτούμενων δικαιολογητικών του υποβληθέντος αιτήματος ελέγχου της επένδυσης που υποβάλλεται από αυτήν στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, προκειμένου να πιστοποιηθεί η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτού σε ποσοστό τουλάχιστον .%,, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4864/2021, στην υπ΄ αριθμ. 61746/22.06.2022 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων και των διαδικασιών για την υλοποίηση, την τροποποίηση, τον έλεγχο και την ολοκλήρωση των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές σύμφωνα με τους νόμους 4864/2021 και 4608/2019 και των υποχρεώσεων των επενδυτικών φορέων» (εφεξής «ΥΑ 61746/22.06.2022»), καθώς και στην υπ΄ αριθμ. 78609/10.08.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των ελεγκτών και του ορισμού εμπειρογνώμονα, των υποχρεώσεων αυτών, των αντικειμένων ελέγχου, της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων για τον έλεγχο της υλοποίησης των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές» (εφεξής «ΚΥΑ 78609/10.08.2022»). Περαιτέρω, η διοίκηση του φορέα της επένδυσης έχει την ευθύνη για την εφαρμογή όλων των απαραίτητων δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του ν.4864/2021 [ή του ν. του ν. 4608/2019 ή 3894/2010], όπως ισχύει.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΕΓΚΤΗ

Ευθύνη του ελεγκτή είναι η διενέργεια διαδικασιών διασφάλισης για τη διαπίστωση της υλοποίησης τουλάχιστον του .% του οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης του επενδυτικού φορέα με βάση το Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων που περιλαμβάνεται στη με αριθ. πρωτ. ./. απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο εκδόθηκε ύστερα από την ./. γνωμοδότηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (Ε.Λ.Τ.Ε.), όπως ισχύει. Οι διενεργηθείσες διαδικασίες διασφάλισης καλύπτουν περιοριστικά τα αντικείμενα όπως ακριβώς περιγράφονται στο εν λόγω Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων και διενεργήθηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης πέραν του Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης», και δεν καλύπτουν τις εργασίες που αναφέρονται στις βεβαιώσεις υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του αρχιτέκτονα, του πολιτικού μηχανικού, του μηχανολόγου μηχανικού [ή οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας πιστοποιημένου ελεγκτή απαιτείται]. Θεωρούμε ότι τα τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα και υποστηρίζουν το συμπέρασμα που εκφράζεται στην παρούσα έκθεση εύλογης διασφάλισης, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της Ε.Λ.Τ.Ε. οποτεδήποτε αυτά ζητηθούν.

ΕΥΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασία μας διενεργήθηκε στο πλαίσιο των απαιτήσεων της παραγρ. 4 του άρθρου 3, της ΥΑ 61746/16.06.2022 και του άρθρου 3 της ΚΥΑ 78609/10.8.2022, όπως αυτές εξειδικεύονται στο Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων που περιλαμβάνεται στην υπ΄ Α.Π......................./... Υπουργική Απόφαση.

Η διοίκηση του επενδυτικού φορέα έθεσε υπόψη μας όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητήσαμε για τη διενέργεια αυτής της εργασίας διασφάλισης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Με βάση τη διενεργηθείσα εργασία και τα τεκμήρια που συγκεντρώθηκαν, διατυπώνουμε το συμπέρασμα ότι έχει υλοποιηθεί το οικονομικό αντικείμενο, σε ποσοστό τουλάχιστον .%, του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας «.................», από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4864/2021 [ή του ν.4608/2019 ή του ν. 3894/2010], όπως ισχύει.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Έκθεση συντάχθηκε συγκεκριμένα για τον σκοπό που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας και απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα της επένδυσης και στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή να διανεμηθεί σε τρίτους.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Με βάση το άρθρο 6 της ΚΥΑ 78609/10.08.2022, σχετικά με την πιστοποίηση της πληρότητας των ελέγχων, η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων μπορεί να αιτηθεί την υποβολή συμπληρωματικής ή νέας Έκθεσης Πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Σύμφωνα με την ΥΑ 61746/22.06.2022, την ΚΥΑ 78609/10.08.2022, καθώς και την απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων ............./. -. -.. (Β΄.) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη χορήγηση της ενίσχυσης στον επενδυτικό φορέα, απαιτείται η έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της

Συνεπώς με την παρούσα Έκθεση δεν εκφέρεται άποψη εάν και κατά πόσο θα υπάρξουν οι σχετικές εγκρίσεις ή και πρόσθετες απαιτήσεις από την αρμόδια Υπηρεσία.

Ελεγκτική Εταιρεία ΧΧΧΧ

Αθήνα, . -. ......

Ο/Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

«ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 Ν.4864/2021»

Προς:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο / ή τους Διαχειριστές της Εταιρείας «............. »

2. Τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η εργασία μας διενεργήθηκε με βάση το Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων που περιλαμβάνεται στη με αριθ. πρωτ. ../. Υπουργική Απόφαση, δυνάμει της από ΗΗ/ΜΜ/202Χ μεταξύ μας σύμβασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, του ν. 4864/2021, προκειμένου να διαπιστωθεί η υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό τουλάχιστον .. τοις εκατό (.%), για την περίοδο από . -.του (αίτημα ένταξης του επενδυτικού σχεδίου) έως . -.. (ημερομηνία υπογραφής της παρούσης) του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας «.......................» (εφεξής «φορέας της επένδυσης» ή «επενδυτικός φορέας») με δ.τ. «............», το οποίο χαρακτηρίσθηκε ως στρατηγική επένδυση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4864/2021 [ή του ν.4608/2019 ή του ν. 3894/2010], με την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) .../... (ΦΕΚ ...), με βάση την οποία χορηγήθηκαν κίνητρα στον επενδυτικό φορέα με την απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων με αριθ. Πρωτ........./. -. -.. (Β΄.) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που αφορά ............... (περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου από την απόφαση υπαγωγής, που βρίσκεται στη θέση .................... (τόπος εγκατάστασης από την απόφαση υπαγωγής), συνολικής δαπάνης..............,...€.

Η εργασία διασφάλισης έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί έως την ημερομηνία υποβολής της παρούσας Έκθεσης.

Πληροφορίες για τον φορέα της επένδυσης, τα αντικείμενα που ελέγχθηκαν και τις διαπιστώσεις για κάθε επιμέρους αντικείμενο, περιλαμβάνονται στην Έκθεση Ενδιάμεσης Πιστοποίησης του .% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης με αριθ. πρωτ. ./. .

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗ

Καθ΄ όλη τη διάρκεια ανάληψης και διενέργειας της παρούσας εργασίας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από τον επενδυτικό φορέα, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ) που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Ν. 4449/2017 [και του Κανονισμού ΕΕ 537/2014], που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών/οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα. Ειδικότερα, οι απαιτήσεις περί απαγόρευσης μη ελεγκτικών υπηρεσιών στον επενδυτικό φορέα έχουν εφαρμοστεί στο βαθμό που αφορούν το υπό εξέταση επενδυτικό σχέδιο και

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Η διοίκηση του φορέα της επένδυσης έχει την ευθύνη της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3894/2010 [ή του ν.4608/2019 ή του ν.4864/2021], όπως ισχύει, της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων..................... /...-...-.........(Β΄...) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών και απαιτούμενων δικαιολογητικών του υποβληθέντος αιτήματος ελέγχου της επένδυσης που υποβάλλεται από αυτήν στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, προκειμένου να πιστοποιηθεί η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτού σε ποσοστό τουλάχιστον .%,, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4864/2021, στην υπ΄ αριθμ. 61746/22.06.2022 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων και των διαδικασιών για την υλοποίηση, την τροποποίηση, τον έλεγχο και την ολοκλήρωση των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές σύμφωνα με τους νόμους 4864/2021 και 4608/2019 και των υποχρεώσεων των επενδυτικών φορέων» (εφεξής «ΥΑ 61746/22.06.2022»), καθώς και στην υπ΄ αριθμ. 78609/10.08.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των ελεγκτών και του ορισμού εμπειρογνώμονα, των υποχρεώσεων αυτών, των αντικειμένων ελέγχου, της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων για τον έλεγχο της υλοποίησης των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές» (εφεξής «ΚΥΑ 78609/10.08.2022»). Περαιτέρω, η διοίκηση του φορέα της επένδυσης έχει την ευθύνη για την εφαρμογή όλων των απαραίτητων δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του ν.4864/2021 [ή του ν. του ν. 4608/2019 ή 3894/2010], όπως ισχύει.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΕΓΚΤΗ

Ευθύνη του ελεγκτή είναι η διενέργεια διαδικασιών διασφάλισης για τη διαπίστωση της υλοποίησης τουλάχιστον του .% του οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης του επενδυτικού φορέα με βάση το Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων που περιλαμβάνεται στη με αριθ. πρωτ. ./. απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο εκδόθηκε ύστερα από την ./. γνωμοδότηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (Ε.Λ.Τ.Ε.), όπως ισχύει. Οι διενεργηθείσες διαδικασίες διασφάλισης καλύπτουν περιοριστικά τα αντικείμενα όπως ακριβώς περιγράφονται στο εν λόγω Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων και διενεργήθηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης πέραν του Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης», και δεν καλύπτουν τις εργασίες που αναφέρονται στις βεβαιώσεις υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του αρχιτέκτονα, του πολιτικού μηχανικού, του μηχανολόγου μηχανικού [ή οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας πιστοποιημένου ελεγκτή απαιτείται]. Θεωρούμε ότι τα τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα και υποστηρίζουν το συμπέρασμα που εκφράζεται στην παρούσα έκθεση εύλογης διασφάλισης, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της Ε.Λ.Τ.Ε. οποτεδήποτε αυτά ζητηθούν.

ΕΥΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασία μας διενεργήθηκε στο πλαίσιο των απαιτήσεων της παραγρ. 4 του άρθρου 3, της ΥΑ 61746/16.06.2022 και του άρθρου 3 της ΚΥΑ 78609/10.8.2022, όπως αυτές εξειδικεύονται στο Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων που περιλαμβάνεται στην υπ΄ Α.Π............/... Υπουργική Απόφαση.

Η διοίκηση του επενδυτικού φορέα έθεσε υπόψη μας όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητήσαμε για τη διενέργεια αυτής της εργασίας διασφάλισης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Με βάση τη διενεργηθείσα εργασία και τα τεκμήρια που συγκεντρώθηκαν, διατυπώνουμε το συμπέρασμα ότι έχει υλοποιηθεί το οικονομικό αντικείμενο, σε ποσοστό τουλάχιστον .%, του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας «...........», από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4864/2021 [ή του ν.4608/2019 ή του ν. 3894/2010], όπως ισχύει.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΦΑΣΗΣ

Χωρίς να διατυπώνεται επιφύλαξη στο παραπάνω συμπέρασμα σχετικά με την πιστοποίηση της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης σε ποσοστό .% του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας, εφιστούμε την προσοχή σας στο (στα) παρακάτω ζήτημα (ζητήματα) που έχει (έχουν) ανακύψει κατά τη διενέργεια της ειδικής αυτής εργασίας διασφάλισης και του (των) οποίου (οποίων) η αντιμετώπιση δεν έχει (έχουν) έως και την έκδοση της παρούσας έκθεσης, αποσαφηνισθεί από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων έως και την υποβολή της παρούσας Έκθεσης.

1. ...

2. ...

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Έκθεση συντάχθηκε συγκεκριμένα για τον σκοπό που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας και απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα της επένδυσης και στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή να διανεμηθεί σε τρίτους.

Με βάση το άρθρο 6 της ΚΥΑ 78609/10.08.2022, σχετικά με την πιστοποίηση της πληρότητας των ελέγχων, η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων μπορεί να αιτηθεί την υποβολή συμπληρωματικής ή νέας Έκθεσης Πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Σύμφωνα με την ΥΑ 61746/22.06.2022, την ΚΥΑ 78609/10.08.2022, καθώς και την απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων ....................../. -. -.. (Β΄.) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη χορήγηση της ενίσχυσης στον επενδυτικό φορέα, απαιτείται η έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων.

Συνεπώς με την παρούσα Έκθεση δεν εκφέρεται άποψη εάν και κατά πόσο θα υπάρξουν οι σχετικές εγκρίσεις ή και πρόσθετες απαιτήσεις από την αρμόδια Υπηρεσία.

Ελεγκτική Εταιρεία ΧΧΧΧ

Αθήνα, ..............

Ο/Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

«ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 Ν.4864/2021»

Προς:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο / ή τους Διαχειριστές της Εταιρείας «.............. »

2. Τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η εργασία μας διενεργήθηκε με βάση το Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων που περιλαμβάνεται στη με αριθ. πρωτ. ../. Υπουργική Απόφαση, δυνάμει της από ΗΗ/ΜΜ/202Χ μεταξύ μας σύμβασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, του ν. 4864/2021, προκειμένου να διαπιστωθεί η υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό τουλάχιστον ................. τοις εκατό (...%), για την περίοδο από . -.του (αίτημα ένταξης του επενδυτικού σχεδίου) έως . -.. (ημερομηνία υπογραφής της παρούσης) του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας «............................» (εφεξής «φορέας της επένδυσης» ή «επενδυτικός φορέας») με δ.τ. «..................», το οποίο χαρακτηρίσθηκε ως στρατηγική επένδυση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4864/2021 [ή του ν.4608/2019 ή του ν. 3894/2010], με την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) .../... (ΦΕΚ ...), με βάση την οποία χορηγήθηκαν κίνητρα στον επενδυτικό φορέα με την απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων με αριθ. Πρωτ................/. -. -.. (Β΄.) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που αφορά ................... (περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου από την απόφαση υπαγωγής, που βρίσκεται στη θέση ................................... (τόπος εγκατάστασης από την απόφαση υπαγωγής), συνολικής δαπάνης ..,.€.

Η εργασία διασφάλισης έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί έως την ημερομηνία υποβολής της παρούσας Έκθεσης.

Πληροφορίες για τον φορέα της επένδυσης, τα αντικείμενα που ελέγχθηκαν και τις διαπιστώσεις για κάθε επιμέρους αντικείμενο, περιλαμβάνονται στην Έκθεση Ενδιάμεσης Πιστοποίησης του .% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης με αριθ. πρωτ. ./. .

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗ

Καθ΄ όλη τη διάρκεια ανάληψης και διενέργειας της παρούσας εργασίας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από τον επενδυτικό φορέα, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ) που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Ν. 4449/2017 [και του Κανονισμού ΕΕ 537/2014], που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών/οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα. Ειδικότερα, οι απαιτήσεις περί απαγόρευσης μη ελεγκτικών υπηρεσιών στον επενδυτικό φορέα έχουν εφαρμοστεί στο βαθμό που αφορούν το υπό εξέταση επενδυτικό σχέδιο και

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Η διοίκηση του φορέα της επένδυσης έχει την ευθύνη της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3894/2010 [ή του ν.4608/2019 ή του ν.4864/2021], όπως ισχύει, της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων ................./. -. -.. (Β΄.) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών και απαιτούμενων δικαιολογητικών του υποβληθέντος αιτήματος ελέγχου της επένδυσης που υποβάλλεται από αυτήν στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, προκειμένου να πιστοποιηθεί η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτού σε ποσοστό τουλάχιστον .%,, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4864/2021, στην υπ΄ αριθμ. 61746/22.06.2022 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων και των διαδικασιών για την υλοποίηση, την τροποποίηση, τον έλεγχο και την ολοκλήρωση των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές σύμφωνα με τους νόμους 4864/2021 και 4608/2019 και των υποχρεώσεων των επενδυτικών φορέων» (εφεξής «ΥΑ 61746/22.06.2022»), καθώς και στην υπ΄ αριθμ. 78609/10.08.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των ελεγκτών και του ορισμού εμπειρογνώμονα, των υποχρεώσεων αυτών, των αντικειμένων ελέγχου, της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων για τον έλεγχο της υλοποίησης των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές» (εφεξής «ΚΥΑ 78609/10.08.2022»). Περαιτέρω, η διοίκηση του φορέα της επένδυσης έχει την ευθύνη για την εφαρμογή όλων των απαραίτητων δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του ν.4864/2021 [ή του ν. του ν. 4608/2019 ή 3894/2010], όπως ισχύει.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΕΓΚΤΗ

Ευθύνη του ελεγκτή είναι η διενέργεια διαδικασιών διασφάλισης για τη διαπίστωση της υλοποίησης τουλάχιστον του .% του οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης του επενδυτικού φορέα με βάση το Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων που περιλαμβάνεται στη με αριθ. πρωτ. ./. απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο εκδόθηκε ύστερα από την ./. γνωμοδότηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (Ε.Λ.Τ.Ε.), όπως ισχύει. Οι διενεργηθείσες διαδικασίες διασφάλισης καλύπτουν περιοριστικά τα αντικείμενα όπως ακριβώς περιγράφονται στο εν λόγω Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων και διενεργήθηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης πέραν του Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης», και δεν καλύπτουν τις εργασίες που αναφέρονται στις βεβαιώσεις υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του αρχιτέκτονα, του πολιτικού μηχανικού, του μηχανολόγου μηχανικού [ή οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας πιστοποιημένου ελεγκτή απαιτείται]. Θεωρούμε ότι τα τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα και υποστηρίζουν το συμπέρασμα που εκφράζεται στην παρούσα έκθεση εύλογης διασφάλισης, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της Ε.Λ.Τ.Ε. οποτεδήποτε αυτά ζητηθούν.

ΕΥΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασία μας διενεργήθηκε στο πλαίσιο των απαιτήσεων της παραγρ. 4 του άρθρου 3, της ΥΑ 61746/16.06.2022 και του άρθρου 3 της ΚΥΑ 78609/10.8.2022, όπως αυτές εξειδικεύονται στο Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων που περιλαμβάνεται στην υπ΄ Α.Π...................../... Υπουργική Απόφαση.

Η διοίκηση του επενδυτικού φορέα έθεσε υπόψη μας όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητήσαμε για τη διενέργεια αυτής της εργασίας διασφάλισης.

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

Από την εκτέλεση της εργασίας μας διαπιστώσαμε ότι (τα εξής):

(συνοπτική αναφορά)

1.

2.

3.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Με βάση τη διενεργηθείσα εργασία και τα τεκμήρια που συγκεντρώθηκαν, διατυπώνουμε το συμπέρασμα ότι, εκτός από τις επιπτώσεις της περίπτωσης που μνημονεύεται (ή των περιπτώσεων που μνημονεύονται) στην παράγραφο της έκθεσής μας «Βάση για συμπέρασμα με επιφύλαξη», έχει υλοποιηθεί το οικονομικό αντικείμενο, σε ποσοστό τουλάχιστον .%, του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας «.............», από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4864/2021 [ή του ν.4608/2019 ή του ν. 3894/2010], όπως ισχύει.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Έκθεση συντάχθηκε συγκεκριμένα για τον σκοπό που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας και απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα της επένδυσης και στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή να διανεμηθεί σε τρίτους.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Με βάση το άρθρο 6 της ΚΥΑ 78609/10.08.2022, σχετικά με την πιστοποίηση της πληρότητας των ελέγχων, η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων

Σύμφωνα με την ΥΑ 61746/22.06.2022, την ΚΥΑ 78609/10.08.2022, καθώς και την απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων ........................../. -. -.. (Β΄.) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη χορήγηση της ενίσχυσης στον επενδυτικό φορέα, απαιτείται η έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων.

Συνεπώς με την παρούσα Έκθεση δεν εκφέρεται άποψη εάν και κατά πόσο θα υπάρξουν οι σχετικές εγκρίσεις ή και πρόσθετες απαιτήσεις από την αρμόδια Υπηρεσία.

Ελεγκτική Εταιρεία ΧΧΧΧ

Αθήνα, . -......-

Ο/Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

«ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 Ν.4864/2021»

Προς:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο / ή τους Διαχειριστές της Εταιρείας «........................»

2. Τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η εργασία μας διενεργήθηκε με βάση το Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων που περιλαμβάνεται στη με αριθ. πρωτ. ../. Υπουργική Απόφαση, δυνάμει της από ΗΗ/ΜΜ/202Χ μεταξύ μας σύμβασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, του Ν. 4864/2021, προκειμένου να διαπιστωθεί η υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό τουλάχιστον .. τοις εκατό (.%), για την περίοδο από .......του (αίτημα ένταξης του επενδυτικού σχεδίου) έως ........ (ημερομηνία υπογραφής της παρούσης) του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας ................ «...............» (εφεξής «φορέας της επένδυσης» ή «επενδυτικός φορέας») με δ.τ. «..........», το οποίο χαρακτηρίσθηκε ως στρατηγική επένδυση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4864/2021 [ή του ν.4608/2019 ή του ν. 3894/2010], με την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) .../... (ΦΕΚ ...), με βάση την οποία χορηγήθηκαν κίνητρα στον επενδυτικό φορέα με την απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων με αριθ. Πρωτ. ............./...-...-........(Β΄...)

του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που αφορά .............. (περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου από την απόφαση υπαγωγής, που βρίσκεται στη θέση ............................. (τόπος εγκατάστασης από την απόφαση υπαγωγής), συνολικής δαπάνης ....................,...€.

Η εργασία διασφάλισης έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί έως την ημερομηνία υποβολής της παρούσας Έκθεσης.

Πληροφορίες για τον φορέα της επένδυσης, τα αντικείμενα που ελέγχθηκαν και τις διαπιστώσεις για κάθε επιμέρους αντικείμενο, περιλαμβάνονται στην Έκθεση Ενδιάμεσης Πιστοποίησης του .% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης με αριθ. πρωτ. ./. .

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗ

Καθ΄ όλη τη διάρκεια ανάληψης και διενέργειας της παρούσας εργασίας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από τον επενδυτικό φορέα, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ) που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Ν. 4449/2017 [και του Κανονισμού ΕΕ 537/2014], που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών/οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα. Ειδικότερα, οι απαιτήσεις περί απαγόρευσης μη ελεγκτικών υπηρεσιών στον επενδυτικό φορέα έχουν εφαρμοστεί στο βαθμό που αφορούν το υπό εξέταση επενδυτικό σχέδιο και

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Η διοίκηση του φορέα της επένδυσης έχει την ευθύνη της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3894/2010 [ή του ν.4608/2019 ή του ν.4864/2021], όπως ισχύει, της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων ............./............... (Β΄.) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών και απαιτούμενων δικαιολογητικών του υποβληθέντος αιτήματος ελέγχου της επένδυσης που υποβάλλεται από αυτήν στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, προκειμένου να πιστοποιηθεί η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτού σε ποσοστό τουλάχιστον .%,, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4864/2021, στην υπ΄ αριθμ. 61746/22.06.2022 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων και των διαδικασιών για την υλοποίηση, την τροποποίηση, τον έλεγχο και την ολοκλήρωση των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές σύμφωνα με τους νόμους 4864/2021 και 4608/2019 και των υποχρεώσεων των επενδυτικών φορέων» (εφεξής «ΥΑ 61746/22.06.2022»), καθώς και στην υπ΄ αριθμ. 78609/10.08.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των ελεγκτών και του ορισμού εμπειρογνώμονα, των υποχρεώσεων αυτών, των αντικειμένων ελέγχου, της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων για τον έλεγχο της υλοποίησης των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές» (εφεξής «ΚΥΑ 78609/10.08.2022»). Περαιτέρω, η διοίκηση του φορέα της επένδυσης έχει την ευθύνη για την εφαρμογή όλων των απαραίτητων δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του ν.4864/2021 [ή του ν. του ν. 4608/2019 ή 3894/2010], όπως ισχύει.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΕΓΚΤΗ

Ευθύνη του ελεγκτή είναι η διενέργεια διαδικασιών διασφάλισης για τη διαπίστωση της υλοποίησης τουλάχιστον του .% του οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης του επενδυτικού φορέα με βάση το Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων που περιλαμβάνεται στη με αριθ. πρωτ. ./. απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο εκδόθηκε ύστερα από την ./. γνωμοδότηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (Ε.Λ.Τ.Ε.), όπως ισχύει. Οι διενεργηθείσες διαδικασίες διασφάλισης καλύπτουν περιοριστικά τα αντικείμενα όπως ακριβώς περιγράφονται στο εν λόγω Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων και διενεργήθηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης πέραν του Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης», και δεν καλύπτουν τις εργασίες που αναφέρονται στις βεβαιώσεις υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του αρχιτέκτονα, του πολιτικού μηχανικού, του μηχανολόγου μηχανικού [ή οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας πιστοποιημένου ελεγκτή απαιτείται]. Θεωρούμε ότι τα τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα και υποστηρίζουν το συμπέρασμα που εκφράζεται στην παρούσα έκθεση εύλογης διασφάλισης, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της Ε.Λ.Τ.Ε. οποτεδήποτε αυτά ζητηθούν.

ΕΥΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασία μας διενεργήθηκε στο πλαίσιο των απαιτήσεων της παραγρ. 4 του άρθρου 3, της ΥΑ 61746/16.06.2022 και του άρθρου 3 της ΚΥΑ 78609/10.8.2022, όπως αυτές εξειδικεύονται στο Πρόγραμμα Ελέγχου στρατηγικών επενδύσεων που περιλαμβάνεται στην υπ΄ Α.Π...................../... Υπουργική Απόφαση.

Η διοίκηση του επενδυτικού φορέα έθεσε υπόψη μας όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητήσαμε για τη διενέργεια αυτής της εργασίας διασφάλισης.

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Περιγραφή Θέματος/ ή Θεμάτων

ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Λόγω της σημαντικότητας του θέματος (ή των θεμάτων) που μνημονεύεται (ή μνημονεύονται) στην παράγραφο «ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ», δεν διαπιστώνεται ότι, έχει υλοποιηθεί το οικονομικό αντικείμενο, σε ποσοστό τουλάχιστον .%, του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας «.................», από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4864/2021 [ή του ν.4608/2019 ή του ν. 3894/2010], όπως ισχύει.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Έκθεση συντάχθηκε συγκεκριμένα για τον σκοπό που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας και απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα της επένδυσης και στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή να διανεμηθεί σε τρίτους.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Με βάση το άρθρο 6 της ΚΥΑ 78609/10.08.2022, σχετικά με την πιστοποίηση της πληρότητας των ελέγχων, η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων μπορεί να αιτηθεί την υποβολή συμπληρωματικής ή νέας Έκθεσης Πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Σύμφωνα με την ΥΑ 61746/22.06.2022, την ΚΥΑ 78609/10.08.2022, καθώς και την απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων ................/................. (Β΄.) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη χορήγηση της ενίσχυσης στον επενδυτικό φορέα, απαιτείται η έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων.

Συνεπώς με την παρούσα Έκθεση δεν εκφέρεται άποψη εάν και κατά πόσο θα υπάρξουν οι σχετικές εγκρίσεις ή και πρόσθετες απαιτήσεις από την αρμόδια Υπηρεσία.

Ελεγκτική Εταιρεία ΧΧΧΧ

Αθήνα, ........................................

Ο/Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: