Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 2676/1999 - Άρθρο 35

`Αρθρο 35 `Αλλεςπαροχέςασθένειας
1. Πρόσωπα που ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν Φορείς ή Κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α, που χορηγούν επιδόματα μητρότητας δικαιούνται των επιδομάτων αυτών από το Φορέα στην ασφάλιση του οποίου επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία του τελευταίου φορέα προϋποθέσεις, με συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισης και των άλλων φορέων.

Τα επιδόματα μητρότητας καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από τον Οργανισμό που τα απονέμει, σύμφωνα με τη νομοθεσία του, χωρίς τη συμμετοχή των άλλων φορέων.

2. Στις περιπτώσεις που εκκρεμεί η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης με βάση τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης και μέχρις ότου εκδοθεί η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, ο ασφαλισμένος που πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για σύνταξη συνεχίζει να ασφαλίζεται για παροχές ασθένειας από το φορέα στην ασφάλιση του οποίου επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος και για το χρονικό διάστημα μέχρι τη συνταξιοδότηση του.
3. Όταν οι ανάγκες των ασφαλισμένων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων για παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν καλύπτονται από τους υγειονομικούς σχηματισμούς του, παρέχεται η δυνατότητα στο Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. να εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων με ορισμένο αριθμό φυσικοθεραπευτών για κάθε περιοχή, ανάλογα με τον αριθμό των ασφαλισμένων του, που θα αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση.

Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α., ύστερα από πρόταση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας, υποχρεούται να καθορίσει για κάθε πάθηση ή κατηγορία παθήσεων ανώτατο όριο συνεδριών και πράξεων ετησίως ανά δικαιούχο.

4. Στο τέλος του άρθρου 2 του Ν. 656/1977 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 1027/1980, προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

6. Το Τ.Ε.Β.Ε. δύναται να παρέχει οδοντιατρική περίθαλψη στους ασφαλισμένους του. Ο τρόπος, το ύψος, το είδος, η έκταση, η διαδικασία χορήγησης των παροχών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ταμείου."

5. Η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4292/1963 (ΦΕΚ 57 Α΄) καταργείται. Οι περιπτώσεις β΄ έως ε΄ αριθμούνται σε α΄ έως και δ΄ αντίστοιχα.

Στο τέλος της νέας περίπτωσης της παρ. 1 του άρθρου 4 του παραπάνω νόμου προστίθεται περίπτωση ε΄, που έχει ως εξής:

"ε) Σε περίπτωση ελλείματος του Κλάδου Υγείας Τεχνικών του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. αυτό καλύπτεται από τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ταμείου κατά 9/10 και από το Ταμείο Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Π.Ε.Δ.Ε.) κατά 1/10. Τα ποσά που αποδίδονται στον Κ.Υ.Τ. δεν μπορούν να υπερβούν ξεχωριστά το 50% των περισσευμάτων της προηγούμενης ετήσιας οικονομικής χρήσης τόσο του κλάδου σύνταξης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. όσο και του Τ.Π.Ε.Δ.Ε. αφού αφαιρεθούν τα ποσά που διατίθενται υποχρεωτικά για την αύξηση των ασφαλιστικών αποθεμάτων ως και κάθε άλλη δαπάνη για τη λειτουργία και εκπλήρωση του σκοπού τους.

Τα ποσά του Κλάδου Σύνταξης που δεν έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα στο Κ.Υ.Τ., σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4292/1963 (ΦΕΚ 57 Α΄) δεν αναζητούνται. Στην περίπτωση που κατά το κλείσιμο των ισολογισμών του Κ.Υ.Τ. προκύψει έλλειμμα, αυτό καλύπτεται από τον Κλάδο Σύνταξης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε..

6. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4292/1963 (ΦΕΚ 57 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 1259/1972 (ΦΕΚ 194 Α΄) και με την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 915/1979 (ΦΕΚ 103 Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Τεχνικών του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. υπάγονται προαιρετικά μετά από αίτηση τους όσοι έχουν διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος τους και διαγράφηκαν από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, εφόσον έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια ασφάλισης στον Κλάδο Σύνταξης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και δεν ασφαλίζονται για παροχές ασθένειας σε άλλον ασφαλιστικό φορέα. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται υποχρεωτικά η μηνιαία εισφορά του ελεύθερου επαγγελματία, όπως ισχύει κάθε φορά για τον Κλάδο Υγείας Τεχνικών."

7. Ποσά οφειλών από καταλογιστικές αποφάσεις που προέρχονται από νοσήλια εξωτερικού και έχουν βεβαιωθεί στο Α΄ Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Αθηνών στον Α.Μ. 422521 ύψους 3.532.779 δρχ. τόσο από κύριες οφειλές όσο και από αναλογούντα σε αυτές πρόσθετα τέλη διαγράφονται.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: