Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Οκτωβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 179

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4569
I ) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ
`Αρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 2 Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
`Αρθρο 3 Ειδικές διατάξεις για την άδεια λειτουργίας κεντρικού αποθετηρίου τίτλων
`Αρθρο 4 Κανονισμός λειτουργίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ
`Αρθρο 5 Αρχική καταχώριση κινητών αξιών σε λογιστική μορφή
`Αρθρο 6 Ειδικές διαδικασίες αποϋλοποίησης
`Αρθρο 7 Αναγκαστική εκποίηση μετοχών συνεπεία μη εμφάνισης δικαιούχων ή εταιρικών πράξεων
`Αρθρο 8 Καταχώριση κινητών αξιών ύστερα από ακινητοποίηση
`Αρθρο 9 Μεταβολές ως προς κινητές αξίες σε λογιστική μορφή
`Αρθρο 10 Καταχώριση πιστοποιητικών κατάθεσης
`Αρθρο 11 Παρακολούθηση κινητών αξιών μέσω σύνδεσης με άλλα κεντρικά αποθετήρια τίτλων ή διαμεσολαβητές
`Αρθρο 12 Υπηρεσίες καταχώρισης για μη εισηγμένες κινητές αξίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
`Αρθρο 13 Εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών αξιών
`Αρθρο 14 Υπηρεσίες μητρώου
`Αρθρο 15 Στοιχεία ταυτοποιήσεων
`Αρθρο 16 Εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων
`Αρθρο 17 Ειδικές διατάξεις συλλογικών λογαριασμών αξιών αποθετηρίου και ταυτοποίησης
`Αρθρο 18 Προσδιορισμός δικαιούχων κατά την ημερομηνία καταγραφής και χορήγηση βεβαιώσεων
`Αρθρο 19 Συνέπειες μη ταυτοποίησης μετόχων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 20 Ειδικές διατάξεις για την κατάσχεση και εκποίηση κινητών αξιών λόγω αναγκαστικής εκτέλεσης
`Αρθρο 21 Προνόμια επενδυτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας διαμεσολαβητή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
`Αρθρο 22 Απόρρητο αρχείων κεντρικού αποθετηρίου τίτλων
`Αρθρο 23 Ποινικές κυρώσεις - δικονομικές συνέπειες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 24 Αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
`Αρθρο 25 Κυρώσεις
`Αρθρο 26 Δημοσιοποίηση αποφάσεων
`Αρθρο 27 Καταγγελίες παραβάσεων
`Αρθρο 28 Δικαίωμα προσφυγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 29 Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 30 Τροποποιούμενες και λοιπές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2258 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2258 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 6ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
`Αρθρο 31
`Αρθρο 32 ( άρθρο 1 της Οδηγίας (EE) 2016/2258)
`Αρθρο 33 Έναρξη ισχύος (άρθρο 2 της Οδηγίας ( EE ) 2016/2258)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 34 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4428/2016
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 35 Τροποποίηση του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 36 Επιστροφή φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ
`Αρθρο 37 Τροποποίηση του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 38 Τροποποίηση του άρθρου 3 του Ν. 4223/2013
`Αρθρο 39 Μέτρα ενίσχυσης πυρόπληκτων συνταξιούχων
`Αρθρο 40 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4270/2014
`Αρθρο 41 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4314/2014
`Αρθρο 42 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4549/2018
`Αρθρο 43
`Αρθρο 44 Τροποποίηση του άρθρου 25 του Ν. 4354/2015
`Αρθρο 45 Ρύθμιση μισθολογικών ζητημάτων
`Αρθρο 46 Τροποποίηση του άρθρου 20 του Ν. 3086/2002
`Αρθρο 47 Αρμοδιότητες και λειτουργία του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.
`Αρθρο 48
`Αρθρο 49 Τροποποίηση του άρθρου 8 του Ν. 4053/2012
`Αρθρο 50 Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ
`Αρθρο 51 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4256/2014
`Αρθρο 52 Τροποποίηση του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
`Αρθρο 53 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2018
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: