Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Π.Κ. 5/7-3-2024

Συλλογική σύμβαση εργασίας των Εργαζομένων στις Ξένες Αεροπορικές Εταιρίες.

Στην Αθήνα σήμερα, την πέμπτη (5η) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30., στα γραφεία της Ομοσπονδίας Προσωπικού Αεροπορικών Μεταφορών (Μάρκου Μπότσαρη 55 και Καλλιρρόης), οι πιο κάτω υπογράφοντες, αφενός, Ibrahim Ghanim και Αντώνης Παπιδάς, εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» (ΕΞΑΕ) που εδρεύει στην Αθήνα (Βουλής 45 -47) και, αφετέρου, Χρήστος Καραγιάννης και Μαρία Σαραφάκη, Πρόεδρος και Γενική Γραμματέας αντίστοιχα του Σωματείου με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» (ΟΠΑΜ), πρώην με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» (ΟΠΞΑΕ), που εδρεύει στην Αθήνα (Μάρκου Μπότσαρη 55 και Καλλιρρόης), όλοι εξουσιοδοτημένοι σύμφωνα με το Νόμο, συνομολόγησαν και συναποφάσισαν την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών για τα έτη 2024 - 2026 και η οποία έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

α) Κεκτημένα δικαιώματα, συμφωνίες και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που υφίστανται μεταξύ των επί μέρους Αεροπορικών Εταιριών και των απασχολουμένων σ΄ αυτές δεν θίγονται με την παρούσα.

β) Αυτά που συμφωνούνται στην παρούσα αποτελούν κατώτατα όρια.

γ) Δεν θίγεται το σύστημα των ετησίων αυξήσεων, που τυχόν υπάρχει σε κάθε μια Εταιρία (MERIT, ANNUAL INCREMENT, κλπ.).

δ) Πέρα από το βασικό μηνιαίο μισθό καταβάλλονται τα επιδόματα που προβλέπονται στην παρούσα. Τα επιδόματα αυτά, όπου καθορίζονται σε ποσοστό, υπολογίζονται στο βασικό μηνιαίο μισθό. Σε κάθε περίπτωση εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, τα επιδόματα της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας είναι ανεξάρτητα των καταβαλλομένων βασικών μηνιαίων μισθών και δεν ενσωματώνονται στους εν λόγω βασικούς μηνιαίους μισθούς.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το πρόγραμμα εργασίας θα συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, θα καλύπτει χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα και θ΄ αποστέλλεται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

Η αποστολή (του προγράμματος στην Επιθεώρηση Εργασίας) θα γίνεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του καλυπτόμενου από αυτό χρονικού διαστήματος. Κυρωμένα φωτοαντίγραφα του εν λόγω προγράμματος θα κοινοποιούνται τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος του προγράμματος στους εργαζομένους και στο οικείο σωματείο.

Συνήθεις αλλαγές του τακτικού προγράμματος εργασίας δεν μπορούν να γίνουν χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του οικείου Συλλόγου Προσωπικού, στον οποίο κοινοποιούνται τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του προγράμματος.

Τυχόν μεταβολές του προγράμματος εργασίας που θα απορρέουν από απρόβλεπτες συνθήκες ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (ανωτέρα βία, τεχνικά προβλήματα αεροπλάνων, μη προγραμματισμένες πτήσεις, ακύρωση πτήσεων, εξαιρετικές καιρικές συνθήκες και φυσικά φαινόμενα) θα μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του οικείου Συλλόγου Προσωπικού.

Τέτοιες μεταβολές στο πρόγραμμα εργασίας αναγγέλλονται στην Επιθεώρηση Εργασίας και φωτοαντίγραφα του τροποποιημένου προγράμματος γνωστοποιούνται στον εργαζόμενο όπως και στον οικείο Σύλλογο του Προσωπικού.

Η εργασία θα παρέχεται αποκλειστικά είτε με βάση το κανονικό σύστημα πενθήμερης εργασίας, είτε με βάση το σύστημα - απόκλιση όπως περιγράφεται συγκεκριμένα στην παρ. 12 του άρθρου 3.

ΑΡΘΡΟ 3
ΚΟΙΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ

1. Εβδομάδα, για την εφαρμογή της παρούσας συμβάσεως νοείται το χρονικό διάστημα που αρχίζει την 00.01 της Δευτέρας και λήγει την 24.00 της Κυριακής.

2. Το σύνολο των ωρών εργασίας ανά εβδομάδα ορίζεται σε σαράντα (40) ώρες που κατανέμονται σε εβδομάδα πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

3. Καθημερινό ωράριο μπορεί να παρέχεται μόνο μια φορά σε κάθε εικοσιτετράωρο με επιφύλαξη τον ειδικό τρόπο καθορισμού της αποκλίσεως που περιγράφεται παρακάτω στην παρ. 12.

4. Η διάρκεια του καθημερινού ωραρίου εργασίας ορίζεται κατωτέρω στο κανονικό σύστημα πενθήμερης εργασίας και στην απόκλιση της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου.

5. Οι ημέρες εργασίας μεταξύ των ελεύθερων ημερών (DAYS-OFF) δεν θα είναι περισσότερες από εννιά (9) συνεχείς εργάσιμες ημέρες.

6. Μεταξύ της με οποιοδήποτε τρόπο λήξεως της καθημερινής εργασίας είτε με την κανονική λήξη του ωραρίου είτε με την οποιοδήποτε τρόπο υπέρβαση της λήξεως και της καθ΄ οιονδήποτε τρόπο εκ νέου αναλήψεως εργασίας θα μεσολαβεί οπωσδήποτε χρόνος έντεκα (11) ωρών απολύτως ελεύθερος για ανάπαυση. Εφόσον στο μέλλον είτε με νόμο είτε με Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ο πραγματικός χρόνος εβδομαδιαίας απασχόλησης των 40 ωρών (στον οποίο δεν περιλαμβάνονται τα διαλείμματα) μειωθεί, ο ως άνω ελεύθερος χρόνος ανάπαυσης θα μειωθεί και πάλι στις 10,5 ώρες ή στον κατά το χρόνο της μείωσης του εβδομαδιαίου ωραρίου νόμιμο χρόνο ανάπαυσης. Σε περίπτωση που θα μακρύνει το διάστημα αυτό των έντεκα (11) ωρών θα μετατοπίζεται η έναρξη της προγραμματισμένης εργασίας κατ΄ αντίστοιχες ώρες αποκλειόμενης της μετατοπίσεως της προγραμματισμένης λήξεως της εργασίας της επομένης εργάσιμης περιόδου. Σε αδυναμία μετατοπίσεως της ενάρξεως κατά τόσες ώρες όσες μίκρυνε το ανωτέρω διάστημα, η σμίκρυνση θα αμείβεται, κατ΄ επιλογή του εργαζομένου, είτε με καταβολή της αποζημιώσεως κάθε ώρας υπερωριακής εργασίας στο 1,5 είτε με χορήγηση αντίστοιχων ωρών ανάπαυσης σε ημέρα που θα συμφωνείται με τον εργοδότη.

7. Σε περίπτωση εργασίας σε ημέρα Κυριακής θα χορηγείται σε οποιαδήποτε περίπτωση προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη επί τη βάσει του ωρομισθίου.

8. Σε περίπτωση νυχτερινής εργασίας θα χορηγείται σε οποιαδήποτε περίπτωση προσαύξηση κατά 25% υπολογιζόμενη επί τη βάσει του ωρομισθίου για τις ώρες εργασίας από 22:00 μέχρι 06:00.

ΥΠΕΡΩΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ

9. α. Μισή ώρα την ημέρα επιπλέον των οκτώ (8) ωρών θα αμείβεται ως υπερεργασία σύμφωνα με το Νόμο όπως ισχύει σήμερα.

β. Οι προσαυξήσεις για υπερεργασία και υπερωρία θα καθορίζονται από το Νόμο όπως ισχύει σήμερα.

10. Προγραμματισμένη εργασία πέρα από πέντε συνεχείς Κυριακές δεν επιτρέπεται. Εάν ένας εργαζόμενος εργασθεί επί πέντε συνεχείς Κυριακές το έκτο Σαββατοκύριακο του θα προβλέπεται ελεύθερο και θα παρέχονται ελεύθερες οι ημέρες της Δευτέρας και Τρίτης της επόμενης εβδομάδας (της έκτης εβδομάδας μετά τις πέντε Κυριακές).

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ - ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

11. Για την εξεύρεση του ωρομισθίου οι πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές θα πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,006.

Για την εξεύρεση του ημερομισθίου οι πάσης φύσεως τακτικές μηνιαίες αποδοχές θα διαιρούνται με τον αριθμό 25. (ΣΣΕ 6.12.1985)

12. Εάν μια νυκτερινή βάρδια προγραμματίζεται από τις 22:00 ή αργότερα θεωρείται εργασία της επόμενης ημέρας και κάθε βάρδια που τελειώνει μέχρι τις 02:00 ή νωρίτερα θεωρείται εργασία της προηγούμενης ημέρας. Ο προγραμματισμός αυτός δεν πρέπει να αφορά τον ίδιο εργαζόμενο για περισσότερες από 3 φορές την εβδομάδα, δεν ισχύει για τις ελεύθερες ημέρες, δεν ισχύει επίσης και κατά τις αργίες. Το ανώτατο όριο των ωρών εργασίας εντός του ημερολογιακού εικοσιτετραώρου, δηλαδή από 00:01 μέχρι 24:00 δεν δύναται να υπερβαίνει με τις προστιθέμενες δύο ώρες το σύνολο των 8,5 ωρών εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Θα παρέχεται εργασία από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έτσι οι ημέρες του Σαββάτου και της Κυριακής θα είναι κατ΄ αρχήν ελεύθερες.

2. Σε περίπτωση εργασίας κατά Κυριακή θα χορηγείται κατ΄ αρχήν σε αναπλήρωση η ημέρα της προηγούμενης Παρασκευής και θα παραμένει ελεύθερη η ημέρα του Σαββάτου.

Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα χορηγούνται δύο συνεχόμενες ελεύθερες ημέρες μέσα στην εβδομάδα που προηγείται αυτής της Κυριακής.

3. Οι ελεύθερες ημέρες του Σαββάτου και Κυριακής ή οποιεσδήποτε δύο συνεχόμενες ημέρες σε αναπλήρωση αυτών θα είναι τελείως απαλλαγμένες από εργασία μεταξύ των ωρών 00:01 και 24:00.

4. Τα ωράρια κάθε προηγούμενης ημέρας (παραμονής) του Σαββάτου, της Κυριακής ή της προηγούμενης ημέρας των δύο συνεχών ημερών σε αναπλήρωση αυτών όπως και τα ωράρια της επόμενης μετά από κάθε μία από αυτές πρώτης ημέρας εργασίας θα ρυθμίζονται έτσι ώστε μεταξύ της με οποιοδήποτε τρόπο λήξεως του ωραρίου εργασίας (είτε του κανονικού ωραρίου είτε σε οποιαδήποτε τυχόν υπέρβασή του) κατά την παραμονή και με την με οποιονδήποτε τρόπο νέα ανάληψη εργασίας κατά την επόμενη θα μεσολαβούν τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) αλλεπάλληλες συνεχείς ελεύθερες ώρες.

Οποιαδήποτε τυχόν σμίκρυνση της ως άνω περιόδου των σαράντα οκτώ (48) ελεύθερων ωρών λόγω τελείως απρόβλεπτης ή έκτακτης ανάγκης, θα αμείβεται με καταβολή των αντίστοιχων ωρομισθίων προσαυξημένων προς 75% πέρα από τυχόν άλλη αμοιβή ή αποζημίωση για νυχτερινή, Κυριακή ή άλλη εργασία. Κάθε τέτοια αμοιβή ή αποζημίωση θα υπολογίζεται χωριστά και ανεξάρτητα από τις λοιπές αλληλοδιάδοχα.

5. Σε περίπτωση μη χορηγήσεως δύο πλήρων ελεύθερων και συνεχόμενων ημερών λόγω τελείως έκτακτης και απρόβλεπτης ανάγκης και παροχής εργασίας με τη συγκατάθεση προς τούτο και του εργαζομένου θα παρέχεται προσαύξηση του ημερομισθίου εργασίας κατά 200%. Αποκλείεται πάντως η παροχή εργασίας σε περισσότερο από μία των συνεχόμενων ημερών.

Αντί για προσαύξηση κατά 200% είναι δυνατή με απόφαση του εργοδότη η αντίστοιχη προσαύξηση των ημερών ετήσιας άδειας και η καταβολή ενός απλού ημερομισθίου.

6. α. Η ημερήσια εργασία θα διαρκεί κατ΄ ανώτατο όριο συνολικά οκτώ (8) ώρες με μισάωρη υποχρεωτική διακοπή για φαγητό, η οποία προγραμματίζεται ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες, όπως ορίζεται αμέσως κατωτέρω στο εδάφιο (β).

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω για τους εργαζόμενους στο αεροδρόμιο ή στα εκδοτήρια ή στις κρατήσεις θέσεων είναι επιτρεπτή η παροχή καθημερινής εργασίας διάρκειας μεταξύ εξήμιση (6,5) και οκτώ (8) ωρών, που θα κατανέμονται σε πρόγραμμα μεταξύ επτά (7) και οκτώμισι (8,5) συνεχών ωρών, ώστε να συμπεριλαμβάνεται και η μισή ώρα υποχρεωτικής διακοπής για φαγητό. Η στην πιο πάνω περίπτωση πέραν των επτάμιση (7.5) ωρών μισή ώρα εργασίας δεν θεωρείται υπερωρία.

β. Όπου στην παρούσα Συλλογική Σύμβαση, στην περίπτωση κανονικού πενθήμερου αναφέρεται διακοπή μισής (1/2) ώρας για φαγητό, αυτή είναι υποχρεωτική, υποχρεωτικά προγραμματισμένη, ανάλογα βέβαια με τις λειτουργικές ανάγκες κάθε Εταιρίας, και εμφανίζεται στα επίσημα Προγράμματα της Επιθεώρησης Εργασίας.

γ. Αν για οποιοδήποτε λόγο, και σε οποιαδήποτε περίπτωση, μισθωτός εργαστεί την υποχρεωτική αυτή μισάωρη διακοπή για φαγητό κατόπιν αιτήματος του εργοδότου, τότε την αμείβεται ως υπερεργασία.

7. Δικαίωμα αποσύνδεσης

Το δικαίωμα αποσύνδεσης, όπως ισχύει για τους εργαζόμενους σε τηλεργασία σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 67 παρ. 10 του Ν. 4808/2021 , εφαρμόζεται και στους συγκρίσιμους υπαλλήλους που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

Το δικαίωμα αποσύνδεσης συνίσταται στο δικαίωμα του εργαζόμενου να απέχει πλήρως από την παροχή της εργασίας του και ιδίως να μην επικοινωνεί ψηφιακώς και να μην απαντά σε τηλεφωνήματα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε οποιαδήποτε μορφής επικοινωνία εκτός ωραρίου εργασίας και κατά τη διάρκεια των νομίμων αδειών του.

Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός των ορίων της ΑΚ 281 και σύμφωνα με τις επιταγές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, λαμβανομένης υπόψη και της φύσης της δραστηριότητας των αεροπορικών εταιριών και της ανάγκης απρόσκοπτης λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 5
ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ

Σαν ημέρες υποχρεωτικής αργίας έχουν καθοριστεί οι ακόλουθες:

1. 1η Ιανουαρίου, Νέον Έτος

2. 6η Ιανουαρίου, Θεοφάνια

3. Καθαρά Δευτέρα

4. 25η Μαρτίου, ημέρα του Ευαγγελισμού

5. Μεγάλη Παρασκευή

6. Δευτέρα του Πάσχα

7. 1η Μαΐου

8. Η εορτή (Δευτέρα) του Αγίου Πνεύματος

9. 15 Αυγούστου

10. 28η Οκτωβρίου

11. 8 Νοεμβρίου - Αρχαγγέλου Μιχαήλ (προστάτη του επαγγέλματος)

12. Χριστούγεννα

13. 26η Δεκεμβρίου

Σε περίπτωση εργασίας σε ημέρα αργίας θα χορηγείται προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη κατ΄ ελάχιστο όριο επί ημερησίου ωραρίου 7 ωρών ανεξάρτητα από την πραγματοποίησή τους και μια άλλη ημέρα της ίδιας εβδομάδας σε αναπλήρωση. Ο προγραμματισμός της ημέρας αυτής θα γίνεται 15 ημέρες προηγουμένως.

Είναι επιτρεπτό αντί για τη χορήγηση άλλης ημέρας για αναπλήρωση να προσαυξάνεται το παραπάνω ωρομίσθιο κατά 175%. Σε περίπτωση συμπτώσεως ημέρας αναπαύσεως και ημέρας αργίας, η ημέρα αργίας δε μεταφέρεται σε άλλη ημέρα και δε χορηγείται μια άλλη ημέρα αναπαύσεως.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

1. Η ετήσια άδεια χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 539/1945, όπως ισχύει, και το νόμο 3302/2004.

2. Οι ετήσιες άδειες χορηγούνται ως εξής:

α) Μέχρι τη συμπλήρωση 10ετούς υπηρεσίας για κάθε εργαζόμενο οι μισές κατ΄ ελάχιστο όριο των οφειλομένων σ΄ αυτόν ημέρες αδείας, θα χορηγούνται σε συνεχή περίοδο από 1ις Απριλίου μέχρι 31ης Οκτωβρίου.

β) Μετά τη συμπλήρωση 10ετίας για κάθε εργαζόμενο χορηγούνται κατ΄ ελάχιστο όριο τα δύο τρίτα των ημερών αδείας μέσα σε χρονικό διάστημα από 1ης Απριλίου μέχρι 31ης Οκτωβρίου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Νόμου σχετικά με την κατάτμηση αδείας.

γ) Κατά τις ανωτέρω α΄ και β΄ περιπτώσεις ο ίδιος ο μισθωτός δεν μπορεί να πάρει την ετήσια κανονική του άδεια περισσότερες από μια φορά μέσα στην ίδια 5ετία από 1ης Απριλίου μέχρι 15ης Ιουνίου και από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 31ης Οκτωβρίου.

3. Για τον υπολογισμό των ημερών αδείας, εξαιρούνται τα Σάββατα, οι Κυριακές και οι αργίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 της από 16.10.80 ΣΣΕ. Επιπρόσθετα, εάν η έναρξη ή και η λήξη της αδείας, συμπίπτει σε δύο προγραμματισμένες ελεύθερες ημέρες ή σε αναπλήρωση Σαββάτου ή Κυριακής, οι εν λόγω ημέρες δεν θα υπολογίζονται σαν ημέρες αδείας. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν προγραμματισθεί δύο συνεχόμενες ελεύθερες ημέρες ανάπαυσης κατά την εβδομάδα ενάρξεως της αδείας ή κατά την εβδομάδα επιστροφής από την άδεια μέχρι τέλους της ίδιας εβδομάδας (ενάρξεως ή λήξεως της αδείας), τότε δεν θα υπολογίζονται ως άδεια δύο ημέρες για κάθε μία από τις εβδομάδες αυτές.

4. Η ετήσια άδεια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες για το μισθωτό που έχει 10ετή προϋπηρεσία και ο οποίος παίρνει κατά την περίοδο του χειμώνα τέσσερις (4) ημέρες από την άδεια που δικαιούται από την 15η Μαΐου μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου. Την ανωτέρω επιλογή δύναται να κάνει μόνο ο εργαζόμενος. (ΣΣΕ 30 Απριλίου 1999)

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Κάθε αεροπορική εταιρία υποχρεούται να έχει τρόπους και κανόνες μισθολογικής και βαθμολογικής εξελίξεως των εργαζομένων σε αυτήν, τους οποίους θα πρέπει να γνωστοποιεί στο Προσωπικό της και στον οικείο Σύλλογο.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ

Σε περίπτωση ασθενείας του ο μισθωτός δικαιούται των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Με τις ίδιες προϋποθέσεις δικαιούται των τακτικών μηνιαίων αποδοχών της και η εργαζόμενη σε περίπτωση αποχής της από την εργασία λόγω εγκυμοσύνης, με εξαίρεση τους τρεις (3) πρώτους μήνες, όπως ορίζεται πιο κάτω:

Μέχρι 5 έτη υπηρεσίας τις αποδοχές 1 μηνός

Από 5 μέχρι 10 έτη υπηρεσίας τις αποδοχές 2 μηνών

Από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας τις αποδοχές 3 μηνών

Από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας τις αποδοχές 4 μηνών

Από 20 μέχρι 25 έτη υπηρεσίας τις αποδοχές 5 μηνών και

Από 25 έτη και πάνω υπηρεσίας τις αποδοχές 6 μηνών.

Από τις αποδοχές αυτές ο εργοδότης δύναται να παρακρατεί τις χρηματικές παροχές τις οποίες κατέβαλε ή έπρεπε να καταβάλει κατά νόμο το ΙΚΑ.

Ο ανωτέρω χρόνος αποχής από την εργασία μετ΄ αποδοχών, λόγω ασθενείας του μισθωτού, λαμβάνεται υπόψη για το ημερολογιακό έτος, κατά το οποίο συνέβη η ασθένεια, χωρίς να μπορεί ο χρόνος αυτός να προσμετρηθεί στον χρόνο του επόμενου έτους.

Για την ασθένειά του ο μισθωτός υποχρεούται να πληροφορήσει τον αρμόδιο προϊστάμενο ή τη Διεύθυνση προσωπικού της Εταιρίας στην οποία εργάζεται κατά την ημέρα της ασθενείας του ή το βραδύτερο την επόμενη.

Οι άδειες εγκυμοσύνης και μητρότητας ρυθμίζονται σύμφωνα με το Νόμο και την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Μισθωτός που υποχρεούται σε αποχή από την εργασία λόγω ασθενείας, υποχρεούται με την επιστροφή του στην εργασία να προσκομίσει το υπό του ΙΚΑ χορηγούμενο πιστοποιητικό ασθενείας, το οποίο δικαιολογεί τον χρόνο απουσίας.

Σε περίπτωση θανάτου γονέων, συζύγου ή τέκνου, θα χορηγείται άδεια τριών (3) ημερών με αποδοχές και σε περίπτωση θανάτου αδελφών, μίας (1) ημέρας.

Σε περίπτωση γάμου ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης θα χορηγείται πενθήμερη άδεια με αποδοχές.

Οι ανωτέρω ειδικές άδειες δεν συμψηφίζονται προς τις ημέρες της ετήσιας άδειας.

ΑΡΘΡΟ 9
ΘΑΝΑΤΟΣ

1. Η αποζημίωση των αποχωρούντων λόγω συνταξιοδοτήσεως ή των απομακρυνομένων λόγω συνταξιοδοτήσεως ή των οποίων καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας χορηγείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις των εδαφίων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 της παρούσας ΣΣΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στον επιζώντα σύζυγο και τα παιδιά του δικαιούχου μισθωτού, ο οποίος αποβίωσε μετά την συμπλήρωση δεκαετούς υπηρεσίας.

2. Σε περίπτωση που ο μισθωτός αποβιώσει προ της συμπληρώσεως δεκαετούς υπηρεσίας, χορηγείται ως αποζημίωση στα ανωτέρω μέλη οικογενείας ένας (1) μηνιαίος μισθός για κάθε χρόνο υπηρεσίας του αποβιώσαντος.

3. Απαλλάσσονται των παροχών, λόγω θανάτου προς τα μέλη οικογενείας του αποβιώσαντος, οι αεροπορικές εταιρίες που έχουν ασφαλίσει το προσωπικό τους σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες καταβάλουν τουλάχιστον ισόποσες παροχές και εφόσον η αεροπορική εταιρία καταβάλλει πλήρη τα ασφάλιστρα και του μισθωτού. Σε περίπτωση κατά την οποία οι παροχές των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών καλύπτουν μέρος μόνο των παραπάνω παροχών που χορηγούν οι αεροπορικές εταιρίες, τότε τη διαφορά τη συμπληρώνει η αεροπορική εταιρία στην οποία απασχολείτο ο αποβιώσας μισθωτός.

ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Α. Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος (Σπάτα)

Η μεταφορά των εργαζομένων στο αεροδρόμιο μπορεί να πραγματοποιείται είτε με μεταφορικά μέσα που παρέχονται από τις οικείες αεροπορικές εταιρίες, είτε με την καταβολή σ΄ αυτούς του κομίστρου ταξί ή με την καταβολή σ΄ αυτούς χιλιομετρικής αποζημιώσεως. Το ως άνω επίδομα μεταφοράς ορίζεται ως κάτωθι:

α) Εάν η οικεία αεροπορική εταιρία δεν διαθέτει μεταφορικό μέσο το οποίο να διέρχεται από την κατοικία του εργαζόμενου για να τον μεταφέρει στο αεροδρόμιο κατά την έναρξη της εργασίας του και από το αεροδρόμιο στην κατοικία του κατά το τέλος της εργασίας του μεταξύ της 06:30 και 23:00, η ενδιαφερόμενη αεροπορική εταιρία θα καταβάλλει στους εργαζόμενους επίδομα μεταφοράς ποσού € 130,09 μηνιαίως για την περίοδο από 1.1.2024 έως 31.12.2024, ενώ το ποσό αυτό αυξάνεται σε 140,09 μηνιαίως για την περίοδο από 1.1.2025 έως 31.12.2026. Το ανωτέρω επίδομα θα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας αναψυχής του εργαζομένου και θα συνυπολογίζεται στα επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας, β) Σε περίπτωση που η εργασία ενός μισθωτού στο αεροδρόμιο λήγει μετά την 23:00 ή αρχίζει πριν από την 06:30 και η ενδιαφερόμενη αεροπορική εταιρία δεν διαθέτει δικό της μεταφορικό μέσο για να παραλάβει τον εργαζόμενο από την κατοικία του ή να τον αφήσει σ΄ αυτήν τουλάχιστον 60΄ πριν από την έναρξη και το πολύ 60΄ λεπτά μετά τη λήξη της εργασίας του η εταιρία θα παρέχει ταξί για τη μεταφορά του. γ) Εργαζόμενοι που διαθέτουν δικό τους μεταφορικό μέσο και εφ΄ όσον το δηλώσουν στην οικεία αεροπορική εταιρία θα παίρνουν αποζημίωση ισόποση προς ποσοστό 16% του ημίσεος (1/2) του επίσημου κομίστρου του λεωφορείου Express και του κομίστρου αστικού λεωφορείου για κάθε πραγματοποιούμενη διαδρομή από ή προς το αεροδρόμιο μεταξύ των ωρών 23:00 έως 06:30. Η ανωτέρω αποζημίωση θα καταβάλλεται με κατώτατο όριο 4 χιλιομέτρων και ανώτατο 40 χιλιομέτρων άσχετα εάν η αεροπορική εταιρία διαθέτει δικό της μεταφορικό μέσο ή ταξί. δ) Από τα ανωτέρω εξαιρούνται οι μισθωτοί στους οποίους η Εταιρία παρέχει αυτοκίνητο ή πληρώνει τη χρήση του δικού τους αυτοκινήτου για μετάβαση στον και από τον τόπο εργασίας τους.

Β. Γραφεία Πόλεως Αθηνών

α) Από 1ης Ιανουαρίου 2024 μέχρι 31.12.2024, οι μισθωτοί Γραφείων Πόλεως τα οποία βρίσκονται πλησίον του παλαιού αεροδρομίου του Ελληνικού θα λαμβάνουν επίδομα μεταφοράς ύψους € 97,71. Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2025 έως 31.12.2026 το ποσό του εν λόγω επιδόματος ανέρχεται σε 107,71 ευρώ μηνιαίως. Το ανωτέρω επίδομα θα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας αναψυχής του εργαζομένου και θα συνυπολογίζεται στα επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας.

β) Από 1ης Ιανουαρίου 2024 μέχρι 31.12.2024, οι μισθωτοί όλων των άλλων Γραφείων Πόλεως (εκτός από αυτά που ορίζονται ανωτέρω υπό (α) θα λαμβάνουν επίδομα μεταφοράς € 71,79. Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2025 έως 31.12.2026 το ποσό του εν λόγω επιδόματος ανέρχεται σε 81,79 ευρώ μηνιαίως. Το ανωτέρω επίδομα θα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας αναψυχής του εργαζομένου και θα συνυπολογίζεται στα επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας.

γ) Από τα ανωτέρω εξαιρούνται οι μισθωτοί των Γραφείων Πόλεως στους οποίους η Εταιρία παρέχει αυτοκίνητο ή πληρώνει τη χρήση του δικού τους αυτοκινήτου για μετάβαση στον και από τον τόπο εργασίας τους.

Γ. Θεσσαλονίκη

Για εργαζόμενους που απασχολούνται στη Θεσσαλονίκη το επίδομα μεταφοράς ρυθμίζεται ως ακολούθως:

α) Εάν η οικεία αεροπορική εταιρία δεν διαθέτει μεταφορικό μέσο το οποίο να διέρχεται από την κατοικία του εργαζόμενου για να τον μεταφέρει στο αεροδρόμιο κατά την έναρξη της εργασίας του και από το αεροδρόμιο στην κατοικία του κατά το τέλος της εργασίας του μεταξύ της 06:30 και 23:00 η ενδιαφερόμενη αεροπορική εταιρία θα καταβάλλει στους εργαζόμενους, ως επίδομα μεταφοράς για το χρονικό διάστημα από 1.1.2024 έως 31.12.2024 το ποσό των € 70,75 μηνιαίως. Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2025 έως 31.12.2026 το ποσό του εν λόγω επιδόματος ανέρχεται σε 80,75 ευρώ μηνιαίως. Το ανωτέρω επίδομα θα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας αναψυχής του εργαζομένου και θα συνυπολογίζεται στα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, β) Σε περίπτωση που η εργασία ενός μισθωτού στο αεροδρόμιο λήγει μετά την 23:00 ή αρχίζει πριν από τη 06:30 και η ενδιαφερόμενη αεροπορική εταιρία δεν διαθέτει δικό της μεταφορικό μέσο για να παραλάβει τον εργαζόμενο από την κατοικία του ή τον αφήσει σ΄ αυτήν τουλάχιστον 60΄ πριν από την έναρξη και το πολύ 60΄ λεπτά μετά τη λήξη της εργασίας του η εταιρία θα παρέχει ταξί για τη μεταφορά του.

Εργαζόμενοι που διαθέτουν δικό τους μεταφορικό μέσο και εφ΄ όσον το δηλώσουν στην οικεία αεροπορική εταιρία θα παίρνουν αποζημίωση (ανά χιλιόμετρο) για κάθε πραγματοποιούμενη διαδρομή από ή προς το αεροδρόμιο μεταξύ των ωρών 23.00 έως 06.30 ισόποση προς ποσοστό 22,2% του επίσημου κομίστρου του λεωφορείου Express Αερολιμένας-Θεσσαλονίκη και του κομίστρου αστικού λεωφορείου με κατώτατο όριο 4 χιλιομέτρων και ανώτατο τα 25 χλμ. άσχετα εάν η αεροπορική εταιρία διαθέτει δικό της μεταφορικό μέσο ή ταξί.

γ) Για τους μισθωτούς των Γραφείων Πόλεως η ενδιαφερόμενη εταιρία θα καταβάλλει, ως επίδομα μεταφοράς, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2024 έως 31.12.2024 το ποσό των € 70,75 μηνιαίως. Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2025 έως 31.12.2026 το ποσό του εν λόγω επιδόματος ανέρχεται σε 80,75 ευρώ μηνιαίως.

Από τα ανωτέρω εξαιρούνται οι μισθωτοί στους οποίους η Εταιρία παρέχει αυτοκίνητο ή πληρώνει τη χρήση του δικού τους αυτοκινήτου για μετάβαση στον και από τον τόπο εργασίας τους.

Δ. Ρυθμίσεις θεμάτων τηλεργασίας

Το επίδομα μεταφοράς εξακολουθεί και καταβάλλεται και στις περιπτώσεις που ο μισθωτός απασχολείται με τηλεργασία. Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι το ποσό του επιδόματος μεταφοράς καλύπτει και την τυχόν δικαιούμενη από το μισθωτό αμοιβή για την τηλεργασία, όπως και ενδεικτικά, τα κόστη χρήσης εξοπλισμού, ρεύματος, θέρμανσης κλπ.

Ποσό ίσο με αυτό της εκάστοτε προβλεπόμενης από το νόμο αποζημίωσης για το μηνιαίο κόστος χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας, επικοινωνιών και συντήρησης εξοπλισμού, το οποίο καταβάλλεται αυτοτελώς στους μισθωτούς που βγάζονται με τηλεργασία, ορίζεται ως «αρνητικό επίδομα» απομειώνει ισόποσα το συνολικό πληρωτέο στον εργαζόμενο ποσό, και εμφανίζεται με την ονομασία «Αρνητικό Επίδομα Τηλεργασίας» στα μηνιαία εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας.

ΑΡΘΡΟ 11
ΤΡΟΠΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ - ΣΤΟΛΕΣ

Η πολιτική του τρόπου εμφανίσεως ρυθμίζεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της κάθε μεμονωμένης αεροπορικής εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Οι αεροπορικές εταιρίες έχουν την υποχρέωση να παρακρατούν από τον μισθό των εργαζομένων μετά την κατά νόμιμο τρόπο εγγραφή γι΄ αυτόν τον σκοπό συγκαταθέσεώς τους, τις τακτικές ή έκτακτες εισφορές τους και στη συνέχεια να τις καταβάλλουν στον Ταμία του οικείου Συλλόγου Προσωπικού.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΘΡΟ 13
ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

1. Για εργαζομένους που προσλαμβάνονται την 1ηΐ Ιουλίου 2012 ή μετά από αυτή την ημερομηνία, η αποζημίωση για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας ρυθμίζεται σύμφωνα με το Νόμο που ισχύει την παραπάνω ημερομηνία. Οι διατάζεις του Νόμου για την καταγγελία με προηγούμενη προειδοποίηση δεν ισχύουν. Κατά παρέκκλιση από το ανωτέρω εδάφιο, και προς αποφυγή αμφισβητήσεων, ρητά συμφωνείται ότι οι διατάζεις της παραγράφου 2 του παρόντος ισχύουν και εφαρμόζονται και για τους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται σε αεροπορική εταιρία μετά την 1.7.2012 αλλά έχουν προϋπηρεσία στην Ελλάδα πριν την 1.7.2012 σε οποιαδήποτε άλλη αεροπορική εταιρεία, από την οποία αποχώρησαν χωρίς να έχουν λάβει αποζημίωση βάσει Νόμου ή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

2. Για τους εργαζομένους στις Ξένες Αεροπορικές Εταιρίες που έχουν προσληφθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2012 ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Όλοι οι εργαζόμενοι στις Ξένες Αεροπορικές Εταιρίες που αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως ή απομακρύνονται λόγω συνταξιοδοτήσεως ή των οποίων καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας λαμβάνουν ως αποζημίωση το 100% των ακολούθων τακτικών μηνιαίων αποδοχών τους του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεως, χωρίς κανένα όριο ως προς το ύψος των τακτικών μηνιαίων αποδοχών, ανάλογα με τα ακόλουθα έτη υπηρεσίας των στην ίδια αεροπορική εταιρία και με υπηρεσία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

β) Επίσης ως προϋπηρεσία θεωρείται και λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και η υπηρεσία στην Ελλάδα, σε οποιαδήποτε άλλη αεροπορική εταιρία, εφόσον ο μισθωτός δεν έλαβε αποζημίωση από έναν ή περισσότερους εργοδότες, βάσει Νόμου ή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

γ) Ο πίνακας αποζημιώσεως έχει ως εξής:

Χρόνος υπηρεσίας

100% των ακολούθων αποδοχών

2 μηνών μέχρι 1 έτους

1 μηνός

`Ανω του έτους και μέχρι 2 ετών

2 μηνών

3 ετών

3 μηνών

4 ετών

4 μηνών

5 ετών

5 μηνών

6 ετών

6 μηνών

7 ετών

7 μηνών

8 ετών

8 μηνών

9 ετών

9 μηνών

10 ετών

10 μηνών

11 ετών

11 μηνών

12 ετών

12 μηνών

13 ετών

13 μηνών

14 ετών

14 μηνών

15 ετών

15 μηνών

16 ετών

16 μηνών

17 ετών

17 μηνών

18 μηνών

18 μηνών

19 ετών

19 μηνών

20 ετών

20 μηνών

21 ετών

21 μηνών

22 ετών

22 μηνών

23 ετών

23 μηνών

24 ετών

24 μηνών

25 ετών

25 μηνών

26 ετών

26 μηνών

27 ετών

27 μηνών

28 ετών

28 μηνών

29 ετών

29 μηνών

30 ετών και άνω

30 μηνών

3. Μισθωτοί που αποχώρησαν, απεβίωσαν, συνταξιοδοτήθηκαν ή απομακρύνθηκαν προ της ισχύος της παρούσας καλύπτονται ως προς την αποζημίωση από τη συλλογική σύμβαση που ίσχυε κατά τον χρόνο διακοπής της εργασιακής τους σχέσης.

4. Μετά την συμπλήρωση των προϋποθέσεων για πλήρη σύνταξη ο εργοδότης έχει το δικαίωμα ν΄ απομακρύνει τον εργαζόμενο.

5. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας για άλλο λόγο που συνεπάγεται την καταβολή αποζημίωσης στον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, θα καταβάλλεται αποζημίωση σε όλο το προσωπικό, υπαλλήλους και εργάτες, με βάση το 100% των κλιμάκων της παραγράφου 2.γ του παρόντος άρθρου των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης. Στην περίπτωση των εργατών, η βάση υπολογισμού των μηνιαίων αποδοχών θα είναι το ημερομίσθιο πολλαπλασιασμένο επί 25.

6. Σε περίπτωση που μεμονωμένες Αεροπορικές Εταιρίες χορηγούν υψηλότερα ποσά από την παραπάνω αποζημίωση, είναι υποχρεωμένες να συνεχίσουν να καταβάλλουν τα υψηλότερα ποσά.

7. Εφόσον ζητηθεί από τον εργοδότη, ο μισθωτός υποχρεούται να υποβάλλει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών αίτηση στον ασφαλιστικό του φορέα για τη λήψη Βεβαίωσης Ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας και να χορηγεί, ευθύς μόλις τη λάβει, αντίγραφο αυτής στον εργοδότη του. Επιπλέον, οφείλει να γνωστοποιεί πάραυτα στον εργοδότη και κάθε πράξη αναγνώρισης ήμερων ασφάλισης ή απόφαση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, η οποία ενδεχομένως δεν συμπεριλαμβάνεται στην ως άνω βεβαίωση ασφάλισης. Περαιτέρω, εφόσον ζητηθεί από τον εργοδότη, ο μισθωτός υποχρεούται να λαμβάνει γνωμοδότηση από δικηγόρο της επιλογής του εργοδότη του και με δαπάνες του τελευταίου, αναφορικά με το χρονικό σημείο συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για την λήψη πλήρους σύνταξης, υποχρεούμενος όπως θέτει υπόψη του κάθε απαραίτητο στοιχείο και πληροφορία.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

1. Σε περίπτωση που συνταξιοδοτούμενος κατά τις προϋποθέσεις του προηγουμένου άρθρου έχει δικαίωμα εκτός από την προαναφερόμενη αποζημίωση και παροχών καταβλητέων, είτε από την εργοδότρια αεροπορική εταιρία είτε από ασφαλιστικό φορέα ή επιχείρηση λόγω ιδιαίτερης σχέσεως και καλύψεως σύμφωνα μιε την οποία το ασφάλιστρο ή η σχετική συμβολή καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την εργοδότρια αεροπορική εταιρία, ο συνταξιοδοτούμενος έχει το δικαίωμα να εκλέξει μεταξύ των δύο, δηλαδή της αποζημιώσεως και των παροχών και να προτιμήσει το υψηλότερο από τα δύο ποσά, αποκλειομένου βεβαίως να λάβει και τα δύο. Εφ΄ όσον ο εργαζόμενος καταβάλλει μέρος του ασφάλιστρου ή της σχετικής συμβολής ή η παροχή δεν καταβάλλεται κατά την συνταξιοδότηση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 13, ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να πάρει και την αποζημίωση του προηγούμενου άρθρου αλλά και τις παροχές.

Ιδιαίτερες σχέσεις και καλύψεις που υφίστανται και σχετίζονται με την συνταξιοδότηση δεν δύνανται να διακοπούν.

2. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος δικαιούται πέρα από τα ανωτέρω και άλλων απολαβών που προέρχονται από ασφαλιστική ή άλλη κάλυψη άσχετα με την συνταξιοδότηση δεν στερείται από αυτές και δεν είναι δυνατόν να διακοπούν.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 15

Ο βασικός μηνιαίος μισθός διακρίνεται από τα καταβαλλόμενα επιδόματα.

Από 1.1.2024 οι βασικοί μισθοί, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2023, αυξάνονται κατά ποσοστό 3,9%.

Από 1.1.2025 οι βασικοί μισθοί, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2024 αυξάνονται κατά ποσοστό 3,5%.

Από 1.1.2026 οι βασικοί μισθοί, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2025 αυξάνονται κατά ποσοστό 3%.

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

Το επίδομα γάμου ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού (μη συνυπολογιζομένων των κατά το άρθρο 15 αυξήσεων) με ανώτατο όριο ποσοστό 10% επί βασικού μισθού € 1.111,58. Επομένως το ανώτατο ύψος του επιδόματος γάμου καθορίζεται σε € 111,15.

Το επίδομα γάμου χορηγείται στους διαζευγμένους, σε αυτούς που βρίσκονται σε χηρεία και στους φυσικούς γονείς (SINGLE PARENTS) ανεξαρτήτως φύλου, εφ΄ όσον έχουν τουλάχιστον ένα παιδί που δεν έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του εκτός αν μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του αναλάβει εργασία. Δεν διακόπτεται η καταβολή επιδόματος αν το παιδί μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του σπουδάζει οπότε η καταβολή συνεχίζεται μέχρι της συμπληρώσεως του 25ου έτους της ηλικίας του ανεξαρτήτως αν στην περίπτωση αυτή εργάζεται. Αν το παιδί είναι ανίκανο για εργασία λόγω υγείας το επίδομα εξακολουθεί να χορηγείται.

ΑΡΘΡΟ 17
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΩΝ

1. Με την συμπλήρωση 3 ετών συνεχούς ή διακεκομμένης υπηρεσίας στην ίδια αεροπορική εταιρία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ο μισθωτός δικαιούται επίδομα για κάθε τριετία, το οποίο ορίζεται σε ποσοστό 3,5% επί του βασικού μισθού (μη συνυπολογιζομένων των κατά το άρθρο 15 αυξήσεων) με ανώτατο όριο ποσοστό

3,5% επί βασικού μισθού € 1.250,00. Επομένως το ανώτατο ύψος κάθε μίας τριετίας καθορίζεται σε € 43,75.

2. Η ως άνω διάταξη δεν επηρεάζει το επίδομα τριετιών, το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί μέχρι την υπογραφή της παρούσας, στο υπάρχον προσωπικό.

3. Το επίδομα τριετιών το οποίο καταβάλλεται στο προσωπικό μέχρι σήμερα, παραμένει στο ποσό το οποίο έχει οριστεί μέχρι την υπογραφή της παρούσας, ενώ, η συμπλήρωση τριετίας, και κάθε τριετίας, μετά την υπογραφή της παρούσας υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 1,

4. Οι μισθωτοί που διέπονται από την παρούσα σύμβαση, δικαιούνται τόσες τριετίες, όσες ο χρόνος υπηρεσίας τους διαιρούμενος με τον αριθμό τρία (3).

5. Η κάθε τριετία θεωρείται συμπληρωμένη με την πάροδο τριών ετών από την ημερομηνία προσλήψεως του μισθωτού και το ποσό που αντιστοιχεί σ΄ αυτή καταβάλλεται από την αρχή του τριμήνου του ημερολογιακού έτους στο οποίο αυτή συμπληρώνεται. Αρχή του τριμήνου θεωρείται η 1η Ιανουαρίου, η 1η Απριλίου, η 1η Ιουλίου και η 1η Οκτωβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

6. Για τον υπολογισμό των τριετιών, λαμβάνεται υπόψη και η προϋπηρεσία, συνεχής ή διακεκομμένη, σε οποιαδήποτε άλλη αεροπορική εταιρία στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 18
ANNUAL INCREMENT, MERIT κλπ .

1. Καταβάλλεται μηνιαίο ελάχιστο όριο ετήσιας αύξησης των μηνιαίων αποδοχών που θα ανέρχεται σε 25,00 €, με οποιαδήποτε επωνυμία και αν καταβάλλεται (ANNUAL INCREMENT, MERIT κλπ.) χωρίς άλλη αναπροσαρμογή και θα ενσωματώνεται στο βασικό μηνιαίο μισθό.

2. Εξαιρούνται οι μισθωτοί που εξάντλησαν τη μισθολογική τους κλίμακα στους οποίους το ανωτέρω ποσό θα ενσωματώνεται στο επίδομα τριετιών.

3. Σε περίπτωση που αεροπορική εταιρεία καταβάλει αύξηση σε εργαζομένους της από οποιαδήποτε άλλη αιτία (πέραν δηλαδή των αυξήσεων που προβλέπονται στην παρούσα ΣΣΕ), η ετήσια αύξηση που προβλέπεται από το άρθρο 18 παρ. 1. της παρούσας ΣΣΕ δεν θα χορηγείται στους εν λόγω εργαζομένους σε περίπτωση που η ως άνω (εσωτερική) αύξηση είναι υψηλότερη ενώ σε περίπτωση που είναι χαμηλότερη θα καταβάλλεται μόνο η διαφορά.

4. Η χορήγηση ή τυχόν αναστολή της καταβολής του μηνιαίου ελάχιστου ορίου ετήσιας αύξησης του παρόντος θα επανεξεταστεί σύμφωνα με τους όρους του αρ. 33 παρ. 6 του Ν. 5053/2023, όπως ισχύει κατά το χρόνο υπογραφής της παρούσας (αναλογικά εφαρμοζόμενου). Ειδικότερα, από την 1η.1.2027, αν το ποσοστό της ανεργίας υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%), και μέχρι να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του δέκα τοις εκατό (10%), αναστέλλεται αυτοδικαίως η ισχύς του παρόντος άρθρου. Για τον προσδιορισμό του ποσοστού της ανεργίας λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του εθνικού ποσοστού ανεργίας των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 19
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΟΦΗΣ

Σε όλους τους μισθωτούς ανεξαίρετα καταβάλλεται από την 1.1.2024 μηνιαία επίδομα τροφής ύψους 140,00 Ευρώ, που υπολογίζεται στα δώρα εορτών και την άδεια.

Η ως άνω αύξηση του επιδόματος τροφής σε σχέση με το καταβαλλόμενο μέχρι την 31.12.2023 ποσό, δεν συμψηφίζεται με τυχόν υπέρτερο καταβαλλόμενο ποσό για την αιτία αυτή. Εφόσον στο μισθωτό καταβάλλεται ποσό υπέρτερο του ανωτέρω προβλεπόμενου από την παρούσα ποσό, χορηγείται αύξηση ύψους δεκαεννέα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (19,21) από την 1.1.2024 στο εκάστοτε καταβαλλόμενο ποσό του επιδόματος τροφής. Εναλλακτικά ο εργοδότης δύναται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να χορηγήσει την ανωτέρω αύξηση επί των βασικών μισθών (χωρίς ωστόσο η τυχόν αύξηση αυτή επί των βασικών μισθών να συνυπολογίζεται στο επίδομα γάμου και τριετιών).

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Επίδομα Ειδικών Συνθηκών)

Σε όλους τους μισθωτούς καταβάλλεται επίδομα ειδικών συνθηκών ύψους Ευρώ 48,07.

ΑΡΘΡΟ 21
ΜΙΣΘΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο βασικός μηνιαίος μισθός ασφαλείας, ο οποίος αποτελεί το κατώτατο ύψος βασικού μηνιαίου μισθού και ο οποίος καταβάλλεται σε οποιαδήποτε ειδικότητα του Κλάδου καθορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 2024 στο ποσό των 950,00 ευρώ. Εφόσον συμφωνηθεί από τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ποσό που είναι υπέρτερο των 950,00 ευρώ μηνιαίως, καταβάλλεται ως μισθός ασφαλείας ο μισθός της ΕΓΣΣΕ.

ΑΡΘΡΟ 22
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η απασχόληση των εργαζομένων του κλάδου που απασχολούνται με μειωμένο ωράριο ρυθμίζεται από το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 23
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Συμβάσεις εργασίας μισθωτών οι οποίοι έχουν προσληφθεί με συμβάσεις μειωμένης απασχόλησης αορίστου χρόνου αλλά απασχολούνται μονίμως επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες με ωράριο πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με το υποβαλλόμενο κατά νόμο στην Επιθεώρηση Εργασίας πρόγραμμα εργασίας, μετατρέπονται σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης εφόσον, κατά το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, οι ανάγκες της αεροπορικής εταιρίας το επιτρέπουν.

ΑΡΘΡΟ 24
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι υπάλληλοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου θα δικαιούνται τις αυξήσεις που προβλέπονται από τη ΣΣΕ, εάν οι αυξήσεις αυτές εμπίπτουν στη διάρκεια της σύμβασης εργασίας τους.

ΑΡΘΡΟ 25
ΡΗΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗΣ

Κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας η ΟΠΑΜ και τα επί μέρους Σωματεία των εργαζομένων στις ξένες αεροπορικές εταιρίες δεν θα ζητήσουν αυξήσεις των ποσών και ποσοστών των βασικών μισθών και επιδομάτων και δεν θα διεκδικήσουν νέα επιδόματα.

Ρητά συμφωνείται κοινωνική ειρήνη μέχρι τις 31.12.2026.

ΑΡΘΡΟ 26
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η παρούσα ΣΣΕ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2024 και λήγει την 31.12.2026.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: