Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Νοεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 215

(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφάλματος)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4855

Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
`Αρθρο 1 Εγκλήματα στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους -Μετονομασία του αδικήματος της ψευδορκίας σε ψευδή κατάθεση - Τροποποίηση της περ. ε΄ του άρθρου 8 ΠΚ
`Αρθρο 2 Απρόσφορη απόπειρα -Προσθήκη άρθρου 43 στον ΠΚ
`Αρθρο 3 Δικαστική επιμέτρηση της ποινής -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 79 ΠΚ
`Αρθρο 4 Επιμέτρηση και απότιση χρηματικής ποινής -Τροποποίηση της παρ. 4 και αντικατάσταση των παρ. 5 και 6 του άρθρου 80 ΠΚ
`Αρθρο 5 Επιμέτρηση της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας - Τροποποίηση της παρ. 4 και αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 81 ΠΚ
`Αρθρο 6 Προσθήκη της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας για τον υπολογισμό του χρόνου προσωρινής κράτησης -Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 82 ΠΚ
`Αρθρο 7 Μειωμένη ποινή -Τροποποίηση του άρθρου 83 ΠΚ
`Αρθρο 8 Συνολική ποινή στην περίπτωση του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 94 ΠΚ
`Αρθρο 9 Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο -Αντικατάσταση των παρ. 1 και 4 του άρθρου 99 ΠΚ
`Αρθρο 10 Αναστολή εκτέλεσης μέρους της ποινής -Αντικατάσταση του άρθρου 100 ΠΚ
`Αρθρο 11 Ανάκληση της αναστολής -Αντικατάσταση του άρθρου 101 ΠΚ
`Αρθρο 12 `Αρση της αναστολής - Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 102 ΠΚ
`Αρθρο 13 Ενέργεια αλλοδαπής απόφασης -Τροποποίηση του άρθρου 103 ΠΚ
`Αρθρο 14 Δικαστικές δαπάνες και παρεπόμενες ποινές -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 104 ΠΚ
`Αρθρο 15 Διάρκεια κοινωφελούς εργασίας -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 104Α ΠΚ
`Αρθρο 16 Λόγοι δικαστικής άφεσης της ποινής -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 104Β ΠΚ
`Αρθρο 17 Έκτιση της ποινής στην κατοικία -Τροποποίηση του άρθρου 105 ΠΚ
`Αρθρο 18 Παροχή κοινωφελούς εργασίας -Αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 105Α ΠΚ
`Αρθρο 19 Απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης -Τροποποίηση των παρ. 1, 4 και 6 του άρθρου 105Β ΠΚ
`Αρθρο 20 Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης -Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 106 ΠΚ
`Αρθρο 21 Ανάκληση της απόλυσης -Τροποποίηση του άρθρου 107 ΠΚ
`Αρθρο 22 `Αρση της απόλυσης -Τροποποίηση του άρθρου 108 ΠΚ
`Αρθρο 23 Συνέπειες της μη ανάκλησης -Τροποποίηση του άρθρου 109 ΠΚ
`Αρθρο 24 Χορήγηση της υπό όρο απόλυσης -Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 110 ΠΚ
`Αρθρο 25 Απόλυση υπό τον όρο της κατ΄ οίκον έκτισης της ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση -Τροποποίηση των παρ. 6, 7 και 8 και προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 110Α ΠΚ
`Αρθρο 26 Αναστολή της παραγραφής -Τροποποίηση της παρ. 2 και αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 113 ΠΚ
`Αρθρο 27 Έναρξη της παραγραφής του χρόνου των ποινών - Τροποποίηση του άρθρου 119 ΠΚ
`Αρθρο 28 Απόλυση υπό όρο - Τροποποίηση των παρ. 3 και 6 του άρθρου 129 ΠΚ
`Αρθρο 29 Απόλυση υπό τον όρο του κατ΄ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση -Τροποποίηση των παρ. 5 και 6 του άρθρου 129Α ΠΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
`Αρθρο 30 Εσχάτη προδοσία - Αναμόρφωση της ποινής -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 134 ΠΚ
`Αρθρο 31 Δωροληψία πολιτικών προσώπων -Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 159 ΠΚ
`Αρθρο 32 Δωροδοκία πολιτικών προσώπων -Τροποποίηση της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 159Α ΠΚ
`Αρθρο 33 Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας -Πλαίσιο ποινής - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 168 ΠΚ
`Αρθρο 34 Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων και συμφωνιών που επικυρώθηκαν από συμβολαιογράφο - Τροποποίηση του άρθρου 169Α ΠΚ
`Αρθρο 35 Αξιόποινη υποστήριξη - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 187Β ΠΚ
`Αρθρο 36 Διασπορά ψευδών ειδήσεων -Αντικατάσταση του άρθρου 191 ΠΚ
`Αρθρο 37 Παραχάραξη νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής - Πλαίσιο ποινής -Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 207 ΠΚ
`Αρθρο 38 Κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής - Πλαίσιο ποινής - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 208 ΠΚ
`Αρθρο 39 Προπαρασκευαστικές πράξεις -Τροποποίηση του άρθρου 211 ΠΚ
`Αρθρο 40 Διακεκριμένη περίπτωση πλαστογραφίας -Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 216 ΠΚ
`Αρθρο 41 Ψευδής κατάθεση - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 224 ΠΚ
`Αρθρο 42 Δωροληψία υπαλλήλου - Αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 235 ΠΚ
`Αρθρο 43 Δωροδοκία υπαλλήλου - Πλαίσιο ποινής -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 236 ΠΚ
`Αρθρο 44 Ευνοϊκά μέτρα - Κατάργηση της παρ. 1 και τροποποίηση των παρ. 2, 3, 4 του άρθρου 263Α ΠΚ
`Αρθρο 45 Εμπρησμός - Αντικατάσταση του άρθρου 264 ΠΚ
`Αρθρο 46 Εμπρησμός σε δάση - Αντικατάσταση του άρθρου 265 ΠΚ
`Αρθρο 47 Πλημμύρα - Τροποποίηση του άρθρου 268 ΠΚ
`Αρθρο 48 Έκρηξη - Τροποποίηση του άρθρου 270 ΠΚ
`Αρθρο 49 Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 272 ΠΚ
`Αρθρο 50 Κοινώς επικίνδυνη βλάβη -Τροποποίηση του άρθρου 273 ΠΚ
`Αρθρο 51 `Αρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 275 ΠΚ
`Αρθρο 52 Πρόκληση ναυαγίου -Τροποποίηση του άρθρου 277 ΠΚ
`Αρθρο 53 Δηλητηρίαση πραγμάτων προορισμένων για χρήση από το κοινό από αμέλεια -Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 279 ΠΚ
`Αρθρο 54 Επιβλαβή φάρμακα -Προσθήκη άρθρου 281 ΠΚ
`Αρθρο 55 Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών από αμέλεια - Αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 285 ΠΚ
`Αρθρο 56 Παραβίαση κανόνων οικοδομικής από αμέλεια - Τροποποίηση του άρθρου 286 ΠΚ
`Αρθρο 57 Έμπρακτη μετάνοια και δικαστική άφεση της ποινής - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 289 ΠΚ
`Αρθρο 58 Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία -Τροποποίηση του άρθρου 290 ΠΚ
`Αρθρο 59 Επικίνδυνη οδήγηση -Τροποποίηση του άρθρου 290Α ΠΚ
`Αρθρο 60 Επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών - Τροποποίηση του άρθρου 291 ΠΚ
`Αρθρο 61 Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 292Α ΠΚ
`Αρθρο 62 Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 293 ΠΚ
`Αρθρο 63 Ανθρωποκτονία με δόλο - Πλαίσιο ποινής -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 299 ΠΚ
`Αρθρο 64 Σωματική βλάβη - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 308 ΠΚ
`Αρθρο 65 Επικίνδυνη σωματική βλάβη - Πλαίσιο ποινής -Τροποποίηση του άρθρου 309 ΠΚ
`Αρθρο 66 Βαριά σωματική βλάβη -Αντικατάσταση του άρθρου 310 ΠΚ
`Αρθρο 67 Σωματική βλάβη από αμέλεια -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 314 ΠΚ
`Αρθρο 68 Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας υπαλλήλου - Ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση - Προσθήκη άρθρου 315Α ΠΚ
`Αρθρο 69 Εμπορία ανθρώπων - Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 323Α ΠΚ
`Αρθρο 70 Αυτοδικία - Τροποποίηση του άρθρου 331 ΠΚ
`Αρθρο 71 Βιασμός - Τροποποίηση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 336 ΠΚ
`Αρθρο 72 Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας -Τροποποίηση των παρ. 1 και 4 του άρθρου 337 ΠΚ
`Αρθρο 73 Κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 338 ΠΚ
`Αρθρο 74 Γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 339 ΠΚ
`Αρθρο 75 Γενική διάταξη για τα άρθρα 338 και 339 ΠΚ -Προσθήκη άρθρου 340 ΠΚ
`Αρθρο 76 Κατάχρηση ανηλίκων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 342 ΠΚ
`Αρθρο 77 Κατάχρηση σε γενετήσια πράξη προσώπου που αναζητά εργασία - Αντικατάσταση της περ. β΄ άρθρου 343 ΠΚ
`Αρθρο 78 Έγκληση - Τροποποίηση του άρθρου 344 ΠΚ
`Αρθρο 79 Γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών -Πλαίσιο ποινής - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 345 ΠΚ
`Αρθρο 80 Πορνογραφία ανηλίκων - Πλαίσιο ποινής -Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 348Α ΠΚ
`Αρθρο 81 Μαστροπεία - Τροποποίηση του άρθρου 349 ΠΚ
`Αρθρο 82 Γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής -Τροποποίηση του άρθρου 351Α ΠΚ
`Αρθρο 83 Προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 353 ΠΚ
`Αρθρο 84 Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου -Τροποποίηση του άρθρου 360 ΠΚ
`Αρθρο 85 Παραβάσεις σχετικά με την υιοθεσία ανηλίκου -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 360Α ΠΚ
`Αρθρο 86 Κλοπή - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 372 ΠΚ
`Αρθρο 87 Υπεξαίρεση - Πλαίσιο ποινής -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 375 ΠΚ
`Αρθρο 88 Κλοπή και υπεξαίρεση μικρής αξίας -Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 377 ΠΚ
`Αρθρο 89 Ληστεία - Πλαίσιο ποινής - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 380 ΠΚ
`Αρθρο 90 Προϋποθέσεις αποχής από την ποινική δίωξη -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 381 ΠΚ
`Αρθρο 91 Εκβίαση - Τροποποίηση της παρ. 1 και 2 του άρθρου 385 ΠΚ
`Αρθρο 92 Απάτη - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 386 ΠΚ
`Αρθρο 93 Απάτη με υπολογιστή - Τροποποίηση της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 386Α ΠΚ
`Αρθρο 94 Απιστία - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 390 ΠΚ
`Αρθρο 95 Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος -Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 394 ΠΚ
`Αρθρο 96 Δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα - Τροποποίηση του άρθρου 396 ΠΚ
`Αρθρο 97 Αλιεία στην αιγιαλίτιδα ζώνη και τα εσωτερικά ύδατα - Προσθήκη άρθρου 398 ΠΚ1.
`Αρθρο 98 Τοκογλυφία - Πλαίσιο ποινής -Τροποποίηση του άρθρου 404 ΠΚ
`Αρθρο 99 Γενική διάταξη για την άσκηση της ποινικής δίωξης κατ΄ έγκληση στο αδίκημα του άρθρου 394 ΠΚ - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 405 ΠΚ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
`Αρθρο 100 Δικαιώματα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στο πλαίσιο της ανώτατης εποπτείας στην ανάκριση - Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 32 ΚΠΔ
`Αρθρο 101 Προθεσμία περάτωσης προκαταρκτικής εξέτασης και έλεγχος αδικαιολόγητης υπέρβασης αυτής - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 35 ΚΠΔ
`Αρθρο 102 Κίνηση ποινικής δίωξης επί ανηλίκων για πράξεις που αν τις διέπραττε ο ανήλικος, θα διατασσόταν προκαταρκτική εξέταση -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 43 ΚΠΔ
`Αρθρο 103 Αποχή από την ποινική δίωξη μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος με πράξεις του προϊσταμένου εισαγγελέα του τμήματος οικονομικού εγκλήματος - Τροποποίηση του άρθρου 47 ΚΠΔ
`Αρθρο 104 Κήρυξη απαράδεκτης νέας δίωξης για την ίδια πράξη λόγω εκκρεμοδικίας - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 57 ΚΠΔ
`Αρθρο 105 Αναβολή με πράξη του εισαγγελέα κάθε ενέργειας κατά του θύματος για την περίπτωση διάπραξης του εγκλήματος του άρθρου 351Α ΠΚ - Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 59 ΚΠΔ
`Αρθρο 106 Δικαίωμα παράστασης του κατηγορούμενου ανηλίκου με συνήγορο - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 99 ΚΠΔ
`Αρθρο 107 Αρμοδιότητα μονομελούς εφετείου επί εγκλημάτων του Δασικού Κώδικα και του νόμου περί προστασίας των δασών - Τροποποίηση της περ. β΄ του άρθρου 110 ΚΠΔ
`Αρθρο 108 Αρμοδιότητα τριμελούς εφετείου επί κακουργημάτων αρμοδιότητας του μονομελούς εφετείου - Τροποποίηση των περ. 5 και 6 της παρ. Α του άρθρου 111 ΚΠΔ
`Αρθρο 109 Αρμοδιότητα μονομελούς πλημμελειοδικείου επί των αδικημάτων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 157 του Ν. 2960/2001, του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 7, του πρώτου εδαφίου της παρ. 13 του άρθρου 10, της παρ. 2 του άρθρου 12 και του άρθρου 14 του Ν. 2168/1993 και της παρ. 1 του άρθρου 372 ΠΚ - Τροποποίηση του άρθρου 115 ΚΠΔ
`Αρθρο 110 Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα περί Δικηγόρων επί πλημμελήματος σε βάρος μελών δικαστηρίου - Αντικατάσταση τίτλου και τροποποίηση του άρθρου 117 ΚΠΔ
`Αρθρο 111 Κατ΄ εξαίρεση αρμοδιότητα του μονομελούς πλημμελειοδικείου - Τροποποίηση της περ. β΄ του άρθρου 119 ΚΠΔ
`Αρθρο 112 Εξαίρεση από την παραπομπή στον εισαγγελέα σε περίπτωση αναρμοδιότητας του μονομελούς πλημμελειοδικείου -Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 120 ΚΠΔ
`Αρθρο 113 Αναρμοδιότητα του δικαστηρίου που δίκασε πρωτοδίκως - Αντικατάσταση του άρθρου 121 ΚΠΔ
`Αρθρο 114 Αρμοδιότητα προϊσταμένου οικονομικού εγκλήματος επί της εποπτείας και του συντονισμού των εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 132 ΚΠΔ
`Αρθρο 115 Ιδιότητα του παριστάμενου στην ποινική διαδικασία προς υποστήριξη της κατηγορίας ως λόγος διόρθωσης και συμπλήρωσης της απόφασης, της ποινικής διαταγής, της διάταξης και των πρακτικών -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 145 ΚΠΔ
`Αρθρο 116 Ανάλυση DNA επί αυτοφώρων εγκλημάτων -Εποπτεία του ειδικού αρχείου γενετικών τύπων - Καταστροφή στοιχείων - Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 201 ΚΠΔ
`Αρθρο 117 Μαρτυρία συγκατηγορουμένου ως μόνο αποδεικτικό μέσο - Τροποποίηση του άρθρου 211 ΚΠΔ
`Αρθρο 118 Προστασία μαρτύρων μέσω μετεγκατάστασης σε άλλη χώρα - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 218 ΚΠΔ
`Αρθρο 119 Κατάθεση μάρτυρα χωρίς αναφορά της πηγής πληροφοριών - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 224 ΚΠΔ
`Αρθρο 120 Εξέταση ανήλικων μαρτύρων θυμάτων προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας - Τροποποίηση της παρ. 1 και αντικατάσταση της παρ. 7 του άρθρου 227 ΚΠΔ
`Αρθρο 121 Μάρτυρες θύματα προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής -Τροποποίηση των παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου 228 ΚΠΔ
`Αρθρο 122 Χωρισμός της υπόθεσης επί συναφών εγκλημάτων και εισαγωγή της στο δικαστικό συμβούλιο - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 245 ΚΠΔ
`Αρθρο 123 Αρμοδιότητα για την άρση κατάσχεσης -Δυνατότητα προσφυγής κατά της απορριπτικής διάταξης του εισαγγελέα ή του ανακριτή -Τροποποίηση του τίτλου και της παρ. 3 του άρθρου 269 ΚΠΔ
`Αρθρο 124 Λόγοι επιβολής περιοριστικών όρων -Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 282 ΚΠΔ
`Αρθρο 125 Κατ΄ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση - Διάρκεια του κατ΄ οίκον περιορισμού για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή - Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 284 ΚΠΔ
`Αρθρο 126 Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων περί αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης μετά από παραπεμπτικό βούλευμα επί του κατ΄ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση σε σχέση με τη διάρκεια, άρση, εξακολούθηση ή παράτασή του - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 285 ΚΠΔ
`Αρθρο 127 Η προσωρινή κράτηση ανηλίκων -Τροποποίηση του άρθρου 287 ΚΠΔ
`Αρθρο 128 Έναρξη υπολογισμού της προθεσμίας άσκησης προσφυγής του κατηγορουμένου -Δυνατότητα άρσης των περιοριστικών όρων -Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1 και 4 του άρθρου 290 ΚΠΔ
`Αρθρο 129 Επιβολή περιοριστικών όρων ή κατ΄ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση -Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 292 ΚΠΔ
`Αρθρο 130 Ανώτατα όρια προσωρινής κράτησης σε περίπτωση συρροής εγκλημάτων - Αντικατάσταση του τίτλου του άρθρου 293 ΚΠΔ
`Αρθρο 131 `Αρση ή αντικατάσταση προσωρινής κράτησης, κατ΄ οίκον περιορισμού και περιοριστικών όρων μετά την παραπομπή του κατηγορουμένου - Αντικατάσταση του τίτλου και της παρ. 1 του άρθρου 294 ΚΠΔ
`Αρθρο 132 Προϋποθέσεις απόδοσης της εγγύησης -Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 299 ΚΠΔ
`Αρθρο 133 Περάτωση της κύριας ανάκρισης σε υποθέσεις ανηλίκων κατηγορουμένων, πλημμελημάτων και αγνώστου δράστη - Τροποποίηση των παρ. 1, 3 και 5 του άρθρου 308 ΚΠΔ
`Αρθρο 134 Υποχρεωτικός διορισμός δικηγόρου για πλημμελήματα για τα οποία ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 340 ΚΠΔ
`Αρθρο 135 Ενημέρωση του κατηγορουμένου πριν από την απόφαση για την ενοχή - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 343 ΚΠΔ
`Αρθρο 136 Αίτηση για την ακύρωση της απόφασης, εφόσον ο κατηγορούμενος δεν μπορεί να ασκήσει έφεση - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 430 ΚΠΔ
`Αρθρο 137 Ποια είναι τα ένδικα μέσα -Αντικατάσταση του άρθρου 462 ΚΠΔ
`Αρθρο 138 `Ασκηση ενδίκων μέσων από τον εισαγγελέα -Τροποποίηση του άρθρου 465 ΚΠΔ
`Αρθρο 139 Παραδεκτή άσκηση ενδίκου μέσου ως προϋπόθεση αναστολής - Χορήγηση αναστολής από το τριμελές ή πενταμελές εφετείο - Τροποποίηση του άρθρου 471 ΚΠΔ
`Αρθρο 140 Προθεσμία για την άσκηση των ένδικων μέσων σε περίπτωση έκδοσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης - Πότε άρχεται η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης -Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 473 ΚΠΔ
`Αρθρο 141 Τρόπος άσκησης αναίρεσης από τον κατηγορούμενο - Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 474 ΚΠΔ
`Αρθρο 142 Όταν το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος -`Ασκηση ενδίκου μέσου από κρατούμενο αναιρεσείοντα - Παραδεκτό ενδίκου μέσου -Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 και προσθήκη νέας παρ. 2Α στο άρθρο 476 ΚΠΔ
`Αρθρο 143 Σε ποιους επιτρέπεται έφεση κατά του βουλεύματος - Τροποποίηση του άρθρου 477 ΚΠΔ
`Αρθρο 144 `Ασκηση έφεσης κατά του βουλεύματος του συμβουλίου πλημμελειοδικών από τον κατηγορούμενο για λόγους εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης - Τροποποίηση της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 478 ΚΠΔ
`Αρθρο 145 Προθεσμία άσκησης αίτησης αναίρεσης κατά του βουλεύματος του συμβουλίου πλημμελειοδικών - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 483 ΚΠΔ
`Αρθρο 146 Παραδεκτό άσκησης αίτησης αναίρεσης ως προϋπόθεση για την εξέτασή της -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 484 ΚΠΔ
`Αρθρο 147 Αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενα ζητήματα επί παραδεκτής έφεσης κατά της απόφασης που κηρύσσει αναρμοδιότητα - Τροποποίηση του άρθρου 488 ΚΠΔ
`Αρθρο 148 Έφεση εναντίον καταδικαστικής απόφασης τριμελούς πλημμελειοδικείου και εφετείου για πλημμελήματα από τον κατηγορούμενο και τον εισαγγελέα - Τροποποίηση της περ. β΄ και κατάργηση της περ. δ΄ του άρθρου 489 ΚΠΔ
`Αρθρο 149 Έφεση στην περίπτωση μη καταβολής χρηματικής ποινής - Αντικατάσταση τίτλου και άρθρου 490 ΚΠΔ
`Αρθρο 150 `Ασκηση έφεσης από τον εισαγγελέα εφετών κατά καταδικαστικής απόφασης του μονομελούς εφετείου της περιφέρειας του εφετείου του - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 491 ΚΠΔ
`Αρθρο 151 Ανασταλτική δύναμη της έφεσης -Τροποποίηση της παρ. 2, κατάργηση της παρ. 3 και αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 497 ΚΠΔ
`Αρθρο 152 Επιδόσεις επί έφεσης σε περίπτωση μη διορισμού αντικλήτου ή μη ακριβούς δηλωθείσας διεύθυνσης - Τροποποίηση του άρθρου 498 ΚΠΔ
`Αρθρο 153 Παραδεκτό της έφεσης - Απουσία του εκκαλούντος κατά τη νέα συζήτηση μετά από διακοπή ή αναβολή - Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 3 και προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 501 ΚΠΔ
`Αρθρο 154 Αρμόδιο δικαστήριο για την τύχη της εγγύησης - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 503 ΚΠΔ
`Αρθρο 155 Προθεσμία αναίρεσης για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου - Τροποποίηση του άρθρου 507 ΚΠΔ
`Αρθρο 156 Λόγοι αναίρεσης που εξετάζονται αυτεπαγγέλτως - Αυτεπάγγελτη εφαρμογή του επιεικέστερου νόμου που ισχύει μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του Αρείου Πάγου - Τροποποίηση του άρθρου 511 ΚΠΔ
`Αρθρο 157 Υποχρέωση του εισαγγελέα για κατάθεση σημειώματος - Αντικατάσταση του άρθρου 513 ΚΠΔ
`Αρθρο 158 Μη δυνατότητα άσκησης δεύτερης αναίρεσης -Τροποποίηση του άρθρου 514 ΚΠΔ
`Αρθρο 159 Σύνθεση του δικαστηρίου της παραπομπής -Αντικατάσταση του άρθρου 522 ΚΠΔ
`Αρθρο 160 Προθεσμία για την υποβολή της αίτησης για επανεξέταση προταθέντος λόγου αναίρεσης - Τροποποίηση του άρθρου 523 ΚΠΔ
`Αρθρο 161 Δέσμευση των αποφάσεων της ολομέλειας και των τμημάτων του Αρείου Πάγου κατά τη συζήτηση στο δικαστήριο της παραπομπής -Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 1 του άρθρου 524 ΚΠΔ
`Αρθρο 162 Αίτηση και προϋποθέσεις για επανάληψη ποινικής διαδικασίας σε όφελος του καταδικασμένου - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 525 ΚΠΔ
`Αρθρο 163 Αντικατάσταση τίτλου εβδόμου βιβλίου ΚΠΔ
`Αρθρο 164 Εκτέλεση περισσοτέρων αποφάσεων για το ίδιο έγκλημα - Τρόπος κλήτευσης του καταδικασθέντος στο αρμόδιο δικαστήριο -Τροποποίηση του άρθρου 550 ΚΠΔ
`Αρθρο 165 Αρμόδιο δικαστήριο για τον καθορισμό της συνολικής ποινής επί καταδικών που απαγγέλθηκαν από δικαστήρια ανηλίκων για διαφορετικά εγκλήματα - Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 2 του άρθρου 551 ΚΠΔ
`Αρθρο 166 Εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής επί περισσότερων καταδικαστικών αποφάσεων κατά του ιδίου προσώπου - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 552 ΚΠΔ
`Αρθρο 167 Βεβαίωση χρηματικών ποινών -Τροποποίηση του άρθρου 553 ΚΠΔ
`Αρθρο 168 Δυνητική αναβολή της εκτέλεσης -Τροποποίηση του άρθρου 556 ΚΠΔ
`Αρθρο 169 Μη εξαίρεση από την ιδιάζουσα δωσιδικία δικηγόρων ή δικαστών για τα αδικήματα του α.ν. 86/1967 και του α.ν. 690/1945 -Τροποποίηση του άρθρου 586 ΚΠΔ
`Αρθρο 170 Αναβολή εκτέλεσης επί ποινής που έχει μετατραπεί σε χρηματική -Προσθήκη άρθρου 593 στον ΚΠΔ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
`Αρθρο 171 Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων - Τροποποίηση των παρ. 7, 8 και 10 του άρθρου 42 του Ν. 4557/2018
`Αρθρο 172 Εθνικός Ανταποκριτής της EUROJUST -Τροποποίηση του άρθρου 2 του Ν. 3663/2008
`Αρθρο 173 Αρμόδια Αρχή για κοινή ομάδα έρευνας -Τροποποίηση του άρθρου 15 του Ν. 3663/2008
`Αρθρο 174 Δυνατότητα άρσης του απορρήτου για τη διακρίβωση των κακουργημάτων της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, του εμπρησμού σε δάση, κλοπής και απάτης -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2225/1994
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
`Αρθρο 175 Αρμόδιος Συμβολαιογράφος για την διενέργεια του πλειστηριασμού - Ακατάσχετες απαιτήσεις που προβλέπονται σε ειδικότερους νόμους -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 959, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 982, της παρ. 1 του άρθρου 985 και της παρ. 1 του άρθρου 998 ΚΠολΔ
`Αρθρο 176 Μεταβατικές διατάξεις - Αντικατάσταση των περ. ζ΄, η΄, θ΄, ι΄, ια΄ και προσθήκη της περ. ιβ΄ της παρ. 6 του άρθρου 116 του Ν. 4842/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
`Αρθρο 177 Ρυθμίσεις σχετικά με το Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ) - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του Ν. 4786/2021
`Αρθρο 178 Μεταβατική διάταξη για τις εκκρεμείς υποθέσεις αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Αντικατάσταση του άρθρου 42 του Ν. 4786/2021
`Αρθρο 179 Απόσπαση δικαστικών λειτουργών -Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 51 Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
`Αρθρο 180 Απασχόληση δικαστικών λειτουργών στο εθνικό τμήμα του συστήματος πληροφοριών της Σύμβασης Εφαρμογής Σένγκεν - Τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν. 2521/1997
`Αρθρο 181 Ανακατανομή οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων
`Αρθρο 182 Περιορισμοί στο δικαίωμα της παραίτησης δικαστικού υπαλλήλου -Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 214 του Ν. 4798/2021
`Αρθρο 183 Κατάργηση αποκλεισμού του δικαιώματος παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας στο Ειδικό Δικαστήριο -Κατάργηση της παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν. 3126/2003
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 184 Μεταβατικές διατάξεις - Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 2, 3 και 4 στο άρθρο 465 ΠΚ
`Αρθρο 185 Μεταβατική διάταξη για την αποδέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύθηκαν από την Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 186 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
`Αρθρο 187 Ρύθμιση για τη ναυπήγηση του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ΄ αριθμ. 7 του Πολεμικού Ναυτικού -Προσθήκη παρ. 16 στο στοιχείο Α΄ του άρθρου 32 του Ν. 4361/2016
`Αρθρο 188 Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού -Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 4258/2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
`Αρθρο 189 Διάθεση ποσού από τα έσοδα του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και για παρεμφερείς σκοπούς - Τροποποίηση του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19
`Αρθρο 190 Υπηρεσία ενημέρωσης για την πρόληψη από τον κορωνοϊό COVID-19
`Αρθρο 191 Σύσταση Μητρώων εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 - Προσθήκη άρθρου 55Α στον Ν. 4764/2020
`Αρθρο 192 Σύσταση Μητρώων νοσησάντων εξωτερικού από τον κορωνοϊό COVID-19
`Αρθρο 193 Ρυθμίσεις για την καταβολή επιχορήγησης προς τον σκοπό λήψης υποστηρικτικών μέτρων των εμβολιασθέντων ατόμων - Αντικατάσταση της παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4816/2021
`Αρθρο 194 Χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) - Τροποποίηση των παρ. 3 και 6 του άρθρου 248 του Ν. 4782/2021
`Αρθρο 195 Τροποποίηση καταργούμενων διατάξεων του Ν. 4727/2020 - Αντικατάσταση της περ. 14 του άρθρου 108 του Ν. 4727/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
`Αρθρο 196 Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών - «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ»
`Αρθρο 197 Επέκταση του ανοιχτού προγράμματος εκατό χιλιάδων (100.000) επιδοτούμενων θέσεων εργασίας - Τροποποίηση των παρ. 1 και 12 του άρθρου 28 του Ν. 4726/2020
`Αρθρο 198 Αύξηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για τον μήνα Δεκέμβριο 2021
`Αρθρο 199 Επέκταση ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 4756/2020
`Αρθρο 200 Παράταση συμβάσεων καθαριότητας e-ΕΦΚΑ
`Αρθρο 201 Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης.9.2021
`Αρθρο 202 Δελτία ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα -Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 4339/2015
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 203 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2021
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2021
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: