Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημ/νία: 30/01/23

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 47591

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΘΕΜΑ:

Ασφάλιση στον e - Ε.Φ.Κ.Α., των σπουδαστών κολλεγίων κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, για τον κίνδυνο ατυχήματος.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 31, του Ν. 5006/2022 (Φ.Ε.Κ.239/τ.Α /22.12.2022) «Ασφάλιση σπουδαστών κολλεγίων κατά την πρακτική άσκηση» και σας γνωρίζουμε ότι με τις κοινοποιούμενες διατάξεις υπάγονται για πρώτη φορά στην υποχρεωτική ασφάλιση του e - Ε.Φ.Κ.Α., για τον κίνδυνο ατυχήματος, οι σπουδαστές κολλεγίων, που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση, σύμφωνα με το άρθρο 103, του Ν. 4763/2020 .

Με την παρούσα εγκύκλιο, παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Για τον προσδιορισμό των υπαγόμενων προσώπων στις κοινοποιούμενες διατάξεις, διευκρινίζονται οι φορείς εκπαίδευσης, καθώς επίσης αναφέρεται και η σχετιζόμενη νομοθεσία:

Σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 1, του Ν. 3696/2008 , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα (παρ. Θ7, του άρθρου 1ου, του Ν. 4093/2012, παρ. 23, του άρθρου 30 Ν. 4111/2013 , παρ. 1, του άρθρου 75, Ν. 4310/2014 ):

«1.α. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που παρέχουν κατ΄ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

β. Επίσης, περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία (κολλέγια) πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των οποίων τα προγράμματα σπουδών οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor΄s) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας ή σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (master΄s), εφόσον αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης..............».

Με την παρ. 1, του άρθρου 10, του Ν. 3696/2008 , όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «Σύμπραξη με ιδρύματα της αλλοδαπής

1. Αποκλειστικά και μόνο Κολλέγια που έχουν ισχύουσα άδεια μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης...................».

Με το εδ. β΄, της παρ. 3, του άρθρου 17, του Ν. 3696/2008 , όπως ισχύει, ορίζεται ότι:

«Μόνο οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης επιτρέπεται να φέρουν το χαρακτηρισμό «Κολλέγιο» στο συγκεκριμένο χώρο εκπαίδευσης και κατάρτισης».

Με την παρ. 2, του άρθρου 45, του Ν. 3848/2010 , ορίζεται ότι:

«2. Όπου στις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις αναφέρεται «Κολλέγιο».............νοείται, «Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης»........

Κατά συνέπεια, οι φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης - Κολλέγια/Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης - πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας, με εν ισχύ άδεια και να τηρούν το σύνολο των διατάξεων που διέπει την λειτουργία τους.

Έως και την έναρξη ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων, το ζήτημα της ασφαλιστικής τακτοποίησης των σπουδαστών κολλεγίων, δεν είχε συμπεριληφθεί στα οριζόμενα περί της πρακτικής τους άσκησης ( άρθρο 103 του Ν. 4763/2020 ).

Με την ανωτέρω διάταξη προβλεπόταν η δυνατότητα της πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης και των σπουδαστών των Κολλεγίων, όμως δεν προβλεπόταν ρητά η υπαγωγή των προσώπων αυτών, στις διατάξεις της υποχρεωτικής ασφάλισης μόνο για τον κίνδυνο ατυχήματος, όπως στις πλείστες λοιπές περιπτώσεις φορέων με αντίστοιχες διατάξεις (Α.Ε.Ι. - Α.Τ.Ε.Ι. - Ι.Ε.Κ., κ.λ.π.) με αποτέλεσμα να είναι υποχρεωτική και αυτοδίκαιη η ασφάλιση τους, όχι μόνο για τον κίνδυνο ατυχήματος (1%), αλλά για πλήρη ασφάλιση και για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης μισθωτών, από τον φορέα που δέχεται τις υπηρεσίες του.

2. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις εφαρμόζονται (παρ. 1, άρθρο 31, του Ν.5006/2022) στους σπουδαστές κολλεγίων που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση, σύμφωνα με το άρθρο 103, του Ν. 4763/2020.

Το συγκεκριμένο άρθρο, ορίζει ότι:

«Οι σπουδαστές των Κολλεγίων δύνανται να πραγματοποιούν την προβλεπόμενη από το πρόγραμμα σπουδών της ειδικότητάς τους πρακτική άσκηση, όπως αυτή ορίζεται από το συμπράττον Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της αλλοδαπής, σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δημόσιες υπηρεσίες και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού με τους όρους και τις προϋποθέσεις του εκάστοτε προγράμματος σπουδών, με ευθύνη του Κολλεγίου στο οποίο φοιτούν. Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση ποιότητας και η αξιολόγηση πραγματοποιούνται με ευθύνη του Κολλεγίου».

3. ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οι κατά τα ανωτέρω σπουδαστές κολλεγίων, καταρχήν, υπάγονται στην ασφάλιση του e - Ε.Φ.Κ.Α. μόνο για τον κίνδυνο εργατικού ατυχήματος, με καταβολή του συνόλου της εισφοράς ύψους ένα τοις εκατό (1 %) της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.2217/94 , από τον εργοδότη (παρ. 1α, και παρ. 2, του άρθρου 31, του Ν.5006/2022 )

Επιπλέον, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, οι εισφορές που καταβάλλονται στον e -Ε.Φ.Κ.Α. για τους ασφαλισμένους που υπάγονται ή θα υπαχθούν στην ασφάλισή του, μόνο κατά του κινδύνου του ατυχήματος, ορίζονται σε 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά.

Ως γνωστόν:

- Από τον Οκτώβριο του 2008 έως την 31.12.2022

Το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης ασφαλιστικής κλάσης ήταν 40,45 €. (Εγκ. 32/08 τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.)

- Από την 01.01.2023 και μετά,

Το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης ασφαλιστικής κλάσης αναπροσαρμόζεται στο ποσό των 43,58 € (λόγω της αύξησης των συντάξεων κατά 7,75% -Κ.Υ.Α. 126331/28-12-22 - ΦΕΚ 6949/τ.Β΄/30-12-22).

Υπενθυμίζουμε ότι:

Τα όρια μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων, αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό αύξησης, που χορηγείται κάθε φορά στις συντάξεις (του τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.) και από την ίδια ημερομηνία ( παρ. 4β, άρθρου 37, του Α.Ν.1846/1951 , όπως σήμερα ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παρ. 4, του άρθρου 26, του Ν. 2972/2001 ).

Σε περίπτωση, που κατά τη διάρκεια της κατά τα ανωτέρω ασφάλισης, ο σπουδαστής δεν καλύπτεται ως άμεσα ασφαλισμένος (από άλλη ασφάλιση λόγω παροχής μισθωτής εργασίας ή ιδιότητας) ή ως έμμεσο μέλος, για παροχές ασθενείας σε είδος, τότε υπάγεται και για τον κλάδο αυτό στην ασφάλιση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσω του e - Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 10, του άρθρου 15, του Ν.3232/2004 (Εγκ. τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 44/2004 - κεφ. Γ) με καταβολή πρόσθετων ασφαλιστικών εισφορών ποσοστού 6,45 %, επίσης υπολογιζόμενων επί του εκάστοτε ισχύοντος τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης -παρ.1β και παρ. 3, του άρθρου 31, Ν. 5006/2022.

Καταρχήν, με την αναφερόμενη παρ. 10, του άρθρου 15, του Ν.3232/2004 , οι προβλεπόμενες για την περίπτωση αυτήν ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισμένο και τον αντισυμβαλλόμενό του κατά την ισχύουσα αναλογία.

Όμως, στην συγκεκριμένη περίπτωση, έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ.9, του άρθρου 25, του Α.Ν. 1846/1951 (όπως σήμερα ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 3, του άρθρου 5, του Ν.4075/2012 ) με την οποία ορίζεται ότι ο εργοδότης βαρύνεται με ολόκληρη την εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη, εφόσον καμιά αμοιβή σε χρήμα δεν εισπράττει ο ασφαλισμένος από αυτόν ή από τρίτους.

4. ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η ασφάλιση, πραγματοποιείται για 25 ημέρες το μήνα ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απασχόλησης, εκτός αν αποδεδειγμένα μεσολάβησε ασθένεια ή γενικότερα ανυπαίτια αδυναμία απασχόλησης, οπότε εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Α.Κ. και οι λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας του Φορέα.

5. ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1) Αποκλειστικά για την χρονική περίοδο από έναρξη ισχύος του άρθρου, δηλαδή από 22.12.2022 έως 31.12.2022 (πριν την αναπροσαρμογή των τεκμαρτών ημερομισθίων), οι τεκμαρτές αποδοχές που πρέπει να καταχωρούνται στην Α.Π.Δ. ανέρχονται σε 323,60 € (08 ημέρες ασφάλισης Χ 40,45 €) = 323,60 € και οι ασφαλιστικές εισφορές ανά πρακτικά ασκούμενο ανέρχονται σε 3,24 € (323,60 € X 1%).

2) Για την χρονική περίοδο από την 01.01.2023 και μετά και με την αναπροσαρμογή των τεκμαρτών ημερομισθίων, οι μηνιαίες τεκμαρτές αποδοχές που πρέπει να καταχωρούνται στην Α.Π.Δ. για μία πλήρη μισθολογική περίοδο (μήνας) ανέρχονται σε 1.089,50 € (νέο Τ.Η. 12ης ασφαλιστικής κλάσης 43,58 € Χ 25 ημέρες = 1.089,50 €) και οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ανά πρακτικά ασκούμενο ανέρχονται σε 10,90 € (1.089,50 € X 1%).

6. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Υπόχρεος για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και την υποβολή των Α.Π.Δ. είναι τα φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δημόσιες υπηρεσίες και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στα οποία οι σπουδαστές των κολλεγίων πραγματοποιούν την προβλεπόμενη από το πρόγραμμα σπουδών της ειδικότητάς τους πρακτική άσκηση, όπως αυτή ορίζεται από το συμπράττον Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της αλλοδαπής.

7. ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Η υποβολή των Α.Π.Δ. πραγματοποιείται από τους φορείς απασχόλησης αποκλειστικά μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης / πρακτικής άσκησης ( άρθρα 14 και 15, του Ν.4075/2012 , όπως ισχύουν).

Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τους φορείς απασχόλησης έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης / πρακτικής άσκησης.

Ειδικά για τις Α.Π.Δ., που αφορούν στην ασφάλιση των πρακτικά ασκούμενων για τις μισθολογικές περιόδους από την έναρξη ισχύος της διάταξης (22.12.2022) παρέχεται δυνατότητα υποβολής τους, χωρίς κυρώσεις, με μαγνητικό μέσο στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία ασφάλισης - εισφορών μέχρι την 28.02.2023.

Μέχρι την ίδια προθεσμία, μπορούν να καταβληθούν και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

8. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Για την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. πρέπει να χρησιμοποιείται, κατά περίπτωση, η πιο κάτω κωδικοποίηση:

Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

• Κ.Α.Δ.: σύμφωνα με τη δραστηριότητα του εργοδότη (δηλαδή ο Κ.Α.Δ. που χρησιμοποιείται στην Α.Π.Δ. για το λοιπό προσωπικό.

• Κωδικός Ειδικότητας: 000754 «Σπουδαστές Κολλεγίων/Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης»

• Τύπος Αποδοχών: 13 (τεκμαρτές αποδοχές) και

• Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.): 210 (εργοδοτικές εισφορές 1% για επαγγελματικό κίνδυνο)

Οι μηνιαίες (τρέχουσας περιόδου) ασφαλιστικές εισφορές: 10,90 €

(1.089,50 € X 1%)

Επισυνάπτεται ως παράρτημα, ο σχετικός πίνακας 1, με παράδειγμα απεικόνισης.

Β) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

• Κ.Α.Δ.: σύμφωνα με τη δραστηριότητα του εργοδότη (δηλαδή ο Κ.Α.Δ. που χρησιμοποιείται στην Α.Π.Δ. για το λοιπό προσωπικό.

• Κωδικός Ειδικότητας: 000754 «Σπουδαστές Κολλεγίων/Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης»

• Ειδική Περίπτωση: 36

• Τύπος Αποδοχών: 13 (τεκμαρτές αποδοχές) και

• Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.): 225(εισφορές 7,45% = 1% επαγγελματικός κίνδυνος και 6,45% ασθένεια σε είδος)

Οι μηνιαίες (τρέχουσας περιόδου) ασφαλιστικές εισφορές: 81,17 €

(1.089,50 € X 7,45 %)

Επισυνάπτεται ως παράρτημα, ο σχετικός πίνακας 2, με παράδειγμα απεικόνισης.

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 10, του Ν. 4554/2018 , περί πρακτικής άσκησης, συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση αναγγελίας του πρακτικά ασκούμενου στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», καθώς και κάθε μεταβολή αυτής, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της.

Υπόχρεος προς υποβολή του προβλεπόμενου εντύπου (Ε 3.5) είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης στην οποία τοποθετείται ο πρακτικά ασκούμενος σπουδαστής / φοιτητής.

10. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η εφαρμογή των νέων διατάξεων αρχίζει από την 22.12.2022, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 5006/2022 (σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 46, του ίδιου νόμου) στο Φ.Ε.Κ. 239/τ.Α/22.12.2022.

Με ευθύνη των οικείων προϊσταμένων, να λάβουν γνώση της παρούσας οι υπάλληλοι των υπηρεσιών ασφάλισης - εισφορών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

18

ΑΡ.ΠΑΡΑΡΤ./ Κ.Α.Δ.

0/0000

19

ΑΡΙΘΜ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦ.

0000000

20

Α.Μ.Κ.Α.

0000000000

21

ΕΠΩΝΥΜΟ

22

ΟΝΟΜΑ

23

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

24

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ

25

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (HH/MM/EEEE)

26

Α.Φ.Μ.

000000000

27

ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΝΑΙ

28

ΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

ΝΑΙ

29

ΚΥΡΙΑΚΕΣ

ΟΧΙ

30

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

000754

31

ΕΙΔ. ΠΕΡΙΠΤ. ΑΣΦΑΛ.

-

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

210

33

ΜΙΣΘΟΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1/2023

34

ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

35

ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

13

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

25

38

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ*

39

ΑΠΟΔΟΧΕΣ*

1.089,50

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜ.*

0

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ*

10,90

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ*

10,90

43

ΕΠΙΔΟΤ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)*

44

ΕΠΙΔΟΤ.ΕΡΓΟΔ. (%)

45

ΕΠΙΔΟΤ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)*

46

ΚΑΤΑΒΛ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ*

10,90

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

18

ΑΡ.ΠΑΡΑΡΤ./ Κ.Α.Δ.

0/0000

19

ΑΡΙΘΜ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦ.

0000000

20

Α.Μ.Κ.Α.

0000000000

21

ΕΠΩΝΥΜΟ

22

ΟΝΟΜΑ

23

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

24

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ

25

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (HH/MM/EEEE)

.. /.. / ..

26

Α.Φ.Μ.

000000000

27

ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΝΑΙ

28

ΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

ΝΑΙ

29

ΚΥΡΙΑΚΕΣ

ΟΧΙ

30

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

000754

31

ΕΙΔ. ΠΕΡΙΠΤ. ΑΣΦΑΛ.

36

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

225

33

ΜΙΣΘΟΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1/2023

34

ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

35

ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

13

37

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

25

38

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ*

39

ΑΠΟΔΟΧΕΣ*

1.089,50

40

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜ.*

0

41

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ*

81,17

42

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ*

81,17

43

ΕΠΙΔΟΤ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)*

44

ΕΠΙΔΟΤ.ΕΡΓΟΔ. (%)

45

ΕΠΙΔΟΤ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)*

46

ΚΑΤΑΒΛ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ*

81,17

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: