Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.5006/2022.

Αιτιολογική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 88
18 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4144

Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
`Αρθρο 1 Σύζευξη συστημάτων Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών και Οικονομικών
`Αρθρο 2 Διασταυρωτικοί έλεγχοι της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
`Αρθρο 3 Λοιπές διασταυρώσεις Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
`Αρθρο 4 Αντικατάσταση και τροποποίηση διατάξεων του ν. 344/1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων»
`Αρθρο 5 Αντικατάσταση της παραγράφου 8 του Κεφαλαίου ΙΙ του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006
`Αρθρο 6 Αντικατάσταση της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010
`Αρθρο 7 Τήρηση ληξιαρχικών βιβλίων
`Αρθρο 8 Κατάργηση διατάξεων ληξιαρχείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΟΓΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ
`Αρθρο 9 Ποινική ευθύνη των υπαλλήλων για την πρόκληση βλάβης σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης
`Αρθρο 10 Γνωστοποίηση επιβολής διοικητικής ποινής
`Αρθρο 11 Διαδικασία πρόσληψης ιατρών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης
`Αρθρο 12 Ειδική Ποινική Διαδικασία
`Αρθρο 13 Πολιτική Αγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
`Αρθρο 14 Συνεργασία Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., Ε.ΥΠ.Ε.Α. και Σ.ΕΠ.Ε.
`Αρθρο 15 Διαδικασία ειδικού ελέγχου
`Αρθρο 16 Συμπλήρωση αντικειμένου αποστολής της Οικονομικής Αστυνομίας
`Αρθρο 17 Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Συμμόρφωσης
`Αρθρο 18 Δημιουργία ηλεκτρονικής ψηφιακής βάσης σύνταξης και συνταξιούχων Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και φοροδιαφυγής Υποχρεώσεις Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και Γ.Γ.Π.Σ..
`Αρθρο 19 Κυρώσεις σε περιπτώσεις παράνομης απασχόλησης επιδοτούμενου ανέργου
`Αρθρο 20 Θωράκιση Επιθεωρητών ΣΕΠΕ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Ε.Π.Ε.), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 21 Αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
`Αρθρο 22 Τροποποίηση άρθρου 68 του Ν. 3863/2010
`Αρθρο 23 Τροποποιήσεις του Ν . 3996/2011
`Αρθρο 24 Τροποποιήσεις του Ν . 4052/2012
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο.Α.Ε.Δ.
`Αρθρο 25 Σκοπός Ο . Α . Ε . Δ .
`Αρθρο 26 Συμμετοχή του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) στο Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. ως ισότιμου κοινωνικού εταίρου
`Αρθρο 27 Ακατάσχετο των εισφορών υπέρ κλάδων και λογαριασμών του Ο.Α.Ε.Δ.
`Αρθρο 28 Προστασία ακίνητης περιουσίας Ο.Α.Ε.Δ. Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής
`Αρθρο 29 Διοικητική συνδρομή Ο.Α.Ε.Δ. Προστασία ελεγκτών Ο.Α.Ε.Δ.
`Αρθρο 30 Μέτρα για την αποτελεσματικότερη ένταξη / επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας
`Αρθρο 31 Ρυθμίσεις σχετικές με την τακτική επιδότηση ανεργίας
`Αρθρο 32 Ρύθμιση σχετική με ειδική επιδότηση ανεργίας
`Αρθρο 33 Θέματα προσωπικού Ο . Α . Ε . Δ .
`Αρθρο 34 Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών
`Αρθρο 35 Λοιπές διατάξεις σχετικές με τον Ο.Ε.Κ. και τον Ο.Ε.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
`Αρθρο 36 Ρυθμίσεις για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
`Αρθρο 37 Αναγνώριση Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ως ισότιμου κοινωνικού εταίρου
`Αρθρο 38 Γενικές Διατάξεις και Ρυθμίσεις λοιπών ζητημάτων
`Αρθρο 39 Τροποποιήσεις του Ν . 4075/2012 ( Α΄ 89)
`Αρθρο 40 Μεταβατικές - Ερμηνευτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
`Αρθρο 41 Κατάργηση θέσεων ειδικών συνεργατών
`Αρθρο 42 Θέματα ΗΔΙΚΑ Α . Ε .
`Αρθρο 43 Διοικητικό Συμβούλιο Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ)
`Αρθρο 44 Διοικητικό Συμβούλιο Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)
`Αρθρο 45 Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμών Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ)
`Αρθρο 46 Ρυθμίσεις Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
`Αρθρο 47 Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
`Αρθρο 48 Επανεγγραφή στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)
`Αρθρο 49 Εναρμόνιση ασφαλιστικών εισφορών Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)
`Αρθρο 50 Βελτίωση διαδικασίας απόδοσης βοηθήματος σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
`Αρθρο 51 Ασφάλιση αιρετών Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας
`Αρθρο 52 Τροποποίηση του Ν. 3586/2007
`Αρθρο 53 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο
`Αρθρο 54 Διοικητικές επιτροπές ΙΚΑ- ΕΤΑΜ
`Αρθρο 55 Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
`Αρθρο 56 Μίσθωση ακινήτων μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης
`Αρθρο 57 Ημερομηνία καταβολής των συντάξεων
`Αρθρο 58 Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων
`Αρθρο 59 Διοικητικό Συμβούλιο Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)
`Αρθρο 60 Ρυθμίσεις προσωπικού - ΕΤΑΑ -Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)
`Αρθρο 61 Στελέχωση και αποζημίωση μελών Απόδοση ποσού στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανά εξεταζόμενο περιστατικό
`Αρθρο 62 Οφειλόμενη αποζημίωση σε ιατρούς και γραμματείς
`Αρθρο 63 Ένταξη ιατρών στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών
`Αρθρο 64 Συμμετοχή ιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στις Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας
`Αρθρο 65 Απόσπαση για γραμματειακή υποστήριξη
`Αρθρο 66
`Αρθρο 67 Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΟΓΑ
`Αρθρο 68 Διακανονισμός καθυστερούμενων οφειλών
`Αρθρο 69 Ανασφάλιστοι υπερήλικες
`Αρθρο 70 Ασφάλιση των εργατών γης σε μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
`Αρθρο 71 Προαιρετική ασφάλιση (πρώην) Ειδικών Ταμείων
`Αρθρο 72 Κατανομή συνεισπραττομένων εισφορών
`Αρθρο 73 Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
`Αρθρο 74
Αρθρο 75 Λοιπές διατάξεις
Αρθρο 76
`Αρθρο 77 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 78 Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών
Αρθρο 79 Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
`Αρθρο 80
`Αρθρο 81
`Αρθρο 82 Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 17 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: